Voortgezet onderwijs

De Vrije School Den Haag – Waalsdorperweg – Voortgezet onderwijs

De meeste kinderen van onze school maken de overstap vanuit de zesde klas, naar de zevende klas. Dit is de eerste klas van de bovenbouw aan de Waalsdorperweg. Er is dus geen breuk met de onderbouw. De leerlijnen lopen door, enkele feesten worden samen gevierd, de leraren zijn bekend van gezicht en sommigen gaven ook op de Abbenbroekweg al les.

Sommige kinderen kiezen misschien voor de Praktische Stroom of voor een andere school. Nieuwe klassen worden gemaakt met leerlingen erbij die instromen vanuit een andere school of van één van de vrijescholen in de regio. Zo kan iedereen een frisse start maken en is er weldegelijk veel nieuw, naast al het oude vertrouwde. In de eerste weken van het schooljaar organiseren we allerlei activiteiten om elkaar én de school goed te leren kennen.

De zevende en achtste klassen krijgen les in hun eigen lokaal en krijgen veel les van hun vaste klassenleerkracht. Op die manier ontstaat er een sterke band tussen de leraar en de leerlingen en met de klas als geheel.

Naast vmbo-t, havo en vwo is er een aparte afdeling praktisch vmbo-t met en zonder lwoo.

VMBO basis-kader

De vrije school in Rotterdam heeft een VMBO basis-kader. Lees hier voor meer informatie.

 

Organisatie overstap po-vo (primair onderwijs- voortgezet onderwijs)

In de 6e klas (groep 8) krijgen de kinderen een schooladvies voor de overstap naar de middelbare school. Dit is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Sinds vorig schooljaar gelden er nieuwe regels voor het schooladvies en de toelating tot het voortgezet onderwijs. Scholen gaan soms verschillend met deze regels om. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

Wat zijn de regels voor het schooladvies?

Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te worden vastgesteld. Op onze school proberen we het advies klaar te hebben vóór de kerstvakantie omdat dit rust geeft voor uw kind en u in de vakantie kunt beslissen op welke middelbare scholen uw kind de open dagen kan volgen. In sommige gevallen is het noodzakelijk wat meer tijd te gebruiken voor de formulering van het advies, in dat geval wordt u door de leerkracht van uw kind op de hoogte gebracht van het tijdpad.

Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets. Bij ons is dat de IEP-eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.

Eindtoets en schooladvies

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

Totstandkomingschooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse toetsen (bedoel je hier de landelijk genormeerde toetsen, de methode gebonden toetsen of beide?) worden altijd op de ouderavonden met u besproken. Ook vindt u de uitslagen op het getuigschrift dat aan het einde van het jaar wordt meegegeven. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. Eind september leerjaar 8 nemen we de Drempeltoets af. Deze toets geeft een indicatie van de intellectuele capaciteiten van uw kind. Samen met de leerkrachten die uw kind lesgeven, de klassenleerkracht en de IB-er bovenbouw worden alle gegevens besproken en wordt een weloverwogen voorlopig schooladvies geformuleerd. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo- scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

Onderwijskundig rapport

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

Tijdpadschooladvies kleuters tot en met klas 6: De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw kind worden besproken tijdens ouderavonden naar aanleiding van vragen van uw kant of het rapport. 

BELANGRIJKE DATA Klas 6 (groep 8)

september 2021:

afname Drempelonderzoek.

oktober t/m november 2021: 

Afname Begin groep 8 toetsen van het CITO

November en december 2021:      

Bezoek Vrije School bovenbouw met de klas waar een les wordt gevolgd. Naar eigen inzicht kan een leerkracht met de klas nog meer vo-scholen bezoeken.

december 2021: 

De school organiseert schooladviesgesprekken om met de ouders te spreken over het voorlopige schooladvies. Tijdens deze gesprekken worden de volgende zaken besproken: schoolhouding, scores LVS en methodetoetsen, uitslag Drempelonderzoek, capaciteiten van de leerling.

10 januari t/m 11 februari 2022:  

Oriëntatie voortgezet onderwijs – ouders en kinderen bezoeken online open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het voorlopig advies.

12 februari t/m 25 februari 2022:

Aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden.

april 2022:  

School van plaatsing wordt gedeeld met u of u krijgt bericht over de tweede ronde.

april 2022:

Als de school na de eerste aanmeldingsperiode nog plek over heeft dan kan de leerling aangemeld worden.

mei 2022:

Ouders ontvangen bericht over de plaatsing.