Verlof en verzuim

Verzuimprotocol

Vanaf de dag dat de leerling 5 jaar wordt is hij onderhevig aan de leerplichtwet en dus verplicht aanwezig op alle schooldagen. Alleen ziekte of redenen voor geoorloofd verzuim kunnen aanleiding zijn om niet aanwezig te zijn. In gevallen van ongeoorloofd verzuim moet de school hier melding van maken bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Dit protocol maakt inzichtelijk hoe wij hier mee omgaan.

Geoorloofd verzuim:

Ziekteverzuim

 • Ieder ziekteverzuim dient, uiterlijk op de eerste schooldag dat het verzuim intreedt gemeld te worden op school. U dient voor 9.30 uur een email te sturen over deze ziekmelding, graag naam en klas noteren. Stuur een email naar: basisschool@devrijeschooldenhaag.nl.
 • Wanneer het verzuim langer dan drie dagen duurt wordt er door de verzuimcoördinator contact opgenomen met de ouders om de situatie te bespreken en het protocol toe te lichten.
 • Wanneer de leerling langer dan twee dagen niet op school komt zonder ziekmelding treedt de procedure ‘vermoeden ongeoorloofd verzuim’ in werking (zie verderop).

Doktersverklaring:

 • Wanneer het verzuim langer dan 10 schooldagen duurt dient er een doktersverklaring te worden overlegd.
 • Wanneer de leerling meer dan vier keer ziek is gemeld dient vanaf de vijfde ziekmelding een doktersverklaring te worden overlegd.

Melding bij leerplichtambtenaar:

Wanneer er in bovengenoemde gevallen niet binnen twee weken na de eerste dag van ziekmelding een doktersverklaring wordt overlegd, worden de ouders schriftelijk verzocht hier alsnog binnen één week voor te zorgen. Daarin wordt ook gemeld dat het niet voldoen aan dit verzoek zal leiden tot een melding bij de leerplichtambtenaar. Indien er niet tijdig een doktersverklaring wordt overlegd volgt er een melding van vermoeden ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. De ouders ontvangen hiervan een afschrift.

Verzuim op grond van uitzonderingen in de leerplichtwet

Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk. Uitzonderingen betreffen enkele door de leerplichtwet omschreven situaties. Het gaat daarbij om het beroep van de ouders, enkele religieuze feestdagen en gewichtige redenen. Verlof buiten de schoolvakanties dient zes weken van tevoren aangevraagd te worden met een speciaal daarvoor bestemd formulier.

Ongeoorloofd verzuim

Wanneer ouders hun kind afmelden op school zonder dat daarvoor een geldige reden is zal er bij afwezigheid van de leerling direct een melding ongeoorloofd verzuim worden gedaan bij de leerplichtambtenaar. De ouders ontvangen hiervan een afschrift.

Vermoeden ongeoorloofd verzuim

Wanneer de leerling niet op school verschijnt en er geen reden van afwezigheid bekend is op school is er vermoeden van ongeoorloofd verzuim. Wij gaan hier als volgt mee om:

Navraag:

Wanneer de leerling niet tijdig op school is verschenen en er is geen ziekmelding binnengekomen voor 9 uur, zal de verzuim coördinator contact zoeken met de ouders.

 • Indien blijkt dat de leerling ziek is treedt de procedure ‘Ziekteverzuim’ in werking.
 • Indien de leerling te laat is treed de procedure ‘Te laat komen’ in werking
 • Indien er geen contact kan worden gelegd met de ouders of de ouders geven geen geldige reden voor het verzuim dan treedt de procedure ‘Vermoeden ongeoorloofd verzuim in werking.

De ouders van de afwezige leerling worden dezelfde dag per e-mail op de hoogte gesteld van het verzuim en krijgen uitleg bij het verzuimprotocol.

 • Wanneer de leerling voor de tweede dag niet op school verschijnt zonder geldige reden, worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek met de verzuimcoördinator. Dit gesprek dient binnen 5 schooldagen na de eerste verzuimdag plaats te vinden.
 • Wanneer uit het gesprek blijkt dat er geen geldige reden was voor het verzuim wordt er een melding van ongeoorloofd verzuim gedaan bij de leerplichtambtenaar. De ouders ontvangen hiervan een afschrift.
 • Wanneer de ouders niet binnen de 5 schooldagen na de eerste verzuimdag op gesprek komen wordt er een melding van ‘Vermoeden ongeoorloofd verzuim’ gedaan bij de leerplichtambtenaar. De ouders ontvangen hiervan een afschrift.

Te laat komen

Ook regelmatig te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. Wij gaan hier als volgt mee om:

Melding:

 • Wanneer de leerling binnen een periode van acht schoolweken 6 keer te laat is gekomen wordt door de verzuimcoördinator schriftelijk contact opgenomen met de ouders. De school meldt het aantal dagen dat de leerling te laat was en geeft uitleg bij het verzuimprotocol.
 • Wanneer de leerling niet meer te laat komt zijn er geen vervolgacties

Uitnodiging voor een gesprek op school:

 • Wanneer de leerling na bovengenoemde melding binnen de vier schoolweken nog 3 keer te laat komt worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek met de verzuimcoördinator.
 • Wanneer de leerling na bovengenoemde melding later in het schooljaar nog 6 keer te laat komt worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek met de verzuimcoördinator.
 • Wanneer de leerling na dit gesprek niet meer te laat komt zijn er geen vervolgacties

Melding bij leerplichtambtenaar: Wanneer de leerling na het gesprek later in het schooljaar nog 3 keer te laat komt wordt er een melding van ongeoorloofd verzuim gedaan bij de leerplichtambtenaar. De ouders ontvangen hiervan een afschrift.