Notulen MR vergadering 8 juli 2019

Notulen MR vergadering 08-07-2019

Aanwezig: Robert, Joost, Emmanuelle, Caroline, Niels en Sanneke

Afwezig: Winnie

Agenda:

1. Klassen van 26 naar 27 – Niels – instemming

2. Aanpassing vervangbeleid – Niels – instemming

3. Wijziging ouderbijdrage – Niels – instemming

4. Samenvoegen 4e klassen. Actuele status en verslag gesprek actiegroep (informerend)

5. Werkverdelingsplan – Niels – informerend

6. Cijfers Abbenbroekweg 2018, begroting 2020 – informerend

7. Verantwoording werkdrukmiddelen (informerend)

8. Bijeenkomst communicatie en ouderbetrokkenheid (oriënterend)

9. Tweede klassen maandag tot 15.00 uur (oriënterend)

10. Schoolplan – Niels, instemming

11. Jaarplan – Instemming

12. Lesurenberekening instemming

13. Schoolgids instemming

14. Meivakantie – instemming

15. Rondvraag

 

 1. Klassen van 26 naar 27
  De meerderheid van de personeelsgeleding stemt in met dit voorstel.
  De klassen zijn al kleiner geworden, maar het heeft te grote financiele gevolgen om ze op dit moment nog kleiner te maken. Schoolleider gaat onder het kopje werkdrukverlichting in het schoolplan noteren dat we zo snel mogelijk naar klassen van 26 en bij de kleuters 24 te gaan. Vanuit het team is ontevredenheid geuit dat er te veel vanuit de top wordt besloten. De nadrukkelijke wens van de MR en het lerarenteam is dan ook om gezamenlijk een besluit te vormen. Schoolleider zegt dat juist de extra transparantie en inspraak, leidt tot meer ontevredenheid over de besluitvorming.
 2. Aanpassing vervangbeleid
  Drie leden waren voor en drie tegen. Wordt uitgesteld. De vraag is of het thuishouden van kinderen in een beleid hoort. Eerst nader onderzoek en inzicht in het ziekteverzuim.
 3. Wijziging ouderbijdrage
  De MR stemt tegen de nieuwe brief voor de ouderbijdrage. Wij staan achter de intentie om een nieuwe brief op te stellen, maar vinden dit te snel gaan. Oudergeleding gaat in gesprek met degene die de brief heeft opgesteld.
 4. Samenvoegen 4e klassen. Actuele status en verslag gesprek actiegroep
  Een uitgebreid verslag gaat rondgestuurd worden. Aanstaande 17 juli ouderavond voor degenen die geld hebben gedoneerd. Nadat ouders zijn geïnformeerd en akkoord gaan met de gemaakte afspraken wordt er getekend door Artho en iemand van de actiegroep en wordt het geld overgemaakt.
 5. Werkverdelingsplan
  Voor nu stemt MR voor het werkverdelingsplan. Volgend jaar gaan we er opnieuw naar kijken.
  Vraag vanuit het lerarenteam om duidelijkheid te krijgen over de overlegstructuur. Schoolleider stuurt overzicht dit schooljaar door.
  Andere vraag is om duidelijk overzicht te maken over welke taken de OOP ‘ers en teamleiders hebben. Schoolleider kan niet iedereen aandacht geven. Teamleiders krijgen meer verantwoordelijkheden. Dit plan was er al, wordt nu doorgevoerd.
 6. Cijfers Abbenbroekweg 2018, begroting 2020
  De MR heeft de cijfers gezien ter voorbereiding op de jaarstukken van volgend schooljaar. Voorstel van schoolleider is om MR actiever bij de begroting te betrekken. MR denkt graag mee. Misschien ouder met kennis erbij betrekken?
 7. Verantwoording werkdrukmiddelen
  Uitgesteld naar volgende vergadering in het nieuwe schooljaar
 8. Bijeenkomst communicatie en ouderbetrokkenheid
  Uitgesteld naar volgende vergadering in het nieuwe schooljaar
 9. Tweede klassen maandag tot 15.00 uur
  Uitgesteld naar volgende vergadering in het nieuwe schooljaar
 10. Schoolplan
  Personeelsgeleding stemt voor het nieuwe schoolplan
  Oudergeleding kan niet instemmen met het nieuwe schoolplan. Oudergeleding is niet meegenomen in het proces en opstellen van het plan. Ook is het stuk te laat ingediend, waardoor er niet genoeg tijd was om het plan goed door te lezen. Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering in het nieuwe schooljaar.
 11. Jaarplanning
  MR stemt voor de nieuwe jaarplanner. Kleine foutjes zijn doorgegeven.
 12. Lesurenberekening
  MR heeft de lesurenberekening gezien en stemt in.
 13. Schoolgids
  MR stemt voor de nieuwe schoolgids. Er zijn minimale veranderingen ten opzichte van vorig jaar.
 14. Meivakantie
  Eerder heeft de MR ingestemd met de vakantie van 20 april t/m 1 mei. Daarmee loopt deze vakantie parallel met de vakantie van de bovenbouw. Schoolleider vraagt deze vakantie een week te vervroegen. Ten eerste omdat 5 mei (dit jaar een vrije dag) op de dinsdag na de vakantie valt, ten tweede omdat de periode tot de zomervakantie nog een week langer duurt. Ook valt hij nu gelijk met de gemeente.
  Meerderheid van de
  MR stemt voor dit voorstel.
 15. Rondvraag
  Sportdag woensdag 10 juli heeft zelfde begin- en eindtijden als school. Veel ouders komen logisitiek in de knel. Graag oplossing en communicatie daarover vanuit school. – Schoolleider neemt dit punt mee naar de evaluatie over de sportdag.