Notulen MR vergadering 17 oktober

Agenda:

 1. Jaarplan/ beleidskader 2020/2021 (informerend)
 2. begroting 2021 (oriënterend)
 3. zoektocht versterking schoolleider (oriënterend)
 4. samenwerkingsovereenkomst Haagse schoolbesturen bij bestrijding lerarentekort (informerend)
 5. Nieuwe MR-leden (informerend)
 6. beleid hoogbegaafdheid (informerend)
 7. evaluatie coronamaatregelen
 8. speerpunten MR- zonder schoolleider

 

 1. Jaarplan/beleidskader 2020/2021
   Kwaliteit van onderwijs is het speerpunt. In de onderbouw worden afspraken gemaakt over de opbrengsten en over hoe de eindtoets duurzaam op niveau te brengen. Er komt gesprek over de (onder) grens van de inspectie maar ook van de school zelf. De tussentoetsen geven vaak een vertekend beeld en er is stress in klas 5 en 6. Ook komt de weging aan bod in het gesprek. De kleuterafdeling werkt aan een nieuw LOVS. In beleidsplan maakt de leiding zichtbaar wat men wel of niet doet.
 2. Begroting
  Is in voorbereiding (schoolleider werkt er aan in week 42) Er is geen groei in ll en ook niet in inkomsten. Er zullen volgend jaar weer 12 onderbouwklassen zijn ipv 13. Dat scheelt 20 kinderen. Het is zorgelijk dat er minder aanwas is bij de peuters. De aanmeldingen bij de kleuters gaan zonder loten. De wachtlijst is kleiner:

  – Voorheen 70/80 nu 60/70 van de 56 kinderen die geplaatst worden.

  De opnames van RTL die afgelopen week zouden plaatsvinden (niet doorgegaan ivm afwezigheid schoolleider) zijn PR. In het plan 20/21 is aandacht voor instroom en PR.

  N: Kanttekening daarbij is dat er nog wel 10 belangrijke punten te noemen zijn. Het is van belang om het focuspunt te houden.

  1)         Kwaliteit van Onderwijs (problemen met de inspectie zijn niet wenselijk)
  2)         Instroom op peil houden

  Inzicht op de begroting: MR kan ook investeringen aangeven

  Tekort:
  2019 – 30.000
  2020 – 50.000
  2021 – ook nog tekort
  Oplossen in meerjarenbegroting

  Er is het afgelopen jaar veel geld naar vervanging gegaan. De pot is leeg, geen buffer. Verder is er sprake van overformatie.

 3. Zoektocht versterking schoolleider
  Schoolleider voelt zich in de knel. Hij kan de dingen niet ten gronde doen en voelt onvrede bij zichzelf en bij collega’s.

  De internationale school is inmiddels erg gegroeid en daar heeft wij twee dagen per week werk van en krijgt hij daar hulp van iemand anders. Voor de abbenbroekweg werkt hij nu vijf dagen per week. Dit is niet gezond en met zijn gewijzigde privésituatie niet haalbaar.
  Na overleg met Artho komt er op de korte termijn een interim directeur en voor op de lange termijn moet er worden uitgezocht wat er leeft en wat de behoeftes zijn.
  Om dit te kunnen financieren worden reserves aangesproken.

  – Wat moet er versterkt in de kwaliteiten van de schoolleiding, ib en leerkrachten?
  – Welke behoeften zijn er?
  – Structuur bouwen is nodig: zo gaan we het doen. Dat vraagt leiderschap

  Het vraagt tijd en aandacht om een nieuw mechanisme te installeren. Het vraagt nauwe betrokkenheid van teamleiders en schoolleider. Veel feedback en meekijken.

 4. Samenwerkingsovereenkomst Haagse schoolbesturen
  Er is een samenwerking aangegaan met scholen uit Den Haag en Rotterdam.
  Hierdoor hebben wij nu voor een scherpere prijs vervanging.
  Dit gaat vanaf januari van start.
  Probleem hierbij is wel dat het vaak niet vrijeschoolleerkrachten betreft.

  Abbenbroekweg signatuur moet door iemand duidelijk gemaakt worden aan deze leerkrachten. Iemand moet dat doen.

 5. Nieuwe MR-leden
  De oudergeleding wordt binnenkort versterkt met 1 en misschien wel 2 nieuwe ouders.
 6. Beleid hoogbegaafdheid
  Vorig schooljaar is dit niet doorgegaan door onder andere de lock-down. Dit jaar is het thema van de tweede studiedag hoogbegaafdheid. Verwachting is dat het voor de zomervakantie rond is.
 7. Evaluatie coronamaatregelen
  Op dit moment is er een kind met corona. Dit kind is thuis. De ouders van de klas krijgen een mail met uitleg en maatregelen.

  De maatregelen in school worden te weinig nageleefd. Wellicht moeten de maatregelen worden aangescherpt. De MR is hierover verdeeld.

 8. Speerpunten MR
  Dit jaar gaan we met een heus jaarplan werken. Hiertoe is een inventarisatie gedaan binnen de MR en worden uit de onderstaande punten 3-5 speerpunten benoemd met de te behalen resultaten voor het jaar 2020 – 2021.
  – Interne organisatie inclusief MR oudergeleding compleet (2 extra – krachten)
  – Hoogbegaafdheid
  – Communicatie naar ouders (tijdig en compleet de agenda, bijwonen, notulen, etc.)
  – Meer kennis paraat hebben om de soms zeer lastige stukken te lezen