Voortgezet onderwijs

De Vrije School Den Haag – Waalsdorperweg – Voortgezet onderwijs

De meeste kinderen van onze school maken de overstap vanuit de zesde klas, naar de zevende klas. Dit is de eerste klas van de bovenbouw aan de Waalsdorperweg. Er is dus geen breuk met de onderbouw. De leerlijnen lopen door, enkele feesten worden samen gevierd, de leraren zijn bekend van gezicht en sommigen gaven ook op de Abbenbroekweg al les.

Sommige kinderen kiezen misschien voor de Praktische Stroom of voor een andere school. Nieuwe klassen worden gemaakt met leerlingen erbij die instromen vanuit een andere school of van één van de vrijescholen in de regio. Zo kan iedereen een frisse start maken en is er weldegelijk veel nieuw, naast al het oude vertrouwde. In de eerste weken van het schooljaar organiseren we allerlei activiteiten om elkaar én de school goed te leren kennen.

De zevende en achtste klassen krijgen les in hun eigen lokaal en krijgen veel les van hun vaste klassenleerkracht. Op die manier ontstaat er een sterke band tussen de leraar en de leerlingen en met de klas als geheel.

Naast vmbo-t, havo en vwo is er een aparte afdeling praktisch vmbo-t met en zonder lwoo.

VMBO basis-kader

De vrije school in Rotterdam heeft een VMBO basis-kader. Lees hier voor meer informatie.

 

Organisatie overstap po-vo (primair onderwijs- voortgezet onderwijs)

In klas 6 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Sinds vorig schooljaar gelden er nieuwe regels voor het schooladvies en de toelating tot het voortgezet onderwijs. Scholen gaan soms verschillend met deze regels om.  Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.  

Wat zijn de regels voor het schooladvies

Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in klas een verplichte eindtoets: de eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.  

Eindtoets en schooladvies  

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde. 

Totstandkomingschooladvies  

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook methode gebonden toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd op de ouderavonden met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. Samen met de leerkrachten van klas 4 t/m 6 bespreekt de IB-er bovenbouw alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie. 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo  

U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo- scholen in de BOVO-regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst. Het advies is om minimaal 6 scholen in te vullen, om de kans op een plek te vergroten. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd. 

Onderwijskundig rapport  

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

Tijdpadschooladvies klas 1 t/m 6 

De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw kind worden besproken tijdens ouderavonden naar aanleiding van vragen van uw kant of het rapport. 

 

Belangrijke data klas 6:  

November 2022: afname NIO-onderzoek.  

Oktober t/m november 2022: afname klas 6 toetsen van het CITO.  

November en december 2022: bezoeken voorgezet onderwijs scholen met de groep. We volgen dan een aantal lessen.  

December 2022: de school organiseert schooladviesgesprekken om met de ouders te spreken over het voorlopig schooladvies. Tijdens deze avonden worden de volgende zaken besproken: leerhouding, scores LVS en methodetoetsen, capaciteiten van de leerling.  

9 januari t/m 10 februari 2023: oriëntatie voortgezet onderwijs – ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het voorlopig advies.  

Januari 2023: u wordt uitgenodigd om een account aan te maken in het aanmeldsysteem Onderwijs Transparant. Hiermee kunt u uw kind aanmelden en ontvangt u berichten over de aanmelding en toelating van uw kind.  

10 februari 2023: definitief schooladvies.

11 t/m 24 februari 2023: aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden. 

April 2023: de eindtoets.

5 april 2023: bericht met toelatingsbesluit (vanaf 15:00 uur).

6 april 2023: via de digitale scholenwijzer kunt u zien welke scholen nog plek hebben.

11 april t/m 14 april 2023: aanmelden voor de tweede ronde.

20 april 2023: tussen 15:00 en 17:00 uur krijgt u bericht over de plaatsing en toelating.