Vacatures

DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG

Primair Onderwijs (schooljaar 2022-2023)
-vacature groepsleerkracht klas 1
-vacature leerkracht lichamelijke opvoeding
-vacature zij-instromer

Voor deze vacatures geldt:
Inlichtingen: dhr. Marjolein Triest: m.triest@devrijeschooldenhaag.nl
Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan:
Secretariaat, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl

Vacature: leerkracht De Vrije School Den Haag

Het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling tot respectvolle, zelfstandige en vrijdenkende mensen die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren in de maatschappij.

Wij zijn op zoek naar een ervaren Vrijeschool leerkracht voor een 1e klas en je groeit mee tot deze leerlingen de school verlaten in de 6e klas.

Functie en taken: 

 • Verzorgen van periode onderwijs, oefenuren en kunstzinnige vakken; 
 • Samen met de intern begeleider de zorg voor de leerlingen opnemen; 
 • Participeren in het teamoverleg en de pedagogische vergadering. 

We bieden: 

 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden; 
 • Goed ondersteuning en begeleiding op maat; 
 • Een leuk jong team gecombineerd met collega’s met veel ervaring: 
 • Op een school in een prachtige omgeving. 

Jij bent: 

 • Bekwaam leerkracht PO 
 • Bekend met het vrijeschoolonderwijs en je wilt je daarmee verbinden 
 • Bereid mee te groeien in de ontwikkelingen van de school 
 • Blij met samenwerken 
 • Goed georganiseerd en kwaliteitsgericht. 

Omvang
en reikwijdte van de functie  

De school biedt een maximale aanstellingsomvang van 1fte te presteren in vijf dagen. 

Arbeidsvoorwaarden 

 • De functie is conform de CAOPO. 
 • Dienstverband voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. 
 • Er is begeleiding in ons team, en we zoeken een ervaren leerkracht. 

Procedure  

Ingangsdatum aanstelling: per 1 augustus 2022 
Sluitingsdatum vacature: per 8 april 2022 
Sollicitatiegesprekken: vanaf 18 april 2022 

Achtergrond van de school 

DeVrije School Den Haag (VSDH) isdeeerstevrijeschoolin Nederland(gestichtin1923)en kent een lange en rijke traditie. De school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag. Het primair onderwijs van de VSDH isgevestigdaande Abbenbroekweg in Scheveningen. 
Er zijn zes kleuterklassen en eendubbelestroom klassen. In hetgebouw zijn ookeen peuterspeelzaal(bestaande uitdrie peuterklassen)en de buitenschoolseopvang gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren. Samen vormen wijeen integraalkindcentrum. 

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen bijdragen in de maatschappij. Webiedendaartoe een kwalitatiefhoogwaardig curriculummeteen groot aanbod in de creatieveen kunstzinnige vakken. 

Het onderwijsbiedteengoede basisvoor de doorstroom naarhetvoortgezetonderwijs,zowel naarvrijescholenalsnaar andere scholen.De schoolcombineert hetpedagogischgedachtengoed van RudolfSteinermet de eisen die maatschappelijkeontwikkeling enoverheidstellen. De individueleontwikkelingvan medewerkersen deonderlinge verbondenheid binnenhet team is daarbijvangrootbelang.Hetteambestaatuit ervaren en jongere leraren metveelkwaliteiten en een hogeambitie.  

Meerinformatieoverde schoolvind je opwww.devrijeschooldenhaag.nl  

 

Vacature: Vakleerkracht lichamelijke opvoeding (gymdocent) (0,40 fte) 

Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid. 

Wij zijn op zoek naar een vakleerkracht lichamelijke opvoeding (m/v). Er is uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Ook starters en leerkrachten met ervaring op ander type scholen zijn van harte welkom om te solliciteren! 

Belangrijkste taken: 

 • Verzorgen van gym-onderwijs; 
 • Samen met collega organiseren van de jaarlijkse sportdag; 
 • Participeren in het teamoverleg, scholing en de pedagogische vergadering. 

We bieden: 

 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden; 
 • Goede ondersteuning en begeleiding op maat; 
 • Een leuk team op een school in een prachtige omgeving. 

Jij bent: 

 • Minimaal start bekwaam leerkracht LO (of bijna afgestudeerd ALO); 
 • Tenminste bekend met het vrijeschoolonderwijs en wil je daar mee verbinden; 
 • Gericht op de sterke kanten van het kind; 
 • Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf; 
 • Goed georganiseerd en kwaliteitsgericht; 
 • Communicatief sterk. 

Omvangen reikwijdte van de functie: 
De school biedt een maximale aanstellingsomvang van 0,40 fte.

Procedure: 
Ingangsdatum aanstelling: per 1 augustus 2022  
Sluitingsdatum vacature: 14 april 2022
Sollicitatiegesprekken vanaf 9 mei 2022

Meer informatie over de school: 
https://po.devrijeschooldenhaag.nl  

Achtergrond van de school 
De Vrije School Den Haag (VSDH) is de oudste Vrijeschool in Nederland (gesticht in 1923) en kent een lange en rijke traditie. De school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag. 

Het primair onderwijs van de VSDH is gevestigd aandeAbbenbroekweg in Scheveningen, vlak bij bos en strand. 

Er zijn zes kleuterklassen en een dubbele stroom klassen van klas 1 tot en met 6 (groep 3 t/m 8). In het gebouw zijn ook een peuterspeelzaal (bestaande uit drie peuterklassen) en de buitenschoolse opvang gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren. Samen vormen wij een integraal kindcentrum. 

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. We bieden daartoe een kwalitatief hoogwaardig curriculum met een groot aanbod in de creatieve en kunstzinnige vakken. Het onderwijs biedt een goede basis voor de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, zowel naar vrijescholen als naar andere scholen. De school combineert het pedagogisch gedachtengoed van Rudolf Steiner met de eisen die maatschappelijke ontwikkeling en overheid stellen. De individuele ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge verbondenheid binnen het team is daarbij van groot belang. Het team bestaat uit ervaren en jongere leraren met veel kwaliteiten en een hoge ambitie.  

Meer informatie over de school en het vrijeschoolonderwijs vind je op www.devrijeschooldenhaag.nl   

 

Zij-instromer Vrije School Den Haag 

Het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling tot respectvolle, zelfstandige en vrijdenkende mensen die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren. 

Op de Vrije School Den Haag, zijn wij op zoek naar een zij-instromer die mogelijke ingezet kan worden in alle klassen van onze school. Heb je een HBO-/WO diploma en heb je al een aantal jaren werkervaring en zoek je een baan in het Vrije Schoolonderwijs, in een jong team waar ook begeleiding en ervaring beschikbaar is. Stuur dan je sollicitatie in. 

Functie en taken: 

 • Samen werken met de klassenleerkrachten; 
 • Werken met groepjes leerlingen; 
 • Incidenteel vervangen van de klassenleerkrachten  

Procedure  

Ingangsdatum aanstelling: per 1 augustus 2022 
Sluitingsdatum vacature: per 8 april 2022 
Sollicitatiegesprekken: vanaf 18 april 2022 

Achtergrond van de school 

DeVrije School Den Haag (VSDH) is de eerste vrijeschool in Nederland(gestichtin1923) en kent een lange en rijketraditie.De school valt onder deStichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag.  

Het primair onderwijs van de VSDH isgevestigdaan de Abbenbroekweg in Scheveningen. Het gebouw staat in een prachtige omgeving op loopafstand van strand en duinen. 

Er zijn zes kleuterklassenen een dubbele stroomklassen. In het gebouwzijn ook een peuterspeelzaal(bestaande uit drie peuterklassen) en de buitenschoolseopvanggevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren.Samen vormen wij een integraal kindcentrum. 

Het is ons doel om leerlingen uit te dagen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen. Mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen bijdragen aan de maatschappij. We bieden daartoe een kwalitatiefhoogwaardigcurriculum met eengroot aanbod in decreatieve en kunstzinnige vakken. 

Hetonderwijsbiedt eengoede basis voorde doorstroom naar het voortgezetonderwijs,zowelnaarvrijescholen als naaranderescholen.De schoollaat zich inspireren door hetpedagogisch gedachtengoedvan RudolfSteiner en combineert dat met de maatschappelijke realiteit en de eisen die moderne onderwijs ontwikkeling en de overheidstellen. De individueleontwikkeling van medewerkersen deonderlinge verbondenheid binnen hetteam is daarbijvangroot belang. Hetteam bestaat uit deels ervaren leerkrachten met veel kwaliteiten en een grote groep startende leerkrachten.   

Meer informatie over deschoolvind je op www.devrijeschooldenhaag.nl