Voortgezet onderwijs

Overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs

Hieronder kunt u lezen hoe het proces geregeld is rondom de overstap van bassischool naar voortgezetonderwijs.

1.     De totstandkoming van het basisschooladvies gebeurt als volgt; De school formuleert een schooladvies. Dit advies wordt in overleg met vakleerkrachten, Intern Begeleider (IB-er) en directie geformuleerd. Er wordt meegenomen:

  1. De werkhouding, motivatie en thuissituatie.
  2. De resultaten op methode en niet-methode gebonden toetsen, perioderesultaten.
  3. Schoolvaardigheidstoetsen (SVT) en Cito.
  4. Eventueel drempeltoets en Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO).
  5. De sociaal-emotionele ontwikkeling is bijgehouden via ZIEN!.
  6. Ook specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs kunnen een rol spelen.

2.     Vanaf klas 4 (groep 6) wordt er een ontwikkelperspectief gecommuniceerd met de ouders. In klas 5 (groep 7) is er aan het begin van het schooljaar een voorlichtingsavond voor ouders waarin wordt uitgelegd hoe de procedure uitstroom vo in de komende jaren zal zijn. Ook wordt er uitgelegd wat de verschillende middelbaarschool niveaus inhouden. Twee maal per jaar worden er voortgangsgesprekken gevoerd met de ouders, vanaf klas 4 kan het uitstroomtraject vo een onderwerp van gesprek zijn. Wij hebben een BOVO-coördinator, nu is dat Annemart Hoogland. Zij is belast met de communicatie en coördinatie van dit traject.

3.     In december voor de kerstvakantie is het voorlopig schooladvies bekend. Bij dit voorlopig schooladvies zit een scholenlijst met alle vo-scholen. Een aantal middelbare scholen worden bezocht door klas 6 (groep 8) gedurende het schooljaar. Onze school heeft als voorkeur een overstap naar ons middelbare schoolonderwijs aan de Waalsdorperweg. Mocht een leerling daar niet passen dan volgt een individuele begeleiding. Ouders en leerling hebben een extra gesprek met de klassenleerkracht en/of BOVO-coördinator.

4.     Communicatie met het vo.

Het basisschooladvies is opgenomen in het onderwijskundig rapport (OKR). Het schooladvies wordt met behulp van het onderwijskundig rapport onderbouwd voor de vo-school. Ouders hebben het recht op (tijdige) inzage in het onderwijskundig rapport en het recht de eigen visie toe te voegen (zie voor exacte omschrijving ook het BOVO-procedureboek, te vinden op de website van BOVO Haaglanden). Onderwijstransparant verzorgt deze overdracht naar het vo. Het vo is op de hoogte van de individuele leerbehoefte van de leerling. Voordat de leerling op een nieuwe school begint is er een warme overdracht waarin het OKR mondeling toegelicht kan worden door de basisschoolleerkrachten.

5.     De eindtoets wordt afgenomen na afronding van de aanmeldperiode. Er is al bekend naar welke school de leerling zal gaan. Mocht het resultaat naar boven afwijken van het schooladvies dan zal de school het schooladvies heroverwegen. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht. School is niet verplicht het advies naar boven toe bij te stellen. Wanneer er sprake is van een bijgesteld advies, neemt de po-school het initiatief tot overleg met de vo-school.

 

De Vrije School Den Haag – Waalsdorperweg – Voortgezet onderwijs

De meeste kinderen van onze school maken de overstap vanuit de zesde klas, naar de zevende klas. Dit is de eerste klas van de bovenbouw aan de Waalsdorperweg. Er is dus geen breuk met de onderbouw. De leerlijnen lopen door, enkele feesten worden samen gevierd, de leraren zijn bekend van gezicht en sommigen gaven ook op de Abbenbroekweg al les.

Sommige kinderen kiezen misschien voor de Praktische stroom of voor een andere school. Nieuwe klassen worden gemaakt met leerlingen erbij die instromen vanuit een andere school of van één van de vrijescholen in de regio. Zo kan iedereen een frisse start maken en is er weldegelijk veel nieuw, naast al het oude vertrouwde. In de eerste weken van het schooljaar organiseren we allerlei activiteiten om elkaar én de school goed te leren kennen.

De zevende en achtste klassen krijgen les in hun eigen lokaal en krijgen veel les van hun vaste klassenleerkracht. Op die manier ontstaat er een sterke band tussen de leraar en de leerlingen en met de klas als geheel.

Naast vmbo-t, havo en vwo is er een aparte afdeling praktisch vmbo-t met en zonder lwoo.

 

VMBO basis-kader

De vrije school in Rotterdam heeft een VMBO basis-kader. Lees hier voor meer informatie.