Blog

Maandbericht juli 2019

Het schooljaar zit er op. Vandaag hebben we onze zesdeklassers uitgezongen, zij gaan de wereld in met een stevige basiskennis en een schat aan ervaringen. Alle kinderen hebben vandaag hun getuigschrift gekregen. De leerkrachten hebben daar de afgelopen maanden met veel toewijding aan gewerkt. Zij hebben getracht de ontwikkeling van ieder kind in een passend beeld weer te geven zodat u als ouders inzicht krijgt in hoe het gaat op school en daar uw voordeel mee kan doen in de opvoeding van uw kind(-eren). Ik hoop en verwacht dat het tot vele mooie gesprekken tussen u en uw kinderen zal leiden deze zomervakantie.

Gisteren hebben we afscheid genomen van vier collega’s. Fatima M. vertrekt als onderwijsassistent. Wegens de bezuinigingen moeten wij haar, met pijn in het hart, laten gaan. Joyce E., de remedial teacher en coördinator taal vertrekt naar de Vrijeschool in Rotterdam West, waar zij intern begeleider wordt. Heel jammer voor ons en een groot geluk voor onze collega’s daar! Nicolas K. vertrekt om in het speciaal basisonderwijs te gaan werken. We zullen hem missen als fijne collega en de kinderen als hun enthousiaste meester. Ten slotte vertrekt ook Emmy v. A. , 4 vier na ingang van haar pensioen. Ontelbaar veel toneelstukken zagen er prachtig uit doordat haar gouden handen de kinderen steeds zo prachtig wist te kleden. Voor Nicolas komt Tim U. volgend jaar terug. Voor Fatima komt er voorlopig niemand, maar Froukje v. H., onze andere onderwijsassistent is wel weer ruim inzetbaar. Emmy K. zal een deel van de RT van Joyce overnemen na de vakantie, en voor Emmy gaan we op
zoek naar een vrijwilliger die het beheer van de toneelkelder wil opnemen.

Het is een bewogen jaar geweest dat begon met een inspectiebezoek direct na de zomer van 2018. Hoewel dat een overwegend positieve uitkomst had, maakte het ook duidelijk dat wij nog beter moeten laten zien hoe ons onderwijs aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Om dat te realiseren hebben we heel veel aandacht aan onze didactiek gegeven dit jaar. Als ik vandaag door de school loop en in de klassen kijk dan zijn de vruchten daarvan overal zichtbaar. Met enige regelmaat leid ik onderwijs mensen van buiten onze school rond door onze school. Zij zijn steevast onder de indruk van wat ze zien. Niet alleen een prachtige gebouw in een mooie omkadering, maar juist ook de verzorging van de klassen, schoolborden en lesmaterialen wekken bewondering. Natuurlijk zijn we nooit tevreden, dat hoort bij het onderwijs, altijd gericht op verbetering en ontwikkeling. We willen nog beter worden in het zichtbaar op maat verzorgen van ons onderwijs. Paul van Meurs, die ons dit hele jaar heeft
geholpen, zal ook komend jaar nog een dag in de maand blijven terugkomen om wat we hebben ingezet te borgen (veel meer over onze focus voor het nieuwe schooljaar in mijn eerste bericht na de vakantie).

Het was ook een bewogen jaar door een aantal langdurig zieken. In één van de twee vijfde klassen leidde dat tot onrust. De hele werking van de intern begeleiders ging op z’n kop doordat een van hen langdurig afwezig was, wat grotendeels door de andere twee is opgevangen. Gelukkig met ondersteuning vanuit het HCO. Van de voorziene intensivering van ondersteuning door onderwijs assistenten kwam ook niet veel in huis doordat één van de twee ondersteuners langdurig uitviel. Dit alles gaf helaas extra werkdruk bij leerkrachten. Inmiddels is de situatie weer aan het normaliseren.

Ten slotte was het een bewogen jaar doordat in het najaar van 2018 bleek dat wij onverwachts voor een stevige bezuinigingsopdracht stonden. Het tekort op de begroting was ontstaan doordat er in de nieuwe cao salarisafspraken zijn gemaakt die niet volledig worden gedekt door een verhoging van de subsidies vanuit het ministerie. In de zoektocht naar mogelijke besparingen ontstond het idee om de huidige 3 vierde klassen samen te voegen tot 2 vijfde klassen. Toen ik de ouders hierover informeerde gaf dat veel weerstand en diende zich een groep ouders aan die aanboden het tekort zelf op te vangen doormiddel van een crowdfundingsactie. En met een geweldige inspanning slaagden zij erin om binnen 3 weken het benodigde geld bij elkaar te brengen! Voor mij is dit een interessante les geweest in het belang om u als ouders eerder te betrekken bij de uitdagingen waar we als school voor staan.

Graag sluit ik dit beperkte overzicht over het afgelopen jaar af met een mooie pluim voor onze twee zesde klassen. Op de eindtoets in april behaalde zij een keurig resultaat, ruim boven de inspectienorm, slechts een fractie onder het landelijk gemiddelde en ruim boven de scores van de afgelopen jaren. Maar de pluim is eigenlijk vooral bedoeld voor de manier waarop zij met elkaar als één groep een prachtige Lion King musical op de planken zetten vorige week. Daar zag je in het collectief de mooie kwaliteiten van iedere leerling naar boven komen en hoe zij volop zijn ingestapt in ‘… the circle of life!’

Een heel goede zomervakantie toegewenst,

Niels Schieman

Algemene ouderavond op 9 september

Terug van weggeweest, de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar.

Het gebeuren rondom de bezuinigingen (en het wel/niet samenvoegen van klassen) heeft mij duidelijk gemaakt dat het goed is om in een breder kader met u te spreken over de koers van de school en de daarbij behorende financiën. Daarom nodig ik u hierbij graag uit om op 9 september om 20 uur mee te komen praten over het (financiële) beleid van de school. Die avond zullen onze bestuurder Artho Jansen en ik een toelichting geven op de uitdagingen binnen onze stichting en onze school. Daarbij voorzien we ruimte voor vragen en dialoog vanuit de overtuiging dat er binnen onze ouderpopulatie veel wijsheid is en motivatie om die te delen ter versterking van onze school. In voorbereiding daarop nodig ik u ook uit om ons nieuwe schoolplan (2019-2023) door te nemen. Dat plan is samen met de medewerkers van school opgesteld en geeft de belangrijkste verbeterpunten voor de komende vier jaar weer. U kan dat plan hier downloaden.

Onze medezeggenschapsraad heeft het afgelopen jaar een volledig nieuwe oudergeleding gekregen. Zij zetten in op een actieve connectie met u als ouders zodat zij u, bij de uitvoering van hun rol, ook echt kunnen vertegenwoordigen. Op de ouderavond zullen er leden van de MR aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

 

Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020

Gisteren heeft u een mail ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage. Hierin wordt gesproken over een verplichte ouderbijdrage voor overige schoolkosten. Het woord “verplicht” is niet correct, het gaat om een “vast” bedrag wat wij u vragen voor overige schoolkosten. In de brief die u in september schriftelijk gaat ontvangen is dit aangepast.

Als u uw bijdrage de komende weken bekend maakt, kan het bedrag dat u toezegt over 11 maanden worden verspreid, waardoor het per maand lager uitvalt (als u kiest voor gespreide betaling via automatische incasso).

Het afgelopen jaar is weer eens duidelijk geworden hoe belangrijk uw steun is in het verwezenlijken van onze doelen, in het realiseren van een omgeving waar leerkrachten prettig en gezond hun werk kunnen doen en waar uw kinderen een mooie en rijke schooltijd kunnen beleven.

Er woedt politiek een discussie over de vrijheid van onderwijs en de ouderbijdragen die sommige bijzondere (waaronder vrije-) scholen vragen. Wat ons betreft is de vrije keuze voor een school, die past bij uw levensovertuiging, een grondrecht dat diep in onze cultuur is verankerd. U kiest bewust voor onze school en bent bereid de school, naar vermogen mogelijk te maken, omdat u dat wilt en belangrijk vindt.

Daarom vind ik het zo belangrijk om naar de buitenwereld toe, te benadrukken dat uw bijdrage een vrijwillige bijdrage is, een vrije keuze, die u met bewustzijn maakt en die uitdrukking geeft aan uw wens om op onze school dingen te kunnen doen die anders niet mogelijk waren. En tegelijkertijd benadruk ik steevast dat geen kind zal ooit worden uitgesloten van enige activiteit als u geen ouderbijdrage betaald en dat, behalve enkele medewerkers op de administratie, niemand weet wat uw bijdrage is.

 

Schoolgids en jaarplanning voor het nieuwe schooljaar

Hier kan u de schoolgids 2019-2020 downloaden . Er zijn geen bijzondere wijzigingen ten opzicht van vorig jaar. Wel is deze gids weer up-to-date wat betreft namen van leerkrachten, intern begeleiders en MR-leden.

Op onze website is de jaarplanner gevuld met belangrijke activiteiten voor het schooljaar 2019/2020. Let vooral goed op de data van ouderavonden, lesvrije studiedagen en de datum van de meivakantie (die wijkt af van de bovenbouw!).
Om dit bericht af te sluiten…….

Vaak wordt aan het einde van de derde klas een periode huizenbouw gepland. Niet alleen leren kinderen alles over huizen, metselverbanden en de verschillende beroepen die erbij komen kijken, maar vaak ook ontwerpen ze een eigen huis of hut. Wanneer een huis gebouwd wordt, sluit je dat af met het maken van een dak, zodat er een verschil ontstaat tussen binnen en buiten. In de overgang van de derde naar de vierde klas maken kinderen ook een stap in het ervaren van hun eigen binnenwereld en de buitenwereld. Zo ziet dat er uit…