Missie, kernwaarden en visies

De missie van de school

Missie-kern

Onze missie is om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. Daartoe helpen wij hen hun basisvaardigheden (op zowel cognitief, fysiek, emotioneel als sociaal vlak) op een gezonde manier te ontwikkelen en stimuleren wij hun eigen probleemoplossend vermogen.

Onze kernwaarden zijn:

 • Wij werken vanuit het antroposofisch mensbeeld.
 • Wij geven eigentijds onderwijs met ruime aandacht voor verwondering.
 • Wij hebben oog voor het individuele kind en zijn omgeving.
 • Wij hebben een professionele cultuur met een goede balans tussen zakelijkheid en persoonlijke betrokkenheid.

Missiebeleid

Beleid om de missie levend te houden:

 • Missie en kernwaarden komen geregeld aan bod in de personeelsvergaderingen.
 • Nieuw beleid wordt getoetst aan de missie en kernwaarden.
 • Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids.

Streefbeelden

Voor de komende vier jaar is een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering:

 • Onze school is een professionele leergemeenschap.
 • Onze school biedt passend onderwijs.
 • Onze didactiek blijft zich steeds vernieuwen.
 • Onze school is zichtbaar in de maatschappij.

De visies van de school 

Visie op lesgeven

De spirituele grondslag voor het lesgeven ligt volgens ons in het begrip dat we kunnen krijgen voor het wezen van het kind en hoe dat verandert. Kinderen op de basisschool leren vooral vanuit inspiratie (en vanuit de nabootsing bij kleuters). Dat vraagt van de leerkracht dat zij zich enthousiast en levendig met de leerstof verbindt zodat het kind haar kan volgen, want kinderen op de basisschool hebben niet primair onze logica nodig maar wel onze liefdevolle benadering van zowel de leerstof als henzelf. De leerstof is daarbij geen doel op zich, maar een middel waaraan het kind zich kan ontwikkelen om goed voorbereid de wereld tegemoet te treden.

Bij het lesgeven beweegt de leerkracht zich tussen een vaste structuur (eisen en doelen) en een vrije ruimte waarin ruimte is voor de eigen initiatief van de leerkracht. Zij zorgt er voor dat er bij de opbouw van de les (maar ook in de opbouw van de dag, de week, de periode en het schooljaar) momenten zijn van inademing en uitademing; momenten van inspanning en ontspanning, van opnemen en uitwerken, van ingetogen en uitbundig handelen.

Visie op leren

Duurzaam leren kan pas ontstaan als we leren van en aan het leven. Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om vanuit dat enthousiasme kennis op diverse manieren zelf op te doen. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich de stof op hun eigen manier eigen maken. Het leren is een zelfstandig proces maar wordt versterkt door samen te werken. Door veel te doen (schrijven, tekenen, spelen) wordt het leren gestimuleerd. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie. Sommige kinderen hebben behoefte aan extra ondersteuning. Voor hen is er een zorgstructuur opgezet.

Visie op identiteit

Onze school is gebaseerd op de pedagogie van Rudolf Steiner. Dat wordt zichtbaar in de opbouw van ons curriculum dat zich sterk richt op de ontwikkelingsfasen van het opgroeiende kind. Het wordt ook zichtbaar in de aankleding van ons gebouw, het gebruik van leermiddelen en in de speciale kunstzinnige vakken zoals handwerken, euritmie, vormtekenen, schilderen en handenarbeid. Er is ruime aandacht voor jaarfeesten die gerelateerd zijn aan de seizoenen en de Christelijke jaarfeesten. Tijdens de lessen religieuze oriëntatie is er aandacht voor onze moreel-ethische waarden zoals we die hebben vanuit onze religieuze culturele achtergrond. De aandacht voor onze levensbeschouwelijke identiteit is verweven in het onderwijs maar wordt nooit expliciet onderwezen.

Visie op excellentie

Onze school streeft er niet naar zich te ontwikkelen als een excellente school zoals beschreven in de daarvoor geldende criteria vanuit de overheid. Wij willen uitblinken in onderwijs dat gezond is voor onze leerlingen en onszelf.

Dat betekent voor ons dat hoofd, hart en handen in een gezonde balans worden aangesproken. Dat onze leerlingen niet alleen knap zijn in rekenen en taal, maar ook respectvol en met eerbied omgaan met andere mensen en met de natuur. Als dat betekent dat wij niet tot het maximale gaan wat betreft cognitieve training, dan is dat een bewuste keuze. Overigens is onze visie dat een gezond mens ook op cognitief vlak zich sterk moet kunnen ontwikkelen om als vrij mens eigen keuzes te kunnen maken. De landelijke norm op de gebieden taal en rekenen zijn daarom het minimum waar wij ons op richten, in de lagere klassen ligt hier nog minder de nadruk op.

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. De leerkracht is daartoe open en onbevangen ten opzichte van wat er op haar afkomt. Zij/hij is zo gezegd altijd bereid de dag van morgen eventueel heel anders aan te treffen, dan die van gisteren.  Zelf en met anderen zoekt de leerkracht naar passende antwoorden op nieuwe uitdagingen, naar dat wat aansluit op de actualiteit van vandaag en de uitdagingen van morgen.

Een uitdaging is de positie en invloed van digitalisering en de toegankelijkheid en veelheid van informatie. De komende jaren zijn we bezig om dit goed te borgen binnen ons leerplan. Mediawijsheid staat op ons studieprogramma, zodat leerkrachten en leerlingen op dit gebied vaardigheden opdoen. In de hogere klassen is het gebruik van Internet geen leerdoel, maar kan wel als lesondersteuning worden ingezet.