Schoolgids en schoolplan

Schoolgids

Hieronder vindt u de schoolgids. Hierin staat informatie over de werkwijze en de resultaten van de school en is bestemd is voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Schoolgids 2022-2023

Schoolplan

De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het beleidsplan ‘Kaders voor Kwaliteit’ van de Stichting
Vrijescholen Zuidwest Nederland en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast
schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we welke
middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO). Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.
Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam inclusief de leraar specialisten van de school en voor advies voorgelegd aan alle medewerkers. Daarna is het ter goedkeuring aangeboden aan de medezeggenschapsraad.
Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.

Schoolplan 2019-2023