Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Achtergrond van de vrijwillige ouderbijdrage

Onze school biedt vanuit onze pedagogische visie veel extra’s die niet door de overheid worden bekostigd. Kosten in verband met lessen en activiteiten als koor, toneel, muziek, euritmie en beeldende kunst en de daarbij horende ondersteuning en materialen worden daarom grotendeels bekostigd uit uw ouderbijdragen. Ook de verzorging en inrichting van ons bijzondere gebouw en schoolplein is uitsluitend mogelijk dankzij uw bijdrage. Zie voor meer informatie over de besteding van uw bijdrage de bijlage bij deze brief.

Basisbedrag voor schooljaar 2022/2023: € 400,- per kind

Wij gaan uit van één basisbedrag per kind voor iedereen, namelijk € 400,- per kind dat bij ons naar school komt. Indien uw financiële draagkracht dat toelaat vragen wij u met nadruk om naar eigen inzicht meer bij te dragen, solidair aan hen met minder draagkracht, zodat alle kinderen op onze school kunnen blijven genieten van mooi en rijk vrijeschool onderwijs. Mocht uw financiële draagkracht niet toereikend zijn, dan verzoeken wij u bij te dragen naar wat u zelf te verantwoorden acht. Uw bijdrage is belangrijk.

Voor alle duidelijkheid

Ieder kind dat bij ons op school staat ingeschreven is uiteraard altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage en leerkrachten krijgen nooit inzage in de hoogte van uw bijdrage.

Overige schoolkosten

Overige schoolkosten zoals broodgeld, fluiten, vulpennen en schoolreizen zijn afhankelijk van het leerjaar van uw kind. Voor deze kosten wordt een vaste bijdrage gevraagd. Indien er voor uw kind overige schoolkosten zijn, ontvangt u daar een e-mail over met het verzoek om de factuur via het ouderbijdrageportaal te voldoen.

Tussentijdse komst/vertrek

Indien een leerling slechts een deel van het schooljaar de school bezoekt, wordt reductie verleend over het aantal volle kalendermaanden dat de school niet wordt bezocht. Reductie over minder dan drie maanden wordt niet verleend. Het schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Betalingsregeling

Wanneer gedurende het schooljaar onverwachts blijkt dat de schoolkosten of de toegezegde vrijwillige bijdrage toch een probleem vormen, dan is het schoolbestuur altijd bereid om samen met u naar een oplossing te zoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze administratie via: ouderbijdrage-denhaag@vszh.nl

Verantwoording uitgaven vanuit de ouderbijdragen 2021/2022

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die u als ouder aan de school doet in het vertrouwen dat de school daar mooi en goed Vrijeschool onderwijs mee verzorgt. Zoals in de quote van Steiner boven aan de brief, gaat het om schenkgeld dat ons de vrijheid geeft invulling te geven aan het culturele en geestelijk leven op school. Blind vertrouwen is echter niet gezond en daarom leggen wij graag verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen.