Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Vanuit haar visie biedt De Vrije School Den Haag al haar leerlingen een veel bredere ontwikkeling aan dan uitsluitend wat door de overheid wordt vereist. Wij hechten grote waarde aan een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom vinden het belangrijk dat onze leerlingen wanneer ze de school verlaten weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich tot andere mensen verhouden. De kunst- en ambachtsvakken vormen een rode draad in ons onderwijs. Zij vormen een wezenlijk element in het ontdekken van de eigen vermogens en beperkingen.

Het ministerie vergoedt de personele en materiële kosten op basis van het leerlingenaantal. Dit gebeurt via een zogenaamde lumpsum, een bedrag dat is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde reguliere school. Deze financiering dekt niet de extra kosten die wij maken met ons vrije – schoolonderwijs. Met de ouderbijdragen maken ouders ons onderwijs mogelijk. De ouderbijdrage als onderdeel van de gehele begroting is besproken met de medezeggenschapsraden, evenals de vaststelling van de jaarrekening, waarbij verantwoording wordt afgelegd.
De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan ambachtelijke en kunstzinnige vakken, aan pianobegeleiding bij euritmie en zang, aan drama, jaarfeesten en de wijze waarop onze leerlingenzorg is ingericht. Daarnaast zijn voor ons onderwijs meer lokalen nodig dan uit de overheidsnormen gefinancierd kunnen worden. Kortom: de vrijeschool biedt veel extra’s die zonder de ouderbijdragen niet mogelijk zijn. Wij zijn verheugd dat steeds weer blijkt dat het overgrote deel van de ouders zich medeverantwoordelijk voelt voor het verwezenlijken van ons leerplan en bereid is deze verantwoordelijkheid tot uitdrukking te brengen in een jaarlijkse financiële bijdrage. De bijdrage is vrijwillig; wij vragen geen inzage in de jaaropgave van ouders. Men draagt bij wat men voor zichzelf kan verantwoorden. Als men de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kan betalen, is er voor de leerling geen belemmering om deel te nemen aan alles wat door de ouderbijdrage mogelijk wordt gemaakt. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een ouderbijdragekaart, waarin een adviestabel is opgenomen met richtbedragen.

Korting met de Ooievaarspas

Wanneer u een inkomen rond het minimum heeft dan raden wij u aan bij de gemeente Den Haag een Ooievaarspas voor uw kind aan te vragen. Als uw kind in het bezit is van een ooievaarspas en dit is bij de school bekend, ontvangt de school van de gemeente Den Haag een bijdrage van € 50,- welke wij ten gunste van de ouderbijdragen laten komen. U kunt dit bedrag dan in mindering brengen op de ouderbijdrage.

Betalingsproblemen

Indien ouders, door welke oorzaken dan ook, hun financiële afspraak niet na kunnen komen, is het schoolbestuur uiteraard bereid om samen tot een oplossing te komen. De actie hiertoe zal wel van de betrokken ouders moeten uitgaan.