Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Vanuit haar visie biedt De Vrije School Den Haag al haar leerlingen een veel bredere ontwikkeling aan dan uitsluitend wat door de overheid wordt vereist. Wij hechten grote waarde aan een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom vinden het belangrijk dat onze leerlingen wanneer ze de school verlaten weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich tot andere mensen verhouden. De kunst- en ambachtsvakken vormen een rode draad in ons onderwijs. Zij vormen een wezenlijk element in het ontdekken van de eigen vermogens en beperkingen.

Het ministerie vergoedt de personele en materiële kosten op basis van het leerlingenaantal. Dit gebeurt via een zogenaamde lumpsum, een bedrag dat is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde reguliere school. Deze financiering dekt niet de extra kosten die wij maken met ons vrije – schoolonderwijs. Met de ouderbijdragen maken ouders ons onderwijs mogelijk. De ouderbijdrage als onderdeel van de gehele begroting is besproken met de medezeggenschapsraden, evenals de vaststelling van de jaarrekening, waarbij verantwoording wordt afgelegd.
De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan ambachtelijke en kunstzinnige vakken, aan pianobegeleiding bij euritmie en zang, aan drama, jaarfeesten en de wijze waarop onze leerlingenzorg is ingericht. Daarnaast zijn voor ons onderwijs meer lokalen nodig dan uit de overheidsnormen gefinancierd kunnen worden. Kortom: de vrijeschool biedt veel extra’s die zonder de ouderbijdragen niet mogelijk zijn. Wij zijn verheugd dat steeds weer blijkt dat het overgrote deel van de ouders zich medeverantwoordelijk voelt voor het verwezenlijken van ons leerplan en bereid is deze verantwoordelijkheid tot uitdrukking te brengen in een jaarlijkse financiële bijdrage. De bijdrage is vrijwillig; wij vragen geen inzage in de jaaropgave van ouders. Men draagt bij wat men voor zichzelf kan verantwoorden. Als men de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kan betalen, is er voor de leerling geen belemmering om deel te nemen aan alles wat door de ouderbijdrage mogelijk wordt gemaakt.

Basisbedrag voor schooljaar 2017/2018: € 400,- per kind

Wij gaan uit van één basisbedrag per kind voor iedereen, namelijk  € 400,- per kind dat bij ons naar school komt. Indien uw financiële draagkracht dat toelaat vragen wij u met nadruk om naar eigen inzicht meer bij te dragen, solidair aan hen met minder draagkracht, zodat alle kinderen op onze school kunnen blijven genieten van mooi en rijk vrijeschool onderwijs. Mocht uw financiële draagkracht niet toereikend zijn, dan verzoeken wij u bij te dragen naar wat u zelf te verantwoorden acht. Uw bijdrage is belangrijk.

Ieder kind dat bij ons op school is ingeschreven is uiteraard altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage en leerkrachten krijgen nooit inzage in de hoogte van uw bijdrage.

Achtergrond van de vrijwillige ouderbijdrage

Onze school biedt vanuit onze pedagogische visie veel extra’s die niet door de overheid worden bekostigd. Kosten in verband met lessen en activiteiten als koor, toneel, muziek, euritmie en beeldende kunst en de daarbij horende ondersteuning en materialen worden daarom grotendeels bekostigd uit uw ouderbijdragen. Ook de verzorging en inrichting van ons bijzondere gebouw en schoolplein is uitsluitend mogelijk dankzij uw bijdrage.

Overige schoolkosten

Overige schoolkosten zoals broodgeld, Choroi-fluiten, vulpennen en schoolreizen zijn afhankelijk van het leerjaar van uw kind. Voor deze kosten wordt een verplichte bijdrage gevraagd. Indien er voor uw kind overige schoolkosten zijn, ontvangt u daar een e-mail over met het verzoek om de factuur via het ouderbijdrageportaal te voldoen

Korting met de Ooievaarspas

Wanneer u een inkomen rond het minimum heeft dan raden wij u aan bij de gemeente Den Haag een ooievaarspas voor uw kind aan te vragen. Hiermee komt u in aanmerking voor diverse vergoedingen van de gemeente Den Haag.

Zie hiervoor http://www.ooievaarspas.nl/over-ooievaarspas/

Als uw kind in het bezit is van een ooievaarspas 2017/2018, dan verzoeken wij u de pas te laten scannen bij de receptie. Zodra de pas gescand is ontvangt de school van de gemeente Den Haag een bijdrage van € 50,- welke ten gunste van de ouderbijdragen komt. U kunt dit bedrag in mindering brengen op de door u te betalen ouderbijdrage.

Tussentijdse komst/vertrek

Indien een leerling slechts een deel van het schooljaar de school bezoekt, wordt reductie verleend over het aantal volle kalendermaanden dat de school niet wordt bezocht. Reductie over minder dan drie maanden wordt niet verleend. Het schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli

Betalingsregeling

Wanneer gedurende het schooljaar onverwachts blijkt dat de schoolkosten of de toegezegde vrijwillige bijdrage toch een probleem vormen, dan is het schoolbestuur altijd bereid om samen met u naar een oplossing te zoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze administratie via ouderbijdrage-denhaag@vszh.nl.