Notulen MR 27-05-2019

Notulen MR vergadering 27-5-19

Aanwezig: Winnie, Robert, Emmanuelle, Caroline, Niels en Sanneke, Niels

Afwezig: Joost

 

Agenda:

1- Samenvoegen 4e klassen
a) Actuele status
b) Ontevredenheid en wens vanuit de MR aan Niels
c) Instemming werkverzwaring samenvoeging 4e klassen
d) Toekomstige betrokkenheid ouders en communicatie

2- Status klassen 26 naar 27

3- Lijst instemming en adviesplicht

4- Stukken indienen voor vergadering

5- GMR

6- Werkverdelingsplan

7- Voorstel aanpassing vervangbeleid

8- Evt. Vragen scholingstraject

9- Mondige ouders

10- Rondvraag

– Einde vergadering –

 

  1. Samenvoegen 4e klassen

a) Samenvoeging niet nodig; ouders hebben geld bijeengekregen en de leerkracht van 4a heeft aangegeven verder te willen met de klas. Gesprek hierover met het actiecomité op 28 mei.

b) Bestuur was in eerste instantie niet van plan om klassen samen te voegen en verwachtte lange tijd dat er een andere oplossing mogelijk was. Instroom van extra leerlingen zou met een jaar vertraging voldoende inkomsten genereren. Stichting keurde dat echter niet goed. Uiteindelijk bleek de samenvoeging toch nodig en dat besluit werd pas op een laat moment genomen. Tijdens de vergadering van de MR op 1 april waren de betrokken docenten nog niet op de hoogte; schoolleiding koos er daarom voor om de MR nog niet op de hoogte te brengen. Schoolleiding had, nadat hij de betrokken leerkrachten had ingelicht, de MR op de hoogte moeten stellen en dat is niet gebeurd. De MR betreurt de gang van zaken. Schoolleiding belooft verbetering.

c) Schoolleiding geeft aan dat instemmingen MR nodig zijn voor beleidswijzigingen (bv t.a.v. werkverzwaring). Voorzitter MR wijst op artikel 12.h van overzicht instemming en adviesrecht waarin staat dat de MRP instemmingsplicht heeft op vaststelling of taakverdeling of –belasting binnen het personeel. Als samenvoeging alsnog aan de orde komt, kiezen schoolleiding en MR ervoor om de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht te geven; in dat geval wordt er op korte termijn een extra vergadering belegd.

d) MR vindt het belangrijk dat ouders in de toekomst beter betrokken worden en de communicatie verbetert. Verschillende ouders hebben aangegeven mee te willen denken hierover, en bijvoorbeeld ideeën te hebben over de ouderbijdrage. Schoolleiding zegde toe hierover zowel voor als na de zomer een bijeenkomst te organiseren.  

  1. Status klassen van 26 naar 27

Destijds  werd besloten het budget voor werkdrukverlichting deels te benutten om de klassen terug te brengen van 28 naar 26 leerlingen. Om het begrotingstekort op lange termijn op te vangen wordt voorgesteld dit op 27 leerlingen te stellen. Schoolleiding verzoekt instemming van personeelsgeleding MR. Schoolleiding plaatst bericht in weekbrief; personeel kan met  vragen en bezwaar terecht bij de MR.

  1. Lijst instemming en adviesplicht

Het overzicht van onderwerpen waarop de MR instemmings- dan wel adviesplicht heeft wordt op de website gezet, evenals de statuten. Zowel schoolleiding als MR hebben een zorgplicht om deze onderwerpen in de gaten te houden.

  1. Stukken indienen voor de vergadering

Agenda en stukken voor instemming en advies worden voortaan minstens 2  weken binnen de MR verspreid en gemarkeerd met een I, O of B (informerend, opiniërend of besluitvormend).

  1. GMR

De GMR (Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad) is er wanneer er meerdere scholen bij een bestuur zit. Leden van de GMR praten mee over het bovenschools beleid. De GMR van onze scholengemeenschap behandelt vooral VO-zaken. Elke MR heeft een vertegenwoordiging in de GMR (veelal voorzitter en iemand van de personeelsgeleding). Voorzitter MR vraagt bestuur om opheldering en om reguliere toezending van de agenda.

  1. Werkverdelingsplan

Plan moet formeel op worden gesteld door het personeel. In 2016 is dit breed aangepakt; dit leidde tot het nieuwe taakbeleid. Wellicht voldoet dit nog. Schoolleiding schrijft toelichting en voorstel hierover in de weekbrief en nodigt mensen uit om mee te denken. Als die animo er is organiseert de schoolleiding een bijeenkomst.

  1. Voorstel aanpassing vervangbeleid

Schoolleiding doet voorstel voor aanpassing van het vervangbeleid waarvoor instemming van de MR nodig is. Als docent uitvalt worden de volgende regels toegepast:
1) bevoegde vervanger
2) onbevoegde vervanger
3) ouders vragen hun kind zo veel mogelijk thuis te houden en overige kinderen worden verdeeld.

Schoolleiding schrijft een bericht in weekbrief (personeel) en maandbericht (ouders) met verzoek binnen 2 weken eventueel bezwaar naar de MR postbus te sturen.

  1. Scholingstraject

Scholingsplan van september 2018 wordt voor de volledigheid naar de oudergeleding gestuurd.

  1. Mondige ouders

Leerkrachten hebben regelmatig te maken met ouders die een mening geven. Soms gaat dit zover dat docenten hier persoonlijk last van hebben en zelfs mogelijk het contact tussen docent en kind verstoort. Docenten kunnen baat hebben bij communicatietraining. Dit wordt onderdeel van het scholingsplan.

  1. Rondvraag

Geen bijzonderheden.