News

Gezocht: toezichthouder met een financieel profiel

Gezocht: toezichthouder met financieel profiel

Organisatie
De Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland bestaat sinds 2000 en verenigt vijf
scholen (De Vrije School Den Haag PO en VO, het Marecollege in Leiden, het Rudolf
Steiner College in Rotterdam en de Internationale Waldorf School The Hague in Den
Haag. De scholen werken vanuit een leerplan dat gebaseerd is op het gedachtegoed van
Rudolf Steiner. Vijf scholen met elk hun eigen karakter, maar ook scholen die samen
werken aan hetzelfde doel: het ontwikkelen van leerlingen in denken
voelen en willen zodat zij later als kritische, sociaal betrokken, initiatiefrijke, rijdenkende
en creatieve mensen hun plaats in de samenleving kunnen vinden.
Werken binnen de stichting betekent werken in een lerende organisatie, waarbij kwaliteit
hoog in het vaandel staat. Een omgeving waarin mensen durven te onderzoeken, te leren
en graag mét elkaar bespreken hoe het werk zo goedmogelijk gedaan kan worden.
In totaal biedt de school ruimte voor ca. 2950 leerlingen en 350 medewerkers. In de
afgelopen jaren is het leerlingenaantal geleidelijk gegroeid.

De stichting hanteert het bestuurder/raad van toezicht-model. Vanwege het statutair
aflopen van de benoemingstermijn van een van zijn leden is de raad van toezicht op zoek
naar een nieuw lid.
ZWN hecht groot belang aan diversiteit in de scholen: in de klassen en onder de
medewerkers, zo ook onder de toezichthouders zodat wij in toenemende mate een
afspiegeling worden van de diversiteit in de maatschappij.

Functieomschrijving rvt (algemeen)
De raad van toezicht houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de
bestuurder en is werkgever van de bestuurder. Tevens toetst de raad de besluitvorming
en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De raad fungeert als
klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke
strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de
vastgelegde statuten en de code van Goed Onderwijsbestuur. Een goede raad van
toezicht schakelt tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn,
persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk
zijn.
De raad ziet toe op de kwaliteit van het bestuur, opdat het bestuur toeziet op de kwaliteit
van het onderwijs.
De raad van toezicht houdt onder andere toezicht op:
• ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de organisatie
• kwaliteit van het onderwijs
• de organisatie, haar bedrijfsvoering en haar prestaties
• het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg
• het functioneren van de bestuurder
• belangrijke externe ontwikkelingen
• het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie
• de statutair voorgeschreven taken

De raad komt vijf à zes maal per jaar bijeen, waaronder ook een bijeenkomst waarin de
zelfevaluatie centraal staat. De raad van toezicht ontmoet twee keer per jaar de
medezeggenschapsraden van het VO en het PO en een keer per jaar alle rectoren en de
schoolleider van het primair onderwijs.
Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen
elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Profiel kandidaat
Het algemene profiel van leden van de rvt bevat de volgende kenmerken:
De leden van de rvt
• onderschrijven de doelstelling en onderwijsfunctie van de Stichting, in het
bijzonder ten aanzien van het vrijeschoolonderwijs,
• streven innovatief onderwijs na, alsmede een moderne rol van een stichting die
vrijeschoolonderwijs verzorgt,
• hebben algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring,
• streven naar een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en zijn
hierop aanspreekbaar,
• hebben en oefenen het vermogen om toezicht te houden op het beleid van de
stichting en het functioneren van de bestuurder,
• zijn in staat om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur
voorgelegde aangelegenheden,
• hebben het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad terzijde te staan
en als klankbord te fungeren,
• hebben en oefenen het vermogen om advies te geven en toezicht uit te oefenen in
teamverband,
• tonen integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling,
• hebben voldoende beschikbaarheid,
• zijn aanspreekbaar op hun rol als toezichthouder, onder meer middels de
jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad.

Specifieke kenmerken: financieel profiel
Gezien de huidige samenstelling is de raad op zoek naar een toezichthouder met een
financiële achtergrond. Een HR of juridische achtergrond strekt daarbij aanvullend tot
aanbeveling.

De leden van de rvt dienen hun werk vanuit een onafhankelijke positie te kunnen
uitvoeren. Daarom letten wij scherp op mogelijke belangenverstrengeling en zijn
bijvoorbeeld ouders van leerlingen op een van onze scholen uitgesloten van
lidmaatschap.
Voor het lidmaatschap van de rvt is een honorering beschikbaar die binnen de grenzen
van de adviezen van de VTOI en van de WNT valt.

Procedure
De inschrijftermijn voor deze functie sluit op 15 mei 2023.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 19 juni 2023 met een
afvaardiging van de raad van toezicht en de mr.
De benoeming is voorzien per 1 oktober 2023. Bij het secretariaat van de raad van
toezicht, Anna Italianer, kunt u meer informatie opvragen: a.italianer@vszh.nl. Aan dit
adres kunt u ook uw cv met motivatie sturen.

Voor nadere informatie over de scholen en de bestuurder wordt verwezen naar de
websites van de scholen:
http://vo.devrijeschooldenhaag.nl/home
http://www.rudolfsteinercollege.nl/
http://marecollege.nl/

Home


Voor nadere telefonische informatie kunt u contact opnemen met
– Mr. J.H.B. Jansen, bestuurder ZWN
– Drs. W. Van Ewijk, voorzitter rvt
De contactgegevens zijn op te vragen via Anna Italianer: a.italianer@vszh.nl