Maandberichten

Maandbericht november 2017

Een internationale vrijeschool in Den Haag

Momenteel ben ik (op mijn vrije woensdagen) met een aantal mensen bezig met de oprichting van een internationale afdeling van onze school. Nu dat serieus vorm lijkt te gaan krijgen, is het tijd om u als ouders hierover te informeren. Ik ga in op de vragen waarom we dit initiatief zijn gestart en wat de impact daarvan is op onze school.

Waarom een internationale school?
De afgelopen jaren constateren wij een toegenomen interesse voor onze school. Daardoor zijn er wachtlijsten ontstaan en zien we ook een steeds grotere instroom van kinderen waarvoor het Nederlands niet de moedertaal is. Soms gaat het om kinderen van internationale werknemers. Eerdere pogingen om onze school verder uit te breiden met een extra dependance zijn gestrand op geldende regelgeving, maar het starten van een internationale dependance blijkt eenvoudiger. Vanuit deze twee gegevens is het idee voor een internationale vrijeschool ontstaan (formeel gaat het om een afdeling van onze basisschool).
Nu hebben wij niet de illusie dat een internationale school de wachtlijsten zal oplossen. Maar het idee bleef toch hangen. Immers wij zijn een internationale schoolbeweging met meer dan 1100 scholen verdeelt over meer dan 70 landen wereldwijd en Den Haag is bij uitstek een stad met veel internationale werknemers (de Stad van Internationaal Recht & Vrede). Wij ontlenen ons bestaansrecht uit onze visie op onderwijs, onderwijs dat recht doet aan de bijzondere kwaliteiten van ieder kind en hen daarmee op pad helpt om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. De internationale school is daar een nieuw initiatief in. Er zullen kinderen op af komen van ouders die de vrijeschool (Waldorf school) al kennen, maar veel vaker zullen het kinderen zijn waarvan de ouders ons onderwijs nog niet kennen.
Praktisch blijkt het een goed moment om dit initiatief nu te starten. Er is in Den Haag een tekort aan internationaal onderwijs en dat tekort loopt de komende jaren verder op.
Symbolisch is het ook een mooi moment. Onze schoolbeweging bestaat in 2019 honderd jaar. Onze eigen school hoort bij de grondleggers van de hele schoolbeweging. Om in deze jaren vanuit onze school dit nieuwe initiatief van de grond te krijgen markeert voor ons dit bijzondere moment en laat zien dat we springlevend midden in de maatschappij staan.

Impact op onze school
Alhoewel de eerste reacties op dit initiatief overwegend positief zijn kwamen er terecht ook meteen kritische vragen over de impact ervan op onze huidige school. Zouden tijd, geld en energie die blijkbaar vrijgemaakt kunnen worden niet beter aan onze huidige schoolwerking kunnen worden besteed? Gaat het niet ten koste van de huidige schoolwerking? De MR neemt haar verantwoordelijkheid serieus om dit goed te monitoren.
Natuurlijk zijn ook meteen ideeën over de positieve invloed die er uit kan gaan op de huidige schoolwerking. Maar ik zal niet verzanden in allerhande mooie dagdromen over de positieve impact die de internationale school kan hebben al zie ik daar voldoende kansen. Wel wil ik ingaan op de kritische vragen. Toen we het idee bespraken met ons bestuur werd dat met interesse, maar ook voorzichtigheid ontvangen. Met het bestuur is vervolgens afgesproken dat we dit initiatief zo inrichten dat het succes of het falen ervan geen invloed heeft op de huidige schoolwerking. Er is een aparte geldbron van buiten onze schoolstichting, die de risico’s dekt (Fonds tot Steun). Het initiatief heeft daarmee een eigen budget en begroting en er stromen geen middelen of diensten vanuit onze school naar de internationale school. Voor een goed begrip, de fondsen die voor de internationale school beschikbaar zijn gesteld, zijn niet beschikbaar voor onze huidige schoolwerking.
Zoals gezegd houdt de medezeggenschapsraad duidelijk vinger aan de pols. Met hen hebben we de afspraak gemaakt dat er een aantal evaluatie momenten komen waarop we kritisch zullen bezien dat de werking van onze mooie school geen negatieve gevolgen ondervindt van de internationale school.
Voor 1 januari aanstaande horen we van het Ministerie van Onderwijs of onze aanvraag is goedgekeurd. Bij een positief besluit is het onze intentie om komend schooljaar met twee groepjes van 10 kinderen, in de leeftijd van 4 tot 8 jaar, te starten op een mooie locatie ergens in Den Haag. In de tussentijd werken er een aantal mensen, waaronder enkele ouders van school, aan de voorbereiding van de onderwijs-, organisatie- en marketing vraagstukken.

Mocht u (kritische) vragen of (leuke) suggesties hebben, mail naar: internationaal@devrijeschooldenhaag.nl dan of mail de MR: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl

Niels Schieman

 

Schoolregel van de maand: Gedragsregels

Doel is dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school. Daarom besteden wij regelmatig aandacht aan het pedagogische en sociaal klimaat in en rond de school. Omgangsvormen en pleinregels worden aan het begin van iedere schooljaar opnieuw doorgenomen (en eventueel aangepast) in de lerarenvergadering en met de kinderen. Het sociale klimaat blijft in de aandacht en zo nodig wordt het omgangsprotocol aangepast, per klas of voor de hele school.

Ook in een veilige school valt het echter nooit uit te sluiten dat er sprake is van plagen, van vervelende grapjes of van een begin van pesten. Het is belangrijk te onderkennen dat er altijd gepest zal worden. Het hoort bij het schoolleven en hoewel ongewenst, is het van belang om pesten toch als een “normaal” verschijnsel tegemoet te treden. Wel zullen wij altijd ingrijpen in pestsituaties. Mocht u hier vragen over hebben meld dat dan zeker bij de leerkracht van uw kind. Het is immers niet altijd even goed zichtbaar dat een kind gepest wordt of zich gepest voelt.

Overigens maken de gedragsregels integraal onderdeel uit van ons omgangsprotocol dat u hier kan nalezen.

Wij streven op onze school actief naar de volgende omgangsvormen:
1. Wij zijn aardig voor elkaar ook al hoef je niet met iedereen vrienden te zijn.
2. We doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden.
3. We zijn ons bewust van de ander en houden rekening met zijn gevoelens.
4. Als er iets gebeurt dat we niet willen, dan zeggen we dat.
5. Als een ander laat merken dat hij iets niet wil, dan stoppen we.
6. We zorgen ervoor dat iedereen prettig kan spelen en werken. Samenwerken en samen spelen hoort daarbij.
7. Problemen lossen we samen op, zodat iedereen snel weer prettig kan spelen en werken. We helpen elkaar daarbij; hulp zoeken bij leerkracht of pauzewacht is geen klikken.
8. We hebben respect voor de eigendommen van elkaar en pakken niets zonder het eerst te vragen.

 

Read More

Maandbericht oktober 2017

Muizenbestrijding

Na het vertrek van Ingrid (voor wie haar niet kennen, zij was onze schoolpoes), hebben wij besloten geen nieuwe kat meer aan te stellen als muizenbestrijder. Vooral de kinderen en medewerkers die, ondanks al onze voorzorgsmaatregelen, toch last kregen van allergieën waren daartoe de belangrijkste aanleiding. Maar zonder kat, dansen de muizen inmiddels weer op tafel. Daarom hebben wij Rentokil de opdracht gegeven om de muizen te bestrijden. Hier kunt u meer lezen over de manier waarop deze bestrijding wordt gedaan en met welke middelen.

 

Oproep invullen ouderbijdrage

Aan het einde van de vakantie heeft u een brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar. Zoals in de brief uitgelegd gaat het om een vrijwillige bijdrage, u bepaalt zelf of en zo ja, hoeveel u betaalt. Toelichting en suggesties zijn vermeld in de brief (Hier kunt u die nog eens digitaal lezen).

Vervolgens heeft u begin van het schooljaar per e-mail een uitnodiging ontvangen om kenbaar te maken welk bedrag u wilt bijdragen dit schooljaar. Iedereen die niet op die eerste uitnodiging heeft gereageerd ontving inmiddels een reminder. Wij willen heel graag dat echt iedereen daar antwoord op geeft. Na de herfstvakantie zal Therèse iedereen die nog niet heeft gereageerd gaan bellen. Heeft u nog niet gereageerd? Dan kunt u haar een hoop werk besparen door voor die tijd via de link in de e-mail uw toezegging kenbaar te maken. Bent u de betalingsuitnodiging kwijt? Laat dat even weten via u ontvangt dan een nieuwe uitnodiging.

Aan de vele mensen die inmiddels hun bijdrage bekent hebben gemaakt, heel veel dank. Samen maken wij ons prachtige onderwijs mogelijk!

 

Schoolregel van de maand

In het eerste maandbericht van dit schooljaar heb ik aangekondigd voortaan iedere maand één schoolregel uit te lichten. Deze maand de regels over aanwezigheid en te laat komen

Leerplicht

Alle leerlingen (kleuters vanaf 5 jaar) zijn leerplichtig en dienen tijdens lesdagen altijd op school te zijn. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Meer informatie daarover op onze website .

Korte afwezigheid

Korte afwezigheid tijdens de schooltijden (bijvoorbeeld voor tandarts bezoek o.i.d.) kan alleen na goedkeuring van de leerkracht.

Ziek

Als uw kind ziek is meldt u dit zo snel mogelijk bij school, maar uiterlijk voor 9:30 uur op de eerste ziekte dag door een email te sturen naar: Is uw kind vaker of langere tijd ziek dan is er overleg nodig met school en kan het zijn dat wij een doktersverklaring vragen. Alles daarover staat op onze website .

Te laat komen

Om het net te laat komen te ontmoedigen, en om de rust in de school te bewaren hebben wij het beleid dat de deuren ‘s ochtend om 8:30 uur dicht gaan en pas om 8:40 uur weer open. Kinderen dienen dus uiterlijk 8:20 uur op school te zijn. Stipt om 8:25 gaat de bel en is de lesdag begonnen. Incidenteel te laat komen kan altijd gebeuren. In dat geval adviseer ik om niet te gaan haasten maar rustig naar school te komen. Dat is beter voor u zelf en voor uw kind en als u net om 8:31 aankomt moet u toch wachten tot de deur weer open gaat.

Bij de kleuterdeur is het toezicht minder streng, maar ook voor kleuters geldt dat het echt belangrijk is om op tijd te komen. Het te laat binnenkomen is zeer storend voor de andere kinderen die vaak net tot rust zijn gekomen en bezig zijn met de start van de dag. ‘Net-te-laatkomers’ zullen we de komende periode aanspreken.

Overigens is regelmatig te laat komen een vorm van ongeoorloofd verzuim en moet door ons worden gemeld bij de leerplicht. Hoe dat werkt kan u hier nalezen.

Nog een paar praktische zaken:

Vrije doorgang bij het naar binnen gaan ‘s morgens

Als u ’s morgens op het grote plein afscheid neemt van uw kind(-eren) en nog even blijft kijken hoe de kinderen naar binnen gaan, let u er dan alstublieft op dat er vaak nog klassen achter u staan die ook naar binnen moeten. Houd de loop vrij door zoveel mogelijk onder de boom of bij de bloembakken te gaan staan, zodat alle klassen gemakkelijk kunnen doorlopen.

Ophalen van 1ste en 2de klassers op maandag en vrijdag

Om ongelukken te voorkomen vragen wij u dringend om op maandag en vrijdag bij het ophalen van de kinderen (1ste en 2de klas) niet te blijven hangen op het schoolplein. Er wordt daar vaak lekker fysiek gespeeld door de overige kinderen en uw kind wordt daarbij zomaar over het hoofd gezien!

Fietsenkelder en fietsenplein

De fietsenkelder is bestemd voor klassen 1 t/m 4. Alleen de kinderen die naar de BSO gaan, zetten hun fiets op het fietsenplein. De 5^e en 6^e klas zetten hun fiets ook op het fietsenplein.

Wijzigingen doorgeven

A.u.b. alle mail-, telefoon- en adreswijzigingen doorgeven aan de administratie () en de contactouder(-s) van de klas.

 

Onderzoek naar gezinsrelaties na scheiding door de universiteit van Utrecht

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze kinderen in vergelijking met kinderen uit intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook problemen op school laten zien. Zo hebben ze op school o.a. een grotere kans op lage cijfers, blijven ze vaker zitten en gaan ze ook vaker achteruit in schoolniveau. De mate waarin kinderen na een scheiding problemen ervaren, verschilt van kind tot kind. Dit onderzoek gaat op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen. Heeft u de afgelopen anderhalf jaar een scheiding meegemaakt, of zit u daar midden in, dan kun u op een relatief eenvoudige manier een grote bijdrage leveren aan dit onderzoek! Alle informatie daarover vindt u hier .

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Prof. dr. Maja Dekovic, Prof. dr. Susan Branje, Dr. Inge van der Valk, Rianne van Dijk, MSc., Sandra den Otter, MSc.

 

Muzikanten gezocht

Op onze school wordt er gelukkig veel gemusiceerd. Natuurlijk door de kinderen en de leerkrachten maar ook door ouders. De afgelopen jaren zijn er echter een aantal musicerende ouders van school vertrokken omdat hun kind (-eren) niet langer bij ons op school zit(ten). Daarom hierbij een oproep aan ouders, ooms, tantes, buurmannen en buurvrouwen, kennissen en vrienden die hun muzikale kwaliteiten willen tonen op school tijdens jaarfeesten of de advent periode, maak uzelf bekend bij ons. Wij zijn daar blij mee!

Graag een mailtje aan basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Bij opgave graag: uw naam; naam (en relatie tot) kinderen/welke klas; contactgegevens en welk instrument. Wij nemen dan contact op.

 

 

Read More

Maandbericht september 2017

Het nieuwe schooljaar is goed van start gegaan. Tijdens de pauzes is het een feest op het schoolplein. De drie derde klassen ontdekken het, voor hen, nieuwe grote plein en hoe zich te mengen tussen al die grote kinderen. Er worden allerhande spellen verzonnen, er is veel fysieke activiteit en plezier. In de klassen wordt er hard gewerkt. De twee eerste klassen zijn als een speer vertrokken en de kinderen schrijven inmiddels hun eerste woordjes.

Voor de euritmie hebben we twee nieuwe leerkrachten, Ingrid Thijssen en David Verbeeck. David vervangt Sanneke die met zwangerschapsverlof is en Ingrid vervangt Antonio die vanaf dit schooljaar alleen nog maar in Leiden werkt. Beide euritmisten zijn enkele jaren geleden afgestudeerd en brengen mooie nieuwe kwaliteiten mee de school in.

Tijdens de opening van dit schooljaar hebben we met elkaar stilgestaan bij waar onze prioriteiten liggen dit schooljaar. Meer daarover in het stukje over het jaarplan. Op één element daaruit (verantwoordelijkheidscultuur) ga ik uitgebreider in.

Nieuw dit schooljaar zijn lessen media wijsheid. Een wens die we al lang hebben maar tot nog toe niet wisten te realiseren. Na heel goed voorwerk van Thamar Hupkes vorig jaar (nu is Thamar eerste klas juf) kunnen de leerkrachten van de klassen 5 en 6 daar dit jaar invulling aan geven. Kari Liv (leerkracht in klas 5) zal dat coördineren. In het volgende maandbericht meer informatie hierover.

Wellicht is het u opgevallen, maar er is geen algemene ouderavond gepland in september. De afgelopen jaren was de opkomst daarvoor dusdanig laag dat ik heb besloten dit niet te continueren. In plaats daarvan ben ik bezig om dit jaar twee thema avonden te organiseren. Eén in het najaar en één in het voorjaar.

Ik wens ons allemaal een mooi schooljaar gebaseerd op samen leren, vertrouwen en vrede.

Niels Schieman

 

Jaarplan 2017-2018
We focussen onze aandacht dit jaar op de volgende vijf prioriteiten:
1. Het evalueren en verantwoorden van de leeropbrengsten (in brede zin).
2. Het versterken van de verantwoordelijkheidscultuur.
3. Het versterken van het sociale klimaat (de veiligheidsbeleving van kinderen).
4. Het herstructureren van de interne begeleiding inclusief het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan.
5. Het behalen van de management kwalificatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Deze vijf prioriteiten komen voort uit a) ons meerjaren schoolplan, b) nieuwe ontwikkelingen in onze omgeving (zoals het nieuwe inspectie kader) en c) nieuwe inzichten bij onszelf en bij u als ouders.

Achtergrond bij het jaarplan
Iedere dag wordt er door iedereen met veel inzet en passie gewerkt om mooi en goed onderwijs te verzorgen voor alle kinderen op onze school. Er is veel expertise aanwezig wat zich vertaalt in een rijk pedagogisch klimaat, aandacht voor didactiek en een aangename sfeer in de school.
We zijn ook een ontwikkelingsgerichte organisatie die zich open opstelt voor wat (nog) beter kan. Daartoe maken we ieder jaar een jaarplan. Het jaarplan gaat specifiek over acties die we ondernemen met als doel ons handelen verder te ontwikkelen en/of verbeteren. Regulier terugkerende acties t.b.v. een goede schoolwerking worden niet in het jaarplan genoemd. Die borgen we binnen onze reguliere afspraken.

Verantwoordelijkheidscultuur: aandacht en respect voor afspraken
Veel spanningen komen voort uit onduidelijkheid over afspraken. Niet fijn.
· Wat wordt er van mij verwacht?
· Waarom ben je boos op mij, ik doe toch niets verkeerd?
· Je spreekt mij aan op iets waar ik niks van weet!

Om deze reden hebben we vorig jaar een start gemaakt met het versterken van onze verantwoordelijkheidscultuur. Kort gezegd komt dat er op neer dat we zorgen dat onze afspraken inhoudelijk helder zijn en ook eenvoudig terug te vinden. Vervolgens nemen we als individu de verantwoordelijkheid om ons aan deze afsprak te houden en er niet van af wijken voordat we dat hebben besloten in gezamenlijk overleg met degene met wie we de afspraak hebben gemaakt.

Het is onze ambitie deze cultuur binnen de hele school als normale standaard te krijgen. Te beginnen bij onszelf, maar ook bij de kinderen en in onze interactie met u.

In dit kader zal ik voortaan iedere maand één schoolregel uitlichten en daarbij ook steeds aangeven wat de achtergrond van deze afspraak is en waar die terug is te vinden (op onze website).

 

Bijzondere vrije dagen in september
Op 18 en 19 september (Prinsjesdag) zijn alle kinderen vrij. Voor hen even een lekker lang weekend na vier weken werken. Wij starten op maandag 18 september met het scholingstraject ‘Anders evalueren en verantwoorden’. Deze scholing, die het hele schooljaar duurt, sluit aan bij onze wens beter en completer in beeld te brengen hoe ieder kind zich ontwikkelt. U zal daar het komende jaar nog regelmatig over horen en lezen want uw betrokkenheid is onderdeel van deze nieuwe aanpak. Overigens past deze scholing ook helemaal binnen het speerpunt ‘Evalueren en verantwoorden van de leeropbrengsten’ uit het jaarplan.

Op 19 september nemen we de tijd voor het interdisciplinair overleg dat wij twee keer per jaar houden. Tijdens dit overleg gaan klas leerkrachten en vakleerkrachten met elkaar in gesprek over het reilen en zeilen van de klas. Hierdoor zijn klas leerkracht en vakleerkrachten beter in staat om samen op te trekken en alle kinderen goed te zien. Vooral voor de vakleerkrachten die in heel veel klassen lesgeven is dit een intensieve dag.
Uitgelichte schoolregel: Gsm gebruik op school

Op onze website  en in de schoolgids  hebben we aangegeven wat wij verwachten t.a.v. het gebruik van mobiele telefoons door kinderen en ouders. Er staat:

“Onder schooltijd dienen mobiele telefoons van de leerlingen uitgeschakeld te zijn, en in de tas te blijven. Bij overtreding wordt de telefoon in beslag genomen. Deze kan door de ouder/verzorger van de leerling opgehaald worden bij Helma (als dat in redelijkheid onmogelijk is kan de ouder contact opnemen met Helma met het verzoek de telefoon terug te geven). Na schooltijd mag het mobieltje buiten het plein aangezet worden om te bellen.
In de school mag door ouders geen gebruikt worden gemaakt van een mobiele telefoon. Er mag in en om de school niet gefilmd of gefotografeerd worden zonder toestemming van de schoolleiding.”

Deze regels zijn opgesteld om te zorgen dat kinderen op school voldoende betrokken zijn op elkaar en hun omgeving. Bovendien willen we dat ze tijdens het buitenspel ook echt (fysiek) spelen, ook na schooltijd. Telefoons zijn voor de wat oudere kinderen handig om contact het houden met bijvoorbeeld het thuisfront en hoeven daarom niet volledig van school geweerd te worden.

Natuurlijk willen we graag dat ook u als ouder met voldoende aandacht betrokken bent op wat er op school gebeurt. Daarom is het bellen in de school niet gewenst (en dus niet toegestaan). Overigens vinden wij het fijn als u ook het gebruik van uw telefoon op het schoolplein zoveel mogelijk beperkt.

De regel dat er niet mag worden gefilmd en gefotografeerd is ingegeven vanuit privacy overwegingen. Wij zijn er aan gehouden dat er geen beeldmateriaal van kinderen op of rondom de school wordt verspreid, tenzij dat duidelijk is afgesproken met betrokkenen.

 

Ouderbijdrage 2017-2018
Aan het einde van de zomervakantie heeft u van mij een brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage. Graag ontvangen wij in september uw reactie op de vraag met welk bedrag u onze schoolwerking ook dit jaar weer wil ondersteunen. Als u dat nog niet heeft aangegeven ontvangt u binnenkort opnieuw een mail met een link waarmee u dat kenbaar kan maken. Graag uw aandacht daarvoor.

Heeft u niets ontvangen? Stuur even een mailtje aan Therese:

Aan iedereen die inmiddels heeft gereageerd veel dank!

 

Zingen met ouders op de vrijdagochtend
Oproep aan alle ouders die willen zingen uit het vrije school repertoire. Geef je op bij Marie de Geus.
Klik hier  voor meer informatie.

Read More

Maandbericht juli 2017

Ouderbijdrage schooljaar 2017/2018
Op advies van de ouders in de medezeggenschapsraad (MR) ontvangt u de brief met informatie over de ouderbijdrage dit jaar per post en pas in de laatste week van de zomervakantie. Vervolgens ontvangt u tijdens de eerste schoolweek een e-mail met daarin een link naar het digitale ouderportaal. Op voorhand veel dank om dit in de gaten te houden.

 

Vier keer per jaar de Seizoener?
Omdat onze school in het najaar en het voorjaar de Seizoener (gratis) verspreidt onder de ouders, heeft de Seizoener nu een speciaal abonnement geopend voor ouders. U kunt er nu voor kiezen om – op eigen naam en rekening – ook het zomer- en winternummer thuis te ontvangen (zonder schooleigen middenkatern). Uiteraard krijgt u korting op dit abonnement, u betaalt dan € 12,50 i.p.v. € 17,50 voor deze 2 nummers. Klik hier  voor meer informatie.

 

Schoolgids 2017-2018
Via deze link  kan u onze nieuwe schoolgids downloaden en lezen. De schoolgids bevat veel praktische informatie over vakanties, ouderparticipatie en medezeggenschap. Leest u zeker ook hoofdstuk 5 even door. Daar staan alle schoolregels die maken dat we gezond, veilig en plezierig met elkaar kunnen samenwerken. Wij hebben uw hulp daar bij nodig!

 

BAZAR
Terwijl wij ons voorbereiden op een deugddoende zomervakantie zijn er een paar ouders de afgelopen periode al weer druk in de weer met het voorbereiden van een mooie nieuwe bazar in het najaar. De Bazar zal plaats vinden op zaterdag 4 november. Zij hebben een webpagina gemaakt met achtergrondinformatie en een oproep voor hulp. Vanaf nu te vinden op onze website (onder ‘Samen met ons’). Nu al nieuwsgierig? Klik hier 

Read More

Maandbericht juni 2017

Uitkomst oudertevredenheidsonderzoek

Doel van het onderzoek en respons
In april van dit jaar hebben we per gezin één ouder uitgenodigd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen waarin u als ouder werd bevraagd over hoe u onze school ervaart en hoe tevreden u daar mee bent. Ook wilde wij achterhalen hoe betrokken u zich voelt bij de school en aan welke verbeterpunten u voor ons ziet. Het ging om een breed en oriënterend onderzoek waarbij alle mogelijke aspecten die van invloed zijn op uw tevredenheid met- en betrokkenheid bij de school, aan de orde kwamen. Uiteindelijk hebben 169 ouders de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 49%. Veel dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om deze uitgebreide vragenlijst in te vullen!

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
U bent over het algemeen tevreden over onze school. Ten opzichte van de meting in 2014 scoren we (sterk) hoger op de hoofdaspecten schoolleider, communicatie, MR en Toetsen. Op geen enkel aspect scoren we lager dan 3 jaar geleden.
Over de hoofdaspecten voorzieningen en sfeer bent u zeer tevreden. Wanneer we kijken naar de prioriteitenmatrix (zie hieronder) dan zien we dat, ondanks de hoge scores, een aantal hoofdaspecten naar voren komt als verbeterpunt. Door de hoge scores moeten deze hoofdaspecten als relatieve verbeterpunten gezien worden. Het gaat daarbij vooral om de hoofdaspecten schoolleider en begeleiding.

Ten aanzien van het hoofdaspect schoolleider wordt duidelijk dat ouders redelijk tevreden zijn maar dat dit hoofdaspect lager scoort dan de benchmark primair onderwijs. Ouders wensen vooral een meer duidelijk visie over de koers van de school. Ook de bereikbaar van de schoolleider voor ouders kan beter.
Ten aanzien van het hoofdaspect begeleiding komt naar voren dat ouders graag willen dat kinderen met gedrags-, leer- en motivatieproblemen meer aandacht krijgen en dat er meer uitdaging komt voor de bovengemiddelde leerling. Tevens zien we bij het hoofdaspect algemene ontwikkeling dat de ouders matig tevreden zijn over de aandacht van de school voor de (diverse) talenten van de leerlingen. Daarnaast zou de school volgens ouders meer kunnen bijdragen aan de weerbaarheid van hun zoon/dochter (sociaal-emotionele ontwikkeling). Tot slot zien we bij het hoofdaspect onderwijs dat de ouders ontevreden zijn over het aantal leerlingen in de klas.

Aanbevelingen
Het onderzoeksbureau heeft ook een aantal aanbevelingen gedaan. Ten aanzien van het hoofdaspect schoolleider wordt aangeraden om (nog) beter bereikbaar te zijn voor ouders, om ouders nog beter te informeren over de visie die de schoolleiding heeft op de school en het beleid dat wij voeren. Door meer open te zijn over het gevoerde beleid en de keuzes die daarbij worden gemaakt, wordt de waardering van de ouders voor de schoolleiding wellicht vergroot. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geven van meer informatie over het beleid van de schoolleiding op een ouderavond.

Ten aanzien van het hoofdaspect begeleiding wordt geadviseerd om te kijken waar de ontevredenheid van de ouders zich met name op richt en te proberen er gericht voor te zorgen dat leerlingen voldoende uitgedaagd worden en dat er adequate zorg is voor leerlingen met gedrags- en leerproblemen. Daarnaast is het advies om als de school hierover in gesprek te treden met de ouders. Wat willen zij? Wat verwachten ze van de school? Hoe willen ze bijvoorbeeld geïnformeerd worden over de begeleiding van hun kind of over de mogelijkheden die de school biedt voor talentontwikkeling? Hierbij kan dan ook aandacht zijn voor de grootte van de groepen op school en de (on)mogelijkheid om dit te veranderen.
Het gehele rapport kan u nalezen op onze website.

Mijn bedenkingen bij deze uitkomsten
Het uitvoeren van dit onderzoek is waardevol. Het helpt mij en ons om duidelijkheid te krijgen over hoe u onze school ervaart. Sinds ik een kleine vier jaar geleden hier als schoolleider ben begonnen hebben we naar mijn inschatting een mooie vooruitgang geboekt ten aanzien van onze communicatie. Desondanks merk ik op dat er daar nog altijd ruimte is voor verbetering. Wij willen en durven ons open en zelfkritisch op te stellen en waarderen daarom uw feedback. Het maakt duidelijk wat we beter moeten doen en wat we beter moeten uitleggen!

 

Zonnepanelen
Er is hard gewerkt door de dakdekkers en de installateur. Deze week zijn de zonnepanelen geïnstalleerd. We zijn er super trots op met elkaar! 210 panelen zorgen er nu voor dat wij ons totale stroom verbruik zelf opwekken.

Donderdag 8 juni zullen we de installatie officieel in gebruik nemen. Dat doen we ‘s morgens om 8:30 uur voor het naar binnen gaan. U bent allemaal van harte welkom om dit moment samen te markeren!

Via dit filmpje  krijgt u een goed beeld over de omvang van het project.

Nog doneren?
Dank aan iedereen die ons al een extra financiële ondersteuning gaf ten bate van dit mooie project. Wellicht wil u ons nog helpen om de installatie nog sneller te laten renderen? Doet u dan een gift op de rekening van het Fonds tot steun van de Vrije School Den Haag. Alle informatie vindt u hier:
Sponsoractie zonnepanelen (http://vrijeschooldenhaag.us9.list-manage.com/track/click?u=7b9dd289295d0af21ec195a94&id=7064d6a4ee&e=99635e14ef) . De actie stopt in juli dus doe het nu. Door de 100% opleg van het fonds tot steun is dit zonder twijfel uw beste sponsoractie voor dit jaar!

 

EVEN VOOSTELLEN….. Froukje van Ham,
Vanaf april werk ik als onderwijsassistent op deze Vrijeschool, omdat Sophie van Heijningen naar Maarssen verhuist aan het einde van dit schooljaar. Het kan dus zeker zijn dat je me al hebt zien lopen in de school of het schoolplein. Hoog tijd om mezelf voor te stellen!

Mijn naam is Froukje, ik ben 23 jaar oud en heb zelf ook op de vrijeschool gezeten. Na het vmbo ben ik de (reguliere) opleiding onderwijsassistent gaan doen, daarvan heb ik nu ook een diploma. Daar miste ik zo erg het vrijeschool onderwijs, dat ik besloot de opleiding tot docent muziek, speciaal voor de vrijeschool, te gaan doen. Hier heb ik twee jaar met heel veel plezier het muziekonderwijs en de vrijeschool pedagogiek tot me genomen. Helaas sloot de opleiding tot muziek docent niet aan bij mijn verwachtingen. Via verschillende banen in het regulier onderwijs, gaat mijn hart toch sneller kloppen van een een baan op een vrije school. Den Haag is echt de plek waar ik graag wil wonen en werken en ‘toevallig’ werd er gezocht naar een onderwijsassistent op deze school. Ik word ontzettend blij van het werken met kinderen en jongeren. Ik kan goed luisteren, geef (soms ongevraagd!) advies en zie vaak het positieve en goede van de ander in. Ik werk vanuit opbouwende feedback en met humor! Mijn kracht is het zien van de kinderen en hen zo begeleiden zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Daar een (voorbeeld)rol in spelen is het mooiste wat je kan doen voor een kind. Naast mijn werk schrijf ik graag, speel ik piano waarbij ik af en toe zing. Ik houd van fietsen en wandelen en hoe fijn is het om uit te waaien op het strand.

Ik wens Sophie van Heijningen heel veel plezier in Maarssen en hoop dat ze daar snel een leuke baan krijgt. Tot de zomervakantie zal ik vooral begeleiden in de kleuterklassen en meekijken met de individuele begeleiding die Sophie geeft aan de leerlingen uit de hogere klassen.

Froukje van Ham

Read More

Maandbericht april 2017

Zonnepanelen
Heeft u de dakwerker al bezig gezien? De komende twee weken wordt het dak voorbereid voor de zonnepanelen. Na de vakantie is er nog ongeveer twee weken werk en dan is de installatie bedrijfsklaar. Zodra we een exacte datum (tweede helft mei) hebben zullen we u uitnodigen om samen de inbedrijfsstelling mee te maken. Alle leerkrachten hebben plannetjes om op een passende manier aandacht te geven aan deze bijzondere gebeurtenis.

Ondertussen blijf ik alle sympathisanten uitnodigen om de school te helpen bij de financiering van deze installatie. De zesde klassen brachten met de Paasmarkt al vast €400 in het laatje wat verdubbeld wordt tot €800 door het Fonds tot Steun. Overigens bracht die Paasmarkt ook nog eens €555 op voor giro 555! Hier meer informatie over deze Sponsoractie zonnepanelen .

 

Ouderonderzoek
Uw mening doet ertoe. Om systematisch in beeld te krijgen hoe u tegen verschillende aspecten van de school aankijkt, is het belangrijk om uw mening te geven via het ouderonderzoek dat momenteel loopt. U heeft emails ontvangen met een uitnodiging daar aan deel te nemen. In overleg met DUO-onderwijsonderzoek hebben wij besloten om de vragenlijst nog een week langer open te laten staan, dus tot vrijdag 28 april. Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld ontvangt u aanstaande maandag een laatste reminder. Afgelopen dinsdag lag de respons pas op 30%, met zulke betrokken ouders als u ga ik ervan uit dat dit veel hoger kan. Overwin uw weerstand tegen “weer een enquête!” en help ons om scherp in beeld te krijgen waarop we ons moeten verbeteren. In juni volgt een uitgebreide terugkoppeling van de resultaten in het maanbericht.

Read More

Maandbericht februari 2017

Scholing en persoonlijke ontwikkeling
Wat is er voor nodig als je iedere dag tot doel hebt om onderwijsvorm te geven dat gericht is op het kind, ieder kind, om het te stimuleren zichzelf te ontdekken en naar alle vermogens actief een betrokken rol op te nemen in de wereld? Die vraag stellen wij ons steeds weer als we nadenken over waar we ons op willen richten. Wat heb ik als leerkracht, als ondersteuner, als schoolleider nodig om aan deze missie krachtig inhoud te geven? Wat kan er beter? Wat moet er beter? Wat wil ik beter?

De antwoorden zijn natuurlijk velerlei, want er is altijd ruimte voor didactische en pedagogische versterking. Er komen nieuwe uitdagingen op ons af, nieuwe zorgvragen, nieuwe didactische inzichten, nieuwe kinderen met nieuwe vraagstukken. Er zijn ook altijd een aantal oude uitdagingen, zoals de vraag naar wat we vandaag de dag nog kunnen, willen en moeten met de handreikingen die de antroposofie ons biedt, hoe om te gaan met het hele vraagstuk van identiteit en hoe de juiste balans te vinden en te houden in een team met vele kwaliteiten en inzichten.

Dit jaar heb ik de keuze gemaakt dat we ons leren vooral richten op consolideren (zie ook het maandbericht van september (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/maandbericht-september-2016/) ). Dat betekent concreet dat leerkrachten zich via BVS-schooladvies (http://www.bvs-schooladvies.nl/) verder scholen in onze taalmethodiek ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’ waar we inmiddels al vijf jaar mee werken. Op het tweewekelijks teamoverleg gebruiken we intervisie om met elkaar te kijken naar het taal- en rekenonderwijs en onszelf didactisch te versterken. Tijdens de pedagogische vergaderingen nemen we de tijd om met elkaar de voordrachten van Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs (http://www.uitgeverijpentagon.nl/boeken/163.html) te bespreken. De kleuterjuffen verdiepen zich tijdens studiedagen en hun teamoverleg in spraakvorming en de vraag wat het jonge kind nodig heeft aan voorbereidend taal- en rekenonderwijs en hoe ons huidige onderwijs daarbij aansluit.

Dit zijn allemaal school brede ontwikkelingstrajecten, daarnaast zijn er verschillende individuele scholingstrajecten die onder andere worden afgesproken tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Caroline Mast (onze IB-er) en ikzelf volgen dit jaar een Masterclass ‘Anders evalueren en verantwoorden (https://www.hsleiden.nl/nascholingen/pedagogisch-meesterschap/collegereeks-beleid-pedagogisch-meesterschap.html) ’ op de Hogeschool Leiden, de IB-ers doen de opleiding ‘flitsbezoeken (https://youtu.be/w-g_2u1jilE) ’ van het HCO, ik doe de opleiding ‘Communicatie & PR (http://www.avs.nl/cel/communicatie) ’ bij de AVS en daarmee is de lijst nog lang niet compleet.
Veel collega’s volgen in eigen tijd ook nog scholingstrajecten, gewoon omdat ze dat fijn vinden. Dat kan gaan van verdieping in de antroposofie of geweldloze communicatie tot muzikale vorming of stembevrijding. U ziet, we zijn een leergierige gemeenschap!
Niels

 

Pompstationsweg
De gemeenste is deze week begonnen met de aanpassingen bij het kruispunt met de  Doorniksestraat en de Tapijtweg. Zodra dit klaar is zou deze oversteekplaats een stuk veiliger moeten zijn voor de kinderen (eigenlijk voor iedereen!).
Niels

 

Bericht vanuit de MR
Na ruim vier jaar in de medezeggenschapsraad heeft Sanne Hille haar lidmaatschap van de oudergeleding opgezegd. Wij bedanken haar voor haar inzet.

Door haar opzegging is er een opengevallen zetel die de MR graag snel met een geschikte kandidaat wilt opvullen. Er is reeds een ouder, Renilde Heerema, die bereid is om tussentijds de opengevallen plaats in te vullen tot de volgende verkiezingen (mei 2018). Zij zal in principe per 1 maart Sanne formeel vervangen.

Conform het MR-reglement biedt de MR iedere ouder die zich ook geroepen voelt om deze vrij gekomen zetel voor de resterende periode in te vullen de mogelijkheid dit binnen 14 dagen kenbaar te maken via mailadres medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl (mailto:medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl?subject=Aanmelden%20MR) . Mocht u zich willen aanmelden, stuurt u dan uiterlijk 17 februari 2017 een mail met een korte tekst (ca 10 regels) waarin u zich presenteert.

In geval van meerdere aanmeldingen zal de MR over gaan tot verkiezingen onder de ouders om op democratische wijze de oudervertegenwoordiging vorm te geven.

Namens, de oudergeleding van de MR,

Remco van Wijk, voorzitter (r.vanwijk@thauris.nl), vader van Nova (klas 3) en Liesl (klas 1)

Dagmar van den Ende, secretaris (dmvdende@gmail.com), moeder van Aksel (klas 5)

 

Verkeerssituatie rondom de school
Iedereen vindt het belangrijk dat we onze kinderen veilig en prettig naar school kunnen brengen. Wanneer er in de ochtend ruim 450 kinderen in een heel kort tijdsbestek aankomen op school is dat niet altijd vanzelfsprekend. Zeker op koude en natte dagen worden er relatief veel kinderen met de auto naar school gebracht en ontstaan er soms onwenselijke situaties.

In ons schoolreglement (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/schoolregels/) hebben we daarom de volgende tekst opgenomen over de verkeerssituatie rondom de school:

“Bij het halen en brengen van leerlingen is het wenselijk dat er éénrichtingsverkeer wordt gecreëerd op de Abbenbroekweg. Dit betekent dat wanneer u uit de richting van de gevangenis aan komt rijden (Pompstationsweg), dat u doorrijdt naar de Tapijtweg en van daaruit de Abbenbroekweg indraait en vervolgens via de Gerrit Kasteinweg het schoolgebied weer verlaat. Op die manier ontstaat er eenrichtingsverkeer op de Abbenbroekweg, wat voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers noodzakelijk is. Onnodig te melden, maar wij verzoeken u uw snelheid te matigen tot maximaal 20 km /uur rond de school. Parkeert u omwille van de veiligheid van overstekende kinderen niet binnen 5 meter van een straathoek. Gelieve ook alle inritten naar huizen en de uitgang van onze parkeerplaats vrij te houden. Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden worden niet toegelaten op het schoolplein.”

Als iedereen zich hieraan houdt zijn we al een heel eind. Er is echter nog een andere situatie die we hier niet hebben beschreven, maar die ook voor veel overlast zorgt, namelijk het parkeren voor de ingang van het grote plein en het midden op straat stoppen om kinderen uit te laten stappen (en dan soms ook nog een halve minuut afscheid nemen!). Beiden leiden tot ergernissen en onveilige situaties. Hierbij dus het vriendelijke maar ook dringende verzoek dit niet te doen. Als iedereen op tijd vertrekt, eventueel wat verder van school parkeert en goed oog houdt voor de ruimte van de andere ouders en kinderen moet het ons lukken het prettig en veilig te houden rond de school!
Niels

Read More

Maandbericht januari 2017

Te laat komen door de kou?
Komt het door het ruitenkrabben, door vastgevroren sloten of kettingen, of door andere oorzaken? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat we merken dat er de afgelopen weken weer substantieel te veel kinderen te laat op school komen.

Het is voor kinderen fijn om op tijd op school te zijn. Ze kunnen dan rustig aankomen, bij hun klas gaan staan en samen met de leerkracht mee naar binnen. De stress van het net op tijd of zelfs te laat komen is niet gezond voor hen. Daarnaast is het voor de rust in de klas aan het begin van de dag ook echt belangrijk dat iedereen tijdig in de klas is.

Hierbij dus een herhaalde oproep om echt vóór 8:25 uur op school te zijn. De deur gaat uiterlijk om 8:30 uur dicht. Als u dan, om welke reden dan ook, toch te laat komt, gaat de deur pas om 8:40 uur open voor de laatkomers.
Niels

 

Brandalarm
Afgelopen woensdag ging er een brandalarm af in de school. Voor een tweede keer in 15 jaar is er een leerling geweest dat zijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen en moest weten wat er gebeurt als je op dat knopje drukt dat achter dat glazen plaatje zit…

De gevolgen waren veel groter dan hij zich had voorgesteld. Een hele school die stante pede ontruimt moest worden, net op het moment dat de kinderen van klas 1 t/m 6 al aan het vertrekken waren. De kleuters, die net de dag aan het afsluiten waren en opeens zonder schoenen en jassen in -4 graden naar buiten moesten, hebben in de kou staan wachten tot ze weer naar binnen mochten. Dat was niet fijn! We hebben een paar boze reacties gekregen, soms door misverstanden, soms omdat men ons te rigide vond in het naleven van de afspraken, maar over het algemeen was er begrip en waardering. Ik kan er alleen maar dit over zeggen: Het is goed om te merken dat zelfs op een dergelijk ongunstig moment de ontruiming vlot verliep. Chapeau voor alle collega’s en kinderen!

NB. Brandoefeningen zullen nooit met vrieskoude worden gehouden.

Niels

 

Kind ziek, stuur een email?!
Als je kind ziek is stuur je in het vervolg een email naar: basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Vermeld dan voor- en achternaam van je kind en de klas waar uw kind zit.
Hartelijk dank.

 

Nieuwe website
De vereniging van Vrijescholen heeft deze week een nieuwe website gelanceerd
www.kiezenvoordevrijeschool.nl voor ouders die zich willen oriënteren op het vrijeschool onderwijs.
Ook leuk voor als u eens een familielid, vriend of collega treft die de vrijeschool niet kent

 

 

 

Read More

Maandbericht jaarafsluiting 2016

Studiedag na de voorjaarsvakantie verplaatst naar 24 maart!
Afgelopen week hebben we besloten om onze studiedag van maandag 6 maart 2017 voor de onderbouw (dus niet voor de kleuters, deze gaat gewoon door) te verplaatsen naar vrijdag 24 maart 2017. Op 24 maart zullen we een studiedag bijwonen rondom bewegen en autonomie. Gelieve hier rekening mee te houden. Mocht u hierdoor in de problemen komen met uw vakantieplanning van de voorjaarsvakantie, dan hoor ik dat graag voor 13 januari. Wij zullen dan een oplossing aanbieden. – Niels Schieman

 

Aanbod ondersteuning bij scheiding van ouders
Een scheiding is voor veel kinderen een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. In 2017 maakt de gemeente Den Haag het mogelijk hulp te bieden aan kinderen, ouders en professionals die te maken hebben met een scheiding. Mocht u hier interesse in hebben klik dan hier . Let op: de bijeenkomsten voor kinderen starten al in januari, dus als u er gebruik van wilt maken dient u zo snel mogelijk te reageren.

 

Kind ziek, stuur een email?!
Als je kind ziek is stuur je in het vervolg een email naar: basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Vermeld dan voor- en achternaam van je kind en de klas waar uw kind zit. Hartelijk dank.

Read More

Maandbericht december 2016

Sinterklaas

Maandag komt Sinterklaas weer naar onze school. Ieder jaar vind ik het weer een hele eer de goedheiligman bij ons te mogen verwelkomen! De afgelopen jaren hangt er echter een, laat ik zeggen, moeilijke sfeer rond dit feest door de vragen die vanuit de maatschappij naar voren zijn gebracht over zijn hulpen. Maar het wordt tijd dat we ons weer concentreren op waar het echt om gaat bij dit feest, namelijk het vieren van de verjaardag van de goedheiligman, de beschermheilige van het huwelijk en het gezin, de kindervriend die zorgt dat ieder kind, rijk of arm, zwak of sterk, zich goed kan voelen.

In Den Haag hebben de verschillende schoolbesturen met elkaar afgesproken om binnen drie jaar geleidelijk de vijf discriminatoire aspecten van de figuur ‘Zwarte Piet’, zoals vastgesteld in het befaamde VN-rapport, uit het beeld te verwijderen. Behalve dat dit beleid van de schoolbesturen is, hoop ik dat dit ook kan worden ervaren als onze eigen keuze. Ondanks alle argumenten die er zijn om het beeld van ‘Zwarte Piet’ te verklaren en in een positief daglicht te plaatsen, is de maatschappelijke werkelijkheid er een waarbij dit beeld niet meer past als we werkelijk willen werken aan inclusie. Dat vraagt namelijk wederzijdse aanpassing, begrip en respect. De discussie over wel of geen ‘Zwarte Piet’ is er een zonder einde en ik ga die niet meer voeren.

Onze Pieten zijn dit jaar met roetvegen (en misschien nog één zwarte?), zonder pruiken, oorbellen en rode lippen. Verder zijn zij ‘knap’, niet alleen in kunstjes, maar ook in bijvoorbeeld zingen, taal en rekenen. Zij helpen de oude heilige man die wel wat ondersteuning kan gebruiken. Het onderdanige element is dus helemaal verdwenen en omgezet in een hulpvaardig en respectvol beeld. We spreken niet meer van ‘Zwarte Pieten’. Een leuke suggestie van een ouder was om het te hebben over ‘Lieve Pieten’, maar het kunnen ook “Knappe Pieten’ of ‘Vrolijke Pieten’ zijn. Er zullen vast nog andere mooie benamingen opkomen. Vorig jaar waren er overigens nog wel een aantal pruiken en meer Zwarte dan Roet Pieten. Dit jaar is dus een vervolgstap. Ik wens alle kinderen en onszelf een heel fijn Sinterklaas feest! Niels

Graag stel ik mezelf aan u voor

nadine-nederpelt

Mijn naam is Nadine Nederpelt. Ik ben werkzaam bij XtraPlus als schoolmaatschappelijk werker en ik ben sinds dit schooljaar verbonden aan De Vrije School Den Haag. Ik volg hiermee Lucia Pultrum op. Op maandag zal ik aanwezig zijn op school.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding en/of de thuissituatie.

** Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
————————————————————
* Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
* Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
* Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
* Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
* Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.

Wilt u meer weten, kom dan gerust langs. U bent van harte welkom.
U kunt mij e-mailen via: n.nederpelt@smw-basisschool.nl
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.smw-basisschool.nl

 

Nieuwe bewoners in de wijk

Onlangs is er op de Pompstationsweg 14 (bij de gevangenis) een locatie geopend voor statushouders (asielzoekers). Het gaat om 23 onzelfstandige units (van +/- 9m2), met een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Daarnaast zijn er 2 gezinsappartementen. Er wonen alleen vrouwen in de units en twee gezinnen met kinderen in de appartementen. Deze kinderen komen niet bij ons op school omdat ze elders in de stad speciaal op maat gemaakt onderwijs krijgen aangeboden. De samenstelling van de bewoners is 50% Syriërs, 30% Eritreeërs en 20% overige nationaliteiten. De buurt is door de gemeente actief geïnformeerd en wordt actief betrokken bij het welkom heten en opvangen van deze mensen. Op 10 december a.s. wordt er een inzamelingsactie georganiseerd om de bewoners aan huisraad en meubilair te helpen. Mocht u nog bruikbare spullen hebben dan zal men u dankbaar zijn.

 

Read More