Ouderparticipatie

Wij zien ouders als didactische partners en dat betekent voor ons:
Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Wij willen graag met ouders praten over het onderwijs en de opvoeding en afspraken maken over onze manier van samenwerken hierin.
Wij zien ouders ook als deelnemers in de school en dat betekent voor ons:
Ouders zijn betrokken bij allerlei activiteiten in de school, zoals medezeggenschap, ondersteuning in en buiten de groep.

Het gaat bij samenwerking tussen ouders en school niet alleen om de communicatie rond het eigen kind. Het is essentieel dat de ouders openstaan voor onze pedagogische aanpak. Een warme interesse voor het kind en wat het in de klas doet is van het grootste belang. Dat kan op elk moment zijn uiting vinden: thuis bijvoorbeeld, als het kind over school wil vertellen of iets wil laten zien. Bij het wegbrengen en ophalen, bij het sociale leven rondom de kinderen. Daarnaast worden ouders vaak uitgenodigd om activiteiten op school te ondersteunen. Ook op deze manier zien kinderen hoe hun ouders deel uitmaken van de schoolgemeenschap waar zij ook zelf toe behoren.

Informatieoverdracht naar ouders

Parro

Alle communicatielijnen lopen via Parro.  Parro gebruiken we voor korte mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto’s delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. U kunt als ouder de leerkracht een mededeling of vraag sturen, of uw kind ziek melden.

Maandberichten

Het maandbericht blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is ruimte voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken, en de kalender, zodat u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom het maandbericht steeds goed te blijven lezen. Deze ontvangt u ook via Parro.

Ouderavonden

Ouderavonden zijn onmisbaar. Daar krijgen de ouders informatie over de gang van zaken in de klas, over periodes die gegeven worden, over de ontwikkelingsfase van de kinderen, over de diepere betekenis van de vertelstof of waar verder behoefte aan mag zijn in de oudergroep. Deze behoefte wordt door de klassenouders gepeild en gecommuniceerd met de Klassenleerkracht.

Startgesprekken

Aan het begin van het schooljaar zijn de startgesprekken met de Klassenleerkracht en het kind.

Tafeltjesgesprekken

Tweemaal per jaar zijn er voor alle ouders tafeltjesgesprekken waarin de Klassenleerkracht met de ouders de ontwikkeling van hun kind bespreekt.

Getuigschriften

Aan het einde van het schooljaar krijgen de ouders een uitgeschreven verslag van de ontwikkeling van hun kind. Per vakgebied wordt daarin stilgestaan bij de leeropbrengsten. Hierin is er ook aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van het kind.