Notulen MR vergadering 28 mei 2020

Notulen MR vergadering 28 mei 2020

Aanwezigen Schoolleiding: Artho Jansen, Niels Schieman
Aanwezig MR oudergeleding: Robert van den Bout
Aanwezig personeelsgeleding: Sanneke Potgieter, Caroline Kaptein, Emmanuelle Commandeur

 

I = Informatief
O = Oriënterend
B = Besluit

 

  1. Jaarcijfers 2019 (i)

De concept jaarcijfers van de stichting (ZWN) en onze school (PO Abbenbroekweg) zijn gepresenteerd door Artho en Niels. De grote lijn is dat de stichting als geheel een positief financieel resultaat laat zien over 2019. Dit resultaat is wel vertekenend omdat er extra middelen zijn vrijgekomen die in 2020 en 2021 worden uitgegeven. Ook het gecorrigeerde resultaat is positief en daarmee is het overall negatieve resultaat van de vorige periode sterk verbeterd.

Onze school heeft zoals verwacht een negatief financieel resultaat – ondanks de eenmalige extra bijdrage van ouders vorig jaar. Belangrijkste oorzaken: cao-stijging die slechts ten dele kon worden opgevangen, hoog ziekteverzuim en o.a. extra juridische kosten.

Liet de vorige periode nog een stijging zien in leerlingaantallen, er is nu een lichte daling van leerlingaantallen (stichting -1% en onze school -3%). De daling bij onze school is wel een bewuste keuze omdat we naar kleinere klassen willen groeien.

Als MR gaan we deze cijfers nader bestuderen. Wat we wel al verzocht hebben is om extra informatie in de definitieve jaarcijfers en/of het bestuursverslag omtrent de eenmalige gift van ouders van 40/k in 2019.

Ook is er expliciet meer informatie gevraagd aangaande de Internationale School. Met name de vraag of dit initiatief drukt op de lasten van onze school is behandeld. Nogmaals is benadrukt en in de cijfers aangetoond dat de Internationale Vrije School geen financiële druk legt op de Abbenbroek weg. De stichting Fonds tot Steun heeft een schenking gedaan om de kosten in de aanloopfase te kunnen financieren.

 

  1. Financiële resultaten school versus de stichting. Hoe doet onze school het in vergelijking met de andere scholen in de stichting? (i)

Onze school heeft in de periode 2018/2019 als enige een negatief resultaat.

 

  1. Brief Stressvrije school (b)

Vanuit de initiatiefnemers van de inzamelingsactie van vorig jaar (de eenmalige extra ouderbijdrage van 40/k) zijn al langere tijd financiële zorgen. Deze zorgen hebben geleid tot een brief die naar de MR is verzonden met inhoudelijke vragen. Wij hebben dit item als besluit om de agenda gezet om de omgang en afhandeling af te handelen. Het besluit is dat de MR de vragen en opmerkingen die direct in de brief aan de MR zijn gesteld gaan oppakken. We hebben de schoolleiding verzocht om de – met name – financieel inhoudelijke vragen te beantwoorden, om de zorgen zo weg te nemen. Gezien de huidige situatie willen we dit op korte termijn doen en uiterlijk voor de zomervakantie.

 

  1. Schoolopening 8 juni

Aangezien er op het moment van behandelen van dit agendapunt nog teveel onduidelijkheden waren is er geen extra informatie t.a.v. deze notulen. Tijdens het schrijven van deze notulen weten we echter dat er nu wel duidelijkheid is en dat we 8 juni volledig opengaan. Het plan wordt door de schoolleiding nader toegelicht in de week van 1 juni.