Maandberichten

Maandbericht januari 2019

Scholing van onszelf en de impact daarvan voor u

Anders dan normaal hadden wij begin van dit schooljaar geen vaststaand scholingsplan opgesteld. Dat was een bewuste keuze om flexibel te kunnen inspelen op de uitkomsten van het inspectiebezoek direct na de zomervakantie. Het grote nadeel hiervan is dat we ook onze scholingsmomenten niet geheel konden voorzien en u dus in de loop van het jaar een aantal keer hebben geconfronteerd met dagen waarop de school is gesloten voor studiedagen. Natuurlijk beseffen wij ons dat dit niet ideaal is en trachten toch zo ruim mogelijk van te voren te communiceren.

In dat kader is er onlangs besloten om voor de klassen 1, 2 en 3 op 21 februari een vrije middag te plannen. Daardoor vervallen het 5e en 6e uur voor die klassen. Die middag gaan de leerkrachten van deze klassen samen met de kleuterleerkrachten een mini-conferentie volgen over de aansluiting van het kleuteronderwijs op de onderbouw. Dat is één van de drie speerpunten van ons scholingstraject dit jaar. De andere twee zijn het versterken van de didactiek van het zelfstandig en gedifferentieerd werken in de klas en het versterken van de opbrengstanalyses van de niet-methode (Cito en LVS) toetsen. Onderwerpen die wij zelf al wilde versterken en waarop de inspectie ons ook heeft aangespoord om meer te doen.

Ons beleid is en blijft om voor aanvang van het nieuwe schooljaar alle lesvrije dagen buiten de vakanties helder te communiceren. Komend jaar zal dat ook weer het geval zijn. Voor alle duidelijkheid zet ik hier alle lesvrije dagen voor de rest van dit schooljaar (niet zijnde vakanties of verplichte vrije dagen) nog even op een rijtje:

21 februari na 12:30; alleen de klassen 1, 2 en 3!

22 februari: alle leerlingen vrij i.v.m. interdisciplinair overleg (alle klassen worden met elkaar besproken)

10 t/m 14 juni: alle leerlingen vrij (studie/werkweek)

Let op: 17 juni is geen vrije dag!

Niels

 

Zing mee in een Matthäus Passion

Het Haags matrozenkoor – een van Nederlands bekendste jongenskoren – biedt aan onze leerlingen (vanaf 9 jaar) de kans om mee te zingen in een Matthäus Passion. Hieronder kunt u meer lezen over dit aanbod en hoe uw zoon aan te melden.

Wat is het Haags Matrozenkoor?
Het Haags Matrozenkoor is een van de drie klassieke jongenskoren in Nederland. Bekend geworden met de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion met het Nederlands Kamerkoor en het Residentie Orkest, maar inmiddels veel meer allround gevraagd. Zo hebben de jongens afgelopen jaar meegezongen in de Carmina Burana in het Festival Classique, Ondine van het Nationaal Theater en Een ode aan Annie M.G. met allerlei bekende Nederlanders in Carré.
Het Haags Matrozenkoor biedt een muzikale opleiding aan voor jongens vanaf 5 jaar. Dat begint spelenderwijs waarbij vooral eerst op ritme en interval van tonen wordt ingezet. Hierbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van de Kodály-methode waarbij een hele mooie combinatie gemaakt wordt van zien, horen en handgebaren (en natuurlijk zingen). Daarna groeien de jongens stapje voor stapje toe naar het meer klassieke repertoire waarbij ze onderweg veel podiumervaring opdoen en in sommige gevallen zelfs solo zingen. Het Haags Matrozenkoor biedt daarmee een ideale basis voor het spelen van een muziekinstrument of een performance op het podium.

Wat is het aanbod?
Het Haags Matrozenkoor biedt jongens vanaf de leeftijd van 9 jaar de mogelijkheid om als projectlid mee te zingen in een echte uitvoering van de Matthäus Passion met het Nederlands Kamerkoor en het Residentie Orkest. Deze concerten zijn op 18 en 19 april 2019 in de Pieterskerk in Leiden en in Delft. Uw zoon wordt in deze uitvoeringen onderdeel van het vaste koor en zal daar de steun krijgen van jongens die al vaker een Matthäus Passion hebben gezongen. Het is best spannend zo’n eerste keer, maar de jongens krijgen er gegarandeerd een geweldige zangervaring mee en zullen dit de rest van hun leven niet vergeten.

Het instuderen van de koralen uit de Matthäus Passion gebeurt op maandagmiddag van 17-17.45 in de Kloosterkerk in Den Haag. De repetities voor de projectmatrozen beginnen op maandag 11 februari.

U kunt zich aanmelden via
en meer informatie verkrijgen via de moeder van Jelle uit klas 4a (Jelle is projectlid van het Matrozenkoor) via 06 42557090 of via de moeder van Castor uit klas 4c, 06 42428581.
U kunt uiteraard ook een kijkje nemen op de website www.matrozenkoor.nl (http://www.matrozenkoor.nl/)

Read More

Maandbericht december 2018

Ouderbijdrage 2018-2019
Met uw ouderbijdrage kunnen wij blijven doen wat we graag willen doen, namelijk mooi Vrijeschool onderwijs inrichten! Dankzij uw bijdrage werken de kinderen met goede materialen, kunnen zij echte pianisten horen bij euritmie en koorzang, werken en spelen de kinderen in een mooi gebouw en schoolplein, kunnen zij mooie toneelstukken maken en jaarfeesten vieren, en kunnen wij de leerkrachten de ruimte bieden die zij nodig hebben om goed te kunnen werken. Met de woorden van de grondlegger van onze school, met uw ‘schenkgeld’ maakt u het culturele en geestelijke leven van school mogelijk!

Velen van u hebben ons ook voor dit schooljaar al weer ondersteund. Dank voor uw vertrouwen!

Sommigen hebben ons echter nog niet laten weten voor welk bedrag zij ons dit schooljaar kunnen helpen. Zij hebben recent een e-mail ontvangen van onze administratie met de vraag dat alsnog te laten weten. Omdat wij graag van iedereen willen weten wat zij willen bijdragen gaan wij na de Kerstvakantie iedereen die niets heeft laten weten telefonisch benaderen om samen na te gaan wat u kan doen. Dat is echter veel werk dus u helpt ons enorm door deze maand uw bijdrage alsnog aan ons bekend maakt.

Graag herhaal ik wat in de brief staat die u afgelopen zomer ontving (en die u hier nog eens kan nalezen). Wij gaan uit van een basisbedrag van € 400,- per kind dat bij ons naar school komt. Indien uw financiële draagkracht dat toelaat vragen wij u met nadruk om naar eigen inzicht meer bij te dragen, solidair aan hen met minder draagkracht. Mocht uw financiële draagkracht niet toereikend zijn, dan verzoeken wij u bij te dragen naar wat u zelf te verantwoorden acht. En voor alle duidelijkheid, ieder kind dat bij ons op school is ingeschreven is uiteraard altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage en leerkrachten krijgen nooit inzage in de hoogte van uw bijdrage.

Komend jaar (2019) wordt financieel een spannend jaar voor ons. De nieuwe cao met een (zeer terechte) forse loonsverhoging voor alle leerkrachten, pakt redelijk negatief uit voor onze school omdat wij niet volledig worden gecompenseerd voor deze extra uitgaven. Des te belangrijker is het voor ons dat de ouderbijdrage op pijl blijft of liefst zelfs wat hoger uitpakt dan voorzien (zie brief).

Heeft u uw bijdrage al bekend gemaakt maar wilt u nog een extra gift doen? Laat ons dat dan weten door een mail te sturen aan: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl.
Wij rekenen en vertrouwen op uw blijvende steun voor ons rijke onderwijs! Niels Schieman

Nieuws uit de MR
Na enkele jaren van grote betrokkenheid, heeft Renilde Heerema aangegeven haar taken in de medezeggenschapsraad (MR) te willen neerleggen. Zij heeft deze taak met veel verantwoordelijkheid op zich genomen en we zullen haar missen. Veel dank aan haar namens alle medewerkers en ouders (wiens vertegenwoordiger zij was) van school!

Er is één ouder die heeft aangegeven de plek van Renilde te willen innemen. Voordat we dat besluiten willen we u echter de kans geven om uzelf ook kandidaat te stellen. U dient zich dan voor 21 december te melden via . Indien er meerdere kandidaten zijn zal er in januari een stemming worden georganiseerd. Meer informatie over de werking van onze MR kan u vinden in dit reglement.

Robert van den Bout, Voorzitter MR

Zieken en vervanging
De griep heeft flink huisgehouden de afgelopen weken. Veel zieke kinderen maar ook veel zieke leerkrachten. Helaas hebben we een paar keer een beroep op u moeten doen om kinderen zo veel mogelijk thuis te houden. Dat licht ik graag even toe.

* Wij vragen u nooit lichtzinnig om kinderen thuis te houden. Zoals u in ons beleid (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2018/12/Vervangingsbeleid.pdf) kan lezen is dat onze laatste strohalm. Wij realiseren ons terdege hoe dit uw plannen en verantwoordelijkheden doorkruist.
* In lijn met ons beleid proberen we altijd om waar mogelijk de zieke leerkracht te vervangen. Op sommige dagen hadden we wel 6 invallers op school en daarmee zitten echt op de bodem van onze invalpool.
* Normaal zullen we de leerlingen uit een klas onderbrengen in andere klassen als er geen vervanging beschikbaar is, voordat we u vragen om de kinderen thuis te houden. Deze keer hebben we dat niet gedaan, omdat er in meerdere klassen invallers waren of leerkrachten die zelf half ziek voor de klas stonden. Om dan met meer dan 30 kinderen te moeten werken en het veilig en gezond te houden is niet haalbaar.
* Om de lasten eerlijk te verdelen en kinderen zo min mogelijk school te laten missen hebben we de ouders van verschillende klassen op verschillende dagen gevraagd hun kind thuis te houden en invallers over de andere klassen laten rouleren.
* De kinderen die niet thuis konden blijven (of bij vriendjes/grootouders/buren spelen) zijn in andere klassen ondergebracht. Wij waarderen het dat u echt uw best doet om de kinderen thuis te houden als wij dat vragen!

Ik hoop dat u zich met deze informatie enig begrip kunt vormen van de uitdaging waar wij als school soms voor staan en wil u bedanken voor uw medewerking!
Niels

Privacy verklaring
Onze school moet, net als scholen en andere organisaties voldoen aan de vereisten van de Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 van kracht wordt. Bij deze stellen we u ervan op de hoogte dat de privacyverklaring van onze school is aangepast aan de AVG.

Op De Vrije School Den Haag gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie
of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) leerlingenadministratiesysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, worden deze, na verloop van de wettelijke bewaartermijn (in de meeste gevallen: twee jaar) verwijderd.

Voor het gebruik van foto’s en (video)-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van uw rechten en of het gebruik van  foto’s en video’s kunt u terecht de administratie van onze school.

Om er voor te zorgen dat alle medewerkers goed op de hoogte zijn van de AVG hebben wij een e-learningprogramma AVG aangeschaft, waarmee zij zichzelf moeten informeren.

Read More

Maandbericht november 2018

Scholing van onszelf
Op donderdagmiddag, als de laatste kinderen de school verlaten of zich installeren bij Het Grote Huis, klinkt de bel door de gangen. Iedereen verzamelt zich in de grote zaal voor onze eigen scholing.

Na de herfstvakantie zijn wij aan het werk gegaan om onze scholingsplannen, die we sinds de zomervakantie aan het ontwikkelen waren, op de grond te krijgen. Nadat het inspectiebezoek nog eens bevestigde dat we op de goede weg waren heeft Paul van Meurs zijn plan om te komen tot een verdieping van de onderwijskwaliteit in afstemming met de schoolleiding en het college van leerkrachten vastgesteld. Deze week hebben we de eerste echte scholingsmiddag gehad. De rest van dit schooljaar zullen alle leerkrachten zich verder scholen in het gedifferentieerd lesgeven (dat betekent zo lesgeven dat de inhoud van de les aansluit bij de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen). Daar liggen een aantal didactische uitgangspunten onder die we willen versterken in de gewoonte van het handelen in de klas. Leerkrachten doen dat aan de hand van korte instructies door Paul van Meurs. Vervolgens gaan ze aan de hand van kijkwijzers met elkaar in gesprek in intervisie teams. De schoolleiding
(intern begeleiders, Paul van Meurs en ikzelf) gaat vervolgens in de klas na hoe dat lukt en gaat samen met de leerkracht na wat er nog aan extra scholing nodig is.

Deze aanpak is met enthousiasme opgepakt door iedereen. Het vooruitzicht, van het leren van en met elkaar en het komen tot meer duidelijkheid over hoe we uitvoering geven aan ons onderwijskundig beleid, sluit aan bij een bestaande wens.
U begrijpt dat dit ook het nodige vraagt van de energie van leerkrachten. Naast de dagelijkse voorbereidingen en het lesgeven is iedereen bijna continue actief met een aantal ontwikkeldoelen bezig. Van de andere kant levert het ook weer energie op.

Ik ben zeer positief over de professionaliteit van iedereen. Ook Paul van Meurs, die in veel scholen werkt, merkt op dat ons college heel serieus en betrokken met dit scholingstraject aan de slag is. Voor mij een bevestiging dat we een prachtige school zijn!

Extra vakantieweek
Vorige maand heb ik laten weten dat wij overwegen om in de week van 10 juni een extra vakantieweek voor de leerlingen te organiseren. Dit is ingegeven omdat de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie te lang is voor leerlingen en leerkrachten. Ik heb u uitgenodigd om via de MR te laten weten als u daar iets van vond. Het blijkt dat de meeste ouders positief staan tegenover dit initiatief. Ook de leerkrachten hebben aangegeven dit graag te willen. Zij zullen die week gebruiken voor de getuigschriften en de afronding van het scholingstraject.

Daarom is deze week in afstemming met de MR besloten dat dit definitief doorgaat. De week van 10 juni zijn alle kinderen dus vrij. Onze buitenschoolse opvang Het Grote Huis is natuurlijk open voor wie daar gebruik van wil maken. Zij zullen hier zelf binnenkort nog meer informatie over geven.

Extra oudercursus
Door enthousiaste reacties op de eerste cursussen en vragen van ouders om deze cursus te herhalen, zal er dit voorjaar opnieuw een oudercursus gegeven worden door Esther Wilzing,  Pedagoog van De Sprank en Helianne Huisman, kleuterleerkracht en teamleidster van de kleuterafdeling.

De volgende onderwerpen zullen op vier maandagavonden aan bod komen.
* Zicht op de ontwikkeling van je kind door het bespreken van de vier wezensdelen die in elk mens aanwezig zijn en de ontwikkelingsfasen van zeven jaar.
* De Temperamenten. Welke temperamenten zijn er, hoe kun je deze als volwassene ervaren, waar herkennen we onze eigen kinderen, kunnen we ze beter begrijpen en eventueel ons handelen aanpassen?
* Liefdevol en bewust opvoeden (grenzen stellen). Dit onderwerp geeft ruimte voor veel praktische vragen en inzichten over bijvoorbeeld dagindeling, luisteren, samen spelen, straffen of belonen en vele andere opvoedingsvraagstukken. Verschillende methoden komen aan bod om naar je eigen handelen en het handelen van je kind te kijken zoals de kindbespreking en intervisie met behulp van een casus van een of meerdere ouders.

Bij elke bijeenkomst is er voldoende tijd om eigen vragen en interesses op het gebied van opvoeding aan bod te laten komen.
Wij verheugen ons op een mooie cursus met praktische tips en antroposofische verdieping.

Esther Wilzing (estherwilzing@de-sprank.nl)

Helianne Huisman (h.huisman@devrijeschooldenhaag.nl)

Praktische informatie:
* Vier maandagavonden: 11, 18 en 25 maart en 1 april 2019
* Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
* Plaats: Abbenbroekweg 7 (Peutergang)
* Kosten: 60 euro (mocht dit bedrag een probleem voor u zijn kunt u contact opnemen met Esther Wilzing)
* Opgeven via email met als onderwerp: Aanmelding oudercursus maart 2019

Na opgave wordt u een factuur gestuurd. Het overgemaakte bedrag maakt de reservering definitief.
Maximum aantal deelnemers: 15

Read More

Maandbericht oktober 2018

Inspectie voor het onderwijs
De inspectie heeft op donderdag 4 oktober onze school bezocht. Na afloop heeft zij de volgende vier elementen teruggekoppeld aan college en bestuur.
1. Aanbod: goed. Er is een breed Vrijeschool aanbod gezien, met periode onderwijs, kunst, koor, handwerken en gym en daarnaast is waargenomen dat er nog andere vakken aanwezig waren die nu niet gezien zijn. De kwaliteit van deze vakken is ronduit goed, waarbij opvalt hoe goed de visie is  vertaald naar de lespraktijk. Ook de doorlopende leerlijn naar het VO was duidelijk merkbaar, de inspectie geeft de school hier complimenten over.
2. Didactisch handelen: voldoende, maar met herstel opdracht. Met name het afstemmen van de lessen op de doelen van die lessen moet in de optiek van de inspectie verbeteren. Dit geldt ook voor de vertaling van de analyse van de opbrengsten van de leerlingen in groepsplannen. We hebben hier een jaar de tijd voor gekregen.
3. Opbrengsten: voldoende. De afgelopen drie jaar zijn de opbrengsten voldoende, maar de opbrengsten blijven rond de grens schommelen, terwijl de inspectie ziet dat dit niet nodig is, als er meer focus is op de resultaten.
4. Kwaliteitszorg: voldoende. Met name het inzicht in de eigen aspecten kan beter, daarbij gaat het vooral ook om de eenduidigheid en de focus op de dezelfde richting. De inspectie ziet dat hier reeds stappen in gezet zijn, onder meer door de externe ondersteuning die is aangetrokken (Paul van Meurs).

Tot slot heeft  de inspectie met de leerlingen gesproken. Opvallend is dat zij trost zijn op hun school en het werk dat zij daar doen. Ze geven aan dat ze het heel fijn hebben en dat er nagenoeg niet gepest wordt. En tot slot: ze hebben geloof in hun leraren!

Voor ons is deze terugkoppeling een prettige bevestiging van de kwaliteit van ons Vrijeschool onderwijs en tegelijkertijd een oproep om vooral op het gebied van gedifferentieerd en opbrengstgericht werken nu echt nog die stappen extra te zetten waarvan we weten dat het kan en moet. Samen met Paul van Meurs zullen we daar dit schooljaar invulling aan geven.

Nieuws van de MR
Naar aanleiding van onze oproep in september voor 2 nieuwe leden voor de Oudergeleding van de MR, zijn er 2 reacties gekomen. Omdat er ook 2 plekken vacant waren is het niet nodig geweest om verkiezingen uit te schrijven, en zijn de twee nieuwe ouders in de vergadering van maandag 24 september jl. door de MR benoemd.

We zijn dan ook verheugd te kunnen mededelen dat met deze benoemingen de MR weer op volledige sterkte is.

De MR bestaat vanaf heden uit de volgende leden:
Personeelsgeleding (MR-P):
·         Emmanuelle Commandeur (kleuterleerkracht)
·         Caroline Kaptein (klassenleerkracht)
·         Sanneke Potgiesser (secretaris, vakleerkracht)
Oudergeleding (MR-O):
·         Renilde Heerema (plaatsvervangend voorzitter)
·         Robert van den Bout (nieuw, voorzitter)
·         Joost Mors (nieuw)

Tijdens deze vergadering is ook het Medezeggenschapsreglement vastgesteld. Deze kan u hier downloaden en wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de school. Voor vragen zijn we altijd te bereiken via: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl , of spreek ons gewoon aan op het schoolplein.
De volgende vergadering van de MR is op maandag 12 november.
Renilde

Voorstel: extra lesvrije week in juni?
Enkele weken geleden heb ik op verschillende plekken de vraag in de week gelegd of het wenselijk is om de week van 10 juni lesvrij te maken. De periode van meivakantie tot zomervakantie is namelijk 11 weken en dat is wel erg lang voor zowel de kinderen als ons. Maandag 10 juni was sowieso al vrij i.v.m. Pinksteren en de lesvrije dag op maandag 17 juni zou dan vervallen.

Door het schooljaar heen zijn en worden er dan geen scholingsdagen meer voorzien.

Tot nu toe heb ik alleen maar positieve reactie gekregen op dit voorstel. Op 12 november vraag ik de MR om definitieve instemming met dit plan. Eventuele bezwaren dus graag voor die tijd melden bij de oudergeleding via het email adres hierboven.

Regel van de maand: Jas of trui/vest aan?
Achter het raam bij de hoofdingang van de school staat iedere pauze een kaart waarop staat of de kinderen een jas of trui aan moeten bij het buiten spelen. Als er geen kaart staat hoeven ze dus geen jas of trui aan.

We hebben dit zo gedaan om oeverloze discussies tijdens de pauze te voorkomen en te zorgen dat alle kinderen dezelfde informatie hebben. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen passend gekleed is tijdens de pauze.

Zesde klassers mogen zelf bepalen wat ze doen. Dat is onderdeel van het ouder worden en het leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Zij worden er echter wel op aangesproken als zij zich onvoldoende warm/droog kleden.

Op mooie dagen mogen de kinderen vaak naar buiten zonder jas maar met een trui of vest. Als zij dan alleen een T-shirt aan hebben moeten ze dus hun jas aanhouden. U kan uw kind hier op wijzen bij het aankleden, zeker tijdens de herfst en het voorjaar.

Read More

Maandbericht september 2018

Regel van de maand
Net als vorig jaar zal ik ook dit jaar iedere maand stilstaan bij een schoolregel (of regels) vanuit de overtuiging dat het prettig samenleven in de school gemakkelijker gaat als we gezamenlijk zorg dragen voor de regels, en dat het eenvoudiger is om dat te doen als de achtergrond van die regels begrijpelijk is.
Deze keer de regels rondom het brengen en halen van kinderen in klas 1 t/m 6

Bij het brengen:
* Zorg dat jullie ruim op tijd op school zijn. De bel voor klassen 1 t/m 6 gaat om 8:25 dus uiterlijk 8:20 is een goede tijd om op school te zijn. Stress in de ochtend is voor niemand gezond en net te laat komen is heel storend voor het ochtendritueel in de klas. Daarom gaan de deuren om 8:30 dicht en pas om 8:40 weer open. (meer informatie hier in het maandbericht van oktober 2017 (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/maandbericht-oktober-2017/) );
* U kan buiten een korte mededeling doen aan de leerkracht van uw kind, maar er is op dat moment geen tijd voor een gesprek. De gangen in de school zijn vrij smal en het is daarom belangrijk dat de klassen vlot en in de juiste volgorde naar binnen kunnen gaan.
* Als de bel gaat om 8:25 zorg dan dat de klassen gemakkelijk naar binnen kunnen door de doorgang naar de voordeur vrij te houden. Dat wil zeggen, als u nog even wil blijven staan om uw kind naar binnen te zien gaan of met andere ouders te spreken, stelt u zich dan op achter de dukdalven (onder de boom) of tegen de bloembakken;
* En voor eerste en tweede klas ouders, blijf niet te lang zwaaien naar uw kind. Dat maakt het namelijk lastig voor uw kind om rustig de schoentjes aan te trekken en het klaslokaal in te gaan;
* Bij het brengen mag u niet meelopen naar de klas. Zodra de leerkracht met de klas de school instapt moet zij/hij zich namelijk op de kinderen kunnen richten.

Bij het halen:
* Als uw kind op maandag of vrijdag een korte dag heeft (klas 1 & 2), houd er dan rekening mee dat vanaf 12:30 de kinderen uit de klassen 3 t/m 6 buiten op het plein spelen. Dat betekent geen fietsen plaatsen bij de toegang van het plein en het plein zo vlot mogelijk verlaten. In het soms fysieke spel van de oudere kinderen worden kleine kinderen soms letterlijk over het hoofd gezien en omver gelopen. Het pleintje bij de ingang van het plein is een favoriete speelplek die niet gebruikt kan worden als daar fietsen staan. Fietsen dus graag op de stoep parkeren.
* Iedere dag zijn er enkele kinderen die aan het einde van de dag de klas mee opruimen. U moet bij het ophalen dan dus wat langer wachten. De leerkracht van uw kind zal u hier verder over informeren.
* Bij het ophalen mag u altijd even naar de klas van uw kind lopen om nog kort wat te bespreken met de leerkracht. Houd u er wel rekening mee dat de leerkracht een lange dag achter de rug heeft en vaak nog een overleg of studiemoment heeft in de middag. Een korte toelichting op iets of een vraag om een overleg op een ander moment is prima, lange gesprekken zijn niet mogelijk.

Denkt u ook nog even aan onze afspraken om het verkeer rond de school veilig te houden? Ik heb hier uitgebreid bij stilgestaan in het maandbericht van april 2018 .

Ziekmelden
Mocht uw kind ziek zijn, vergeet dan niet om uw kind vóór 8:30 uur schriftelijk ziek te melden via basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Gelieve niet te bellen voor ziekmeldingen, bij het opstarten van de school is het erg storend om constant naar de telefoon te moeten rennen.

Schoolgids
De schoolgids kunt u hier na lezen. Mocht u een uitgeprinte versie willen dan kunt u deze tegen betaling van € 3,- euro ophalen bij de receptie. U ontvangt dan een kleuren kopie.

Inspectiebezoek en studie
In mijn laatste maandbericht voor de zomer schreef ik u dat aan het begin van het schooljaar de inspectie voor het onderwijs zowel onze school als de bovenbouw op de Waalsdorperweg zal bezoeken. Zij kijken deze keer specifiek op welke manier het Vrijeschool onderwijs onze kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling. Zij zullen daar dan als ‘critical friend’ vragen over stellen. Inmiddels weten wij dat de bovenbouw op 19 september wordt bezocht en wij 4 oktober.
Om ons hier goed op voor te bereiden hebben we de opening van het schooljaar, vrijdag 24 augustus jl., aangegrepen om met de lerarencolleges van zowel onderbouw als bovenbouw (ongeveer 150 mensen!) het gesprek te starten over hoe de drie doeldomeinen; kwalificatie (leren van kennis en vaardigheden), socialisatie (het leren leven in een gemeenschap van mensen) en subjectificatie (het zichzelf verhouden tot de wereld) nu zichtbaar worden in ons leven en lesgeven. Dit leverde heel mooie en verbindende gesprekken op tussen collega’s van beide colleges, van kleuterjuf tot 12e klas leerkracht.
Op de donderdagen zetten we dit gesprek voort. We trachten het belang van ons rijke onderwijs, waarin denken, voelen en willen daadwerkelijk de ruimte krijgen, met hernieuwd bewustzijn onder woorden te brengen. Dat doen we onder leiding van Paul van Meurs die mij dit schooljaar een dag in de week ondersteunt bij de verdere versterking van ons onderwijskundig handelen.
Het is hard werken maar het werpt nu al vruchten af en ik kijk met veel vertrouwen naar de komende gesprekken met de onderwijsinspectie.

Staking van 12 september
Deze week schreef ik u dat onze school open blijft tijdens de staking van woensdag 12 september. Ik heb daarbij vergeten te melden dat er drie collega’s zijn die wel gaan staken omdat zij het belangrijk vinden de druk op de regering hoog te houden, vooral vanwege het toenemende personeelstekort. Ik respecteer hun keuze en deel hun bezorgdheid ten aanzien van deze problematiek. Er worden vervangers ingezet en er vallen geen lessen uit (als dit de klas van uw kind betreft, heeft u hierover reeds een aparte email ontvangen).

Bazar 2018
Zaterdag 3 november is het weer Bazar! De Bazar is het jaarlijkse evenement van De Vrije School Den Haag door ouders, voor de kinderen en de school.

Wat is er nodig?

Hulp; de hulp van vele enthousiaste ouders!!!

Hulp in de vorm van het coördineren/organiseren van de klassenactiviteit, hulp bij de organisatie van de activiteit voor de klas op de dag zelf, hulp in de vorm van het bakken van taarten en maken van salades……en natuurlijk op de dag zelf (en de avond tevoren) hulptroepen voor op- en afbouw! Via de klassenouders worden enthousiaste ouders gezocht die de Bazar-activiteit van die klas willen coördineren en/of verzorgen.
In de aankomende ouderavonden zal er een oproep worden gedaan om u op te geven als bazar ouder.

Spullen; U weet het, wij zoeken spullen voor:
* de grabbelrok; we zoeken heel veel kleine verantwoorde cadeautjes (meer dan 800!)
* de speelgoedbeurs; mooi en verantwoord speelgoed voor alle leeftijden
* de kledingbeurs; mooie en verantwoorde kleding voor alle leeftijden. Dit jaar is er zowel voor de kleinere maten als de grotere -ook volwassen- maten een lokaal
* de boekenbeurs; mooie (antroposofische) boeken.

Wat is er te doen?
Door de klassen worden activiteiten georganiseerd. Jaarlijks zijn dit bijvoorbeeld de grabbelrok, het spookhuis en kabouterstad. Maar ook koekjes bakken en de kleding-, speelgoed- en boekenbeurs zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Zoals elk jaar vragen we dat elke klas ook een bijdrage verzorgt in de vorm van (per klas 3 zoete en 3 hartige) zelf gebakken taarten en dit jaar voor het eerst ook salades.
Er zijn twee grand cafés waar de taarten, salades en broodjes verkocht worden. Daarnaast is er thee, koffie en limonade te verkrijgen.
Zoals we inmiddels gewend zijn, zullen ook komend jaar weer vele externe organisaties met hun mooie spullen in de grote zaal te vinden zijn!

Kortom, het wordt weer een gezellige en mooie dag!
Wil je helpen? Meld je dan aan via

De Bazar Commissie 2018,
Renilde Heerema
Marion Beaujean
Joost Mors
Femke van der Wilt
Baafje Begheyn

International Waldorf School (IWSTH) van start met 8 leerlingen
Onze internationale school is op 28 augustus gestart met de eerste 8 leerlingen. De hele zomer door is er hard gewerkt aan de inrichting van de lokalen en het schoolplein, het ontwerpen van een lesprogramma (in het Engels) en het werven van leerlingen. Nu is alles (bijna) klaar en zijn we blij en trots om echt te kunnen starten. De eerste dappere ouders hebben hun kind aangemeld en twee bevlogen klasleerkrachten (Jocelyn Roy, kleuterleerkracht en Patricia Fry, klassenleerkracht klas 1-2) verwelkomen deze kinderen dagelijks.

De komende tijd mag en zal de school doorgroeien totdat we twee klassen met 15 leerlingen hebben. Aanstaande maandag 10 september is de officiële opening met de ouders en direct betrokkenen.

De Vrije School Den Haag bestaat 95 jaar!
Op zondag 9 september aanstaande is het precies 95 jaar geleden dat onze school feestelijk werd geopend en twee maanden later de naam Vrije School kreeg en niet zoals in Duitsland en andere landen de naam Waldorfschool of Rudolf Steinerschool. Vrije School stond voor ‘vrij van overheidsbemoeienis’.

Wat ooit begon als een initiatief met 2 klassen op de Columbusstraat 30 van 6 respectievelijk 4 leerlingen is 95 jaar later uitgegroeid tot een school met ca. 1215 leerlingen verdeeld over de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Aangezien in 2019 (komend schooljaar) de wereldwijde Waldorfschoolbeweging 100 jaar bestaat vieren wij het 95-jarig bestaan heel klein. We trakteren op maandag 10 september alle leerlingen op iets lekkers.

Read More

Maandbericht juli 2018

Beste ouders en verzorgers,

Het schooljaar 2017-2018 zit er op. Het was een bewogen jaar waarin wij meer dan eens een beroep op u hebben moeten doen om ons te helpen. Er werd twee keer gestaakt en bij momenten waren er zoveel leerkrachten afwezig door ziekte, scholing of privé omstandigheden dat wij niet anders konden dan u te vragen uw kind (-eren) een dag thuis te houden. Ik heb steeds getracht u goed op de hoogte te houden en uitleg te geven, zeker wanneer de leerkracht van uw kind kortere of langere tijd afwezig was. Waar ik daarin tekort ben geschoten hoop ik op uw begrip en milde oordeel. Ik heb veel tijd gestoken in het vinden van vervangers. Maar liefst zeven nieuwe leerkrachten waren dit jaar voor kortere of langere tijd aan de school verbonden, soms afstudeerders van de Vrijeschool pabo en soms ervaren leerkrachten. Allemaal hebben zij ons geholpen de gaten die vielen in de bezetting op een volwaardige manier in te vullen. Ik hoop dat u thuis vooral positieve geluiden heeft gehoord over onze
vervangers.

Aan het begin van het jaar heb ik u verteld dat wij zouden focussen op vijf prioriteiten. Dat hebben we gedaan en hebben voor een belangrijk deel onze doelen bereikt. Waar ik echter ontevreden over ben, is hoe het ons is gelukt om u voldoende te betrekken bij wat er schoolbreed gebeurt, bijvoorbeeld ten aanzien van het sociaal welbevinden van de kinderen of de borging van de kwaliteit van ons onderwijs. Onderwerpen waar we intern met elkaar grondig mee bezig zijn geweest, maar waar naar buiten toe weinig zichtbaar is gemaakt. Natuurlijk was er op klas niveau het direct contact met de leerkracht van uw kind, maar op schoolniveau is het onze ambitie om u beter te betrekken. Daarmee heeft u meteen één van mijn prioriteiten voor komend schooljaar.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen wij opnieuw de inspectie ontvangen. Een mooie gelegenheid voor ons om de kwaliteit van ons prachtige en rijke onderwijs zichtbaar te maken. De inspectie zal zowel onze school als de bovenbouw op de Waalsdorperweg bezoeken. Zij gaan vooral kijken op welke manier het Vrijeschool onderwijs onze kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren in de maatschappij (onze missie). Theoretisch hebben we dat aan de inspecteurs uitgelegd aan de hand van de drie doeldomeinen; kwalificatie (leren van kennis en vaardigheden), socialisatie (het leren leven in een gemeenschap van mensen) en persoonsvorming of subjectificatie (het zichzelf verhouden tot de wereld). Als u daar meer over wil weten kan u hier een kort artikel downloaden (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2018/07/Drie-doeldomeinen.pdf) . In september zullen wij de
inspecteurs trachten zichtbaar te maken hoe dat er in de praktijk uitziet bij leerlingen die de school hebben doorlopen. Zij zullen spreken met enkele zesde, achtste en twaalfde klassers en mogelijk ook alumni. Ik zal u hier zeker een uitgebreide terugkoppeling over geven.

In het lerarencollege heb ik het schooljaar afgesloten met de volgende woorden die ik graag met u deel:

“Iedereen heeft keihard gewerkt dit jaar en zeker deze laatste weken. Ieders verbondenheid met de kinderen en ook met elkaar is magistraal. Veel dingen gingen goed, sommige dingen wil je vast beter of anders. We kunnen kritisch zijn naar elkaar, we zijn ambitieus, vaak perfectionistisch en altijd met hart en ziel betrokken.

Weet één ding, ik zeg het niet vaak genoeg, ook dit jaar heb ik weer van verschillende stagiaires, die op meerdere scholen zijn geweest, teruggekregen dat ze het zo fijn vinden op deze school omdat er zo’n goede sfeer is in ons team! Het is goed om ons dit af en toe bewust te realiseren.”

Geniet van een ontspannen en inspirerende zomervakantie!

Uw schoolleider, Niels Schieman

 

Bazar 2018
Noteer al vast in uw agenda: zaterdag 3 november is de Bazar van de Vrije School Den Haag.

De Bazar is het jaarlijkse evenement van de Vrije School (basisschool) door ouders, voor de kinderen en de school.
Het doel van de Bazar is om samen te komen, samen te organiseren en te verbinden. De opbrengst van de Bazar is jaarlijks bestemd voor de school.
De organisatie wordt gecoördineerd vanuit de Bazarcommissie; een afvaardiging van enthousiaste ouders. Via de klassenouders worden enthousiaste ouders gezocht die de Bazar-activiteit van die klas willen coördineren.

In de zomervakantie kan u flink helpen door thuis en op vakantie goed te kijken naar spullen voor:
* de grabbelrok; we zoeken heel veel kleine verantwoorde kadootjes (meer dan 800!)
* de speelgoedbeurs; mooi en verantwoord speelgoed voor alle leeftijden
* de kledingbeurs; mooie en verantwoorde kleding voor alle leeftijden. Dit jaar is er zowel voor de kleinere maten als de grotere -ook volwassen- maten een lokaal
* de boekenbeurs; mooie (antroposofische) boeken.

Oproep
We zijn nog op zoek naar een ouder die het leuk vindt om de poster voor de Bazar dit jaar vorm te geven. Mocht je dit leuk lijken, meld je dan op:

Direct na de vakantie volgt er nog meer informatie en een oproep om te helpen dit mooie feest weer samen voor mekaar te krijgen.

Voor nu een fijne vakantie en blokkeer deze datum zodat u er zeker weer bij kan zijn!

De Bazar Commissie 2018,

Renilde Heerema
Marion Beaujean
Joost Mors
Femke van der Wilt
Baafje Begheyn

 

Inspirerende oudercursus voor peuter- en kleuterouders
In het schooljaar 2018/2019 zal er opnieuw een oudercursus gegeven worden door Esther Wilzing (Pedagoog van de Sprank) en Helianne Huisman kleuterjuf en teamleidster van de kleuterafdeling.

De volgende onderwerpen komen op vier maandagavonden aan bod:
* De workshop “Een beeldschoon beeld van je kind” waar de zevenjaarsfasen en de vier wezensdelen gebruikt zullen worden als middel om meer zicht te krijgen op het wezen van je eigen kind.
* De Temperamenten. Welke temperamenten zijn er, hoe kun je deze als volwassene ervaren, waar herkennen we onze eigen kinderen, kunnen we ze beter begrijpen en eventueel ons handelen aanpassen?
* Liefdevol en bewust grenzen stellen. Dit onderwerp geeft ruimte voor veel praktische vragen en inzichten over bijvoorbeeld dagindeling, luisteren, samen spelen, straffen of belonen en vele andere opvoedingsvraagstukken.
* De laatste avond laten we open zodat we met de cursisten kunnen vaststellen welk onderwerp meer verdieping nodig heeft.

Bij elke bijeenkomst is er voldoende tijd om eigen vragen en interesses op het gebied van opvoeding aan bod te laten komen.
Wij verheugen ons op een mooie cursus met praktische tips, creatieve verwerking en antroposofische verdieping.

Esther Wilzing (estherwilzing@de-sprank.nl)
Helianne Huisman (h.huisman@devrijeschooldenhaag.nl)

Praktische informatie:
Vier maandagavonden: 10, 17, 24 september en 1 oktober ‘18
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: Abbenbroekweg 7 (Peutergang)
Kosten: € 60,- (mocht dit bedrag voor u een bezwaar zijn dan gaan we hierover graag in gesprek)
Opgeven: estherwilzing@de-sprank.nl, onderwerp: Aanmelding oudercursus sept ‘18

Na opgave wordt u een factuur gestuurd. Zodra het geld binnen is is ook de reservering definitief.
Maximum aantal deelnemers: 14

Read More

Maandbericht juni 2018

Bijen rond de school
Het zoomt ook letterlijk rond de school want afgelopen maand hebben we onze bijen gekregen. Ze ‘wonen’ in het binnentuintje bij de kleutergang in een mooie zelfgemaakte kast van onze collega imker Jolanda. Marc (onze tuinman) en Jolanda hebben daar afgelopen maanden al veel werk verzet om die plek aangenaam te maken voor de bijen.

 

Brief ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u weer onze brief met uitleg over de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar. Dit jaar is de opbrengst alweer wat achtergebleven bij de doelstelling terwijl we die al naar beneden hadden bijgesteld. Neemt u even de tijd om deze brief goed te lezen, hij bevat een uitgebreide uitleg over wat wij allemaal doen met uw giften maar ook wat wij niet kunnen doen als deze bijdrage minder wordt. Uw steun blijft van essentieel belang om echt mooi Vrijeschool onderwijs te kunnen verzorgen!
Alle klasleerkrachten zijn bekend

Gelukkig zijn er geen grote veranderingen komend jaar. Alleen juf Nicolet gaat niet mee met haar klas en start een nieuwe 1e klas. Zij krijgt een nieuwe collega, Maartje Doesburg die in de andere eerste klas les gaat geven. Maartje komt als ervaren vrijeschooljuf vanuit Gouda naar onze school.

De klas van Nicolet krijgt vanaf komend jaar meester Andreas die dit jaar afsluit met het afscheid van zijn zesde klas.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van meester Christian die duo collega is van juf Caroline in de derde klas. Hij zal worden vervangen door meester David, bij vele kinderen al bekend als de euritmie meester.

Verder gaat iedereen verder met haar/zijn eigen klas.

Meer ruimte voor de intern begeleiders (IB-ers)
Eerdere analyse van onze IB werking dit jaar bracht aan het licht dat wij onvoldoende capaciteit hebben om alle IB taken goed te kunnen verzorgen. Daarom komt er een extra IB-er bij en verdelen we de taken anders.
* Juf Annemart, die dit jaar afsluit met het afscheid van haar zesde klas zal vanaf komend jaar IB-er worden op de kleuterafdeling.
* Rodette van Dunné, nu nog IB-er van de kleuterafdeling en klas 1, zal vanaf komend jaar de IB-er zijn voor de klassen 1 t/m 3.
* Caroline Mast, nu nog IB-er voor klas 2 t/m 6 zal vanaf komend jaar dit werk doen voor klas 4 t/m 6.

Op deze manier zal er meer tijd zijn om de leerkrachten goed te ondersteunen bij alle vraagstukken rondom didactisch handelen en om het verzorgen van extra ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben.
De IB-ers krijgen ook fysiek meer ruimte. Binnenkort wordt er een kantoorunit geplaatst op het fietsenplein waar zij hun kantoor zullen inrichten. De huidige IB kamer wordt dat stilte werkplek voor de leerkrachten.

Schoolspullenpas
Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee te kunnen doen op school. Dat is de reden waarom er een Schoolspullenpas is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Hiermee kan je bij verschillende winkels schoolspullen kopen die op de schoolbenodigdheden lijsten staan. Leergeld Den Haag stuurt begin juni aanvraagformulieren voor de Schoolspullenpas. Heb je het aanvraagformulier nog niet ontvangen, neem dan meteen contact op met Leergeld Den Haag op telefoonnummer 070-796135 / 070-7796136 (ma-do 09.00-12.30 uur) of mail naar ** schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl.

Klassenfoto
De afgelopen jaren zijn de klassenfoto’s steeds aan het einde van het jaar gemaakt. Dat is niet handig want juist in de zomervakantie vinden de meeste wijzigingen in de klassamenstelling plaats (bv. door verhuizingen) en wij vinden het fijn om aan het begin van het schooljaar een klassenfoto te hebben waar de hele klas op staat. Daarom hebben we besloten dat we nu geen klassenfoto meer maken maar meteen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Natuurlijk hebben we voor de zesde klassen een uitzondering gemaakt en krijgen zij nog een mooie foto voordat ze binnenkort vertrekken.

Zij-instromer Loes Degener
Komend jaar komt Loes Degener als zij-instromer bij ons werken. Zij zal als vaste vervanger flexibel inzet baar zijn op onze school en tegelijkertijd zichzelf omscholen tot vrijeschoolleerkracht op de Hogeschool Leiden.  Omdat zij nu nog in Zweden woont is zij met haar gezin op zoek naar woonruimte in Den Haag. Weet je iets waar zij tijdelijk of voor langere tijd kunnen wonen (of wil je gewoon even een fotootje van haar en haar gezin zien), bekijk dan even ** deze advertentie.

Read More

Maandbericht mei 2018

Extra geld t.b.v. werkdrukverlichting
Zoals u wellicht uit de media hebt vernomen, komen er extra middelen (geld) vrij voor werkdrukverlichting. Voor onze school gaat het in 2018 om een bedrag van ongeveer € 69.000. Daarbij is het expliciet aan de medewerkers om aan te geven hoe zij dat geld willen inzetten en zal het bestuur van de school daar in het jaarverslag 2018 ook verantwoording over moeten afleggen. In afstemming met de leerkrachten is er gekozen om deze middelen aan te wenden voor de volgende zaken:
1. Versneld werken aan kleinere klassen (maximaal 26 i.p.v. 28 kinderen in de klassen 1 t/m 6 & maximaal 24 kinderen bij de kleuters);
2. Structureel meer klas assistentie;
3. Een extra stilte werkplek.

De MR heeft inmiddels ingestemd met deze aanpak. Als ouders zal u het vooral merken aan de kleinere klassen in de toekomst (en aan nog blijere leerkrachten).
Niels

Maandag een lange dag in klas 2?
De afgelopen jaren merken we dat het aantal beschikbare lesuren in klas 2 soms net te weinig is om alles wat we willen doen ook daadwerkelijk te realiseren. In de tweede klas is er relatief veel oefentijd nodig voor het automatiseren van het rekenen en het lezen waardoor de kunstzinnige vakken en het vrije spel soms onder druk komen te staan. Overigens ervaart niet iedere leerkracht deze spanning op dezelfde manier. Wij overwegen nu sterk om in klas 2 de maandag ook een lange dag te maken (dus tot 14:50 uur net als de dinsdag en de donderdag).
Belangrijkste voordeel is dat het ons twee uur extra lestijd geeft waardoor er in de week wat meer ontspanning kan zijn. Nadeel is dat dit voor de kinderen op maandag meer energie vraagt (en voor school en de naschoolse opvang heeft het ook een beperkte financiële consequentie).

Om te kunnen kiezen voor deze roosterwijziging is er instemming nodig van de medezeggenschapsraad. De ouder geleding van deze raad hoort daarom graag uw opinie t.a.v. dit vraagstuk. Laat het hen weten via medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl

Niels

 

Regel van de maand

Contactregels
Op de website staat het volgende:

Contact met leerkrachten
Voor alle zaken die uw kind, of de algemene gang van zaken in de klas of op school betreffen, kunt u de klassenleerkracht aanspreken. Iedere klassenleerkracht zal aan het begin van het schooljaar aangeven wanneer hij/zij bereikbaar is. Ook kunt u de klassenleerkracht mailen voor een afspraak, bellen graag alleen in zeer dringende gevallen. De ouders wordt nadrukkelijk gevraagd er ’s morgens rekening mee te houden dat de leerkracht met zijn aandacht bij de leerlingen moet zijn. Een briefje meegeven aan je kind is dan een goede manier om de leerkracht van iets op de hoogte te stellen. Na schooltijd is er altijd de mogelijkheid om even in de klas te kijken met uw kind (eren). Als de leerkracht nog aanwezig is kunt u altijd even een korte mededeling doen, maar dit is geen moment voor uitgebreide gesprekken.

Afspraken rondom oudercontactmomenten op school
De kleuters worden tot in de klas gebracht en opgehaald. Eenmaal in de onderbouw is dit niet meer mogelijk: de kinderen worden buiten in de rij aan de leerkracht gegeven en worden in principe ook weer buiten opgewacht.

Deze regels zijn opgesteld om te zorgen dat de leerkracht ’s morgens haar/zijn aandacht kan richten op jullie kinderen. In de middag heeft de leerkracht ook vaak nog afspraken. Dan is er tussen het afsluiten van de lessen en de vergadering of het geplande gesprek ook echt even ademruimte nodig. Natuurlijk wil en zal de leerkracht ook altijd open staan voor urgente mededelingen die belangrijk zijn voor de interactie met uw kind. Het is dus aan u om goed de afweging te maken wat de passende manier en het passende moment is om uw boodschap of vraag over te brengen, met inachtneming en begrip van deze regels en uitleg.

Mailverkeer
De leerkracht gebruikt e-mail enkel om praktische informatie te verspreiden onder de ouders. E-mail is niet bedoelt om (emotionele) discussies met elkaar te voeren. Wij vragen iedereen zich daarvan te onthouden en zorgvuldig om te gaan met de cc- functionaliteit. Als u een opmerking of klacht heeft kunt u hiervoor (per e-mail) een afspraak maken met de betreffende leerkracht.

U kent dat waarschijnlijk wel, e-mail uitwisselingen die volledig uit de hand lopen omdat twee (of erger een groep) mensen proberen een gesprek te voeren per e-mail, of in frustratie of bezorgdheid alle emotie via de mail (of andere media) ventileren. Dan weet u ook dat dat nooit goed werkt. Daarom is de afspraak dat we e-mail gebruiken voor korte feitelijke en praktische informatiedeling. Bij emotionele zaken betrachten we terughoudendheid en bij behoefte aan een goede uitwisseling van bezorgdheden of ideeën organiseren we een gesprek. Realiseert u zich wel dat de beschikbaarheid van leerkrachten voor gesprekken soms beperkter is dan uw behoefte als ouder. Wanneer dat zich voordoet zal de leerkracht trachten u dat vriendelijk duidelijk te maken.
Niels

Read More

Maandbericht april 2018

Eerste internationale vrijeschool van Nederland start in Den Haag

De eerste internationale vrijeschool van Nederland gaat deze zomer van start in Den Haag onder de naam: International Waldorfschool The Hague. Dit is een afdeling van onze school en zal gevestigd zijn in een gebouw op de 2e Messstraat (achter het Afas Circus theater) waar we samen met leerlingen van de bovenbouw zullen intrekken.

De school voorziet in een toenemende behoefte aan vrijeschoolonderwijs binnen de internationale gemeenschap. De school begint met een kleuterklas en een combinatie klas 1 en 2 (groep 3 en 4). Het eerste jaar is er plaats voor 30 leerlingen. Daarna zal de school rustig verder groeien met behoud van het kleinschalige karakter. Ouders kunnen hun kinderen vanaf deze week inschrijven.

Internationale aansluiting

De school is bedoeld voor kinderen uit de internationale gemeenschap. Vaak verblijven zij met hun ouders korte periodes van enkele jaren in een land. Het lesprogramma van de nieuwe internationale wordt gekoppeld aan het bestaande International Primary Curriculum. Daarmee houden deze leerlingen overal ter wereld aansluiting met het onderwijs dat zij volgen.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht op de gloednieuwe website van de school: www.internationalwaldorfschool.nl.

De afgelopen weken is er heel hard gewerkt door veel mensen om deze website te realiseren. Ik wil hier mijn dank uitspreken aan een aantal ouders van onze school die zich hier bijzonder voor hebben geëngageerd. Mattmo, het marketing bureau van de ouders van Dana uit de klas van Andreas, heeft de hele branding, vormgeving en de bouw van de website tegen een gunsttarief uitgevoerd. Sarah Mann, moeder van Lily (Monique) en Emi (Caroline) en Heather Visser moeder van Morris (Anja), hebben geholpen om Engelse teksten te redigeren. Marleen Schrama, moeder van Pepijn (Emmanuelle) en Maud (Nicolet), heeft geholpen (samen met onze onvolprezen Therese!) om de hele aanmeldingsprocedure in orde te krijgen. Tenslotte heeft Reason Marketing, het bureau van de vader van Bob (Irene), Robijn en Siebe (Anja) de hosting van de nieuwe website voor zijn rekening genomen. Fantastisch dat zo veel mensen zich vol enthousiasme achter dit initiatief zetten!

Mocht u vragen hebben of u ook willen engageren, stuur dan een mailtje naar info@iwsth.org

Niels

 

Regel van de maand: Verkeer rond de school

Al eerder dit schooljaar hebben we aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie rondom de school. Het is echt belangrijk dat iedereen daar zijn/haar verantwoordelijkheid in neemt. Alleen dan houden we het veilig en kan de verkeerstroom in de ochtend en middag (min of meer) soepel verlopen.
Op onze website staat:

Bij het halen en brengen van leerlingen is het wenselijk dat er éénrichtingsverkeer wordt gecreëerd op de Abbenbroekweg. Dit betekent dat wanneer u uit de richting van de gevangenis aan komt rijden (Pompstationsweg), dat u doorrijdt naar de Tapijtweg en van daaruit de Abbenbroekweg indraait en vervolgens via de Gerrit Kasteinweg het schoolgebied weer verlaat.
Op die manier ontstaat er eenrichtingsverkeer op de Abbenbroekweg, wat voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers noodzakelijk is. Onnodig te melden, maar wij verzoeken u uw snelheid te matigen tot maximaal 20 km /uur rond de school. Parkeert u omwille van de veiligheid van overstekende kinderen niet binnen 5 meter van een straathoek. Gelieve ook alle inritten naar huizen en de uitgang van onze parkeerplaats vrij te houden. Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden worden niet toegelaten op het schoolplein.

Aanvullend op bovenstaande verkeersregels (zoals die op website staan) wil ik u vragen niet te fietsen op de stoepen rond de school. Regelmatig leidt dat tot gevaarlijke situaties met vooral kleuters die daar rondlopen.

Dank voor uw begrip en medewerking!

Niels

 

Themaonderzoek door Inspectie voor het Onderwijs

Woensdag 15 maart heeft mevrouw Nicolaes, inspecteur voor het onderwijs, onze school bezocht in het kader van een themaonderzoek ‘Rekenonderwijs aan sterke rekenaars’. De inspectie voert met regelmaat dergelijke themaonderzoeken uit om een beeld te krijgen van de staat van het onderwijs in Nederland. Bij een themaonderzoek krijgt de school geen beoordeling en komt de inspectie dus vooral informatie verzamelen. Desalniettemin wil de inspectie ook graag optreden als ‘critical friend’ en zijn er door mevrouw Nicolaes kritische vragen gesteld, bevindingen teruggekoppeld en suggesties gedaan. In die zin heeft zij deze rol van critical friend echt inhoud gegeven. Naar onze mening deed zij dat op een zeer respectvolle en knappe manier.

De dag begon met het bestuderen van de opbrengsten van de leerlingen uit de twee zesde klassen. Daarbij zocht zij naar leerlingen die stabiel goed scoorde, sterk vooruit waren gegaan en die van hoge score juist achteruit waren gegaan (van score I naar score II). Uit al die groepen heeft zij ook een leerling gesproken. Daarna heeft zij lessen bezocht bij juf Marian, Christel, Lot en meester Andreas. Ook met hen heeft zij gesproken.

In de terugkoppeling heeft Daniëlle aangegeven dat zij in de groepsplannen zag hoe wij pogen de sterke rekenaars op maat te bedienen maar dat dit in de lessen waar zij was nog niet altijd duidelijk zichtbaar werd. Haar viel op dat er tijdens de lessen relatief veel instructie was en er meer ruimte zou mogen zijn voor de eigen inbreng van leerlingen. In het gesprek met de kinderen heeft zij hen gevraagd wat voor hun een prefecte rekenles is. Daarin gaven de kinderen terug dat zij de periode lessen leuk vinden omdat ze daarin echt de diepte ingaan. Oefenuren vinden zij minder uitdagend. Aan ons heeft ze nog de suggestie gegeven om het gesprek over ons rekenonderwijs verder met mekaar te blijven voeren en daarbij ook juist in te gaan op vragen als ‘Wat wil je met sterke rekenaars?’ en ‘Wat doe je als een sterke rekenaar terugvalt?’. Een andere suggestie was om zo nu en dan eens lessen te filmen en die met elkaar te bekijken en daar samen van te leren.

Dit thema onderzoek heeft vanuit de inspectie geen vervolg voor ons. De inspecteur neemt haar bevindingen mee in het grote onderzoek dat op 120 scholen in Nederland wordt gedaan naar sterke rekenaars. De uitkomsten daarvan komen volgend jaar in de nieuwe uitgave van Staat van het Onderwijs.

 

Nieuw bezoek na de zomer

Zeer waarschijnlijk komt de inspecteur na de zomervakantie opnieuw langs. Dan in het kader van het regulier vierjaarlijks inspectiebezoek. In voorbereiding daarop heeft Artho Jansen, onze bestuurder, samen met mij en de drie rectoren uit Leiden, Den Haag en Rotterdam, op 11 april een startgesprek met haar (samen met inspecteur en de rectoren van onze VO scholen). Daarbij zullen we kijken of onze scholen (wij en de drie VO scholen) voldoen aan de deugdelijkheidseisen en hoe wij onze eigen aspecten van kwaliteit zichtbaar maken.

Niels

 

Resultaten zonnestroominstallaties(s) 2017

Eind februari ontving ik een overzicht van de opbrengst van onze zonnestroominstallatie. De opbrengsten liggen net wat hoger dan ingeschat. Hier kan u de gedetailleerde opbrengst bekijken.

 

SO Vrijeschool in Rotterdam?

In Rotterdam is er een ouderinitiatief voor het oprichten van een Speciaal Onderwijs Vrijeschool. Zij hebben een facebook site gemaakt die u hier kan vinden.

Read More

Maandbericht februari 2018

Scholing klassenleerkrachten

Begin dit schooljaar (zie maandbericht van september op de website) schreef ik over ons schoolplan en de prioriteiten waar we dit jaar op focussen, namelijk:
1. Het evalueren en verantwoorden van de leeropbrengsten (in brede zin).
2. Het versterken van de verantwoordelijkheidscultuur.
3. Het versterken van het sociale klimaat (de veiligheidsbeleving van kinderen).
4. Het herstructureren van de interne begeleiding inclusief het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan.
5. Het behalen van de management kwalificatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Het beperken tot 5 prioriteiten werkt goed. Op al deze gebieden wordt zichtbaar vooruitgang geboekt en het is duidelijk dat we de doelen die we voor onszelf hebben gesteld voor een belangrijk deel zullen behalen. Ten aanzien van de eerste twee prioriteiten zijn de klassenleerkrachten met elkaar aan de slag om onze reken- en taaldidactiek verder te versterken en tegelijkertijd de opbrengsten daarvan nog inzichtelijker te maken voor elkaar, de interne begeleiders en mij als schoolleider. Dat is belangrijk om de ondersteuning van leerlingen goed te kunnen organiseren. En hoe efficiënt we het ook inrichten, dit vraagt om een heldere en eenduidige verslaglegging binnen ons leerlingvolgsysteem en dat vraagt op zijn beurt weer om het versterken van onze verantwoordelijkheidscultuur (het goed en tijdig uitvoering geven aan afspraken). Een mooi maar soms ook spannend proces. Mooi omdat ik zie hoe leerkrachten met elkaar leren en komen tot oplossingen die werkbaar zijn en waar zij het
nut van inzien. Spannend omdat het soms andere afstemming op elkaar en een aanpassing van gewoonten vraagt.

 

Regel van de maand

Sinds deze week hangen onze pleinregels in de inkomhal, op kinderhoogte zodat iedereen ze goed kan lezen. Ze zijn ook gericht aan de kinderen. Overigens kunt u op onze website (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/schoolregels/) bij de pleinregels een toelichting vinden op een aantal van deze regels (het waarom van de regels). En voor degenen onder u die meer van het Haags zijn, u ken de règels hieâh naleize (want ja… “humor is belangrijk!”)

PLEINREGELS (tijdens de pauzes)

Klas 1 en 2 spelen op het ‘kleine plein’, niet op het fort.
Klas 3 t/m 6 spelen op het ‘grote plein’ en op het fort.
We spelen altijd met respect voor het spel van andere kinderen.
Stoeien of wild spel is geen probleem zolang iedereen het leuk vindt. De regel is: ‘stop = stop!’
Op de glijbaan mag je in de kleine pauze alleen van boven naar beneden glijden. In de grote pauze mag je ook naar boven klimmen. Houd rekening met elkaar!
Bij problemen vraag je een pauzewacht om hulp.
We luisteren naar de pauzewacht.

Wat echt niet mag:
Schoppen of slaan doen we nooit!
Je mag met een bal spelen als je zorgt dat het geen gevaar vormt voor de andere kinderen maar voetballen met een bal is verboden.
Er zijn rekstokken en klimbomen, daar mag je in klimmen, maar in de andere bomen en struiken mag je niet klimmen.
Je blijft altijd op het plein. Je mag dus niet op de stoepen rond de school.
Beneden bij de ramen voor het handenarbeidlokaal mag je niet spelen.
Skaten en skateboarden mag niet.
Wat je ook nog moet weten:
Bij een ongeluk, pesterij of als je je niet houdt aan de regels, wordt dat opgeschreven en doorgegeven aan jouw juf of meester.
Op het bord bij de ingang staat of je jas of trui aan moet houden tijdens de pauze (alleen zesde klas leerlingen mogen dat zelf beslissen).
Je mobieltje en overige apparaten mag je alleen buiten het schoolplein gebruiken (dus alleen na schooltijd).

 

Brief van Kim

Beste Niels,

Hopelijk heeft de staking van gisteren opgeleverd wat er nodig is. Hoorde dat de juffen hun achterstand gingen weg werken op school. Schrijnend dat dat de invulling van de staking moet zijn. Hoewel ik vrees dat er nog niet een oplossing in beeld is hoop ik dat er stappen gemaakt zijn gisteren bij landelijke politiek. Als ouders vind ik dat we niet de verantwoordelijkheid bij alleen de leraren en school moeten leggen. Ook wij ouders mogen pleiten voor een beter loon voor onze juffies en meesters. Die belangrijk mensen die onze kinderen onderwijzen! Ik ben (nog) niet geïnspireerd hoe wij dat zouden kunnen doen maar wellicht jij wel?
Wat mij al schrijvend te binnen schiet. Een manier zou zijn wat ouders te mobiliseren en motiveren te gaan staken bij hun werk op de volgende leraren staking om zo de kinderen op school op te kunnen vangen. Het lijkt me een nuttig signaal dat, wanneer het probleem zich verschuift naar het bedrijfsleven (de economie) er weer extra aandacht voor zal komen. Het probleem moet gevoeld worden, groter worden en dat zou wellicht een manier zijn?! Afijn, dit is iets dat mij spontaan te binnen schiet. Ik wil graag weten of jij inspiratie hebt wat ouders zouden kunnen doen? Ik denk er graag over mee, misschien met MR?
Hart groet, Kim (koffie)Moeder van Karel en Mozes

Natuurlijk heb ik Kim bedankt voor haar brief en we hebben gesproken over mogelijke initiatieven. Met het verstrijken van de tijd en het reeds toegezegde geld door de regering lijkt het animo voor verdere acties nu af te nemen, zowel maatschappelijk als bij leerkrachten zelf. Toch is het belangrijk te beseffen dat de problemen nog lang niet zijn opgelost. De politiek vraagt (terecht) om een goede verantwoording van de extra middelen, maar houdt daarmee wel de hand op de knip de komende jaren. Ondertussen wordt het probleem van voldoende goed gekwalificeerd personeel met de dag groter, ondanks alle creatieve oplossingen en welwillendheid. Ik geef u deze gedachte en de brief van Kim maar mee ter overweging.

Niels

Read More