Notulen MR vergaderen 11 december 2019

Aanwezig: Robert, Caroline, Niels, Emmanuelle, drie toehoorders.

Afwezig: Sanneke

I = Informatief

O = Oriënterend

B = Besluit

1. Scenario minimale lesuren (I)

Er komt regelmatig een vraag om andere lestijden naar Niels vanuit leerkrachten of ouders. MR heeft Niels verzocht verschillende scenario´s te laten zien. De inspectie constateert een licht tekort aan lesuren. Dit tekort ontstaat in de klassen met name op de kleuterafdeling en in de klassen 1 en 2. Met het team zullen de verschillende opties eerst intern besproken worden en uitgewerkt. Met de leerkrachten moet gekeken worden hoe zij aankijken tegen de veranderingen in de lestijden. Belangrijk is de balans te houden tussen het juridische (dat wat van buitenaf gevraagd wordt) en de gezondheid van de kinderen. Dan organiseert de schoolleider een klein overleg met verschillende MR leden en leidinggevende van de Sprank.

2. De update vervangpool (I)

Het ziekteverzuim is hoog dit schooljaar. Het vervangbeleid wordt gehanteerd. De druk op de leerkrachten is groot. De school doet zijn uiterste best om te zorgen dat leerlingen niet thuisblijven (vervangingspool en Kant En Klaar; een programma dat verzorgd wordt door lPPON). Er staan voldoende leerlingen op de wachtlijst.

3. Denktank/ouderbetrokkenheid (I)

Er is inmiddels een tweede bijeenkomst geweest. Twaalf tot veertien mensen gaven aan hierbij aanwezig te willen zijn. Er waren uiteindelijk 8 mensen. Zes mensen is voldoende voor een goedlopende denktank. MR verwelkomt het initiatief. Bepaalde onderwerpen kunnen daar ook besproken worden en daarmee de MR ondersteunen. Er staat een nieuwe bijeenkomst gepland in januari.

4. Werkdrukmiddelen 2019/2020 (I)

Voor een deel zijn de middelen al ingezet. Het uitgangspunt van het werkdrukakkoord is dat het gesprek over werkdruk en mogelijke oplossingen vorm krijgt binnen de school. Daarom is afgesproken dat het gesprek over de inzet van de middelen met het team wordt gevoerd en dat de personeelsgeleding van de MR  instemmingsrecht heeft op het bestedingsplan over de inzet van de middelen. Er moet een moment komen waarop het team zich hierover buigt. Dit zal indien mogelijk in januari plaatsvinden. 

5. Begroting (I/O)

Begroting 2020 is goedgekeurd door Raad van Toezicht.

Vanuit de MR:

  • Tweemaal per jaar (april en juli) de begroting stichtings-breed bekijken.
  • Begin van het schooljaar gesprekken voeren over de begroting waarbij twee MR leden aanwezig zijn. Deze worden geselecteerd door de MR.
  • Bestuurder uitnodigen in januari of februari om toelichting te geven op begroting van de stichting.

Emmanuelle en Caroline geven aan te weinig te zijn uitgerust om de begroting te begrijpen. Robert zegt toe tijd te maken om hen te ondersteunen hierin.

6. Vaststellen Schoolplan (B)

Schoolplan is goed bevonden door de MR geleding.

7. MR: bekendheid, toegankelijkheid, nieuwe Leden.

In 2020 zal er op zoek gegaan worden naar nieuwe leden onder de ouders.

8. Klas 2a (last minute item)

Er is gesproken over de situatie in klas 2. In januari 2020 zal er een extra ouderavond worden ingepland. Niels heeft zijn kant belicht. 

 Niet besproken punten:

 9. Studiedagen (uitgesteld).

10. Brief ouderbijdrage (uitgesteld).

11. Geen bijzonderheden.