Maandberichten

Maandbericht juli 2019

Het schooljaar zit er op. Vandaag hebben we onze zesdeklassers uitgezongen, zij gaan de wereld in met een stevige basiskennis en een schat aan ervaringen. Alle kinderen hebben vandaag hun getuigschrift gekregen. De leerkrachten hebben daar de afgelopen maanden met veel toewijding aan gewerkt. Zij hebben getracht de ontwikkeling van ieder kind in een passend beeld weer te geven zodat u als ouders inzicht krijgt in hoe het gaat op school en daar uw voordeel mee kan doen in de opvoeding van uw kind(-eren). Ik hoop en verwacht dat het tot vele mooie gesprekken tussen u en uw kinderen zal leiden deze zomervakantie.

Gisteren hebben we afscheid genomen van vier collega’s. Fatima Mozouri vertrekt als onderwijsassistent. Wegens de bezuinigingen moeten wij haar, met pijn in het hart, laten gaan. Joyce Emons, de remedial teacher en coördinator taal vertrekt naar de Vrijeschool in Rotterdam West, waar zij intern begeleider wordt. Heel jammer voor ons en een groot geluk voor onze collega’s daar! Nicolas Kamper vertrekt om in het speciaal basisonderwijs te gaan werken. We zullen hem missen als fijne collega en de kinderen als hun enthousiaste meester. Ten slotte vertrekt ook Emmy van Aalst, 4 vier na ingang van haar pensioen. Ontelbaar veel toneelstukken zagen er prachtig uit doordat haar gouden handen de kinderen steeds zo prachtig wist te kleden. Voor Nicolas komt Tim Uneken volgend jaar terug. Voor Fatima komt er voorlopig niemand, maar Froukje van Ham, onze andere onderwijsassistent is wel weer ruim inzetbaar. Emmy Koets zal een deel van de RT van Joyce overnemen na de vakantie, en voor Emmy gaan we op
zoek naar een vrijwilliger die het beheer van de toneelkelder wil opnemen.

Het is een bewogen jaar geweest dat begon met een inspectiebezoek direct na de zomer van 2018. Hoewel dat een overwegend positieve uitkomst had, maakte het ook duidelijk dat wij nog beter moeten laten zien hoe ons onderwijs aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Om dat te realiseren hebben we heel veel aandacht aan onze didactiek gegeven dit jaar. Als ik vandaag door de school loop en in de klassen kijk dan zijn de vruchten daarvan overal zichtbaar. Met enige regelmaat leid ik onderwijs mensen van buiten onze school rond door onze school. Zij zijn steevast onder de indruk van wat ze zien. Niet alleen een prachtige gebouw in een mooie omkadering, maar juist ook de verzorging van de klassen, schoolborden en lesmaterialen wekken bewondering. Natuurlijk zijn we nooit tevreden, dat hoort bij het onderwijs, altijd gericht op verbetering en ontwikkeling. We willen nog beter worden in het zichtbaar op maat verzorgen van ons onderwijs. Paul van Meurs, die ons dit hele jaar heeft
geholpen, zal ook komend jaar nog een dag in de maand blijven terugkomen om wat we hebben ingezet te borgen (veel meer over onze focus voor het nieuwe schooljaar in mijn eerste bericht na de vakantie).

Het was ook een bewogen jaar door een aantal langdurig zieken. In één van de twee vijfde klassen leidde dat tot onrust. De hele werking van de intern begeleiders ging op z’n kop doordat een van hen langdurig afwezig was, wat grotendeels door de andere twee is opgevangen. Gelukkig met ondersteuning vanuit het HCO. Van de voorziene intensivering van ondersteuning door onderwijs assistenten kwam ook niet veel in huis doordat één van de twee ondersteuners langdurig uitviel. Dit alles gaf helaas extra werkdruk bij leerkrachten. Inmiddels is de situatie weer aan het normaliseren.

Ten slotte was het een bewogen jaar doordat in het najaar van 2018 bleek dat wij onverwachts voor een stevige bezuinigingsopdracht stonden. Het tekort op de begroting was ontstaan doordat er in de nieuwe cao salarisafspraken zijn gemaakt die niet volledig worden gedekt door een verhoging van de subsidies vanuit het ministerie. In de zoektocht naar mogelijke besparingen ontstond het idee om de huidige 3 vierde klassen samen te voegen tot 2 vijfde klassen. Toen ik de ouders hierover informeerde gaf dat veel weerstand en diende zich een groep ouders aan die aanboden het tekort zelf op te vangen doormiddel van een crowdfundingsactie. En met een geweldige inspanning slaagden zij erin om binnen 3 weken het benodigde geld bij elkaar te brengen! Voor mij is dit een interessante les geweest in het belang om u als ouders eerder te betrekken bij de uitdagingen waar we als school voor staan.

Graag sluit ik dit beperkte overzicht over het afgelopen jaar af met een mooie pluim voor onze twee zesde klassen. Op de eindtoets in april behaalde zij een keurig resultaat, ruim boven de inspectienorm, slechts een fractie onder het landelijk gemiddelde en ruim boven de scores van de afgelopen jaren. Maar de pluim is eigenlijk vooral bedoeld voor de manier waarop zij met elkaar als één groep een prachtige Lion King musical op de planken zetten vorige week. Daar zag je in het collectief de mooie kwaliteiten van iedere leerling naar boven komen en hoe zij volop zijn ingestapt in ‘… the circle of life!’

Een heel goede zomervakantie toegewenst,

Niels Schieman

Algemene ouderavond op 9 september

Terug van weggeweest, de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar.

Het gebeuren rondom de bezuinigingen (en het wel/niet samenvoegen van klassen) heeft mij duidelijk gemaakt dat het goed is om in een breder kader met u te spreken over de koers van de school en de daarbij behorende financiën. Daarom nodig ik u hierbij graag uit om op 9 september om 20 uur mee te komen praten over het (financiële) beleid van de school. Die avond zullen onze bestuurder Artho Jansen en ik een toelichting geven op de uitdagingen binnen onze stichting en onze school. Daarbij voorzien we ruimte voor vragen en dialoog vanuit de overtuiging dat er binnen onze ouderpopulatie veel wijsheid is en motivatie om die te delen ter versterking van onze school. In voorbereiding daarop nodig ik u ook uit om ons nieuwe schoolplan (2019-2023) door te nemen. Dat plan is samen met de medewerkers van school opgesteld en geeft de belangrijkste verbeterpunten voor de komende vier jaar weer. U kan dat plan hier downloaden.

Onze medezeggenschapsraad heeft het afgelopen jaar een volledig nieuwe oudergeleding gekregen. Zij zetten in op een actieve connectie met u als ouders zodat zij u, bij de uitvoering van hun rol, ook echt kunnen vertegenwoordigen. Op de ouderavond zullen er leden van de MR aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

 

Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020

Gisteren heeft u een mail ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage. Hierin wordt gesproken over een verplichte ouderbijdrage voor overige schoolkosten. Het woord “verplicht” is niet correct, het gaat om een “vast” bedrag wat wij u vragen voor overige schoolkosten. In de brief die u in september schriftelijk gaat ontvangen is dit aangepast.

Als u uw bijdrage de komende weken bekend maakt, kan het bedrag dat u toezegt over 11 maanden worden verspreid, waardoor het per maand lager uitvalt (als u kiest voor gespreide betaling via automatische incasso).

Het afgelopen jaar is weer eens duidelijk geworden hoe belangrijk uw steun is in het verwezenlijken van onze doelen, in het realiseren van een omgeving waar leerkrachten prettig en gezond hun werk kunnen doen en waar uw kinderen een mooie en rijke schooltijd kunnen beleven.

Er woedt politiek een discussie over de vrijheid van onderwijs en de ouderbijdragen die sommige bijzondere (waaronder vrije-) scholen vragen. Wat ons betreft is de vrije keuze voor een school, die past bij uw levensovertuiging, een grondrecht dat diep in onze cultuur is verankerd. U kiest bewust voor onze school en bent bereid de school, naar vermogen mogelijk te maken, omdat u dat wilt en belangrijk vindt.

Daarom vind ik het zo belangrijk om naar de buitenwereld toe, te benadrukken dat uw bijdrage een vrijwillige bijdrage is, een vrije keuze, die u met bewustzijn maakt en die uitdrukking geeft aan uw wens om op onze school dingen te kunnen doen die anders niet mogelijk waren. En tegelijkertijd benadruk ik steevast dat geen kind zal ooit worden uitgesloten van enige activiteit als u geen ouderbijdrage betaald en dat, behalve enkele medewerkers op de administratie, niemand weet wat uw bijdrage is.

 

Schoolgids en jaarplanning voor het nieuwe schooljaar

Hier kan u de schoolgids 2019-2020 downloaden . Er zijn geen bijzondere wijzigingen ten opzicht van vorig jaar. Wel is deze gids weer up-to-date wat betreft namen van leerkrachten, intern begeleiders en MR-leden.

Op onze website is de jaarplanner gevuld met belangrijke activiteiten voor het schooljaar 2019/2020. Let vooral goed op de data van ouderavonden, lesvrije studiedagen en de datum van de meivakantie (die wijkt af van de bovenbouw!).
Om dit bericht af te sluiten…….

Vaak wordt aan het einde van de derde klas een periode huizenbouw gepland. Niet alleen leren kinderen alles over huizen, metselverbanden en de verschillende beroepen die erbij komen kijken, maar vaak ook ontwerpen ze een eigen huis of hut. Wanneer een huis gebouwd wordt, sluit je dat af met het maken van een dak, zodat er een verschil ontstaat tussen binnen en buiten. In de overgang van de derde naar de vierde klas maken kinderen ook een stap in het ervaren van hun eigen binnenwereld en de buitenwereld. Zo ziet dat er uit…

Read More

Maandbericht juni 2019

Streefbedrag is gehaald; 4de klassen blijven behouden!

In april schreef ik u over de bezuiniging waar wij als school voor staan (door een nieuwe cao) en over het ouderinitiatief om ons het helpen die bezuiniging te verlichten. De bezuiniging die de hele school aangaat zou voor een belangrijk deel gehaald worden door het samenvoegen van de vierde klassen.

U kan het niet hebben gemist, met een enorme inzet en betrokkenheid heeft een groep ouders zich hard gemaakt om de 3 vierde klassen te kunnen behouden.

Ouders en kinderen zijn er in geslaagd om binnen drie weken tijd ruim €40.000 op te halen met crowdfunding en ludieke acties. Vorige week hebben we met de betrokken leerkrachten, de MR, de schoolleiding en de initiatiefgroep dit mooie succes gevierd. De 3 klassen kunnen nu gewoon samenblijven tot het einde van hun schooltijd bij ons op school. Dat is fijn voor de leerkrachten en ouders en vooral ook voor de kinderen.

Vanuit de betrokkenheid en energie die vrijkwamen bij deze actie is de wens uitgesproken door ouders en bestuur om naar de toekomst toe ouders nog actiever of mogelijk anders te betrekken bij de school. Vorige week hebben we in een positieve stemming met elkaar afgesproken dat we een aantal avonden gaan organiseren waar iedereen die interesse heeft kan meedenken en praten over waar de vrije school voor staat, de keuzes die we op basis daarvan maken en de benodigde kosten in relatie tot de ouderbijdrage. Op deze avonden gaan we werken aan het versterken van de driehoek: Leerkracht, Ouders en Schoolleiding. Overigens staat dit los van het extra geld dat nu is opgehaald en het doorgaan van de 3 vierde klassen.

Ik wil op deze plaats iedereen die heeft geholpen om de vierde klassen te behouden van harte bedanken. Het is fantastisch om te beleven hoe u de school en de kinderen een warm hart toedraagt. Dank!

Aanpassing vervangingsbeleid

Afgelopen jaar hebben we informeel ons vervangingsbeleid soms anders ingevuld dan ons formele beleid nu is. We vroegen u als ouders dan eerder dan voorheen om uw kind thuis te houden als we echt geen vervangers kunnen vinden en verdelen de kinderen die niet thuis kunnen blijven dan over de klassen in hetzelfde leerjaar (parallel klas) of één leerjaar hoger of lager. Dit geeft aanzienlijk minder druk op de leerkrachten die kinderen uit andere klassen tijdelijk moeten opvangen dan wanneer we een hele klas verdelen. Dit is afgelopen schooljaar bij 6 klassen gebeurd, meestal incidenteel, in de 1e klas wat vaker.

Ik stel nu voor om dit formeel beleid te maken en heb dat daarom beschreven in ons vervangingsbeleid (zie hier (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2019/06/Vervangingsbeleid.pdf) , het gaat om het geel gemarkeerde deel). Omdat dit een beleidsaanpassing is moet ook de oudergeleding van de MR hier instemming op geven. Zij vinden het fijn om dit te kunnen doen vanuit het vertrouwen dat iedereen zich hier een mening over heeft kunnen vormen. Mocht u vragen of bedenkingen hebben ten aanzien van deze beleidswijziging, laat dat dan weten voor het eind van volgende week (vrijdag 28 juni) weten via.

Gehoord in de kleuterklas

Buiten in de kleutertuin zegt een kleuter:
“Juf, ik heb mijn warmste jas aan, handig voor als je op een exploditie gaat naar de Noordpool”.

Tijdens de wekelijkse wandeling naar het bos lopen de kinderen in een vaste rij.
Een jongetje roept: “Je mag niet voordringelen!”

In de klas tijdens het tekenen valt er een potlood op de grond.
Juf: “Oh jee, dat is zonde, zo gaan ze kapot!”
Kleuter:”Juf, dan krijgen we kapotloden!”

Personele bezetting komend jaar

Zoals gebruikelijk gaan de leerkrachten komend jaar gewoon met hun klas mee. Alleen de klas van juf Lot krijgt komend jaar een nieuwe meester (Jasper). Omdat Lot andere dingen gaat doen hebben we nu een vacature voor klas 1. Juf Kari Liv wordt de leerkracht van de andere eerste klas.

Bij de vakleerkrachten vertrekt meester Nicolas na de zomer om te gaan werken op een school voor speciaal basisonderwijs. Meester Tim Uneken neemt zijn lessen over. Tim werkt al enkele jaren op onze bovenbouw en heeft er veel zin in.

Read More

Maandbericht maart 2019

Verdiepingsavonden pedagogiek vanuit menskundige inzichten

Op de vrijdagavonden 12 april, 17 mei en 7 juni aanstaande zullen interactieve lezingen bij ons op school worden gehouden door Jacques Meulman over de pedagogiek vanuit menskundige inzichten. Jacques Meulman is o.a. een oud Vrijeschool leraar en mede initiatiefnemer van de symposia: “Gezond makend onderwijs” in Amsterdam. Hij is werkzaam als psycholoog en begeleidt volwassenen, ouders en kinderen met uiteenlopende ontwikkelings- en opvoedingsvragen.

Deze verdiepingsavonden worden georganiseerd voor iedereen die zich meer wil verdiepen in de visie op pedagogiek van waaruit de Vrije School werkt en hoe je dat ook in jouw eigen opvoed praktijk kan toepassen. Door dieper inzicht te krijgen in deze pedagogiek help je om de visie van de Vrijeschool mee te dragen en kan er meer afstemming komen tussen school en thuis.

Als inleiding voor de eerste lezing schrijft Jacques Meulman het volgende:

“Bij alle opvoeding en onderwijs hebben we, al dan niet bewust, een doel voor ogen. Dat gaat om veel meer dan alleen maar kinderen iets aanleren of afleren. Dat gaat vooral over het beeld dat je in je draagt van deze opgroeiende mens. Dat gaat over je ideeën over de ontwikkeling van dit kind tot latere volwassene. Dat gaat eigenlijk over menskunde. Het onderwijs op Vrije Scholen is gebaseerd op de menskunde die door Rudolf Steiner is ontwikkeld. De kern van deze menskunde is dat ieder mens een uniek wezen is naar lichaam, ziel en geest, dat zich gaandeweg in dit leven ontwikkelt van kind tot volwassene. Door samen deze menskunde te bestuderen en met elkaar te bespreken, ook aan de hand van de eigen biografie, ontstaat er enthousiasme over het toenemend inzicht hoe in de kindertijd en jeugd, de verbinding tussen lichaam, ziel en geest door opvoeding en onderwijs gelegd kan worden, als een stevige en gezonde basis voor het latere volwassen leven.”

Ouders, leerkrachten en belangstellenden die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn van harte welkom.

Deze lezingen zijn een ouderinitiatief waar de school graag ruimte aan geeft. Aanmelden kan bij Evelyn Fernandez via emailadres  of telefoonnummer 06-81422899.

Praktische informatie

Data: 12 april, 17 mei en 7 juni 2019

Locatie: De Vrije School Den Haag, Abbenbroekweg 7

Aanvang: 20:00 (inloop vanaf 19.30) tot 22.00 uur

Kosten: 10 euro p.p. per avond

============================================================

Circus Nicole & Martin

Het circus van Nicole & Martin zal dit jaar opnieuw haar tent opslaan op ons schoolplein. Dinsdag 21 mei komen zij aan en blijven dan t/m zaterdag 2 juni. Nodig al vast vrienden en familie uit om tijdens het lange Hemelvaartsweekend (30 mei t/m 2 juni) samen naar het circus te gaan!

Voor meer info https://nicole-et-martin.ch/

23 mei, Van de visser en zijn vrouw, voor scholen
24 mei, Het meisje zonder handen, voor scholen
25 mei, 18:00 uur Hans en Grietje
26 mei, 11:00 uur IJzeren Hans
28 mei, De Bremer stadsmuziekanten, voor scholen
31 mei,15:00 uur Van de visser en zijn vrouw
1 juni, 18:00 uur Het meisje zonder handen
2 juni, 11:00 uur, De Bremer stadsmuziekanten

Read More

Maandbericht januari 2019

Scholing van onszelf en de impact daarvan voor u

Anders dan normaal hadden wij begin van dit schooljaar geen vaststaand scholingsplan opgesteld. Dat was een bewuste keuze om flexibel te kunnen inspelen op de uitkomsten van het inspectiebezoek direct na de zomervakantie. Het grote nadeel hiervan is dat we ook onze scholingsmomenten niet geheel konden voorzien en u dus in de loop van het jaar een aantal keer hebben geconfronteerd met dagen waarop de school is gesloten voor studiedagen. Natuurlijk beseffen wij ons dat dit niet ideaal is en trachten toch zo ruim mogelijk van te voren te communiceren.

In dat kader is er onlangs besloten om voor de klassen 1, 2 en 3 op 21 februari een vrije middag te plannen. Daardoor vervallen het 5e en 6e uur voor die klassen. Die middag gaan de leerkrachten van deze klassen samen met de kleuterleerkrachten een mini-conferentie volgen over de aansluiting van het kleuteronderwijs op de onderbouw. Dat is één van de drie speerpunten van ons scholingstraject dit jaar. De andere twee zijn het versterken van de didactiek van het zelfstandig en gedifferentieerd werken in de klas en het versterken van de opbrengstanalyses van de niet-methode (Cito en LVS) toetsen. Onderwerpen die wij zelf al wilde versterken en waarop de inspectie ons ook heeft aangespoord om meer te doen.

Ons beleid is en blijft om voor aanvang van het nieuwe schooljaar alle lesvrije dagen buiten de vakanties helder te communiceren. Komend jaar zal dat ook weer het geval zijn. Voor alle duidelijkheid zet ik hier alle lesvrije dagen voor de rest van dit schooljaar (niet zijnde vakanties of verplichte vrije dagen) nog even op een rijtje:

21 februari na 12:30; alleen de klassen 1, 2 en 3!

22 februari: alle leerlingen vrij i.v.m. interdisciplinair overleg (alle klassen worden met elkaar besproken)

10 t/m 14 juni: alle leerlingen vrij (studie/werkweek)

Let op: 17 juni is geen vrije dag!

Niels

 

Zing mee in een Matthäus Passion

Het Haags matrozenkoor – een van Nederlands bekendste jongenskoren – biedt aan onze leerlingen (vanaf 9 jaar) de kans om mee te zingen in een Matthäus Passion. Hieronder kunt u meer lezen over dit aanbod en hoe uw zoon aan te melden.

Wat is het Haags Matrozenkoor?
Het Haags Matrozenkoor is een van de drie klassieke jongenskoren in Nederland. Bekend geworden met de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion met het Nederlands Kamerkoor en het Residentie Orkest, maar inmiddels veel meer allround gevraagd. Zo hebben de jongens afgelopen jaar meegezongen in de Carmina Burana in het Festival Classique, Ondine van het Nationaal Theater en Een ode aan Annie M.G. met allerlei bekende Nederlanders in Carré.
Het Haags Matrozenkoor biedt een muzikale opleiding aan voor jongens vanaf 5 jaar. Dat begint spelenderwijs waarbij vooral eerst op ritme en interval van tonen wordt ingezet. Hierbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van de Kodály-methode waarbij een hele mooie combinatie gemaakt wordt van zien, horen en handgebaren (en natuurlijk zingen). Daarna groeien de jongens stapje voor stapje toe naar het meer klassieke repertoire waarbij ze onderweg veel podiumervaring opdoen en in sommige gevallen zelfs solo zingen. Het Haags Matrozenkoor biedt daarmee een ideale basis voor het spelen van een muziekinstrument of een performance op het podium.

Wat is het aanbod?
Het Haags Matrozenkoor biedt jongens vanaf de leeftijd van 9 jaar de mogelijkheid om als projectlid mee te zingen in een echte uitvoering van de Matthäus Passion met het Nederlands Kamerkoor en het Residentie Orkest. Deze concerten zijn op 18 en 19 april 2019 in de Pieterskerk in Leiden en in Delft. Uw zoon wordt in deze uitvoeringen onderdeel van het vaste koor en zal daar de steun krijgen van jongens die al vaker een Matthäus Passion hebben gezongen. Het is best spannend zo’n eerste keer, maar de jongens krijgen er gegarandeerd een geweldige zangervaring mee en zullen dit de rest van hun leven niet vergeten.

Het instuderen van de koralen uit de Matthäus Passion gebeurt op maandagmiddag van 17-17.45 in de Kloosterkerk in Den Haag. De repetities voor de projectmatrozen beginnen op maandag 11 februari.

U kunt zich aanmelden via
en meer informatie verkrijgen via de moeder van Jelle uit klas 4a (Jelle is projectlid van het Matrozenkoor) via 06 42557090 of via de moeder van Castor uit klas 4c, 06 42428581.
U kunt uiteraard ook een kijkje nemen op de website www.matrozenkoor.nl (http://www.matrozenkoor.nl/)

Read More

Maandbericht december 2018

Ouderbijdrage 2018-2019
Met uw ouderbijdrage kunnen wij blijven doen wat we graag willen doen, namelijk mooi Vrijeschool onderwijs inrichten! Dankzij uw bijdrage werken de kinderen met goede materialen, kunnen zij echte pianisten horen bij euritmie en koorzang, werken en spelen de kinderen in een mooi gebouw en schoolplein, kunnen zij mooie toneelstukken maken en jaarfeesten vieren, en kunnen wij de leerkrachten de ruimte bieden die zij nodig hebben om goed te kunnen werken. Met de woorden van de grondlegger van onze school, met uw ‘schenkgeld’ maakt u het culturele en geestelijke leven van school mogelijk!

Velen van u hebben ons ook voor dit schooljaar al weer ondersteund. Dank voor uw vertrouwen!

Sommigen hebben ons echter nog niet laten weten voor welk bedrag zij ons dit schooljaar kunnen helpen. Zij hebben recent een e-mail ontvangen van onze administratie met de vraag dat alsnog te laten weten. Omdat wij graag van iedereen willen weten wat zij willen bijdragen gaan wij na de Kerstvakantie iedereen die niets heeft laten weten telefonisch benaderen om samen na te gaan wat u kan doen. Dat is echter veel werk dus u helpt ons enorm door deze maand uw bijdrage alsnog aan ons bekend maakt.

Graag herhaal ik wat in de brief staat die u afgelopen zomer ontving (en die u hier nog eens kan nalezen). Wij gaan uit van een basisbedrag van € 400,- per kind dat bij ons naar school komt. Indien uw financiële draagkracht dat toelaat vragen wij u met nadruk om naar eigen inzicht meer bij te dragen, solidair aan hen met minder draagkracht. Mocht uw financiële draagkracht niet toereikend zijn, dan verzoeken wij u bij te dragen naar wat u zelf te verantwoorden acht. En voor alle duidelijkheid, ieder kind dat bij ons op school is ingeschreven is uiteraard altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage en leerkrachten krijgen nooit inzage in de hoogte van uw bijdrage.

Komend jaar (2019) wordt financieel een spannend jaar voor ons. De nieuwe cao met een (zeer terechte) forse loonsverhoging voor alle leerkrachten, pakt redelijk negatief uit voor onze school omdat wij niet volledig worden gecompenseerd voor deze extra uitgaven. Des te belangrijker is het voor ons dat de ouderbijdrage op pijl blijft of liefst zelfs wat hoger uitpakt dan voorzien (zie brief).

Heeft u uw bijdrage al bekend gemaakt maar wilt u nog een extra gift doen? Laat ons dat dan weten door een mail te sturen aan: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl.
Wij rekenen en vertrouwen op uw blijvende steun voor ons rijke onderwijs! Niels Schieman

Nieuws uit de MR
Na enkele jaren van grote betrokkenheid, heeft Renilde Heerema aangegeven haar taken in de medezeggenschapsraad (MR) te willen neerleggen. Zij heeft deze taak met veel verantwoordelijkheid op zich genomen en we zullen haar missen. Veel dank aan haar namens alle medewerkers en ouders (wiens vertegenwoordiger zij was) van school!

Er is één ouder die heeft aangegeven de plek van Renilde te willen innemen. Voordat we dat besluiten willen we u echter de kans geven om uzelf ook kandidaat te stellen. U dient zich dan voor 21 december te melden via . Indien er meerdere kandidaten zijn zal er in januari een stemming worden georganiseerd. Meer informatie over de werking van onze MR kan u vinden in dit reglement.

Robert van den Bout, Voorzitter MR

Zieken en vervanging
De griep heeft flink huisgehouden de afgelopen weken. Veel zieke kinderen maar ook veel zieke leerkrachten. Helaas hebben we een paar keer een beroep op u moeten doen om kinderen zo veel mogelijk thuis te houden. Dat licht ik graag even toe.

* Wij vragen u nooit lichtzinnig om kinderen thuis te houden. Zoals u in ons beleid (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2018/12/Vervangingsbeleid.pdf) kan lezen is dat onze laatste strohalm. Wij realiseren ons terdege hoe dit uw plannen en verantwoordelijkheden doorkruist.
* In lijn met ons beleid proberen we altijd om waar mogelijk de zieke leerkracht te vervangen. Op sommige dagen hadden we wel 6 invallers op school en daarmee zitten echt op de bodem van onze invalpool.
* Normaal zullen we de leerlingen uit een klas onderbrengen in andere klassen als er geen vervanging beschikbaar is, voordat we u vragen om de kinderen thuis te houden. Deze keer hebben we dat niet gedaan, omdat er in meerdere klassen invallers waren of leerkrachten die zelf half ziek voor de klas stonden. Om dan met meer dan 30 kinderen te moeten werken en het veilig en gezond te houden is niet haalbaar.
* Om de lasten eerlijk te verdelen en kinderen zo min mogelijk school te laten missen hebben we de ouders van verschillende klassen op verschillende dagen gevraagd hun kind thuis te houden en invallers over de andere klassen laten rouleren.
* De kinderen die niet thuis konden blijven (of bij vriendjes/grootouders/buren spelen) zijn in andere klassen ondergebracht. Wij waarderen het dat u echt uw best doet om de kinderen thuis te houden als wij dat vragen!

Ik hoop dat u zich met deze informatie enig begrip kunt vormen van de uitdaging waar wij als school soms voor staan en wil u bedanken voor uw medewerking!
Niels

Privacy verklaring
Onze school moet, net als scholen en andere organisaties voldoen aan de vereisten van de Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 van kracht wordt. Bij deze stellen we u ervan op de hoogte dat de privacyverklaring van onze school is aangepast aan de AVG.

Op De Vrije School Den Haag gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie
of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) leerlingenadministratiesysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, worden deze, na verloop van de wettelijke bewaartermijn (in de meeste gevallen: twee jaar) verwijderd.

Voor het gebruik van foto’s en (video)-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van uw rechten en of het gebruik van  foto’s en video’s kunt u terecht de administratie van onze school.

Om er voor te zorgen dat alle medewerkers goed op de hoogte zijn van de AVG hebben wij een e-learningprogramma AVG aangeschaft, waarmee zij zichzelf moeten informeren.

Read More

Maandbericht november 2018

Scholing van onszelf
Op donderdagmiddag, als de laatste kinderen de school verlaten of zich installeren bij Het Grote Huis, klinkt de bel door de gangen. Iedereen verzamelt zich in de grote zaal voor onze eigen scholing.

Na de herfstvakantie zijn wij aan het werk gegaan om onze scholingsplannen, die we sinds de zomervakantie aan het ontwikkelen waren, op de grond te krijgen. Nadat het inspectiebezoek nog eens bevestigde dat we op de goede weg waren heeft Paul van Meurs zijn plan om te komen tot een verdieping van de onderwijskwaliteit in afstemming met de schoolleiding en het college van leerkrachten vastgesteld. Deze week hebben we de eerste echte scholingsmiddag gehad. De rest van dit schooljaar zullen alle leerkrachten zich verder scholen in het gedifferentieerd lesgeven (dat betekent zo lesgeven dat de inhoud van de les aansluit bij de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen). Daar liggen een aantal didactische uitgangspunten onder die we willen versterken in de gewoonte van het handelen in de klas. Leerkrachten doen dat aan de hand van korte instructies door Paul van Meurs. Vervolgens gaan ze aan de hand van kijkwijzers met elkaar in gesprek in intervisie teams. De schoolleiding
(intern begeleiders, Paul van Meurs en ikzelf) gaat vervolgens in de klas na hoe dat lukt en gaat samen met de leerkracht na wat er nog aan extra scholing nodig is.

Deze aanpak is met enthousiasme opgepakt door iedereen. Het vooruitzicht, van het leren van en met elkaar en het komen tot meer duidelijkheid over hoe we uitvoering geven aan ons onderwijskundig beleid, sluit aan bij een bestaande wens.
U begrijpt dat dit ook het nodige vraagt van de energie van leerkrachten. Naast de dagelijkse voorbereidingen en het lesgeven is iedereen bijna continue actief met een aantal ontwikkeldoelen bezig. Van de andere kant levert het ook weer energie op.

Ik ben zeer positief over de professionaliteit van iedereen. Ook Paul van Meurs, die in veel scholen werkt, merkt op dat ons college heel serieus en betrokken met dit scholingstraject aan de slag is. Voor mij een bevestiging dat we een prachtige school zijn!

Extra vakantieweek
Vorige maand heb ik laten weten dat wij overwegen om in de week van 10 juni een extra vakantieweek voor de leerlingen te organiseren. Dit is ingegeven omdat de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie te lang is voor leerlingen en leerkrachten. Ik heb u uitgenodigd om via de MR te laten weten als u daar iets van vond. Het blijkt dat de meeste ouders positief staan tegenover dit initiatief. Ook de leerkrachten hebben aangegeven dit graag te willen. Zij zullen die week gebruiken voor de getuigschriften en de afronding van het scholingstraject.

Daarom is deze week in afstemming met de MR besloten dat dit definitief doorgaat. De week van 10 juni zijn alle kinderen dus vrij. Onze buitenschoolse opvang Het Grote Huis is natuurlijk open voor wie daar gebruik van wil maken. Zij zullen hier zelf binnenkort nog meer informatie over geven.

Extra oudercursus
Door enthousiaste reacties op de eerste cursussen en vragen van ouders om deze cursus te herhalen, zal er dit voorjaar opnieuw een oudercursus gegeven worden door Esther Wilzing,  Pedagoog van De Sprank en Helianne Huisman, kleuterleerkracht en teamleidster van de kleuterafdeling.

De volgende onderwerpen zullen op vier maandagavonden aan bod komen.
* Zicht op de ontwikkeling van je kind door het bespreken van de vier wezensdelen die in elk mens aanwezig zijn en de ontwikkelingsfasen van zeven jaar.
* De Temperamenten. Welke temperamenten zijn er, hoe kun je deze als volwassene ervaren, waar herkennen we onze eigen kinderen, kunnen we ze beter begrijpen en eventueel ons handelen aanpassen?
* Liefdevol en bewust opvoeden (grenzen stellen). Dit onderwerp geeft ruimte voor veel praktische vragen en inzichten over bijvoorbeeld dagindeling, luisteren, samen spelen, straffen of belonen en vele andere opvoedingsvraagstukken. Verschillende methoden komen aan bod om naar je eigen handelen en het handelen van je kind te kijken zoals de kindbespreking en intervisie met behulp van een casus van een of meerdere ouders.

Bij elke bijeenkomst is er voldoende tijd om eigen vragen en interesses op het gebied van opvoeding aan bod te laten komen.
Wij verheugen ons op een mooie cursus met praktische tips en antroposofische verdieping.

Esther Wilzing (estherwilzing@de-sprank.nl)

Helianne Huisman (h.huisman@devrijeschooldenhaag.nl)

Praktische informatie:
* Vier maandagavonden: 11, 18 en 25 maart en 1 april 2019
* Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
* Plaats: Abbenbroekweg 7 (Peutergang)
* Kosten: 60 euro (mocht dit bedrag een probleem voor u zijn kunt u contact opnemen met Esther Wilzing)
* Opgeven via email met als onderwerp: Aanmelding oudercursus maart 2019

Na opgave wordt u een factuur gestuurd. Het overgemaakte bedrag maakt de reservering definitief.
Maximum aantal deelnemers: 15

Read More

Maandbericht oktober 2018

Inspectie voor het onderwijs
De inspectie heeft op donderdag 4 oktober onze school bezocht. Na afloop heeft zij de volgende vier elementen teruggekoppeld aan college en bestuur.
1. Aanbod: goed. Er is een breed Vrijeschool aanbod gezien, met periode onderwijs, kunst, koor, handwerken en gym en daarnaast is waargenomen dat er nog andere vakken aanwezig waren die nu niet gezien zijn. De kwaliteit van deze vakken is ronduit goed, waarbij opvalt hoe goed de visie is  vertaald naar de lespraktijk. Ook de doorlopende leerlijn naar het VO was duidelijk merkbaar, de inspectie geeft de school hier complimenten over.
2. Didactisch handelen: voldoende, maar met herstel opdracht. Met name het afstemmen van de lessen op de doelen van die lessen moet in de optiek van de inspectie verbeteren. Dit geldt ook voor de vertaling van de analyse van de opbrengsten van de leerlingen in groepsplannen. We hebben hier een jaar de tijd voor gekregen.
3. Opbrengsten: voldoende. De afgelopen drie jaar zijn de opbrengsten voldoende, maar de opbrengsten blijven rond de grens schommelen, terwijl de inspectie ziet dat dit niet nodig is, als er meer focus is op de resultaten.
4. Kwaliteitszorg: voldoende. Met name het inzicht in de eigen aspecten kan beter, daarbij gaat het vooral ook om de eenduidigheid en de focus op de dezelfde richting. De inspectie ziet dat hier reeds stappen in gezet zijn, onder meer door de externe ondersteuning die is aangetrokken (Paul van Meurs).

Tot slot heeft  de inspectie met de leerlingen gesproken. Opvallend is dat zij trost zijn op hun school en het werk dat zij daar doen. Ze geven aan dat ze het heel fijn hebben en dat er nagenoeg niet gepest wordt. En tot slot: ze hebben geloof in hun leraren!

Voor ons is deze terugkoppeling een prettige bevestiging van de kwaliteit van ons Vrijeschool onderwijs en tegelijkertijd een oproep om vooral op het gebied van gedifferentieerd en opbrengstgericht werken nu echt nog die stappen extra te zetten waarvan we weten dat het kan en moet. Samen met Paul van Meurs zullen we daar dit schooljaar invulling aan geven.

Nieuws van de MR
Naar aanleiding van onze oproep in september voor 2 nieuwe leden voor de Oudergeleding van de MR, zijn er 2 reacties gekomen. Omdat er ook 2 plekken vacant waren is het niet nodig geweest om verkiezingen uit te schrijven, en zijn de twee nieuwe ouders in de vergadering van maandag 24 september jl. door de MR benoemd.

We zijn dan ook verheugd te kunnen mededelen dat met deze benoemingen de MR weer op volledige sterkte is.

De MR bestaat vanaf heden uit de volgende leden:
Personeelsgeleding (MR-P):
·         Emmanuelle Commandeur (kleuterleerkracht)
·         Caroline Kaptein (klassenleerkracht)
·         Sanneke Potgiesser (secretaris, vakleerkracht)
Oudergeleding (MR-O):
·         Renilde Heerema (plaatsvervangend voorzitter)
·         Robert van den Bout (nieuw, voorzitter)
·         Joost Mors (nieuw)

Tijdens deze vergadering is ook het Medezeggenschapsreglement vastgesteld. Deze kan u hier downloaden en wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de school. Voor vragen zijn we altijd te bereiken via: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl , of spreek ons gewoon aan op het schoolplein.
De volgende vergadering van de MR is op maandag 12 november.
Renilde

Voorstel: extra lesvrije week in juni?
Enkele weken geleden heb ik op verschillende plekken de vraag in de week gelegd of het wenselijk is om de week van 10 juni lesvrij te maken. De periode van meivakantie tot zomervakantie is namelijk 11 weken en dat is wel erg lang voor zowel de kinderen als ons. Maandag 10 juni was sowieso al vrij i.v.m. Pinksteren en de lesvrije dag op maandag 17 juni zou dan vervallen.

Door het schooljaar heen zijn en worden er dan geen scholingsdagen meer voorzien.

Tot nu toe heb ik alleen maar positieve reactie gekregen op dit voorstel. Op 12 november vraag ik de MR om definitieve instemming met dit plan. Eventuele bezwaren dus graag voor die tijd melden bij de oudergeleding via het email adres hierboven.

Regel van de maand: Jas of trui/vest aan?
Achter het raam bij de hoofdingang van de school staat iedere pauze een kaart waarop staat of de kinderen een jas of trui aan moeten bij het buiten spelen. Als er geen kaart staat hoeven ze dus geen jas of trui aan.

We hebben dit zo gedaan om oeverloze discussies tijdens de pauze te voorkomen en te zorgen dat alle kinderen dezelfde informatie hebben. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen passend gekleed is tijdens de pauze.

Zesde klassers mogen zelf bepalen wat ze doen. Dat is onderdeel van het ouder worden en het leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Zij worden er echter wel op aangesproken als zij zich onvoldoende warm/droog kleden.

Op mooie dagen mogen de kinderen vaak naar buiten zonder jas maar met een trui of vest. Als zij dan alleen een T-shirt aan hebben moeten ze dus hun jas aanhouden. U kan uw kind hier op wijzen bij het aankleden, zeker tijdens de herfst en het voorjaar.

Read More

Maandbericht september 2018

Regel van de maand
Net als vorig jaar zal ik ook dit jaar iedere maand stilstaan bij een schoolregel (of regels) vanuit de overtuiging dat het prettig samenleven in de school gemakkelijker gaat als we gezamenlijk zorg dragen voor de regels, en dat het eenvoudiger is om dat te doen als de achtergrond van die regels begrijpelijk is.
Deze keer de regels rondom het brengen en halen van kinderen in klas 1 t/m 6

Bij het brengen:
* Zorg dat jullie ruim op tijd op school zijn. De bel voor klassen 1 t/m 6 gaat om 8:25 dus uiterlijk 8:20 is een goede tijd om op school te zijn. Stress in de ochtend is voor niemand gezond en net te laat komen is heel storend voor het ochtendritueel in de klas. Daarom gaan de deuren om 8:30 dicht en pas om 8:40 weer open. (meer informatie hier in het maandbericht van oktober 2017 (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/maandbericht-oktober-2017/) );
* U kan buiten een korte mededeling doen aan de leerkracht van uw kind, maar er is op dat moment geen tijd voor een gesprek. De gangen in de school zijn vrij smal en het is daarom belangrijk dat de klassen vlot en in de juiste volgorde naar binnen kunnen gaan.
* Als de bel gaat om 8:25 zorg dan dat de klassen gemakkelijk naar binnen kunnen door de doorgang naar de voordeur vrij te houden. Dat wil zeggen, als u nog even wil blijven staan om uw kind naar binnen te zien gaan of met andere ouders te spreken, stelt u zich dan op achter de dukdalven (onder de boom) of tegen de bloembakken;
* En voor eerste en tweede klas ouders, blijf niet te lang zwaaien naar uw kind. Dat maakt het namelijk lastig voor uw kind om rustig de schoentjes aan te trekken en het klaslokaal in te gaan;
* Bij het brengen mag u niet meelopen naar de klas. Zodra de leerkracht met de klas de school instapt moet zij/hij zich namelijk op de kinderen kunnen richten.

Bij het halen:
* Als uw kind op maandag of vrijdag een korte dag heeft (klas 1 & 2), houd er dan rekening mee dat vanaf 12:30 de kinderen uit de klassen 3 t/m 6 buiten op het plein spelen. Dat betekent geen fietsen plaatsen bij de toegang van het plein en het plein zo vlot mogelijk verlaten. In het soms fysieke spel van de oudere kinderen worden kleine kinderen soms letterlijk over het hoofd gezien en omver gelopen. Het pleintje bij de ingang van het plein is een favoriete speelplek die niet gebruikt kan worden als daar fietsen staan. Fietsen dus graag op de stoep parkeren.
* Iedere dag zijn er enkele kinderen die aan het einde van de dag de klas mee opruimen. U moet bij het ophalen dan dus wat langer wachten. De leerkracht van uw kind zal u hier verder over informeren.
* Bij het ophalen mag u altijd even naar de klas van uw kind lopen om nog kort wat te bespreken met de leerkracht. Houd u er wel rekening mee dat de leerkracht een lange dag achter de rug heeft en vaak nog een overleg of studiemoment heeft in de middag. Een korte toelichting op iets of een vraag om een overleg op een ander moment is prima, lange gesprekken zijn niet mogelijk.

Denkt u ook nog even aan onze afspraken om het verkeer rond de school veilig te houden? Ik heb hier uitgebreid bij stilgestaan in het maandbericht van april 2018 .

Ziekmelden
Mocht uw kind ziek zijn, vergeet dan niet om uw kind vóór 8:30 uur schriftelijk ziek te melden via basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Gelieve niet te bellen voor ziekmeldingen, bij het opstarten van de school is het erg storend om constant naar de telefoon te moeten rennen.

Schoolgids
De schoolgids kunt u hier na lezen. Mocht u een uitgeprinte versie willen dan kunt u deze tegen betaling van € 3,- euro ophalen bij de receptie. U ontvangt dan een kleuren kopie.

Inspectiebezoek en studie
In mijn laatste maandbericht voor de zomer schreef ik u dat aan het begin van het schooljaar de inspectie voor het onderwijs zowel onze school als de bovenbouw op de Waalsdorperweg zal bezoeken. Zij kijken deze keer specifiek op welke manier het Vrijeschool onderwijs onze kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling. Zij zullen daar dan als ‘critical friend’ vragen over stellen. Inmiddels weten wij dat de bovenbouw op 19 september wordt bezocht en wij 4 oktober.
Om ons hier goed op voor te bereiden hebben we de opening van het schooljaar, vrijdag 24 augustus jl., aangegrepen om met de lerarencolleges van zowel onderbouw als bovenbouw (ongeveer 150 mensen!) het gesprek te starten over hoe de drie doeldomeinen; kwalificatie (leren van kennis en vaardigheden), socialisatie (het leren leven in een gemeenschap van mensen) en subjectificatie (het zichzelf verhouden tot de wereld) nu zichtbaar worden in ons leven en lesgeven. Dit leverde heel mooie en verbindende gesprekken op tussen collega’s van beide colleges, van kleuterjuf tot 12e klas leerkracht.
Op de donderdagen zetten we dit gesprek voort. We trachten het belang van ons rijke onderwijs, waarin denken, voelen en willen daadwerkelijk de ruimte krijgen, met hernieuwd bewustzijn onder woorden te brengen. Dat doen we onder leiding van Paul van Meurs die mij dit schooljaar een dag in de week ondersteunt bij de verdere versterking van ons onderwijskundig handelen.
Het is hard werken maar het werpt nu al vruchten af en ik kijk met veel vertrouwen naar de komende gesprekken met de onderwijsinspectie.

Staking van 12 september
Deze week schreef ik u dat onze school open blijft tijdens de staking van woensdag 12 september. Ik heb daarbij vergeten te melden dat er drie collega’s zijn die wel gaan staken omdat zij het belangrijk vinden de druk op de regering hoog te houden, vooral vanwege het toenemende personeelstekort. Ik respecteer hun keuze en deel hun bezorgdheid ten aanzien van deze problematiek. Er worden vervangers ingezet en er vallen geen lessen uit (als dit de klas van uw kind betreft, heeft u hierover reeds een aparte email ontvangen).

Bazar 2018
Zaterdag 3 november is het weer Bazar! De Bazar is het jaarlijkse evenement van De Vrije School Den Haag door ouders, voor de kinderen en de school.

Wat is er nodig?

Hulp; de hulp van vele enthousiaste ouders!!!

Hulp in de vorm van het coördineren/organiseren van de klassenactiviteit, hulp bij de organisatie van de activiteit voor de klas op de dag zelf, hulp in de vorm van het bakken van taarten en maken van salades……en natuurlijk op de dag zelf (en de avond tevoren) hulptroepen voor op- en afbouw! Via de klassenouders worden enthousiaste ouders gezocht die de Bazar-activiteit van die klas willen coördineren en/of verzorgen.
In de aankomende ouderavonden zal er een oproep worden gedaan om u op te geven als bazar ouder.

Spullen; U weet het, wij zoeken spullen voor:
* de grabbelrok; we zoeken heel veel kleine verantwoorde cadeautjes (meer dan 800!)
* de speelgoedbeurs; mooi en verantwoord speelgoed voor alle leeftijden
* de kledingbeurs; mooie en verantwoorde kleding voor alle leeftijden. Dit jaar is er zowel voor de kleinere maten als de grotere -ook volwassen- maten een lokaal
* de boekenbeurs; mooie (antroposofische) boeken.

Wat is er te doen?
Door de klassen worden activiteiten georganiseerd. Jaarlijks zijn dit bijvoorbeeld de grabbelrok, het spookhuis en kabouterstad. Maar ook koekjes bakken en de kleding-, speelgoed- en boekenbeurs zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Zoals elk jaar vragen we dat elke klas ook een bijdrage verzorgt in de vorm van (per klas 3 zoete en 3 hartige) zelf gebakken taarten en dit jaar voor het eerst ook salades.
Er zijn twee grand cafés waar de taarten, salades en broodjes verkocht worden. Daarnaast is er thee, koffie en limonade te verkrijgen.
Zoals we inmiddels gewend zijn, zullen ook komend jaar weer vele externe organisaties met hun mooie spullen in de grote zaal te vinden zijn!

Kortom, het wordt weer een gezellige en mooie dag!
Wil je helpen? Meld je dan aan via

De Bazar Commissie 2018,
Renilde Heerema
Marion Beaujean
Joost Mors
Femke van der Wilt
Baafje Begheyn

International Waldorf School (IWSTH) van start met 8 leerlingen
Onze internationale school is op 28 augustus gestart met de eerste 8 leerlingen. De hele zomer door is er hard gewerkt aan de inrichting van de lokalen en het schoolplein, het ontwerpen van een lesprogramma (in het Engels) en het werven van leerlingen. Nu is alles (bijna) klaar en zijn we blij en trots om echt te kunnen starten. De eerste dappere ouders hebben hun kind aangemeld en twee bevlogen klasleerkrachten (Jocelyn Roy, kleuterleerkracht en Patricia Fry, klassenleerkracht klas 1-2) verwelkomen deze kinderen dagelijks.

De komende tijd mag en zal de school doorgroeien totdat we twee klassen met 15 leerlingen hebben. Aanstaande maandag 10 september is de officiële opening met de ouders en direct betrokkenen.

De Vrije School Den Haag bestaat 95 jaar!
Op zondag 9 september aanstaande is het precies 95 jaar geleden dat onze school feestelijk werd geopend en twee maanden later de naam Vrije School kreeg en niet zoals in Duitsland en andere landen de naam Waldorfschool of Rudolf Steinerschool. Vrije School stond voor ‘vrij van overheidsbemoeienis’.

Wat ooit begon als een initiatief met 2 klassen op de Columbusstraat 30 van 6 respectievelijk 4 leerlingen is 95 jaar later uitgegroeid tot een school met ca. 1215 leerlingen verdeeld over de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Aangezien in 2019 (komend schooljaar) de wereldwijde Waldorfschoolbeweging 100 jaar bestaat vieren wij het 95-jarig bestaan heel klein. We trakteren op maandag 10 september alle leerlingen op iets lekkers.

Read More

Maandbericht juli 2018

Beste ouders en verzorgers,

Het schooljaar 2017-2018 zit er op. Het was een bewogen jaar waarin wij meer dan eens een beroep op u hebben moeten doen om ons te helpen. Er werd twee keer gestaakt en bij momenten waren er zoveel leerkrachten afwezig door ziekte, scholing of privé omstandigheden dat wij niet anders konden dan u te vragen uw kind (-eren) een dag thuis te houden. Ik heb steeds getracht u goed op de hoogte te houden en uitleg te geven, zeker wanneer de leerkracht van uw kind kortere of langere tijd afwezig was. Waar ik daarin tekort ben geschoten hoop ik op uw begrip en milde oordeel. Ik heb veel tijd gestoken in het vinden van vervangers. Maar liefst zeven nieuwe leerkrachten waren dit jaar voor kortere of langere tijd aan de school verbonden, soms afstudeerders van de Vrijeschool pabo en soms ervaren leerkrachten. Allemaal hebben zij ons geholpen de gaten die vielen in de bezetting op een volwaardige manier in te vullen. Ik hoop dat u thuis vooral positieve geluiden heeft gehoord over onze
vervangers.

Aan het begin van het jaar heb ik u verteld dat wij zouden focussen op vijf prioriteiten. Dat hebben we gedaan en hebben voor een belangrijk deel onze doelen bereikt. Waar ik echter ontevreden over ben, is hoe het ons is gelukt om u voldoende te betrekken bij wat er schoolbreed gebeurt, bijvoorbeeld ten aanzien van het sociaal welbevinden van de kinderen of de borging van de kwaliteit van ons onderwijs. Onderwerpen waar we intern met elkaar grondig mee bezig zijn geweest, maar waar naar buiten toe weinig zichtbaar is gemaakt. Natuurlijk was er op klas niveau het direct contact met de leerkracht van uw kind, maar op schoolniveau is het onze ambitie om u beter te betrekken. Daarmee heeft u meteen één van mijn prioriteiten voor komend schooljaar.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen wij opnieuw de inspectie ontvangen. Een mooie gelegenheid voor ons om de kwaliteit van ons prachtige en rijke onderwijs zichtbaar te maken. De inspectie zal zowel onze school als de bovenbouw op de Waalsdorperweg bezoeken. Zij gaan vooral kijken op welke manier het Vrijeschool onderwijs onze kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren in de maatschappij (onze missie). Theoretisch hebben we dat aan de inspecteurs uitgelegd aan de hand van de drie doeldomeinen; kwalificatie (leren van kennis en vaardigheden), socialisatie (het leren leven in een gemeenschap van mensen) en persoonsvorming of subjectificatie (het zichzelf verhouden tot de wereld). Als u daar meer over wil weten kan u hier een kort artikel downloaden (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2018/07/Drie-doeldomeinen.pdf) . In september zullen wij de
inspecteurs trachten zichtbaar te maken hoe dat er in de praktijk uitziet bij leerlingen die de school hebben doorlopen. Zij zullen spreken met enkele zesde, achtste en twaalfde klassers en mogelijk ook alumni. Ik zal u hier zeker een uitgebreide terugkoppeling over geven.

In het lerarencollege heb ik het schooljaar afgesloten met de volgende woorden die ik graag met u deel:

“Iedereen heeft keihard gewerkt dit jaar en zeker deze laatste weken. Ieders verbondenheid met de kinderen en ook met elkaar is magistraal. Veel dingen gingen goed, sommige dingen wil je vast beter of anders. We kunnen kritisch zijn naar elkaar, we zijn ambitieus, vaak perfectionistisch en altijd met hart en ziel betrokken.

Weet één ding, ik zeg het niet vaak genoeg, ook dit jaar heb ik weer van verschillende stagiaires, die op meerdere scholen zijn geweest, teruggekregen dat ze het zo fijn vinden op deze school omdat er zo’n goede sfeer is in ons team! Het is goed om ons dit af en toe bewust te realiseren.”

Geniet van een ontspannen en inspirerende zomervakantie!

Uw schoolleider, Niels Schieman

 

Bazar 2018
Noteer al vast in uw agenda: zaterdag 3 november is de Bazar van de Vrije School Den Haag.

De Bazar is het jaarlijkse evenement van de Vrije School (basisschool) door ouders, voor de kinderen en de school.
Het doel van de Bazar is om samen te komen, samen te organiseren en te verbinden. De opbrengst van de Bazar is jaarlijks bestemd voor de school.
De organisatie wordt gecoördineerd vanuit de Bazarcommissie; een afvaardiging van enthousiaste ouders. Via de klassenouders worden enthousiaste ouders gezocht die de Bazar-activiteit van die klas willen coördineren.

In de zomervakantie kan u flink helpen door thuis en op vakantie goed te kijken naar spullen voor:
* de grabbelrok; we zoeken heel veel kleine verantwoorde kadootjes (meer dan 800!)
* de speelgoedbeurs; mooi en verantwoord speelgoed voor alle leeftijden
* de kledingbeurs; mooie en verantwoorde kleding voor alle leeftijden. Dit jaar is er zowel voor de kleinere maten als de grotere -ook volwassen- maten een lokaal
* de boekenbeurs; mooie (antroposofische) boeken.

Oproep
We zijn nog op zoek naar een ouder die het leuk vindt om de poster voor de Bazar dit jaar vorm te geven. Mocht je dit leuk lijken, meld je dan op:

Direct na de vakantie volgt er nog meer informatie en een oproep om te helpen dit mooie feest weer samen voor mekaar te krijgen.

Voor nu een fijne vakantie en blokkeer deze datum zodat u er zeker weer bij kan zijn!

De Bazar Commissie 2018,

Renilde Heerema
Marion Beaujean
Joost Mors
Femke van der Wilt
Baafje Begheyn

 

Inspirerende oudercursus voor peuter- en kleuterouders
In het schooljaar 2018/2019 zal er opnieuw een oudercursus gegeven worden door Esther Wilzing (Pedagoog van de Sprank) en Helianne Huisman kleuterjuf en teamleidster van de kleuterafdeling.

De volgende onderwerpen komen op vier maandagavonden aan bod:
* De workshop “Een beeldschoon beeld van je kind” waar de zevenjaarsfasen en de vier wezensdelen gebruikt zullen worden als middel om meer zicht te krijgen op het wezen van je eigen kind.
* De Temperamenten. Welke temperamenten zijn er, hoe kun je deze als volwassene ervaren, waar herkennen we onze eigen kinderen, kunnen we ze beter begrijpen en eventueel ons handelen aanpassen?
* Liefdevol en bewust grenzen stellen. Dit onderwerp geeft ruimte voor veel praktische vragen en inzichten over bijvoorbeeld dagindeling, luisteren, samen spelen, straffen of belonen en vele andere opvoedingsvraagstukken.
* De laatste avond laten we open zodat we met de cursisten kunnen vaststellen welk onderwerp meer verdieping nodig heeft.

Bij elke bijeenkomst is er voldoende tijd om eigen vragen en interesses op het gebied van opvoeding aan bod te laten komen.
Wij verheugen ons op een mooie cursus met praktische tips, creatieve verwerking en antroposofische verdieping.

Esther Wilzing (estherwilzing@de-sprank.nl)
Helianne Huisman (h.huisman@devrijeschooldenhaag.nl)

Praktische informatie:
Vier maandagavonden: 10, 17, 24 september en 1 oktober ‘18
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: Abbenbroekweg 7 (Peutergang)
Kosten: € 60,- (mocht dit bedrag voor u een bezwaar zijn dan gaan we hierover graag in gesprek)
Opgeven: estherwilzing@de-sprank.nl, onderwerp: Aanmelding oudercursus sept ‘18

Na opgave wordt u een factuur gestuurd. Zodra het geld binnen is is ook de reservering definitief.
Maximum aantal deelnemers: 14

Read More

Maandbericht juni 2018

Bijen rond de school
Het zoomt ook letterlijk rond de school want afgelopen maand hebben we onze bijen gekregen. Ze ‘wonen’ in het binnentuintje bij de kleutergang in een mooie zelfgemaakte kast van onze collega imker Jolanda. Marc (onze tuinman) en Jolanda hebben daar afgelopen maanden al veel werk verzet om die plek aangenaam te maken voor de bijen.

 

Brief ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u weer onze brief met uitleg over de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar. Dit jaar is de opbrengst alweer wat achtergebleven bij de doelstelling terwijl we die al naar beneden hadden bijgesteld. Neemt u even de tijd om deze brief goed te lezen, hij bevat een uitgebreide uitleg over wat wij allemaal doen met uw giften maar ook wat wij niet kunnen doen als deze bijdrage minder wordt. Uw steun blijft van essentieel belang om echt mooi Vrijeschool onderwijs te kunnen verzorgen!
Alle klasleerkrachten zijn bekend

Gelukkig zijn er geen grote veranderingen komend jaar. Alleen juf Nicolet gaat niet mee met haar klas en start een nieuwe 1e klas. Zij krijgt een nieuwe collega, Maartje Doesburg die in de andere eerste klas les gaat geven. Maartje komt als ervaren vrijeschooljuf vanuit Gouda naar onze school.

De klas van Nicolet krijgt vanaf komend jaar meester Andreas die dit jaar afsluit met het afscheid van zijn zesde klas.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van meester Christian die duo collega is van juf Caroline in de derde klas. Hij zal worden vervangen door meester David, bij vele kinderen al bekend als de euritmie meester.

Verder gaat iedereen verder met haar/zijn eigen klas.

Meer ruimte voor de intern begeleiders (IB-ers)
Eerdere analyse van onze IB werking dit jaar bracht aan het licht dat wij onvoldoende capaciteit hebben om alle IB taken goed te kunnen verzorgen. Daarom komt er een extra IB-er bij en verdelen we de taken anders.
* Juf Annemart, die dit jaar afsluit met het afscheid van haar zesde klas zal vanaf komend jaar IB-er worden op de kleuterafdeling.
* Rodette van Dunné, nu nog IB-er van de kleuterafdeling en klas 1, zal vanaf komend jaar de IB-er zijn voor de klassen 1 t/m 3.
* Caroline Mast, nu nog IB-er voor klas 2 t/m 6 zal vanaf komend jaar dit werk doen voor klas 4 t/m 6.

Op deze manier zal er meer tijd zijn om de leerkrachten goed te ondersteunen bij alle vraagstukken rondom didactisch handelen en om het verzorgen van extra ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben.
De IB-ers krijgen ook fysiek meer ruimte. Binnenkort wordt er een kantoorunit geplaatst op het fietsenplein waar zij hun kantoor zullen inrichten. De huidige IB kamer wordt dat stilte werkplek voor de leerkrachten.

Schoolspullenpas
Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee te kunnen doen op school. Dat is de reden waarom er een Schoolspullenpas is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Hiermee kan je bij verschillende winkels schoolspullen kopen die op de schoolbenodigdheden lijsten staan. Leergeld Den Haag stuurt begin juni aanvraagformulieren voor de Schoolspullenpas. Heb je het aanvraagformulier nog niet ontvangen, neem dan meteen contact op met Leergeld Den Haag op telefoonnummer 070-796135 / 070-7796136 (ma-do 09.00-12.30 uur) of mail naar ** schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl.

Klassenfoto
De afgelopen jaren zijn de klassenfoto’s steeds aan het einde van het jaar gemaakt. Dat is niet handig want juist in de zomervakantie vinden de meeste wijzigingen in de klassamenstelling plaats (bv. door verhuizingen) en wij vinden het fijn om aan het begin van het schooljaar een klassenfoto te hebben waar de hele klas op staat. Daarom hebben we besloten dat we nu geen klassenfoto meer maken maar meteen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Natuurlijk hebben we voor de zesde klassen een uitzondering gemaakt en krijgen zij nog een mooie foto voordat ze binnenkort vertrekken.

Zij-instromer Loes Degener
Komend jaar komt Loes Degener als zij-instromer bij ons werken. Zij zal als vaste vervanger flexibel inzet baar zijn op onze school en tegelijkertijd zichzelf omscholen tot vrijeschoolleerkracht op de Hogeschool Leiden.  Omdat zij nu nog in Zweden woont is zij met haar gezin op zoek naar woonruimte in Den Haag. Weet je iets waar zij tijdelijk of voor langere tijd kunnen wonen (of wil je gewoon even een fotootje van haar en haar gezin zien), bekijk dan even ** deze advertentie.

Read More