Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld

Scholen zijn verplicht om een protocol kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. Los van deze verplichting voelt de school zich verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Dit protocol moet bijdragen aan de kennis van medewerkers over kindermishandeling en het bewustzijn voor mogelijke signalen versterken.

Het protocol geldt voor alle medewerkers van De Vrije School Den Haag en voor de medewerkers van ‘Het Grote Huis”.

Iedere medewerker heeft de plicht om (vermoeden van) signalen van kindermishandeling te  herkennen en te bespreken met één van de aandachtsfunctionarissen: de kleuter IB-er, de onderbouw IB-er of de coördinator van “Het grote huis”.

Dit protocol bevat achtergronden over kindermishandeling en een signaleringslijst. Tevens zijn de stappen beschreven die na een eerste signalering gezet moeten worden.

De teksten in dit Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld zijn overgenomen uit het Protocol kindermishandeling dat tot stand gekomen is tijdens de regionale aanpak kindermishandeling (RAAK) in de periode 2008 – 2010. De indeling en het stappenplan van dit protocol volgen de stappen uit het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor het samenstellen van dit protocol, het bijbehorende stappenplan, en checklist is uit- gegaan van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Om die reden komen zowel huiselijk geweld als kindermishandeling aan de orde. Het Protocol kindermishandeling, dat ook conform deze wet is, heeft tot doel duidelijk te maken welke stappen de school onderneemt als een medewerker vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling. Het is een praktische handleiding voor het volgen van de stappen uit het Basismodel meldcode.