Schoolregels

Om een prettige en veilige schoolomgeving te kunnen bieden zijn er afspraken nodig over hoe we met elkaar en bepaalde zaken omgaan. Deze afspraken hebben we vastgelegd in onze schoolregels. Wij verzoeken u vriendelijk hier notie van te nemen zodat we deze regels samen in ere houden, want alleen dan hebben ze waarde!

Regels over aanwezigheid

Aan- en afwezigheid
Alle leerlingen (kleuters vanaf 5 jaar) zijn leerplichtig en dienen tijdens lesdagen tijdig (uiterlijk 8:20 uur) op school te zijn.

Korte afwezigheid tijdens de schooltijden (bijvoorbeeld voor tandarts bezoek o.i.d.) kan alleen na goedkeuring van de leerkracht. Via de absentieknop in Parro kunt u deze korte afwezigheid aangeven. Het is wenselijk om een bezoek aan een arts na schooltijd in te plannen.

Als uw kind ziek is meldt u dit zo snel mogelijk bij school, maar uiterlijk voor 8:30 uur via de absentieknop in Parro. De aanwezigheid van alle leerlingen wordt om 9:30 uur gecontroleerd. Ouders of verzorgers van wie de leerlingen niet op school zijn en niet op tijd afgemeld zijn, worden door de receptie nagebeld.

Te laat regeling

School en leerplicht hebben een preventieve aanpak om beginnend verzuim effectief aan te pakken.  Dit is de zogeheten 4-8-12-16 regeling.

De regeling werkt als volgt:

Bij 4 x te laat worden ouders en/of de leerling (als de leerling zelfstandig naar school komt) door de leerkracht aangesproken.
Bij 8 x te laat worden ouders  uitgenodigd door de school voor een gesprek met de (adjunct) directeur en wordt er een brief meegegeven .
Bij 12 x te laat mag de school een DUO-melding doen. Leerplicht stuurt een waarschuwingsbrief naar de ouders.
Bij 16 x te laat doet de school een DUO-melding en worden ouders uitgenodigd door leerplicht, waarbij eventueel verwezen kan worden naar hulpverlening.

Wat verstaan we onder geoorloofd en ongeoorloofd verzuim?

Klik hier voor meer informatie over de schoolvakanties en verlofaanvragen.

Gedragsregels

Deze gedragsregels maken integraal onderdeel uit van ons omgangsprotocol.

 1. Wij zijn aardig voor elkaar ook al hoef je niet met iedereen vrienden te zijn.
 2. We doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden.
 3. We zijn ons bewust van de ander en houden rekening met zijn gevoelens.
 4. Als er iets gebeurt dat we niet willen, dan zeggen we dat.
 5. Als een ander laat merken dat hij iets niet wil, dan stoppen we.
 6. We zorgen ervoor dat iedereen prettig kan spelen en werken. Samenwerken en samen spelen hoort daarbij.
 7. Problemen lossen we samen op, zodat iedereen snel weer prettig kan spelen en werken. We helpen elkaar daarbij; hulp zoeken bij leerkracht of pauzewacht is geen klikken.
 8. We hebben respect voor de eigendommen van elkaar en pakken niets zonder het eerst te vragen.

Contactregels

Contact met leerkrachten
Voor alle zaken die uw kind, of de algemene gang van zaken in de klas of op school betreffen, kunt u de klassenleerkracht aanspreken. Iedere klassenleerkracht zal aan het begin van het schooljaar aangeven wanneer hij/zij bereikbaar is. Ook kunt u de klassenleerkracht mailen voor een afspraak, bellen graag alleen in zeer dringende gevallen. De ouders wordt nadrukkelijk gevraagd er ’s morgens rekening mee te houden dat de leerkracht met zijn aandacht bij de leerlingen moet zijn. Een briefje meegeven aan je kind is dan een goede manier om de leerkracht van iets op de hoogte te stellen. Na schooltijd is er altijd de mogelijkheid om even in de klas te kijken met uw kind (eren). Als de leerkracht nog aanwezig is kunt u altijd even een korte mededeling doen, maar dit is geen moment voor uitgebreide gesprekken.

Afspraken rondom oudercontactmomenten op school
De kleuters worden tot in de klas gebracht en opgehaald. Eenmaal in de onderbouw is dit niet meer mogelijk: de kinderen worden buiten in de rij aan de leerkracht gegeven en worden in principe ook weer buiten opgewacht.

Het is een grote overgang van kleuter naar onderbouw: ouders willen graag betrokken worden. Daarom worden de klassendeuren opengezet van 08.30 uur tot 9.00 uur aan het eind van de eerste periode rekenen en eerste periode taal.

Oudercontactmomenten per schooljaar:

 • Open les in de 1ste klas (open lessen in andere klassen liggen niet vast, deze zijn naar behoefte)
 • 3 keer een ouderavond
 • 2 keer een persoonlijk gesprek (herfst en lente)
 • 1 keer klassenpresentatie – school breed
 • Toneelstuk (+ kerstspelletje in lagere klassen)
 • Tentoonstellingen vanaf de 4de klas (bijvoorbeeld n.a.v. geschiedenis periode)

Mailverkeer
De leerkracht gebruikt e-mail enkel om praktische informatie te verspreiden onder de ouders. E-mail is niet bedoelt om (emotionele) discussies met elkaar te voeren. Wij vragen iedereen zich daarvan te onthouden en zorgvuldig om te gaan met de cc- functionaliteit. Als u een opmerking of klacht heeft kunt u hiervoor (per e-mail) een afspraak maken met de betreffende leerkracht.

Regels in en om het gebouw

Verkeerssituatie rondom de school
Bij het halen en brengen van leerlingen is het wenselijk dat er éénrichtingsverkeer wordt gecreëerd op de Abbenbroekweg. Dit betekent dat wanneer u uit de richting van de gevangenis aan komt rijden (Pompstationsweg), dat u doorrijdt naar de Tapijtweg en van daaruit de Abbenbroekweg indraait en vervolgens via de Gerrit Kasteinweg het schoolgebied weer verlaat. Op die manier ontstaat er eenrichtingsverkeer op de Abbenbroekweg, wat voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers noodzakelijk is. Onnodig te melden, maar wij verzoeken u uw snelheid te matigen tot maximaal 20 km /uur rond de school. Parkeert u omwille van de veiligheid van overstekende kinderen niet binnen 5 meter van een straathoek. Gelieve ook alle inritten naar huizen en de uitgang van onze parkeerplaats vrij te houden. Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden worden niet toegelaten op het schoolplein.

Fietsenstalling
Kleuters die op de fiets komen, plaatsen hun fiets bij de voordeur van de kleuterklassen(aan de Abbenbroekweg). De leerlingen van klas 1 t/m 4 plaatsen hun fietsen in de fietsenkelder. De leerlingen van klas 5 en 6 en de leerlingen die die dag naar de naschoolse opvang gaan plaatsen hun fiets in de rekken op de parkeerplaats bij de lerareningang. Wanneer de kelder gesloten is, kunt u de sleutel bij de receptie afhalen.

Pleinregels

 • De kinderen van klas 1 en 2 spelen op het ‘kleine plein’, tot het fort.
 • De kinderen van klas 3 t/m 6 spelen op het ‘grote plein’, tot en met het fort.
 • De kinderen blijven tijdens de pauzes op het plein. Spelen op de stoepen is verboden!
 • De glijbaan wordt in de kleine pauze uitsluitend gebruikt om te glijden van boven naar beneden. In de grote pauze mag er ook naar boven worden geklommen.
 • Kinderen die bij de bomen spelen, blijven onder de bomen en struiken. Voor de kinderen die willen zwaaien en slingeren zijn de rekstokken bedoeld, voor de kinderen die willen klimmen staan er klimrekken. Op het plein van klas 1 en 2 staat één boom die is aangewezen als klimboom (bij de zandbak).
 • Het hek met de haagbeuk ervoor (rondom de gymzaal) staat daar om te zorgen dat er niemand in de onderliggende ruimte kan vallen. Ook daar blijven de kinderen dus op de grond.
 • Bij de ramen van het handenarbeidlokaal kunnen alleen rustige pauze-activiteiten plaatsvinden.
 • Skaten en skeeleren mag, maar alleen met tenminste hand- en kniebescherming en alleen wanneer de kinderen ervoor kunnen zorgen dat ze skaten en skeeleren met respect voor het spel van de andere kinderen.
 • Balspelen die geen (potentieel) gevaar vormen voor de andere spelende kinderen zijn toegestaan, voorbeelden hiervan zijn korfbal en handbal op het doel (muur). Bij voetballen kan de bal een te hoge snelheid krijgen en voetbal is om die reden niet toegestaan. Een bal die wordt geschopt gaat naar juffie Helma en zij laat weten wanneer de bal weer kan worden opgehaald.
 • De kinderen die op het plein zijn in de pauzes, spelen met respect voor het spel van andere kinderen. Bij problemen wordt een pauzewacht om hulp gevraagd.
 • In het kantoortje ligt een schriftje waarin de oudere kinderen (vanaf klas drie) die zich vaak of te zeer vergalopperen in de pauze door de pauzewacht worden opgeschreven. De pauzewacht licht zo mogelijk ook de klassenleerkracht in. In principe reageert de klassenleerkracht zelf op de meldingen uit het schriftje.
 • Schoppen is nooit toegestaan. Kinderen waarover afspraken gelden gaan dan onmiddellijk naar binnen en moeten naar de klas.
 • Tijdens het schooljaar kunnen er tijdelijke aanvullende afspraken worden gemaakt door de klassen leerkrachten (op het teamoverleg). Deze zullen dan via het maandbericht worden gecommuniceerd.

Gedrag in de school

 • In de school mag niet gerend worden.
 • Jassen hangen we netjes aan de kapstokken
 • De toiletten worden netjes gehouden. ‘Ongelukjes’ worden direct bij de leerkracht gemeld.
 • Bij zware regen wordt er een bel geluid. In dat geval mogen de kinderen binnen blijven of naar binnen gaan. Ze blijven onder toezicht van hun eigen (vak)leerkracht in de klas.
 • Leerlingen van klas 1 t/m 6 mogen alleen door de hoofdingang naar binnen.
 • Kleuters en peuters mogen alleen door de achterste deur aan de François van Royenweg naar hun speelplein.

Lerarenkamer
De lerarenkamer is alléén toegankelijk voor de leraren.

Brengen en halen

Onderbouw
Om 08.25 uur neemt de leerkracht je kind (klas 1 t/m 6) bij de hoofdingang (aan de Gerrit Kasteinweg) mee naar binnen.  De ouders gaan niet mee naar de klas. Er worden door school momenten voorzien waarop ouders worden uitgenodigd in de klas. Aan het einde van de schooldag worden de kinderen op het schoolplein opgewacht.
Bij het brengen is het belangrijk dat alle kinderen vlot naar binnen kunnen. Daarom wordt de ouders na het belsignaal snel afscheid te nemen en de vrije doorgang voor alle klassen te waarborgen.
Bij het ophalen van de eerste- en tweedeklassers op maandag en vrijdag om 12:30 verzoeken wij de ouders het schoolplein zo snel mogelijk te verlaten zodat de kinderen uit de andere klassen goed kunnen spelen. De ouders wachten de kinderen buiten op, maar kunnen te allen tijde met hun kinderen terug naar het lokaal om iets te laten zien.

Kleuters
De ingang bij de kleuters gaat om 8:20 open. Ouders brengen hun kind naar het lokaal en kunnen daar kort blijven. Om 08.35 uur wordt de deur gesloten en dient die gesloten te blijven. Er mogen dan geen ouders meer op de kleutergang zijn. Om 12.30 uur gaat deze deur weer open. Om 12:45 worden de kinderen in de klas opgehaald.

Peuters en Naschoolse opvang
Ouders brengen hun peuter ’s morgens tot in het lokaal. De deur aan de François van Royenweg is in de ochtend uitsluitend bedoeld voor de ouders van de peuters. In de middag is dit de toegangsdeur voor naschoolse opvang.

Gebruik zalen en gymzaal
Op de receptie wordt bijgehouden wanneer een zaal in gebruik is. Wie gebruik wil maken van een zaal (buiten de ingeroosterde uren), dient dit te overleggen met Helma (receptie). In de gymzaal mogen de verschillende toestellen en attributen alleen door aangestelde gymleerkrachten worden gebruikt.

Gebruik keuken
Na afloop van een ouderavond: keuken schoon achterlaten, koffieapparaten leeg maken, vuile vaat in de vaatwasmachine en deze aanzetten. Gebruikte thermoskannen omspoelen en terug op zijn plaats zetten. Over het algemeen zullen de contactouders zorg dragen voor de keuken, de leerkracht blijft eindverantwoordelijke. Nadat kinderen in opdracht van de leerkracht de keuken hebben gebruikt, graag controleren hoe de keuken is achtergelaten, ook hier blijf de leerkracht eindverantwoordelijk.

Gebruik toiletten
Op de toiletten van de kinderen worden geen Wc-rollen opgehangen. In elke klas is er een Wc-rol die de kinderen kunnen meenemen en terugbrengen na het toilet gebruik. De volwassene toiletten mogen niet door kinderen worden gebruikt en zijn alleen voor de medewerkers. De twee toiletten op de begane grond (tegenover kantoor schoolleider) mogen ook door ouders worden gebruikt.

Gebruik kopieermachine
De machine is alleen bedoeld voor school gerelateerde zaken. Ouders die gebruik willen maken van de kopieermachine dienen dit op de receptie te vragen.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden bij de receptie (Helma). Grote voorwerpen worden bewaard in een doos in de gang richting de eerste klassen en blijven daar maximaal twee weken liggen. Daarna gaan ze in de KICI kledingcontainer of worden weggegooid. Kleine voorwerpen (sleutels e.d.) worden op de receptie bewaard en na twee maanden weggegooid.

Beschadigingen
Indien een leerling beschadigingen toebrengt aan schoolgebouw of inventaris zullen de kosten voor reparatie of vervanging alsmede de daaruit voortvloeiende administratiekosten bij de betreffende ouders/verzorgers in rekening worden gebracht.

Overige schoolregels

Drugs en alcohol
Het gebruik van drugs en alcohol in en om de school is verboden.

Roken
Roken in de schoolgebouwen is niet toegestaan. Buiten is een hoek ingericht voor rokers. Daarbuiten is roken niet toegestaan op het terrein van de school.

Snoep
Snoep is onder schooltijd niet toegestaan, ook niet op het plein. Ook bij Het Grote Huis (BSO) is snoep niet toegelaten. Wij vragen ouders hier ook rekening mee te houden bij traktaties. Op onze pagina GoedZoet staan leuke recepten van lekkere en verantwoorde traktaties .

Mobiele telefoons, camera’s
Onder schooltijd dienen mobiele telefoons van de leerlingen uitgeschakeld te zijn, en in de tas te blijven. Bij overtreding wordt de telefoon in beslag genomen. Deze kan door de ouder/verzorger van de leerling opgehaald worden bij Helma (als dat in redelijkheid onmogelijk is kan de ouder contact opnemen met Helma met het verzoek de telefoon terug te geven). Na schooltijd mag het mobieltje buiten het plein aangezet worden om te bellen.

In de school mag door ouders geen gebruikt worden gemaakt van een mobiele telefoon. Er mag in en om de school niet gefilmd of gefotografeerd worden zonder toestemming van de schoolleiding.

Persoonlijke eigendommen verzekeren
Als door uw kind meegebrachte persoonlijke spullen op school kwijtraken of beschadigen, dan is de school niet aansprakelijk te stellen. Ook als uw kind iets kapot maakt van school, van een medewerker of van een ander kind, blijft dit een zaak voor uw eigen WA-verzekering. Wordt bij uw kind iets beschadigd door een ander kind, dan zijn de ouders van dat kind aansprakelijk te stellen.