Notulen MR vergadering 24 september 2019

Notulen MR vergadering 24 september 2019

 

Aanwezig: Winnie, Joost, Emmanuelle, Niels en Sanneke

Afwezig: Joost en Caroline

Agenda:

  1. Aanpassing vervangbeleid (O/B)
  2. Verantwoording werkdrukmiddelen (I)
  3. Bijeenkomst communicatie en ouderbetrokkenheid (O)
  4. Tweede klassen maandag tot15.00 uur (O)
  5. Schoolplan (B)
  6. Studiedagen (O)
  7. Brief ouderbijdrage (O)
  8. Toelichting proces begroting 2020 (I)
  9. Rondvraag

O = Orienterend

I = Informerend

B = Besluit

 

1. Aanpassing vervangbeleid

In de huidige markt is het lastig om vervangers te vinden. Schoolleiding steekt hierin veel energie. Zo wordt, samen met andere schoolbesturen in Den Haag en Rotterdam, gewerkt aan een gezamenlijke aanbesteding bij uitzendbureaus voor het opzetten van een flexpool. In het voorgestelde aangepaste vervangbeleid wordt, als laatste optie, beschreven dat ouders gevraagd kunnen worden kinderen thuis te houden. Het verdelen van grote groepen kinderen levert namelijk een aanzienlijke extra werkdruk op voor de overige leerkrachten. Het staat ouders desondanks altijd vrij hun kinderen alsnog naar school te brengen. De MR gaat akkoord met deze aanpassing, met dien verstande dat het vragen van ouders om kinderen thuis te houden echt een absoluut laatste redmiddel moet zijn, en dat hierover goede afstemming plaats moet vinden met de BSO. De MR krijgt de volgende vergadering graag een update over de stand van zaken van de vervangpool.

2. Werkdrukmiddelen

De schoolleiding legt verantwoording af over de besteding van extra werkdrukmiddelen in 2018. De MR voerde een discussie over de kosten van Paul van Meurs, welke hierin deels waren opgenomen. Hij is niet expliciet aangenomen voor werkdrukverlichting maar heeft wel gezorgd voor helderheid, hetgeen werkdrukverlagend werkt. De MR stemde in met de verantwoording. De MR vroeg aandacht voor de besteding van werkdrukmiddelen in het huidige schooljaar en benadrukt dat de middelen echt voor werkdrukverlaging moeten worden gebruikt. Niels bespreekt met controller en legt vervolgens een plan voor 2019-2020. Zoals eerder besproken zal klassenverkleining hiervan onderdeel uitmaken.

3. Bijeenkomst communicatie en ouderbetrokkenheid

De MR was positief over de op 9 september georganiseerde algemene ouderavond. MR was blij met de goede opkomst, open discussie, en de gelegenheid die aan ouders werd geboden hun zorgen te uiten. Een aantal ouders bleek bereid een denktank op te richten, die meerdere thematische avonden zal organiseren. In het maandbericht van volgende week komt verslag van de avond, met een oproep aan ouders om zich op te geven voor de denktank. De MR ziet graag op korte termijn een eerste thematische ouderavond over de financiële stand van zaken van de school. Ook het thema (verbetering van) communicatie verdient aandacht.

4. Tweede klassen maandag tot 15.00 uur

In april 2018 werd geïnventariseerd of ouders en leerkrachten bezwaar zouden hebben tegen het uitbreiden van de uren van de tweede klas door de maandag te verlengen tot 15 uur. Aangezien daar toen geen follow-up aan gegeven is, vroeg de MR naar de stand van zaken. Naar blijkt waren veel leerkrachten tegen het plan. Wel is het nodig om een aanpassing door te voeren omdat de totale groep van kleuterklassen en klassen 1-2 momenteel (net) niet aan de wettelijke norm komt van minimale lesuren per jaar. Naast het voorstel voor de tweede klassen zijn ook andere manieren mogelijk. De MR verzoekt de schoolleider om meerdere scenario’s uit te werken voor de volgende vergadering.

5. Schoolplan

De MR besprak het concept schoolplan, dat de strategische richting voor de school beschrijft voor de komende 4 jaar. De doelen daarin zijn door de school opgesteld en daarmee breed gedragen door leerkrachten. De MR:

· Besluit het verbeteren van communicatie toe te voegen als doel.

· Besluit om het ontwikkelen van beleid op meerbegaafdheid hoge ipv gemiddelde prioriteit te geven.

· Verzoekt schoolleiding om in gesprek te gaan met ouders

6. Studiedagen
Uitgesteld

7. Brief ouderbijdrage
Uitgesteld

8. Toelichting proces begroting
Uitgesteld.

9. Rondvraag
Geen bijzonderheden