MR nieuws mei 2019

Beste ouders en leerkrachten,

U weet vast dat onze school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. Niet iedereen is even betrokken bij wat de MR doet. Toch is de MR er voor alle ouders, en personeel, van de school. Hierbij informeren wij u graag over de doelstelling en de werking van de MR. De Wet Medezeggenschap op Scholen verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In dit orgaan worden zowel ouders als personeel vertegenwoordigd: de MR bestaat uit een personeelsgeleding van 3 personen en een oudergeleding van 3 personen. Doel van de MR is om openheid en onderling overleg in de school te bevorderen door een standpunt in te nemen ten opzichte van datgene wat het schoolbestuur doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Ook heeft de MR een taak om te waken tegen discriminatie en gelijke behandeling te bevorderen.

De afgelopen maand is er veel te doen geweest rondom het plan van het bestuur om de drie vierde klassen samen te voegen. De MR is niet tevreden over het proces omtrent de besluitvorming en communicatie hierover. Er is een grote bereidheid bij ouders en docenten om mee te denken en van deze potentiele kracht is geen gebruik gemaakt. Het schoolbestuur had geen juridische plicht om het voorgenomen besluit ter instemming aan de MR voor te leggen. Evenwel gaat de MR met het bestuur in gesprek over hoe ouders en docenten in het vervolg in een vroeger stadium, al dan niet via de MR, kunnen worden betrokken. Dit onderwerp staat op de agenda van de eerstvolgende vergadering op 21 mei. De MR heeft het bestuur ook verzocht om een helder overzicht van onderwerpen waarop advies- dan wel instemmingsplicht geldt, alsook om publicatie van het medezeggenschapsstatuut.

De MR komt in de regel tweemaandelijks bijeen. Vergaderdata, agenda’s en verslagen worden (vanaf nu) online gezet (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/medezeggenschapsraad/) zodat u op de hoogte kunt blijven van wat er speelt. Heeft u iets wat u besproken wilt hebben? Als uw idee, zorg of verzoek door meerdere ouders of personeelsleden wordt gedeeld, kunt u dit kenbaar maken door één van ons aan te spreken of ons een mail te sturen op medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl. Het is ook mogelijk om een (deel van een) vergadering bij te wonen.

Met vriendelijke groet,

Namens de oudergeleding:

Robert van den Bout (voorzitter), vader van Bob (3a), Robijn (1b) en Siebe (kleuters)

Joost Mors, vader van Sarah (2a) en Quinten (peuters)

Winnie Teunissen, moeder van Tijn (4b) en Sophie (1a)

Namens de personeelsgeleding:

Sanneke Potgiesser (secretaris), euritmieleerkracht klas 1 t/m 6

Emmanuelle Commandeur, kleuterjuf

Caroline Kaptein, klasleerkracht 4a