Notulen begroting 2020

Aanwezig: Robert, Sebastiaan, Alice, Caroline, Sanneke en Niels

Afwezig: Emmanuelle

Deze vergadering is uitsluitend over de begroting van 2020 gegaan. De schoolleider heeft uitleg gegeven, waarop de MR leden vragen konden stellen. Naderhand heeft de MR nog zonder de schoolleider gesproken om zo tot een advies te komen.

Uitleg schoolleider

De financiële situatie ziet er vrij goed uit. De school staat op dit moment nog in de min, maar de verwachting is dat we in 2021 weer quitte staan en in 2022 weer financieel stabiel zijn.

De drie zesde klassen zijn vrij klein. Die gaan er straks uit en daar komen vollere klassen voor in de plaats.

Enkele punten die zijn benoemd:

 • Qua begroting komende 5 jaren:

De huisvestingslasten zijn hoger begroot. Dit omdat de school uiteindelijk      dubbel glas wilt. 

Klas drie zal tot de zomer les krijgen van iemand uit het detacheringsbureau. Na de zomer zal er waarschijnlijk iemand van de nu 6e klas die klas overnemen. 

Ook zijn deze lasten hoger door de extra ondersteuning van de schoolleider.

 • Qua kosten van 2020:

Overige personele lasten is fors meer dan begroot. Dit komt doordat er veel (langdurige) zieken waren.
Er is substantieel meer geld uitgegeven aan schoonmaak, schoonmaakmiddelen, papieren doekjes, en andere zaken

Vragen van de MR:

 • Is de buffer van de stichting groot genoeg om de financiële problemen op te vangen? Schoolleider: ja, maar in principe wordt er niet verschoven met geld en is iedere school zelf verantwoordelijk voor de financiën.
 • Tijdens de verschillende bijeenkomsten van de denktank is er ook een groepje geweest die zich bezig hebben gehouden met de financiën. Dit is stil komen te liggen door corona. Is hier nog iets concreets uitgekomen? Schoolleider: Er is nog een keer contact geweest, maar verder niks concreets uitgekomen. Komt waarschijnlijk ook door Corona crisis. Kan mogelijk op een later moment alsnog worden opgepakt. 
 • Conform de notulen van vorig jaar 28 mei 2020 graag de kengetallen/indicatoren ook voor elke school apart – en met name voor de abbenbroekweg – aangezien elke school binnen de stichting/vereniging zijn eigen broek op moet houden.

Schoolleider: wordt toegestuurd

 • Is het weerstandsvermogen specifiek voor de Abbenbroekweg?

Schoolleider?

 • In het document wordt over twee extra geldstromen gemeld dat de besteding daarvan besproken moeten worden met de MR. Waar zien we die terug onder de begroting dan wel wanneer is het ter bespreking  in de MR? mSchoolleider: een van de geldstromen is alleen voor het VO, niet voor het PO. De andere stroom komt als vergaderpunt terug in de loop van het jaar.
 • Op blz 3 wordt onderaan gerept over 86/k dat moet – 86/k zijn.

Schoolleider: wordt aangepast

 • Hoe scoort de Abbenbroek qua verzuim met de andere vrije scholen? Schoolleider: Dit punt komt als vergaderpunt terug in de loop van het jaar.
 • Geen afscheid van leraar i.v.m. uitlopen derde klas (6 jaar geleden)? Schoolleider: Omdat de 3e klas op dit moment geen vaste leerkracht heeft, zal er na de zomer een van de zesde klas leerkrachten deze klas overnemen.
 • Er staat dat er onderzocht wordt of de school weer structureel onder het Vervangingsfonds kan vallen, zonder dit verhoogde risico. Graag uitleg waarom wij met de Abbenbroekweg daar niet meer standaard onder vallen en wat de consequenties zijn.  Schoolleider: Een aantal jaar geleden is de school uit het fonds gestapt omdat het de school jaarlijks te veel geld kostte, de beperkingen t.a.v. vergoede inhuur (Geen ZZP) en er nauwelijks uitval was. Onderzocht wordt of de school zich misschien toch weer gaat aansluiten bij het Vervangingsfonds. Een nadeel is dat je dan meer lesuitval krijgt vanwege de beperkingen bij inhuur. Er is dan geen budget meer voor inhuur van bv ZZP-ers.

 • De ratio leerling/aantal fte leraar is voor Abbenbroekweg 25,9 vs 70 veel hoger dan in rotterdam en 47 in Den Haag. Wat betekent dit? En waarom is er zo’n groot verschil? Schoolleider: fte heeft te maken met omvang school (aantal leerlingen). De ratio Leerkracht/leerling op het VO is ook anders door andere bekostiging en andere cao.

 • Er staat dat er versterkinger van de directie nodig is op de Abbenbroekweg. Waarom komt er niet een interimmer bij IWSTH zodat Niels 5 dagen wordt vrijgespeeld voor Abbenbroekweg. En in het kader hiervan, is de besproken vergoeding van Niels vanuit de Abbenbroekweg voor 4 dagen of voor 5 dagen?
  Schoolleider: ik wil niet vrijgespeeld worden van de IWSTH. Vergoeding? Ik ben is voor 32 uur in dienst voor de Abbenbroek weg en voor 8 uur voor de IWS
 • Weinig budget voor PR en groei om daling instroom te kenteren?Schoolleider: Het budget voor PR is van 500 euro naar 2500 euro gegaan. Als blijkt dat er meer nodig is, wordt dit gedaan. Er is nog niet voldoende aandacht voor dit punt. Schoolleider is blij met de vraag. MR vraagt zich af of je dit met de stichting kan doen? Schoolleider: Onze school is een vreemde eend in de bijt. De andere scholen zijn VO’s en daar gaat het er anders aan toe. Bovendien heeft de stichting geen persoon in dienst voor communicatie en PR

 • Extra uitleg over ZWN en Balansen ontbreekt.  Schoolleider: Nu geen tijd voor, graag in de nabije toekomst een uitleg hierover en volgend jaar meenemen in introductie.

Advies MR
Naar aanleiding van onze spoedmeeting van afgelopen dinsdag hebben wij als MR een advies over de begroting getracht te vormen (positief of negatief). Helaas is de uitkomst hiervan dat wij, gezien de te korte doorlooptijd en het ontbreken van de gevraagde informatie, geen advies kunnen en willen uitbrengen voor de gewenste deadline.

Ons verzoek is dat volgend jaar er veel meer tijd wordt gecreëerd tussen het ontvangen van de begroting en het goedkeuren door de Adviesraad (minstens 4 weken). Tegelijkertijd zullen wij de MR meetings dan juist inplannen, edoch verwachten we van het bestuur tijdig de nodige notificatie waar nodig aangezien de begroting volgend jaar om instemming vraagt.