Notulen MR vergadering 8 juli 2020

Notulen MR vergadering 8 juli 2020

Aanwezig: Robert, Niels, Emmanuelle, Sanneke
Afwezig: Caroline

Agenda:
1. Vakantieregeling en studiedagen
2. Lesurenberekening
3. Scholingsplan
4. Schoolgids
5. Overige zaken

1) Vakantieregeling en studiedagen
Vraag van de MR: Waarom is op Prinsjesdag een studiedag? De meeste scholen in Den
Haag hebben dan wel vrij. Antwoord schoolleider: Doordat de kinderen jaarlijks maar net
aan hun margeuren komen, is er weinig ruimte voor vrije dagen.
MR: kunnen de kleuters ook een vrije dag krijgen voor het afronden van het schooljaar?
(klas- en vakleerkrachten krijgen twee ‘getuigschriftdagen’)
Schoolleider laat weten dat daar nog wel ruimte voor is en gaat dit inplannen.

2) Lesurenberekening
Lesuren tekort is minder geworden door het ‘coronarooster’ (dagelijks 10 minuten extra)
Lesurenberekening is bekeken, besproken en goedgekeurd. Er komt komend jaar wekelijks
1 uur bij (bij 5 dagen werken) i.v.m. ‘coronarooster’.

3) Scholingsplan
MR vindt het plan te vaag en wilt graag het kader en de doelstellingen van dit schooljaar
hierbij staan.
Schoolleider gaat dit toevoegen aan het plan.
Na de zomer wordt hier verder over gesproken.
4) Schoolgids
De Schoolgids is besproken, de wijzigingen zijn benoemd, correcties van de MR worden
verwerkt.
5) Overige zaken:
Hoogbegaafdheidsbeleid. Afgesproken is dat dit beleid er nu zou zijn, maar is er nu nog niet
onder andere door de lock-down. Het is wel expliciet opgenomen in het scholingsplan 2020-
2021.
De notulen van de vergadering over het concept jaarcijfers van 2019 is via ons emailadres
op te vragen.