Ouderparticipatie

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Een goed contact tussen ouders (verzorgers) en leerkrachten is daarom van groot belang. Sterker nog, uit onderzoek van Harvard-professor Robert D. Putnam is gebleken dat als je schoolprestaties wil verbeteren, niets effectiever is dan ouders betrekken bij het onderwijs.

Samenwerking tussen ouders en school

Het gaat hierbij niet alleen om de communicatie rond het eigen kind. Het is essentieel dat de ouders openstaan voor onze pedagogische aanpak. Een warme interesse voor het kind en wat het in de klas doet is van het grootste belang. Dat kan op elk moment zijn uiting vinden: thuis bijvoorbeeld, als het kind over school wil vertellen of iets wil laten zien. Bij het wegbrengen en ophalen, bij het sociale leven rondom de kinderen.
Daarnaast worden ouders vaak uitgenodigd om activiteiten op school te ondersteunen. Ook op deze manier zien kinderen hoe hun ouders deel uitmaken van de schoolgemeenschap waar zij ook zelf toe behoren.

Ouderavonden

Ouderavonden zijn onmisbaar. Daar krijgen de ouders informatie over de gang van zaken in de klas, over periodes die gegeven worden, over de ontwikkelingsfase van de kinderen, over de diepere betekenis van de vertelstof of waar verder behoefte aan mag zijn in de oudergroep. Deze behoefte wordt door de klassenouders gepeild en gecommuniceerd met de klassenleerkracht.
Vakleerkrachten kunnen komen vertellen wat de klas in hun lessen doet. Er wordt uitgegaan van wat de ouders en leerkrachten gemeen hebben: een pedagogische relatie tot het kind.

In de laagste klassen en kleuterklassen hebben ouders een groot aandeel op werkavonden om jaarfeesten voor te bereiden. Dat niet alle ouders daar evenveel tijd voor hebben spreekt voor zich: ieder draagt daar naar vermogen aan bij.

Er zijn ook enkele algemene ouderavonden over onderwerpen die voor verschillende klassen actueel zijn. Aan het begin van het schooljaar geeft de schoolleider altijd een vooruitblik op het schooljaar en een verantwoording van de financiën en de leerresultaten van de gehele school in het voorafgaande jaar. Daarnaast is er bijvoorbeeld voor kleuterouders een avond over schoolrijpheid. Een groepje ouders kan ook zelf een leerkracht vragen een algemene ouderavond over een onderwerp van hun keuze te organiseren.

Contact met leerkrachten

Voor alle zaken die uw kind, of de algemene gang van zaken in de klas of op school betreffen, kunt u de klassenleerkracht aanspreken. Iedere klassenleerkracht zal aan het begin van het schooljaar aangeven wanneer en hoe hij/zij bereikbaar is. Ook kunt u de klassenleerkracht mailen voor een afspraak, bellen graag alleen in zeer dringende gevallen. De ouders wordt nadrukkelijk gevraagd er ’s morgens rekening mee te houden dat de leerkracht met zijn aandacht bij de leerlingen moet zijn. Een briefje meegeven aan je kind is dan een goede manier om de leerkracht van iets op de hoogte te stellen. Bij de kleuters maakt de leerkracht hierover met u afspraken. Zie ook het schoolreglement m.b.t. e-mailverkeer

Klassenouders

Uit de oudergroep van iedere klas stellen enkele ouders zich beschikbaar als klassenouders. Zij hebben een heel belangrijke rol. Zij verzorgen namelijk een groot deel van de communicatie tussen de ouders van de klas en de leerkracht(-en) en tussen de ouders onderling. Daarnaast helpen de klassenouders de leerkracht bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en stimuleren zij mede-ouders om ook actief binnen de verschillende activiteiten te participeren. Een keer per jaar komen alle klassenouders samen met de schoolleider bijeen om te bespreken welke zaken er leven binnen hun respectievelijke klassen.

Activiteiten en jaarfeesten

Veel activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden dankzij de actieve hulp van ouders. Bij uitstapjes, de jaarfeesten en toneelstukken wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders voor begeleiding. Bij de handwerklessen en lessen tutorlezen worden ouders ingeschakeld. Onze jaarlijkse BAZAR op de eerste zaterdag van november wordt zelfs volledig door ouders georganiseerd!

Gebruik van expertise ouders

Wij maken graag gebruik van de professionele expertise en ervaring van ouders. Er zitten ouders in de Medezeggenschapsraad waarbinnen zij dan veelal vanuit hun professionele expertise een deelgebied behartigen. Ook op het gebied van communicatie, faciliteitenbeheer en ICT bieden ouders hun expertise aan de school beschikbaar.

Wilt u uw professionele expertise ook ten dienste van de school stellen? Laat ons dat dan zeker even weten.