Vacatures

DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG

Primair Onderwijs (schooljaar 2020-2021)

 1. Heropenstelling! Intern Begeleider (0,6 – 1 fte)
 2. Heropenstelling! Groepsleerkracht kleuterklas (groep 1-2) 0,275 fte / 11 uur 

Voor deze vacatures geldt:

Inlichtingen: dhr. Niels Schieman: 06-29504741 

Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan:
Mw. Therese Jobse, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl 

 

Vacature Intern Begeleider (0,6 – 1 fte)  

Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid. 

Wij zijn op zoek naar een daadkrachtig Intern Begeleider (m/v) die ons meehelpt om ieder kind zichzelf gezond te laten ontwikkelen.  

Profielschets

Voor deze boeiende en uitdagende functie zoeken wij een intern begeleider, met visie en binding met het gedachtengoed van de vrijeschool. Jij kan een ander meenemen in gekozen oplossingen en doet dat vanuit een open houding en in dialoog met collega’s, leerlingen en ouders. Je bent toegankelijk, hebt een stevige persoonlijkheid en vindt het leuk om mee sturing te geven aan de verdere ontwikkeling van de school. Je hebt kennis van de kernprocessen van het onderwijs en de verantwoordelijkheden en taken van de leerkrachten. Specialisatie in het jonge kind is een pré.

 

Taken van de intern begeleider

Ondersteuningstaken:

 • Minimaal twee maal per jaar klasgesprekken voeren met alle leerkrachten over:
  • Het functioneren van de groep
  • Het leerkracht- en leerling gedrag in de klas
  • De kwaliteit van registraties door de leerkracht
  • Extra ondersteuning aan individuele leerlingen
 • Waar nodig hulp bieden bij het onderhouden van het LVS (o.a. groepsplannen, toetsen, OPP, notities) en bij het maken van het onderwijskundig rapport;
 • Leerkrachten en directie ondersteunen bij gesprekken met leerlingen, collega’s, ouders en RT-ers over extra ondersteuning.

Beleidstaken:

 • Opstellen/bijstellen van het schoolondersteuningsbeleid;
 • Initiëren nascholingsbeleid m.b.t. extra ondersteuning van leerlingen.

Innoverende taken:

 • Volgen van ontwikkeling op het gebied van extra ondersteuning van leerlingen;
 • Ontplooien initiatieven m.b.t. vernieuwingen extra ondersteuning van leerlingen;
 • Kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen;
 • Evalueren en analyseren van extra ondersteuning van leerlingen van school- tot leerling-niveau.

Coördinatie en beheerstaken:

 • Organiseren en faciliteren van multidisciplinaire overleggen (MDO’s);
 • Op basis van klassenbezoeken en groepsbesprekingen de leerkrachten begeleiden bij hun pedagogisch en didactisch handelen. Het begeleiden en bewaken van handelingsgericht en opbrengstgericht werken in de groepen en met individuele (zorg)leerlingen, met extra ondersteuningsbehoeften;
 • Adviseren van de directie t.a.v. de kwaliteit van de onderwijsuitvoering;
 • Coördineren, begeleiden en bewaken van het werken met het leerlingvolgsysteem, de toetsen, de leerlingdossiers en de orthotheek;
 • Op basis van analyse van toets-/onderzoeksgegevens, groepsoverzichten en trendanalyses mogelijkheden tot verbeteringen in de onderwijspraktijk onderzoeken. Voorstellen doen om passend onderwijs te kunnen bieden in de school, mogelijk in samenwerking met externe partijen;
 • Tijdig in kaart brengen van de leerlingpopulatie en de kenmerken daarvan bespreken met de leerkrachten;
 • Bewaken van de kwaliteit van schoolondersteuningsbeleid;
 • Coördineren, aansturen en begeleiden van onderwijsassistenten;
 • Coördineren, begeleiden en bewaken van de activiteiten binnen school met betrekking tot groeps- en leerlingbegeleiding en de samenwerking/afstemming met externe partijen;
 • Coördineren van psychologische onderzoeken voor leerlingen;
 • Coördineren procedures in het kader van passend onderwijs (doorverwijzing SBO/SO en het aanvragen van een IA).

 

Functieeisen

 • Master (S)EN, HBO+ of academische opleiding;
 • Ervaring in adviseren en ondersteunen van het management omtrent ontwikkelingen op de beleidsterreinen zorg en (onderwijs-) kwaliteit;
 • Je kan actief sturen op resultaat;
 • Bekend met het DIM model waarmee de leerkrachten in de klas werken;
 • Je kan goed organiseren en bent kwaliteitsgericht;
 • Duidelijke opvatting over goed onderwijs, leerlingenzorg en begeleiding op de lange termijn en deze op overtuigende wijze kunnen uitdragen;
 • Kennis van leer- en gedragsproblematiek bij jonge kinderen en kan zowel vanuit de antroposofie als vanuit de reguliere wetenschap inzicht voorstellen doen hoe met deze problematieken om te gaan;
 • Bekend met wet- en regelgeving op het gebied van primair onderwijs;
 • Goede schriftelijk en mondeling communiceren;
 • Vaardig met de digitale middelen (MS Office, leerlingvolgsysteem, …);
 • Je kan op een inspirerende wijze de ontwikkeling van medewerkers bevorderen en werkt op basis van vertrouwen met collega’s en geeft kaders voor nieuwe benaderingen voor prestatieverbetering;
 • Je kent jouw eigen sterktes en zwaktes en vind het leuk jezelf altijd te blijven ontwikkelen om beter te presteren in lijn met de doelen van de organisatie.

 

Omvang en reikwijdte van de functie

De functie heeft een aanstellingsomvang van 0,6 – 1 fte

 

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 11 conform de CAO‐PO. Directe vaste aanstelling is bespreekbaar.

 

Procedure en contact

Voor informatie over de functie en de procedure kan je jezelf wenden tot de schoolleider, de heer Niels Schieman (06‐29504741, email: n.schieman@devrijeschooldenhaag.nl).

Je wordt verzocht om in jouw sollicitatiebrief in ieder geval aan te geven op welke wijze de selectie commissie jouw effectiviteit in het behalen van professionele doelen kan ervaren. Jouw reactie op de vacature ontvangen we graag op het e-mailadres van mevrouw Therese Jobse, t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

 

Achtergrond

Ons doel is om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot respectvolle, zelfstandige en vrij denkende mensen, die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. We bieden daartoe een kwalitatief hoogwaardig curriculum, met een groot aanbod inde creatieve en kunstzinnige vakken. Het onderwijs biedt een goede basis voor de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, zowel naar vrijescholen als naar andere scholen. De school combineert het pedagogisch gedachtengoed van Rudolf Steiner, met de eisen die maatschappelijke ontwikkeling en overheid stellen.

De intern begeleider heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van de leerkrachten om hun veeleisende functie kwalitatief goed te kunnen verzorgen. Individuele ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge verbondenheid binnen het team is daarbij van groot belang. Het team bestaat uit ervaren en jongere leraren met veel kwaliteiten en een hoge ambitie.

Meer informatie over de school vind je op www.devrijeschooldenhaag.nl.

 

 

Vacature Groepsleerkracht kleuterklas (groep 1-2) 0,275 fte / 11 uur 

 Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid.

Wij zijn op zoek naar een kleuterleerkracht (m/v). Er is uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd in een vaste klas na de zomer.

Ook starters zijn van harte welkom om te solliciteren!

Belangrijkste taken:

 • Verzorgen van rijk vrijeschool kleuteronderwijs;
 • Samen met de IB-er de eventuele extra ondersteuning van leerlingen opnemen;
 • Participeren in het teamoverleg, scholing en de pedagogische vergadering.

We bieden:

 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
 • Goede ondersteuning en begeleiding op maat
 • Een leuk team op een school in een prachtige omgeving

 Jij bent:

 • Minimaal start bekwaam leerkracht PO (of bijna afgestudeerd pabo) met specialisatie op het jonge kind;
 • Bekend met- en enthousiast over het vrijeschoolonderwijs;
 • Gericht op de sterke kanten van het kind;
 • Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf;
 • Goed georganiseerd en kwaliteitsgericht;
 • Communicatief sterk.

Omvang en reikwijdte van de functie:

De school biedt een maximale aanstellingsomvang van 0,275 fte te presteren in 1,5 dagen (ene week 1 dag andere week 2 dagen) in nauwe samenwerking met ervaren duo-collega.

Procedure:

Ingangsdatum aanstelling: zo spoedig mogelijk (in overleg)

Achtergrond van de school

De Vrije School Den Haag (VSDH) is de oudste Vrijeschool in Nederland (gesticht in 1923) en kent een lange en rijke traditie. De school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag.

Het primair onderwijs van de VSDH is gevestigd aan de Abbenbroekweg in Scheveningen, vlak bij bos en strand.

Er zijn zes kleuterklassen en een dubbele stroom klassen van klas 1 tot en met 6 (groep 3 t/m 8). In het gebouw zijn ook een peuterspeelzaal (bestaande uit drie peuterklassen) en de buitenschoolse opvang gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren. Samen vormen wij een integraal kindcentrum.

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. We bieden daartoe een kwalitatief hoogwaardig curriculum met een groot aanbod in de creatieve en kunstzinnige vakken. Het onderwijs biedt een goede basis voor de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, zowel naar vrijescholen als naar andere scholen. De school combineert het pedagogisch gedachtengoed van Rudolf Steiner met de eisen die maatschappelijke ontwikkeling en overheid stellen. De individuele ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge verbondenheid binnen het team is daarbij van groot belang. Het team bestaat uit ervaren en jongere leraren met veel kwaliteiten en een hoge ambitie.

Meer informatie over de school en het vrijeschoolonderwijs vind je op www.devrijeschooldenhaag.nl