Verlof en verzuim

Verzuimprotocol gebaseerd op de methodische aanpak schoolverzuim (MAS)

Vanaf de dag dat de leerling 5 jaar wordt is hij onderhevig aan de leerplichtwet en dus verplicht aanwezig op alle schooldagen. Alleen ziekte of redenen voor geoorloofd verzuim kunnen aanleiding zijn om niet aanwezig te zijn. In gevallen van ongeoorloofd verzuim moet de school hier melding van maken bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Dit protocol maakt inzichtelijk hoe wij hier mee omgaan.

Geoorloofd verzuim:

Ziekteverzuim

 • Ieder ziekteverzuim dient, uiterlijk op de eerste schooldag dat het verzuim intreedt gemeld te worden op school. U dient voor 8:30 uur via de absentie knop in de Parro-app dit te melden.
 • Wanneer het verzuim langer dan drie dagen duurt wordt er door de verzuimcoördinator contact opgenomen met de ouders om de situatie te bespreken en het protocol toe te lichten.
 • Wanneer de leerling langer dan twee dagen niet op school komt zonder ziekmelding treedt de procedure ‘vermoeden ongeoorloofd verzuim’ in werking (zie verderop).

Doktersverklaring:

 • Wanneer het verzuim langer dan 10 schooldagen duurt kan de school vragen om een doktersverklaring te overleggen.
 • Wanneer de leerling meer dan vier keer ziek is gemeld kan de school vanaf de vijfde ziekmelding om een doktersverklaring vragen.
 • Voor een doktersverklaring neemt u contact op met de schoolarts (van Centrum Jeugd en Gezin).

Melding bij leerplichtambtenaar:

Wanneer er in bovengenoemde gevallen niet binnen twee weken na de eerste dag van ziekmelding een doktersverklaring wordt overlegd of contact wordt opgenomen met de schoolarts, worden de ouders schriftelijk verzocht hier alsnog binnen één week voor te zorgen. Daarin wordt ook gemeld dat het niet voldoen aan dit verzoek zal leiden tot een melding bij de leerplichtambtenaar. Indien er niet tijdig een doktersverklaring wordt overlegd volgt er een melding van vermoeden ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. De ouders ontvangen hiervan een afschrift.

Verzuim op grond van uitzonderingen in de leerplichtwet
Ouders van leerplichtige kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Extra vrij nemen, langer met vakantie gaan of tussendoor op vakantie gaan mag niet. Dit staat in de leerplichtwet. Soms kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Via het verlofaanvraag formulier kunt u uw aanvraag indienen. Een verlofaanvraag moet minimaal 6 weken voor aanvang van het aangevraagde verlof worden ingediend.

Beroep ouders
Extra verlof kan worden aangevraagd als de leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders niet 2 aaneengesloten weken binnen de reguliere schoolvakanties met hen op vakantie kan. Dit moet met bewijsstukken kunnen worden aangetoond. Het verlof mag niet langer zijn dan 10 schooldagen per schooljaar en mag niet vallen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kan in dat schooljaar geen verlof meer worden aangevraagd.

Let op: verlofaanvragen op grond van beroepsactiviteiten worden zelden toegekend omdat de bewijslast erg complex is, zorg dus dat u ruim op tijd de aanvraag indient.

Religieuze redenen
Voor bepaalde feesten of verplichtingen op grond van godsdienst of levensovertuiging kan verlof worden aangevraagd. Bij dit verlof is een mededeling voldoende van de ouder(s)/verzorger(s), minimaal 2 dagen voorafgaand aan de vrije dag. Per verplichting wordt 1 dag vrijgegeven.

Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken. Als het om minder dan 10 schooldagen gaat, beslist de directeur van de school over het verlof. Als er voor meer dan 10 schooldagen verlof wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar. Elke school heeft een eigen leerplichtambtenaar. Als u niet weet wie dit is, neem dan contact op met de afdeling Leerplicht via (070) 353 54 54.

Bezwaar
Mocht uw verlof aanvraag niet worden gehonoreerd, dan kunt u bezwaar maken bij het bestuur van onze school. Zie hiervoor onze klachtenregeling.

Folder
In de folder ‘Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof’ kunt u nakijken of u in aanmerking komt.

Folder luxeverzuim en verlof (Gemeente Den Haag)

Ongeoorloofd verzuim

Wanneer uw kind niet op school aanwezig is, zonder dat daarvoor een geldige reden is zal er direct een melding ongeoorloofd verzuim worden gedaan bij de leerplichtambtenaar in het geautomatiseerde registratiesysteem van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan een onderzoek instellen en eventueel overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal. Een maatregel kan een boete betekenen.

Vermoeden ongeoorloofd verzuim
Wanneer de leerling niet op school verschijnt en er geen reden van afwezigheid bekend is op school is er vermoeden van ongeoorloofd verzuim. Wij gaan hier als volgt mee om:

Navraag:
Wanneer de leerling niet tijdig op school is verschenen en er is geen ziekmelding binnengekomen voor 9 uur, zal de verzuim coördinator contact zoeken met de ouders.

 • Indien blijkt dat de leerling ziek is treedt de procedure ‘Ziekteverzuim’ in werking.
 • Indien de leerling te laat is treed de procedure ‘Te laat komen’ in werking
 • Indien er geen geldige reden voor afwezigheid is, wordt de melding ongeoorloofd verzuim ingevoerd in het geautomatiseerde registratiesysteem van de gemeente. U wordt hiervan dezelfde dag per e-mail op de hoogte gesteld en krijgt uitleg bij het verzuimprotocol.
 • Wanneer de leerling voor de tweede dag niet op school verschijnt zonder geldige reden, worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek met de verzuimcoördinator. Dit gesprek dient binnen 5 schooldagen na de eerste verzuimdag plaats te vinden.
 • Wanneer uit het gesprek blijkt dat er problemen zijn in de gezinssituatie worden leerkracht en Ib-er op de hoogte gesteld om gezamenlijk naar een passende oplossing te  zoeken. Ook de leerplichtambtenaar wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Vrijstelling mogelijk voor kleuters
Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schoolleider. 

Uitzonderingen voor kleuters
Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

Het is in het belang van uw kleuter dat hij/zij zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3.

Te laat komen
Ook regelmatig te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim.

3-6-9-12 te laat regeling Den Haag

3: Binnen een maand drie keer te laat komen op school:
De leerkracht spreekt ouders aan en ouders krijgen een brief.

6: Binnen een maand zes keer te laat komen op school:
De directie stuurt ouders een brief. In deze brief wordt aan ouders duidelijk gemaakt dat er bij 9x een melding bij de afdeling Leerplicht gedaan zal worden.

9: Binnen een maand negen keer te laat komen op school:
School doet een melding bij de afdeling Leerplicht. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld over deze melding en het aantal keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt de ouders een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is met verzuim bij de afdeling leerplicht, worden de ouders door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

12: Binnen een maand 12 keer te laat komen op school:
De school doet nogmaals een melding bij de afdeling Leerplicht. De ouders die eerder een waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden alsnog door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek. De leerplichtambtenaar zal zo nodig proces-verbaal opmaken.

NB: Aan het eind van de maand worden de absentielijsten verwerkt. U krijgt dus niet meteen nadat uw kind 3 keer te laat is gekomen een brief van de leerkracht etc. De brieven worden dan zo snel mogelijk verstuurd. Op de brief wordt wel het juiste aantal te laat komen vermeld. Is uw kind 3, 4 of 5 keer te laat gekomen dan ontvangt u een brief van de leerkracht met het juiste aantal. Is uw kind 6, 7 of 8 keer te laat gekomen dan ontvangt u een brief van de directie en is uw kind meer dan 9 keer te laat gekomen dan ontvangt u bericht dat de gegevens naar de leerplicht zijn gestuurd.