Maandberichten

Maandbericht februari 2017

Scholing en persoonlijke ontwikkeling

Wat is er voor nodig als je iedere dag tot doel hebt om onderwijsvorm te geven dat gericht is op het kind, ieder kind, om het te stimuleren zichzelf te ontdekken en naar alle vermogens actief een betrokken rol op te nemen in de wereld? Die vraag stellen wij ons steeds weer als we nadenken over waar we ons op willen richten. Wat heb ik als leerkracht, als ondersteuner, als schoolleider nodig om aan deze missie krachtig inhoud te geven? Wat kan er beter? Wat moet er beter? Wat wil ik beter?

De antwoorden zijn natuurlijk velerlei, want er is altijd ruimte voor didactische en pedagogische versterking. Er komen nieuwe uitdagingen op ons af, nieuwe zorgvragen, nieuwe didactische inzichten, nieuwe kinderen met nieuwe vraagstukken. Er zijn ook altijd een aantal oude uitdagingen, zoals de vraag naar wat we vandaag de dag nog kunnen, willen en moeten met de handreikingen die de antroposofie ons biedt, hoe om te gaan met het hele vraagstuk van identiteit en hoe de juiste balans te vinden en te houden in een team met vele kwaliteiten en inzichten.

Dit jaar heb ik de keuze gemaakt dat we ons leren vooral richten op consolideren (zie ook het maandbericht van september (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/maandbericht-september-2016/) ). Dat betekent concreet dat leerkrachten zich via BVS-schooladvies (http://www.bvs-schooladvies.nl/) verder scholen in onze taalmethodiek ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’ waar we inmiddels al vijf jaar mee werken. Op het tweewekelijks teamoverleg gebruiken we intervisie om met elkaar te kijken naar het taal- en rekenonderwijs en onszelf didactisch te versterken. Tijdens de pedagogische vergaderingen nemen we de tijd om met elkaar de voordrachten van Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs (http://www.uitgeverijpentagon.nl/boeken/163.html) te bespreken. De kleuterjuffen verdiepen zich tijdens studiedagen en hun teamoverleg in spraakvorming en de vraag wat het jonge kind nodig heeft aan voorbereidend taal- en rekenonderwijs en hoe ons huidige onderwijs daarbij aansluit.

Dit zijn allemaal school brede ontwikkelingstrajecten, daarnaast zijn er verschillende individuele scholingstrajecten die onder andere worden afgesproken tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Caroline Mast (onze IB-er) en ikzelf volgen dit jaar een Masterclass ‘Anders evalueren en verantwoorden (https://www.hsleiden.nl/nascholingen/pedagogisch-meesterschap/collegereeks-beleid-pedagogisch-meesterschap.html) ’ op de Hogeschool Leiden, de IB-ers doen de opleiding ‘flitsbezoeken (https://youtu.be/w-g_2u1jilE) ’ van het HCO, ik doe de opleiding ‘Communicatie & PR (http://www.avs.nl/cel/communicatie) ’ bij de AVS en daarmee is de lijst nog lang niet compleet.
Veel collega’s volgen in eigen tijd ook nog scholingstrajecten, gewoon omdat ze dat fijn vinden. Dat kan gaan van verdieping in de antroposofie of geweldloze communicatie tot muzikale vorming of stembevrijding. U ziet, we zijn een leergierige gemeenschap!
Niels

 

Pompstationsweg

De gemeenste is deze week begonnen met de aanpassingen bij het kruispunt met de  Doorniksestraat en de Tapijtweg. Zodra dit klaar is zou deze oversteekplaats een stuk veiliger moeten zijn voor de kinderen (eigenlijk voor iedereen!).
Niels

 

Bericht vanuit de MR

Na ruim vier jaar in de medezeggenschapsraad heeft Sanne Hille haar lidmaatschap van de oudergeleding opgezegd. Wij bedanken haar voor haar inzet.

Door haar opzegging is er een opengevallen zetel die de MR graag snel met een geschikte kandidaat wilt opvullen. Er is reeds een ouder, Renilde Heerema, die bereid is om tussentijds de opengevallen plaats in te vullen tot de volgende verkiezingen (mei 2018). Zij zal in principe per 1 maart Sanne formeel vervangen.

Conform het MR-reglement biedt de MR iedere ouder die zich ook geroepen voelt om deze vrij gekomen zetel voor de resterende periode in te vullen de mogelijkheid dit binnen 14 dagen kenbaar te maken via mailadres medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl (mailto:medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl?subject=Aanmelden%20MR) . Mocht u zich willen aanmelden, stuurt u dan uiterlijk 17 februari 2017 een mail met een korte tekst (ca 10 regels) waarin u zich presenteert.

In geval van meerdere aanmeldingen zal de MR over gaan tot verkiezingen onder de ouders om op democratische wijze de oudervertegenwoordiging vorm te geven.

Namens, de oudergeleding van de MR,

Remco van Wijk, voorzitter (r.vanwijk@thauris.nl), vader van Nova (klas 3) en Liesl (klas 1)

Dagmar van den Ende, secretaris (dmvdende@gmail.com), moeder van Aksel (klas 5)

 

Verkeerssituatie rondom de school

Iedereen vindt het belangrijk dat we onze kinderen veilig en prettig naar school kunnen brengen. Wanneer er in de ochtend ruim 450 kinderen in een heel kort tijdsbestek aankomen op school is dat niet altijd vanzelfsprekend. Zeker op koude en natte dagen worden er relatief veel kinderen met de auto naar school gebracht en ontstaan er soms onwenselijke situaties.

In ons schoolreglement (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/schoolregels/) hebben we daarom de volgende tekst opgenomen over de verkeerssituatie rondom de school:

“Bij het halen en brengen van leerlingen is het wenselijk dat er éénrichtingsverkeer wordt gecreëerd op de Abbenbroekweg. Dit betekent dat wanneer u uit de richting van de gevangenis aan komt rijden (Pompstationsweg), dat u doorrijdt naar de Tapijtweg en van daaruit de Abbenbroekweg indraait en vervolgens via de Gerrit Kasteinweg het schoolgebied weer verlaat. Op die manier ontstaat er eenrichtingsverkeer op de Abbenbroekweg, wat voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers noodzakelijk is. Onnodig te melden, maar wij verzoeken u uw snelheid te matigen tot maximaal 20 km /uur rond de school. Parkeert u omwille van de veiligheid van overstekende kinderen niet binnen 5 meter van een straathoek. Gelieve ook alle inritten naar huizen en de uitgang van onze parkeerplaats vrij te houden. Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden worden niet toegelaten op het schoolplein.”

Als iedereen zich hieraan houdt zijn we al een heel eind. Er is echter nog een andere situatie die we hier niet hebben beschreven, maar die ook voor veel overlast zorgt, namelijk het parkeren voor de ingang van het grote plein en het midden op straat stoppen om kinderen uit te laten stappen (en dan soms ook nog een halve minuut afscheid nemen!). Beiden leiden tot ergernissen en onveilige situaties. Hierbij dus het vriendelijke maar ook dringende verzoek dit niet te doen. Als iedereen op tijd vertrekt, eventueel wat verder van school parkeert en goed oog houdt voor de ruimte van de andere ouders en kinderen moet het ons lukken het prettig en veilig te houden rond de school!
Niels

Read More

Maandbericht januari 2017

Te laat komen door de kou?

Komt het door het ruitenkrabben, door vastgevroren sloten of kettingen, of door andere oorzaken? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat we merken dat er de afgelopen weken weer substantieel te veel kinderen te laat op school komen.

Het is voor kinderen fijn om op tijd op school te zijn. Ze kunnen dan rustig aankomen, bij hun klas gaan staan en samen met de leerkracht mee naar binnen. De stress van het net op tijd of zelfs te laat komen is niet gezond voor hen. Daarnaast is het voor de rust in de klas aan het begin van de dag ook echt belangrijk dat iedereen tijdig in de klas is.

Hierbij dus een herhaalde oproep om echt vóór 8:25 uur op school te zijn. De deur gaat uiterlijk om 8:30 uur dicht. Als u dan, om welke reden dan ook, toch te laat komt, gaat de deur pas om 8:40 uur open voor de laatkomers.
Niels

 

Brandalarm

Afgelopen woensdag ging er een brandalarm af in de school. Voor een tweede keer in 15 jaar is er een leerling geweest dat zijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen en moest weten wat er gebeurt als je op dat knopje drukt dat achter dat glazen plaatje zit…

De gevolgen waren veel groter dan hij zich had voorgesteld. Een hele school die stante pede ontruimt moest worden, net op het moment dat de kinderen van klas 1 t/m 6 al aan het vertrekken waren. De kleuters, die net de dag aan het afsluiten waren en opeens zonder schoenen en jassen in -4 graden naar buiten moesten, hebben in de kou staan wachten tot ze weer naar binnen mochten. Dat was niet fijn! We hebben een paar boze reacties gekregen, soms door misverstanden, soms omdat men ons te rigide vond in het naleven van de afspraken, maar over het algemeen was er begrip en waardering. Ik kan er alleen maar dit over zeggen: Het is goed om te merken dat zelfs op een dergelijk ongunstig moment de ontruiming vlot verliep. Chapeau voor alle collega’s en kinderen!

NB. Brandoefeningen zullen nooit met vrieskoude worden gehouden.

Niels

 

Kind ziek, stuur een email?!
Als je kind ziek is stuur je in het vervolg een email naar: basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Vermeld dan voor- en achternaam van je kind en de klas waar uw kind zit.
Hartelijk dank.

 

Nieuwe website

De vereniging van Vrijescholen heeft deze week een nieuwe website gelanceerd
www.kiezenvoordevrijeschool.nl voor ouders die zich willen oriënteren op het vrijeschool onderwijs.
Ook leuk voor als u eens een familielid, vriend of collega treft die de vrijeschool niet kent

 

 

 

Read More

Maandbericht jaarafsluiting 2016

Studiedag na de voorjaarsvakantie verplaatst naar 24 maart!

Afgelopen week hebben we besloten om onze studiedag van maandag 6 maart 2017 voor de onderbouw (dus niet voor de kleuters, deze gaat gewoon door) te verplaatsen naar vrijdag 24 maart 2017. Op 24 maart zullen we een studiedag bijwonen rondom bewegen en autonomie. Gelieve hier rekening mee te houden. Mocht u hierdoor in de problemen komen met uw vakantieplanning van de voorjaarsvakantie, dan hoor ik dat graag voor 13 januari. Wij zullen dan een oplossing aanbieden. – Niels Schieman

 

Aanbod ondersteuning bij scheiding van ouders

Een scheiding is voor veel kinderen een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. In 2017 maakt de gemeente Den Haag het mogelijk hulp te bieden aan kinderen, ouders en professionals die te maken hebben met een scheiding. Mocht u hier interesse in hebben klik dan hier . Let op: de bijeenkomsten voor kinderen starten al in januari, dus als u er gebruik van wilt maken dient u zo snel mogelijk te reageren.

 

Kind ziek, stuur een email?!

Als je kind ziek is stuur je in het vervolg een email naar: basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Vermeld dan voor- en achternaam van je kind en de klas waar uw kind zit. Hartelijk dank.

Read More

Maandbericht december 2016

Sinterklaas

Maandag komt Sinterklaas weer naar onze school. Ieder jaar vind ik het weer een hele eer de goedheiligman bij ons te mogen verwelkomen! De afgelopen jaren hangt er echter een, laat ik zeggen, moeilijke sfeer rond dit feest door de vragen die vanuit de maatschappij naar voren zijn gebracht over zijn hulpen. Maar het wordt tijd dat we ons weer concentreren op waar het echt om gaat bij dit feest, namelijk het vieren van de verjaardag van de goedheiligman, de beschermheilige van het huwelijk en het gezin, de kindervriend die zorgt dat ieder kind, rijk of arm, zwak of sterk, zich goed kan voelen.

In Den Haag hebben de verschillende schoolbesturen met elkaar afgesproken om binnen drie jaar geleidelijk de vijf discriminatoire aspecten van de figuur ‘Zwarte Piet’, zoals vastgesteld in het befaamde VN-rapport, uit het beeld te verwijderen. Behalve dat dit beleid van de schoolbesturen is, hoop ik dat dit ook kan worden ervaren als onze eigen keuze. Ondanks alle argumenten die er zijn om het beeld van ‘Zwarte Piet’ te verklaren en in een positief daglicht te plaatsen, is de maatschappelijke werkelijkheid er een waarbij dit beeld niet meer past als we werkelijk willen werken aan inclusie. Dat vraagt namelijk wederzijdse aanpassing, begrip en respect. De discussie over wel of geen ‘Zwarte Piet’ is er een zonder einde en ik ga die niet meer voeren.

Onze Pieten zijn dit jaar met roetvegen (en misschien nog één zwarte?), zonder pruiken, oorbellen en rode lippen. Verder zijn zij ‘knap’, niet alleen in kunstjes, maar ook in bijvoorbeeld zingen, taal en rekenen. Zij helpen de oude heilige man die wel wat ondersteuning kan gebruiken. Het onderdanige element is dus helemaal verdwenen en omgezet in een hulpvaardig en respectvol beeld. We spreken niet meer van ‘Zwarte Pieten’. Een leuke suggestie van een ouder was om het te hebben over ‘Lieve Pieten’, maar het kunnen ook “Knappe Pieten’ of ‘Vrolijke Pieten’ zijn. Er zullen vast nog andere mooie benamingen opkomen. Vorig jaar waren er overigens nog wel een aantal pruiken en meer Zwarte dan Roet Pieten. Dit jaar is dus een vervolgstap. Ik wens alle kinderen en onszelf een heel fijn Sinterklaas feest! Niels

Graag stel ik mezelf aan u voor

nadine-nederpelt

Mijn naam is Nadine Nederpelt. Ik ben werkzaam bij XtraPlus als schoolmaatschappelijk werker en ik ben sinds dit schooljaar verbonden aan De Vrije School Den Haag. Ik volg hiermee Lucia Pultrum op. Op maandag zal ik aanwezig zijn op school.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding en/of de thuissituatie.

** Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
————————————————————
* Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
* Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
* Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
* Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
* Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.

Wilt u meer weten, kom dan gerust langs. U bent van harte welkom.
U kunt mij e-mailen via: n.nederpelt@smw-basisschool.nl
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.smw-basisschool.nl

 

Nieuwe bewoners in de wijk

Onlangs is er op de Pompstationsweg 14 (bij de gevangenis) een locatie geopend voor statushouders (asielzoekers). Het gaat om 23 onzelfstandige units (van +/- 9m2), met een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Daarnaast zijn er 2 gezinsappartementen. Er wonen alleen vrouwen in de units en twee gezinnen met kinderen in de appartementen. Deze kinderen komen niet bij ons op school omdat ze elders in de stad speciaal op maat gemaakt onderwijs krijgen aangeboden. De samenstelling van de bewoners is 50% Syriërs, 30% Eritreeërs en 20% overige nationaliteiten. De buurt is door de gemeente actief geïnformeerd en wordt actief betrokken bij het welkom heten en opvangen van deze mensen. Op 10 december a.s. wordt er een inzamelingsactie georganiseerd om de bewoners aan huisraad en meubilair te helpen. Mocht u nog bruikbare spullen hebben dan zal men u dankbaar zijn.

 

Read More

Maandbericht november 2016

BAZAR-nieuws

Wat hebben we een mooie BAZARdag gehad, ondanks het regenachtige weer, of misschien wel dankzij het regenachtige herfst weer. De opbrengst is om trots op te zijn. Op dit moment is er een voorlopige tussenstand van € 7900,- te melden.

Er hing een heerlijke sfeer, veel ouders hebben keihard gewerkt om alles op tijd af te krijgen, van de poffertjeskraam tot aan het weer super fantastische kabouterstad. Bedankt alle ouders voor jullie bijdrage aan de BAZAR!

Complimenten gaan ook uit naar hoe mooi alle klassen waren aangekleed dit jaar, met lange crêpepapieren slierten tot aan een zeer verzorgde kledingbeurs.

Nieuw waren de externen die in de grote zaal stonden, wat een zeer gezellige markt gaf dat zo middenin de grote zaal.

Het was ook heel fijn dat we dit keer weer een beroep mochten doen op de bovenbouwers. Erg handig al die extra handjes en extra overheerlijke taarten. Hoe is het toch mogelijk dat aan het einde van de dag echt alles bij de horeca is opgegaan.

Bazarcommissie

Read More

Maandbericht oktober 2016

SAMEN

Iedere dag opnieuw werken wij met hart en ziel aan ons ideaal: kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, vrijdenkende mensen die naar hun mogelijkheden actief participeren in de maatschappij. Dat doen we door ieder kind, iedere dag opnieuw, met een open blik te ontvangen op school, vanuit het geloof dat elke dag nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. We bieden uitdagingen op vele ontwikkelgebieden. We leven samen en zoeken samen, met vallen en opstaan. SAMEN, dat zijn de kinderen met elkaar, de kinderen met hun leerkrachten en hun ouders, ouders en leerkrachten en natuurlijk de leraren met elkaar.

En daarom spreken we elkaar de komende periode weer op de tafeltjes gesprekken, op ouderavonden en natuurlijk op onze mooie Bazar, die door jullie (ouders) samen wordt verzorgd! Klik hier voor de mooie Bazar flyer.

Samen dragen we ook de spirituele ondersteuning van onze school. Iedere zondag om 10.30 uur, verzorgt een groep leerkrachten de zogenaamde handelingen. Dit is een niet kerkelijke spirituele bijeenkomst ter verdieping van het religieuze gevoel. U bent daar altijd welkom om dit mee te maken en voor een goed gesprek na afloop.

Op dinsdag 22 november is er een informatiebijeenkomst over deze handelingen. Iedereen is vanaf 19:30 uur van harte welkom.

Niels Schieman

Read More

Maandbericht september 2016

Verslag algemene ouderavond
Op de algemene ouderavond van maandag 29 augustus heb ik met de aanwezige ouders gesproken over het komende schooljaar en over de waardevolle ondersteuning van ouders voor onze mooie school.

Uitdagingen voor het nieuwe schooljaar
Ieder jaar stellen wij als school voor onszelf een plan op met alle zaken waarop wij ons verder willen ontwikkelen. Voor dit schooljaar hebben we een lijst met ruim 50 verbeterdoelen die allemaal voortkomen uit ons meerjarig schoolplan, uit nieuwe inzichten bij onszelf en uit ontwikkelingen in onze omgeving. Dat lijkt veel en eigenlijk is dat ook veel. Maar het past bij de ambitie van deze school.
Gelukkig gaan veel verbeterdoelen over zaken waar we al enige tijd mee bezig zijn, zoals:
·         Het nog meer delen van didactische en pedagogische inzichten met elkaar.
·         Het versterken van onze communicatie.
·         Het stroomlijnen van administratieve processen.
·         Het aanscherpen van onderlinge afspraken.
·         En het verduidelijken van formele eisen.

Daarom heb ik in het lerarencollege aangegeven dat dit schooljaar in het teken moet staan van ‘CONSOLIDATIE’, zodat we de aanzetten die we reeds hebben gemaakt kunnen gaan borgen. Daarmee wordt het vertrouwen in ons handelen versterkt, bij onszelf en bij u als ouders.

Ik zie heel veel goed gaan in de klassen, maar vaak is het lastig om dat ook zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Want een gelukkige klas, een liefdevolle leerkracht, kinderen die gretig leren, ruzietjes die mooi worden opgelost, strijd en moed, vallen en weer opstaan, hoe maak je dat zichtbaar? Cognitieve opbrengsten meten we reeds zeer nauwkeurig, en waar nodig sturen we daar extra op, ook sociaal emotioneel welbevinden kunnen we systematisch aardig in kaart brengen, maar daarmee laten we nog steeds maar een stukje zien van hoe het er voor staat met uw kind, met haar of zijn klas en met deze school. Middels het getuigschrift proberen we dat enigszins te ondervangen.

Trouwens, mocht u zich er zorgen over maken, onze leeropbrengsten zijn statistisch netjes binnen de normen van wat de onderwijsinspectie van ons verwacht, net zoals onze financiële situatie. U kunt dat allemaal nalezen in ons jaarverslag over 2015 .

Het blijft een uitdaging, dat inzichtelijk maken van hoe het er voor staat, zonder te vervallen in absurde bureaucratie. Wellicht kan het ouderportaal, waar we dit jaar een start mee maken, daar weer een stukje bij helpen.

Het is belangrijk, dat inzicht geven. Voor u en voor onszelf, en voor onze subsidieverstrekker (de overheid). In dit kader is er afgelopen jaren iets bijzonders gebeurd. Wellicht heeft u er iets van meegekregen. De onderwijsinspectie zal met ingang van volgend jaar gaan werken met een geheel nieuw inspectiekader. Concreet houdt dat in dat zij minder zullen gaan sturen op genormeerde opbrengsten en meer op de eigen kwaliteitscriteria van de scholen. Dat past in het kader van vrijheid van onderwijs en de sterke verbetering van opbrengsten die de basisscholen in Nederland hebben laten zien de afgelopen jaren. Het biedt ons kansen maar stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen, juist ten aanzien van het zichtbaar maken van onze kwaliteit.
Zie hier onze uitdaging voor het komende schooljaar!

Ouderparticipatie
Voor u heb ik ook een mooie uitdaging! Namelijk blijvend participeren in het schoolleven van uw kind. De meesten van u lopen hier al lang genoeg rond om te weten dat onze mooie school voor een belangrijk deel wordt gedragen door u als ouders. Uw betrokkenheid wordt op vele manieren zichtbaar en voelbaar en is van onschatbare waarde!

Heel basaal begint dat bij uw betrokkenheid bij het schoolleven van uw kind (of kinderen). Gewoon luisteren naar de verhalen waar ze mee thuiskomen, en die verhalen als volwassene proberen te begrijpen en te kaderen binnen de ontwikkelingsweg van uw kind, zodat u uw kind daarin kan ondersteunen. Heel praktisch, blijkt uw betrokkenheid uit het uzelf goed informeren aan de hand van berichten vanuit de school. En heel belangrijk, uit het zich bij het helpen van uw kind bij opdrachten en huiswerk.

Uw participatie blijkt natuurlijk ook steeds weer door de handen uit de mouwen te steken en te helpen bij jaarfeesten (het Michaelfeest (donderdag 29 september) komt er weer aan, komt u helpen?), bij de jaarlijkse BAZAR, als contactouder, of door uw expertise aan te bieden aan de school en als positief kritische ouder zitting te nemen in de medezeggenschapsraad.

Uw financiële participatie wil ik zeker niet onbenoemd laten. Zoals u vorige week heeft kunnen lezen in de brief over de ouderschenkingen, maakt u daarmee veel mogelijk voor onze kinderen. Het is van cruciaal belang om ons bijzondere onderwijs in deze prachtige setting te kunnen blijven verzorgen! Zoals in de brief aangegeven hebben we afgelopen jaar, na het afschaffen van de inkomensafhankelijke staffel, minder geld binnengekregen dan voorgaande jaren, terwijl er wel wat meer leerlingen zijn. Dat is jammer omdat we daardoor minder vrijheid hebben bij het vormgeven van ons onderwijs. Laat dat niet gebeuren!

U participeert ook door gewoon aanwezig te zijn op ouderavonden, bij onze evenementen zoals klassen presentaties of een boeiende film (op 7 oktober is er weer een filmavond!), eventueel het bijwonen van de handelingen op zondagochtend. Het zijn allemaal vormen van ouderparticipatie die ons als gemeenschap versterken.

En tenslotte nog één ding, een schoolmeester ding, maar ook belangrijk, namelijk het samen zorgdragen voor het naleven van de schoolregels! Ook dat is een vorm van ouderparticipatie die een fijn en gezond schoolleven ondersteunt. Kijkt u er de schoolgids of de website  nog maar eens op na!

Graag wil ik u bedanken voor alles wat u voor de school en voor uw kinderen doet en heeft gedaan!

Ik wil u ook stimuleren om actief te blijven participeren op al deze verschillende manieren! Met tijd, aandacht, geld, inzet en aanwezigheid! In de drukte van alledag, alle verplichtingen en wensen, de overload aan informatie die er dagelijks op ons afkomt, is dat niet altijd even gemakkelijk. Maar voor het welzijn van al onze kinderen is het van onschatbare waarde. Alleen samen met u kunnen wij de mooie, vrije, gezonde en stimulerende school zijn die we al onze kinderen toewensen!

Terugkoppeling van de gesprekken
Tijdens de ouderavond zijn de ouders met elkaar en met de leerkrachten in gesprek gegaan rondom drie thema’s: trots, versterken en verhelderen. Bij ieder thema hoorde een vraag.

Bij het thema TROTS was de bijbehorende vraag: “Wat maakt u trots als u denkt aan onze school?” Waarover spreekt u (vol trots) als u met mensen die de school niet kennen, vertelt over de school van uw kind?
Bij het tweede thema VERSTERKEN was de bijbehorende vraag: “Wat wilt u van de school?” Kunt u positief en toekomst gericht formuleren wat u de school en uw kind toewenst?
Bij het derde thema VERHELDEREN was de bijbehorende vraag: “Met welke vraag over de school loopt u al een tijdje rond?”

Hieronder geef ik u wat zaken terug die ter sprake zijn gekomen (en door ouders zijn opgeschreven).
Vooral over waar jullie trots op zijn is er veel opgeschreven. U spreekt vol trost over ons onderwijs waar er veel ruimte is voor creativiteit, prikkeling van de zintuigen, waar persoonsvorming centraal staat, er met respect wordt omgegaan met de natuur en materialen. U ziet duidelijk de liefdevolle aanwezigheid van leraren die met aandacht naar de kinderen kijken en ieder kind stimuleren zichzelf te laten zien. Jullie zijn trots op de menselijke maat en onderlinge verbondenheid, de jaarfeesten en de BAZAR, dat we met elkaar proberen de wereld wat mooier te maken, dat de kinderen soms lekker vies thuiskomen en jullie zijn trots op onze ‘juffie Helma!’.

Wat u verder zou willen versterken is de ruimte voor kunstzinnig onderwijs en beweging en een mooie moestuin. Ons vrijeschoolonderwijs mag wat u betreft nog verder worden versterkt, maar wel in aansluiting met de maatschappij. U wenst ons zelfstandige, stevige, sociale en ondernemende kinderen toe en een positieve samenwerking tussen leerkrachten en ouders.

Vragen, heeft u over waarom we de focus leggen op kwaliteitsontwikkeling en hoe de ervaringen van leerkrachten daar een rol bij spelen. Ook zijn er vragen over de bewegende klassen, en hoe het daarmee verder gaat. Er was een vraag over hoe de nieuwe schoolvaardigheidstoetsen zijn bevallen. Een vraag ging over de invulling van de godsdienstlessen (eigenlijk religieuze oriëntatie), en tenslotte hadden een aantal van u vragen over hoe het antroposofisch gedachtengoed nog de ruimte heeft om door te werken in ons leerplan en in de verhoudingen tussen school en ouders.

Bedankt voor uw reacties. Het doet ons goed dat er zo veel is waar u trots op bent! Ook uw wensen voor de school kunnen ons alleen maar stimuleren om samen met u te blijven werken aan dat waar wij voor staan (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/visie/) , namelijk leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrijdenkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen participeren in de maatschappij (kern van onze missie). Op uw vragen zal ik de komende maanden terugkomen in de maandberichten.
Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat wij een gestructureerd ouderonderzoek hebben uitgevoerd. Daarom zullen we dit schooljaar (na de kerstvakantie) het onderzoek herhalen. Op dat moment zal er een nog veel completer beeld ontstaan van zaken waarover u tevreden bent en waarover u zorgen heeft.

Ik sluit af met de spreuk waarmee ik de ouderavond begon (eigen vertaling van een spreuk van Rudolf Steiner):

Het is slechts gezond
wanneer, in de spiegel van de mensenziel
zich de hele gemeenschap vormt,
en in de gemeenschap
ieders zielekracht leeft

Niels Schieman

 

Oudercursus najaar 2016
Er is weer een oudercursus voor ouders van het jonge kind. Deze wordt verzorgd door Helianne Huisman, kleuterjuf en coördinator kleuterafdeling en Esther Wilzing, pedagoog bij De Sprank.
De volgende onderwerpen komen op vier maandagavonden aan bod.
* De workshop “Een beeldschoon beeld van je kind” waar de zevenjaarsfasen en de vier wezensdelen gebruikt zullen worden als middel om meer inzicht te krijgen in het wezen van je eigen kind.
* De Temperamenten. Welke temperamenten zijn er, hoe kun je deze als volwassene ervaren, waar herkennen we onze eigen kinderen, kunnen we ze beter begrijpen en eventueel ons handelen aanpassen?
* Liefdevol en bewust grenzen stellen. Dit onderwerp geeft ruimte voor veel praktische vragen en inzichten over bijvoorbeeld dagindeling, luisteren, samen spelen, straffen of belonen en vele andere opvoedingsvraagstukken.

Bij elke bijeenkomst is er voldoende tijd om eigen vragen en interesses op het gebied van opvoeding aan bod te laten komen.

Plaats: Abbenbroekweg 7, Den Haag
Tijd: 19.45 – 22.00 uur
Data: maandag 12, 19 en 26 september en maandag 3 oktober 2016
Kosten: € 50,- voor de hele cursus
Opgeven:   t.n.v. Oudercursus 2016

Nadat u zich heeft opgegeven ontvangt u via De Vrije School Den Haag een uitnodiging voor de betaling.

Vriendelijke groet,
Helianne Huisman en Esther Wilzing

trashure-hunt

TrashUre Hunt
In elk stadsdeel start de estafette met een avontuurlijke TrashUre Hunt. Iedereen die meedoet is een heuse piraat, op zoek naar schatten die niet in de natuur thuis horen. Geen blikjes, stukken speelgoed, plastic, blikjes, sigarettenpeuken en verdwaalde patatbakjes meer op straat. Ze worden allemaal opgespoord en in de schatkist gestopt. Hoeveel vogels en vissen gaan we redden…?

Trash Trein
Het boulevard treintje staat deze dag ter beschikking van TrashUre Hunt en zal omgetoverd worden tot een echte Piratentrein die spelenderwijs betrokken wordt in het TrashUre Hunt avontuur. SUPER LEUK!!!!!

Spelenderwijs leren wat in de natuur thuis hoort. Kunstwerken en schatten maken van afval.
Het doel is een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. Kinderen en volwassenen leren met de actie dat ze zelf milieuproblemen kunnen aanpakken. Door te laten zien dat het afval nooit in de natuur terecht had mogen komen, wordt het probleem van zwerfafval grondiger aangepakt. Ook leren ze zelf creatief het afval te hergebruiken.

Dus spring op de trein en ga met ons mee op avontuur. Maak/schrijf/creëer je eigen mening over dit onderwerp en neem het mee naar de opstapplaats, dan worden wij daar blij van en hangen dat mogelijk in ons TrashUre Hunt museum van gevonden Schatten. Niets hoeft, alles kan.

Praktische informatie
Datum is woensdag 21 september.
Op de trein springen om 13.00 uur.
Om 15.00 uur weer terug op het schoolplein (uitloop mogelijk indien er veel kinderen en ouders mee doen).
Locatie is het grote schoolplein aan de Gerrit Kasteinweg.
Ouders zijn verantwoordelijk voor eigen kinderen.
Meerijden is GRATIS.
Neem een rugzakje mee en wat lekkers, eventueel een trui.
Mama’s en Papa’s zijn ook van harte welkom om mee te gaan als zij durven een piraat te zijn.

Degene die zich het meest als echte TrashUre Hunt piraat heeft omgetoverd, wacht een leuke verrassing.

Dus stap op de trein en zet je in voor een schone wereld!

TrashUre Hunt, Ralph Groenheijde

 

Rots- en Watertraining: “Kom in je kracht”

Wat is het?
Een speelse en actieve training voor kinderen van 9-12 jaar ( klas 4/5/6), die de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van de kinderen vergroot. Ze leren zichzelf beter kennen! Ze worden zich bewust van het krachtcentrum in hun buik en leren om van daaruit te handelen. Ze leren te reflecteren op hun eigen gedrag en dat van een ander. Het leert hen om in actie te komen of juist zichzelf meer te beheersen.

In een veilige omgeving oefenen we in het omgaan met weerstand en het stellen van grenzen.
De kinderen worden zich bewust van de kracht van hun ademhaling en het belang van goed gegrond zijn en een duidelijke focus te hebben. Vanuit de verbinding met het eigen lichaam ontdekt het kind zichzelf en de communicatie met de ander: soms als” rots” (grenzen stellend), soms als “water” (in relatie meebewegend).

Praktisch
De training vindt plaats op de donderdagmiddag na schooltijd, van 15.15-16.15 uur in de kleine euritmiezaal. (bij de kleuterafdeling)
Het betreft 9 lessen, met een start op 15 september en een afronding op 1 december.
De kosten bedragen € 180,-. Er kan in termijnen betaald worden.
De training kan doorgaan bij minimaal 8 kinderen en max. 12 kinderen.
Aanmelden kan tot en met donderdag, 8 september via tineke@ruimte-voor-ontwikkeling.nl

Door wie?
Tineke Duys. Ik heb 28 jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt, in verschillende functies. Sinds 6 jaar werk ik met veel enthousiasme vanuit mijn eigen bedrijf op diverse manieren aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Zie ook www.ruimte-voor-ontwikkeling.nl

Verdere vragen? U kunt me bellen op  06 51477179

 

Read More

Maandbericht juli 2016

Terug- en vooruitblik
We begonnen dit schooljaar moeilijk. Er zijn veel belangrijke veranderingen in gang gezet waaronder nieuwe toetsen, een nieuwe systematiek van opvolging van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, het verder uitwerken van de nieuwe aanpak van rekendidactiek en taaldidactiek, het verder borgen van ons kwaliteitsmanagementsysteem en het professionaliseren van het leerlingvolgsysteem bij de kleuters. Op datzelfde moment vertrok een van onze twee intern begeleiders en bleken we niet voldoende vervanging te kunnen vinden voor lessen die om verschillende redenen uitvielen. De werkdruk, die toch al hoog lag, nam daardoor nog extra toe bij iedereen. Na de Kerst is dit sterk verbeterd, maar het bleef een hectisch jaar. Dankzij de komst van een nieuwe intern begeleider (Caroline Mast), een tweede euritmist (meester Antonio) en nieuwe leerkrachten (meester Jasper in klas 3 en juf Malou en juf Lorette bij de kleuters) ontstond er weer meer rust. Ook dankzij alle vervangers
die steeds flexibel insprongen konden we zorgen dat er over het algemeen fijn is gewerkt.

Passend binnen onze missie en visie hebben we vorig jaar in ons schoolplan een aantal richtinggevende uitspraken gedaan die sturing geven bij onze activiteiten en de prioritering daarvan. Deze zijn:
* Onze school is een professionele leergemeenschap.
* Onze school biedt passend onderwijs.
* Onze didactiek blijft zich steeds vernieuwen.
* Onze school is zichtbaar in de maatschappij.

Alle veranderingen die we hebben ingevoerd passen binnen deze doelstellingen. Als schoolleider heb ik besloten dat we deze veranderingen het komende jaar gaan consolideren. We moeten onszelf de tijd en rust gunnen om al die belangrijke verbeteringen te verankeren in onze school, in ons handelen en in ons zelf. Dat maakt ons tot een professionele leergemeenschap, die steeds beter passend onderwijs aanbiedt. Het vraagt om evaluatie, contemplatie en verbeteren van wat er is. Ik sta ervoor dat we dat doen vanuit waardering en bewondering voor ieders kwaliteit, omdat ik er van overtuigd ben dat we alleen vanuit die positieve instelling echt kunnen groeien in wie we zijn en in wat we willen bereiken.
We hebben elkaar dus nodig, elkaar als collega’s maar ook u als ouders. Uw betrokkenheid is van cruciaal belang voor ons. Uw vragen en wensen, of ze nu gaan over uw kind of over bijvoorbeeld het beleid van school, helpen ons, dagelijks. Ze zijn dus altijd welkom!

Niels

 

Algemene ouderavond
Op maandag 29 augustus is er weer een algemene ouderavond waar ik u in het vorige maandbericht al op attendeerde. U mag een actief programma verwachten waarin u kennis maakt met alle leerkrachten van de school, ik u kort meeneem in de harde cijfers achter het mooie schoolgebeuren. Ik zal duiding geven bij onze plannen, en u graag vertel over de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van het basisonderwijs.
Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en wensen.

Plaats: grote zaal, Abbenbroekweg
Tijd: 19:30 tot 21:00 uur

 

Oudercursus najaar 2016
Op vraag van verschillende ouders, en een heel positieve ervaring afgelopen voorjaar, wordt er dit najaar weer een oudercursus verzorgd. Tijdens deze cursus krijgt u uitgebreide informatie over het gedachtegoed achter ons pedagogisch handelen op de Vrije School. Inhoudelijk is deze cursus identiek aan de cursus die dit voorjaar plaatsvond.

Deze keer zal de cursus op vier maandagavonden worden gegeven, namelijk op 12, 19, 26 september en 3 oktober. Reserveer deze data alvast in uw agenda als u (potentieel) interesse heeft. Doelgroep: ouders van kleuters en peuters en van nieuwe leerlingen die nog weinig bekend zijn met onze pedagogiek. De cursus wordt verzorgd door Esther Wilzing (peuterspeelklas) en Helianne Huisman (kleuters). Exacte informatie volgt na de vakantie.

Helianne Huisman en Esther Wilzing

ScreenHunter_23 Jul. 01 13.53

Sprookjescircus in Den Haag
In de laatste 2 weken van de (Haagse) zomervakantie vanaf 8 augustus t/m 21 augustus staat het sprookjescircus van Nicole et Martin in Den Haag. In deze twee weken geven ze 7 voorstellingen. Het wordt een mooie combinatie van hun oude bekende stukken en de gloednieuwe productie IJzeren Hans. The White tent wordt op ons schoolplein opgebouwd, omringd door de pipowagens waarin geleefd wordt.

Over Nicole et Martin:
De acteurs en artiesten Nicole et Martin hebben in het jaar 1999 een onafhankelijke theater ensemble opgericht en produceren en spelen sindsdien hun eigen stukken. Hun wens is om zowel een nieuwe vorm van volkstheater te realiseren als een belevings- en ontmoetingsruimte voor alle mensen uit alle klassen van de samenleving te creëren. Ze toeren met het mobile theater “The White Tent” door Europa en vertellen zo verhalen over mensen aan mensen. De basis hiervoor zijn de sprookjes van Grimm, die zij in een combinatie gieten van tekst, muziek, acrobatiek, poëzie en gemaskerde spel. Het doel is om hun kunst voor een breed publiek toegankelijk te maken, daarom worden de stukken in de taal van het land waar zij zijn opgevoerd.

Speeldata:
12 Aug 17:00 IJzeren Hans
13 Aug 17:00 De Bremer Stadsmuzikanten
14 Aug 11:00 Het meisje zonder handen
18 Aug 17:00 Het meisje zonder handen
19 Aug 17:00 IJzeren Hans
20 Aug 17:00 IJzeren Hans
21 Aug 11:00 Van de visser en zijn vrouw

Toegangsprijzen:
Toegangskaarten zijn te bestellen via: www.nicole-et-martin.ch (http://www.nicole-et-martin.ch/)
€ 16,- Volwassenen
€ 14,- 65+/ studenten/ algemeen geldige kortingskaart
€ 10,- Kinderen (tot 13 jaar)

 

Read More

Maandbericht juni 2016

Ingrid de schoolkat

Sinds twee weken is er een kat op school. Zij heet Ingrid en komt uit het dierenasiel. Zij moet ervoor zorgen dat we de vele muizen in de school onder controle krijgen. Natuurlijk hebben wij eerst geprobeerd dat op andere manieren te doen. Wij worden hierbij ondersteund door een professionele plaagdierbestrijding. Omdat dit echter te weinig resultaat oplevert is besloten tot deze oplossing.

Het was kiezen uit twee kwaden, muizen zijn onhygiënisch en schadelijk, een kat kan allergische reacties veroorzaken. Voordat Ingrid kwam hebben we contact gehad met de GGD. Zij zien op zich geen probleem behalve dat er natuurlijk kinderen en medewerkers kunnen zijn die allergische reacties krijgen. Dit houden we daarom goed in de gaten. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen is de kat overdag voorlopig in een eigen ruimte waar geen kinderen komen. ’s Avonds en ’s nachts is zij in de lokalen van de eerste en tweede klassen (waar de meeste muizen zijn). Daar wordt ’s morgens even gestofzuigd om haren te verwijderen.

Natuurlijk hopen wij dat we hiermee een passende oplossing hebben gevonden, maar het blijft een experiment. Mocht blijken dat er te veel kinderen en/of medewerkers toch last krijgen van allergische verschijnselen dan moeten we weer naar andere oplossingen gaan zoeken. Ik wil u dan ook vragen om het zeker te melden bij de leerkracht van uw kind als u de indruk heeft dat uw kind extra last heeft van allergische verschijnselen.

Niels

 

DVS_logo_blauw_wit gehalveerd

Een nieuw logo, een betere website en een nieuw e-mailadres

Het afgelopen jaar is er op de bovenbouw van onze school in groot en klein comité gewerkt aan een nieuwe huisstijl. Wie daar (al) kinderen heeft zal dat inmiddels hebben gemerkt. Ook op de basisschool zullen wij het nieuwe logo gaan gebruiken. Wellicht heeft u het al opgemerkt op onze website? De komende tijd zal het geleidelijk aan overal opduiken en zal ons vertrouwde logo verdwijnen.

Het nieuwe logo is ontwikkeld in samenwerking met bureau Vruchtvlees dat zich specialiseert op visuele communicatie. Zij zijn gekomen tot een logo met een moderne uitstraling en dat symboliseert waar wij als voor staan, namelijk een school waar leerlingen de aandacht krijgen die nodig is om zich in hun denken en doen te kunnen ontwikkelen tot kritische, sociaal betrokken en initiatiefrijke vrijdenkende creatieve mensen. Dat vraagt om een benadering vanuit steeds wisselende perspectieven, reflectie en verbondenheid tussen ons allemaal. Overigens is het logo zoals u het hier ziet in de kleur van de bovenbouw. Wij zullen dus hetzelfde logo gaan voeren maar dan in een lichtere kleur blauw. Op de website zelf prijkt het juist in het wit, op ons blauw.

De introductie van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van de bovenbouw is ook aanleiding geweest om onze webdesigners te vragen een nieuwe gezamenlijke landingspagina te ontwikkelen voor onze website. Op die manier kan onze school (zowel bovenbouw als onderbouw) weer onder dezelfde domeinnaam ‘www.devrijeschooldenhaag.nl’ gaan functioneren. Via deze landingspagina kan de bezoeker kiezen om door te klikken naar het primair onderwijs of naar het voortgezet onderwijs.  Met deze verandering is er ook een nieuwe server voor de website in gebruik genomen waardoor onze website veel sneller is geworden.

Ons algemene e-mailadres (dat door Helma wordt gebruikt) is ook veranderd. Vanaf nu is dat basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Het adres info@devrijeschooldenhaag.nl komt daarmee te vervallen.

Wij hopen dat u het nieuwe logo mooi vindt.

Niels

Read More

Maandbericht mei 2016

Ouderbibliotheek

Tijdens de meivakantie zijn er op de gangen van de peuters en de kleuters twee mooie boekenplanken gemaakt. Daar vindt u een collectie boeken over onder andere antroposofie en pedagogie die u mag meenemen om thuis te lezen. Schrijf even uw naam op in het schriftje dat bij de boeken ligt. Als u het boek uit hebt zet u het weer terug en streept uw naam weg uit het schriftje. Veel leesplezier!

Niels

 

De vrijwillige ouderbijdrage, hoe staat het daarmee?

Bedankt!
Dit bericht begin ik met een woord van dank aan u. Vorige zomer stuurden wij u een brief waarin uitleg gegeven werd over een andere insteek ten aanzien van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit schooljaar vroegen wij u om een basisbijdrage van € 400,- per kind. We hebben ouders wiens draagkracht dit bedrag te boven ging gevraagd om naar vermogen te schenken en draagkrachtige ouders om wat extra te schenken en, solidair aan degenen die dit bedrag niet kunnen opbrengen. Een spannende operatie omdat hierdoor minder duidelijk was wat we zouden ontvangen. Zou het meer of minder zijn dan we de vorige jaren van u ontvingen? Inmiddels is dat wel duidelijk geworden. Vele ouders hebben begin van het schooljaar zelf via de nieuwe web-based applicatie een toezegging gedaan. Wie niet reageerde op mails of brieven is gebeld. Dat heeft ertoe geleid dat praktisch alle ouders uiteindelijk een toezegging hebben gedaan en die ook zijn nagekomen. Dat is fantastisch! Toch hebben we minder geld binnen
gekregen dan we hadden verwacht, dit is dus ook een uitnodiging om een extra donatie te doen.

Waarvoor betaalt u de ouderbijdrage eigenlijk?
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die u als ouder aan de school doet in het vertrouwen dat de school daar mooi en goed vrijeschool onderwijs mee verzorgt. Rudolf Steiner sprak in dat kader over ‘schenkgeld’, geld dat het culturele en geestelijk leven mogelijk maakt. Met uw bijdrage geeft u ons de vrijheid invulling te geven aan het culturele en geestelijk leven op school. Maar hoe ziet dat er dan uit?

Binnen onze school zoeken wij steeds naar het ‘ware en het schone’. Dat onder andere zichtbaar wordt in ons mooie gebouw en haar inrichting met veel natuurlijke materialen (denk aan de houten vloeren en meubilair en het gebruik van natuurverven), kwalitatief hoogwaardige gebruiksartikelen (denk aan tekenpapier, potloden, waskrijt maar ook biologisch-dynamisch voedsel bij de kleuters). Het wordt ook zichtbaar in een ruim gevulde toneelkelder vol met mooie kleding voor de vele toneelstukken. Het is zichtbaar in de natuurlijke omkadering van ons gebouw, en het is zichtbaar in onze prachtige vleugel waar door professionele pianisten op wordt gespeeld tijdens koor- en euritmielessen. Deze zaken kosten extra geld.

Daarnaast staan wij voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Onderwijs waarin ieder kind zich naar eigen vermogen mag en kan ontwikkelen. Dat vraagt veel van de leerkrachten op het gebied van scholing en overleg, op het gebied van voorbereiding en opvolging. Het vraagt ook ondersteuning voor kinderen die even wat extra nodig hebben. Zeker de afgelopen twee jaar hebben we uren vrijgemaakt voor klassenassistentie. Op al deze gebieden gaan we vaak verder dan de overheidssubsidies ons toelaten.

Ten slotte hebben wij zo onze eigenheden als vrijeschool. Het schooljaar wordt gemarkeerd door de jaarfeesten waar we met elkaar zo veel plezier aan beleven en die ons een houvast bieden. Daarnaast vinden we het belangrijk om van buitenaf culturele activiteiten binnen onze school te halen, bijvoorbeeld door een jaarlijkse euritmievoorstelling voor de kinderen of het circus van vorig jaar. Om onze maatschappelijke relevantie als schoolbeweging goed voor het voetlicht te brengen en onze belangen te behartigen ondersteunen wij onze vereniging van vrijescholen jaarlijks met ons lidmaatschap. En afsluitend noem ik graag een kleine maar standvastige groep mensen binnen onze school, die wekelijks handelingen verzorgen en de school op die manier ook geestelijk extra ondersteunen.

Begrootte bedrag niet helemaal gehaald
De afgelopen jaren mochten wij steeds ruim € 150.000,- van u ontvangen. Veel geld waar wij de mooie dingen van kunnen doen zoals u hierboven hebt kunnen lezen. Overigens staan er nog voldoende belangrijke of zinvolle extra bestedingen op onze lijst. We zouden bijvoorbeeld graag nog meer ondersteuning bieden aan kinderen met een extra leervraag (en dat gaat zeker ook over hoogbegaafde kinderen) of extra speeltoestellen organiseren op het schoolplein.

Maar helaas is inmiddels duidelijk geworden dat het gemiddelde bedrag dat wij per leerling ontvingen met de nieuwe insteek € 35,- lager ligt dan voorgaande jaren, een tegenvaller van ongeveer € 15.000,-. Misschien was het richtbedrag van € 400,- te laag. Maar we wilden graag een bedrag voorstellen dat realistisch is voor wat wij gemiddeld per leerling uitgeven aan extra’s om ons onderwijs te kunnen vormgeven. We komen hierdoor niet acuut in de problemen, maar het betekent wel dat we heel kritisch moeten zijn in wat we wel en niet kunnen doen. In die zin is het een beperking van onze vrijheid. Misschien een kenmerk van deze tijd?

Extra toezegging?
Ik wil dit bericht echter niet negatief eindigen. Het is een prachtige dag, vanmorgen vierden we een heel fijn Pinksterfeest, er wordt op dit moment in onze grote zaal prachtig gezongen door de leerlingen van de bovenbouw, iedere week zijn er mooie toneelstukken van verschillende klassen, de school bruist, het schoolplein ligt er prachtig bij, de sfeer op school is goed en wij zijn heel blij met u! Maar mocht u na het lezen van dit verhaal denken “toch jammer dat ik niet wat meer heb toegezegd, al was het maar die € 35,-” of “Goh, mijn vakantiegeld komt eraan en ik wil de school nog wel een extraatje geven” weet dan dat dat bijzonder wordt geapprecieerd. Wij doen er mooie dingen mee voor uw kind!

U kunt uw bijdrage aan ons overmaken door een storting te doen op rekeningnummer NL63RABO 0115 3897 33 t.n.v. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland, o.v.v. “extra donatie onderbouw”

Niels

 

Het jonge kind

Het jonge kind; puur, enthousiast, speels en paradijselijk. Het is fijn werken met ze. Door kleuters te laten spelen en bewegen, door gewoontes aan te bieden en ze iets van verwondering en plezier te laten ervaren in de klas, helpen wij peuter- en kleuterjuffen ze om in hun lijf (basis) te komen. Waarom vinden we dat op de Vrije School belangrijk? En hoe komen we aan die ideeën? Er zijn mensen die de antroposofie van Rudolf Steiner vertalen naar onze tijd. Zo was op 2 november Edmond Schoorel op onze school om over het jonge kind te vertellen. Schoorel is een antroposofisch kinderarts en verbonden aan het Therapeuticum te Zeist. Normaal gesproken is hij een bevlogen en begrijpelijk spreker, maar deze keer was het moeilijker. Daarom heb ik die voordracht ter inspiratie en leidraad gebruikt om een artikel over het jonge kind te schrijven.

De 3x zevensjaars periodes
In de antroposofie verdelen we het leven of de ontwikkeling van de mens in perioden van zeven jaar*. Dit menswordingsproces is een geleidelijke ontwikkeling en stopt niet op het 18^e of 21^e jaar wanneer het kind officieel volwassen is. Elke periode heeft zijn eigen karakter. In de eerste periode tot het 7^e jaar, wordt het fysieke lijf opgebouwd en staat het kind open tegenover de buitenwereld. In de tweede periode betreedt het kind de mensenwereld en heeft een eigen wereld. In de derde periode zoekt het zichzelf en treedt naar buiten als jong mens. In het kort worden deze drie fasen hieronder besproken.

De eerste stap tot menswording is in het eigen lijf komen (of incarneren). Het kind wordt geboren, maar is dan nog niet helemaal met zijn lichamelijkheid verbonden. Als het kind zich in de eerste jaren goed hecht in zijn/haar lijf, heeft het een goede basis voor het verdere leven. De wereld is nog paradijselijk en het kind treedt de wereld in vertrouwen tegemoet. Het leert door nabootsing en ervaren. De zintuigen zijn open, zodat het kind de wereld leert kennen via die zintuigen: tastzin, pijnzin (levens-zin), bewegingszin (spierzin), evenwichtszin, reuk, smaak, zien (gezicht) en temperatuurzin. De baby en peuter leert en ervaart vooral met en door de eerste 4 zintuigen. De kleuter zit aan het einde van de eerste periode van zeven jaar en beleeft ook de volgende zintuigen en hecht zich in zijn/haar lijf. In de kleuterklas is er daarom veel aandacht voor bewegen, spel, fantasie en verhalen met een geestelijk aspect of oer symboliek als in sprookjes. De eerste periode wordt
afgesloten met de tandenwisseling en dan is het kind met zes of zeven jaar leerrijp. De beweging die bij deze periode hoort is er één van buiten naar binnen.

De tweede periode tussen het 7^e en 14^e jaar is om tussen de mensen te komen. Het kind wordt in een gezin geboren en de groep om het kind heen, breidt zich uit. Zo rond het zevende jaar komt het losser te staan van zijn moeder (ouders), heeft het minder bescherming nodig en krijgt het meer oog voor zijn/haar omgeving als vriendjes en (sport)clubs. Doordat het kind zich met zijn omgeving verbindt, wordt het een medemens. Het kind kan zich alleen dan met de wereld verbinden doordat het een eigen (binnen)wereld heeft. Hij is de koning van zijn wereld. In deze fase hebben taal en spraak een belangrijke betekenis. Logisch omdat het verbinden met de medemens in onze maatschappij vooral gaat via de communicatie. (Rudolf Steiner benoemt het gehoor en de spraak als hogere zintuigen van de waarneming.) De beweging die hierbij hoort is naar binnen en naar buiten.

De derde periode speelt zich af in de puberteit van 14 t/m 21 jaar. De puber treedt naar buiten en de ander als individu wordt gezocht. Maar hij/zij verbindt zich nu ook met zichzelf en dat heeft hij daarvoor dus nog niet gedaan. De puber krijgt verantwoordelijkheid en ontdekt of realiseert zich wat zijn lot is (waarvoor hij/zij op aarde gekomen is). Zijn interesses breiden zich uit en hij verbindt zichzelf ergens mee. Dat kan iets heel anders zijn dan hij/zij van huis heeft meegekregen of de ouders willen. De hogere zintuigen van de voorstelling of denkzin en het ik-zin horen hierbij. Het debat of de discussie is in deze periode dan ook geliefd. De beweging die bij de derde periode hoort is van de kern naar buiten.

De incarnatie van het kind
Een mens kan op twee manieren op aarde incarneren (in zijn lijf komen). De eerste is van boven (de geestelijke wereld) naar beneden en vindt plaats via de zintuigontwikkeling. De tweede is van beneden naar boven en heeft met de herstelkracht van de nacht te maken. Deze twee manieren of stromen vinden allebei plaats. Soms is een stroom iets duidelijker, maar voor de duidelijkheid: er zijn niet twee soorten kinderen. De twee manieren worden hieronder besproken.

De eerste manier van boven naar beneden heeft met de dag en wakker worden in de (12) zintuigen te maken. Via de zintuigwaarneming in de eerste twee levensjaren (tast, pijn, beweging, evenwicht, reuk, smaak, zien, temperatuur) ontdekt het kind de wereld. Wat buiten hem is, is als binnen een gewaarwording. Als de binnenwereld op orde is dan komen prikkels niet direct binnen, maar blijven het indrukken. Bij gevoelige kinderen komen prikkels wel direct binnen. Met 2½ zegt het kind ‘ik’ en komt het in een nieuwe fase. Peuters hebben een zich ontwikkelende binnenwereld en kunnen de dingen en gebeurtenissen gaan ‘begrijpen’ of herkennen met hun hart of lijf. Het leven resoneert met hun innerlijk. Ze snappen het leven echter nog niet met hun hoofd, want het denken hoort thuis in de 2^e zevensjaars periode! Deze fase duurt tot ca. het 5^e jaar en hierbij zijn de gewoontes belangrijk. Rituelen en dingen die steeds hetzelfde gaan, is voor het kind prettig en maakt het leven gemakkelijk
alsof het stroomt. Vaste regels helpen hem/haar om de wereld op zijn niveau te begrijpen. Daarom is in de peuter- en kleuterklas veel aandacht voor gewoonten* en gewoontevorming (en wil een kind thuis bijv. steeds hetzelfde boekje lezen). Daarnaast is het voor een kind belangrijk om de wereld te ontdekken en leren kennen via spel. Spel is een veilige manier om het leven te leren begrijpen met je lijf. Alle problemen worden spelend opgelost en ondeugend zijn mag als oudste kleuter. Cognitief begaafde kinderen die hier een fase overslaan kunnen later problemen krijgen met het begrijpen. Ze hebben de wereld onvoldoende ontmoet en hebben geen innerlijk referentiekader waardoor het begrijpen later moeilijk is. Aan het einde van deze fase hebben kleuters genoeg zelfvertrouwen opgebouwd en begrijpen ze de wereld voldoende, om te (durven) logeren. Vanaf het vijfde jaar kan het kind enige verantwoordelijk aan; het kan kleine taakjes uitvoeren en helpen met de dagelijkse dingen in huis
of de klas. Het is fijn voor ze om te ervaren dat ze iets kunnen. Ze gaan nu ook oefenen in eerlijk zijn en liegen. Daarnaast komt er een bewustzijn in tijd (morgen, vanmiddag, wanneer jarig etc.). Deze wakkerheid en vermogens hebben ze nodig bij het leren in de eerste klas.

Niet alleen antroposofen zien het belang in van gewoonten. Ook de bekende schrijfster Gretchen Rubin benadrukt het voordeel van gewoontevorming: Je brein wil gedrag in gewoonten gieten omdat dit ruimte schept om over ingewikkelde, nieuwe of onverwachte dingen te denken. Zo kun je bezig zijn met een artikel schrijven en tanden poetsen… want tanden poetsen is een gewoonte. Peuters moeten nog nadenken over lopen, iets oppakken of de trap beklimmen. Kijk alleen al hoeveel tijd ze aan het aantrekken van hun jas besteden! Gewoonten maken je brein beschikbaar voor hoger werk, omdat iets anders min of meer vanzelf gaat.

De tweede manier om te incarneren is de nachtstroom van beneden naar boven en dit is wat minder bekend. In de nacht zijn we volgens Schoorel allemaal wijs. Alles wat in de dag is misgegaan, wordt in de nacht hersteld. Het kind wordt ’s morgens weer fris wakker en brengt gratis gezondheid en wijsheid mee voor een nieuwe dag. Deze wijsheid zit in de orgaanwereld, die heel complex is. Hierin werken bioritmes en de kosmische herstelkrachten op het lichaam. In de slaap of vanuit zijn/haar droomwereld neemt het kind denkbeelden mee. Het is daarom belangrijk dat we als ouders de slaap niet in de war sturen, zodat deze nachtelijke processen goed plaats kunnen vinden. Alcohol (voor de volwassene), medicijnen, licht en straling (denk aan mobieltje of computer) werken verstorend. In de nacht is er het slaapbewustzijn van de stofwisseling. De organen en fysieke processen herstellen zich en de kern of ziel bevindt zich in de geestelijke wereld of droomwereld. Dit onbewuste eindigt in
bewuste voorstellingen als afbeeldingen of spiegelbeelden in de hersenen. Het jonge kind denkt nog niet in woorden en begrippen maar in beelden. De fantasie en het spel zijn belangrijk en overdag wordt het spel soms even stilgezet, zodat er een nieuw denkbeeld kan ontstaan. Sommige kleuters spreken dit ook uit. Een zekere rijping vindt plaats rond het 5^e jaar. In deze periode worden de tekeningen mooier en ingewikkelder en worden hun innerlijke beelden objectiever en abstracter. Dat abstracte vermogen en een rijk innerlijk beeldmateriaal heeft het kind nodig voor het ‘echte’ leren..

De 7 x 3 jaarsfases
Dwars door de zevenjaars periodes loopt de ontwikkeling in fases van drie jaar. Voor het jonge kind gaat het dan om de fase van 0 t/m 3 jaar en van 3 t/m 6 jaar. In de eerste drie jaar heeft het kind nog iets paradijselijks; een innerlijk religieus of heilig besef. Het is nog verbonden met de geestelijke wereld. Het is rustig in het lopen en het denken en willen is in ontwikkeling. Net voor het derde jaar gaat het ‘ik’ zeggen. De tweede fase is die van het spelen en bewegen. Rond het zesde jaar* vindt de tandenwisseling plaats, krijgt het zijn eerste vaste kiezen en wordt het kind schoolrijp. Die nieuwe kiezen zijn door hemzelf (zijn eigen stofwisseling) gevormd. Het kind gaat zich vervelen en dingen stom vinden. Voor een ouder en juf is het belangrijk om dit vervelen toe te staan; daarna (of daaruit) kan weer iets nieuws ontstaan. Met 9 jaar is daar een nieuw overgangsmoment. Het kind wordt wakker in zijn omgeving en alles is niet meer rozengeur en maneschijn. Voor sommige
kinderen is dit een moeilijke periode. In de fase van 12 jaar t/m 15 jaar start de puberteit en is het kind gevoelig voor drank en verstrooiing. Met 18 jaar krijgt het kind stemrecht en mogen ze (met rijbewijs) alleen een auto besturen. De hersenontwikkeling is met 18 jaar nog niet klaar; die rijpt uit t/m 24 jaar. Als laatste hoogte of dieptepunt is daar dan het 27ste jaar. Niet voor niets sterven er op die leeftijd artiesten en lopen hoogbegaafden dan vast. Als in de basis onvoldoende opgebouwd is, wordt of is het leven dan moeilijk(er).

Nachtmerries
Voor wie bij de lezing aanwezig was, herkent de vraag die op het einde van de avond aan Schoorel werd gesteld. Nachtmerries horen volgens Schoorel bij kinderen/mensen. ’s Nachts worden de belevenissen en indrukken van overdag verwerkt via dromen, stofwisselingsprocessen of er ontstaan er nieuwe beelden. Daarbij maakt het niet uit hoe diep men slaapt. De diepe slapers lijken soms helemaal ‘los’ van hun lichaam. Overdag kan een kind iets besluiten, wat invloed heeft op de nacht; opeens zindelijk zijn, of – ingeval een ouder kind – om zelf de dromen te sturen. Soms lijkt het kind ’s nachts in de war, maar blijkt er overdag geen last van te hebben. Als arts schrijft Schoorel bij nachtmerries regelmatig Natura voor. Een plant die stinkt, een innige verwantschap heeft met onraad en gevaar en werkt op de nachtelijke stofwisseling. Als natuurgeneeskundige geef ik één of meerdere bloesemremedies (o.a. Terra en Bescherming). Ouders kunnen zelf helpen door een engelsteen naast het bed
te leggen, de dag terug te vertellen (wat er beleefd is), spanning overdag te verminderen, kinderen te masseren en/of het licht in de kamer te dempen.

Gevoelige kinderen
Tegenwoordig zijn er veel gevoelige en allergische kinderen en daar ging de tweede vraag over. Alle kinderen worden geboren met een interesse in de wereld of de aarde. Sommige kinderen hebben een (grote) angst om die wereld te ontdekken. Het kind kan die angst overwinnen door de zintuigontwikkeling. Als de wereld ontdekt wordt via het aanraken, ruiken, horen, zien, bewegen en pijn, kan het die wereld lijfelijk gaan begrijpen en vertrouwen. Gevoelige kinderen blijven in de angst zitten het ontbreekt ze aan moed of gretigheid. Een aantal trekt zich terug en een aantal ‘overschreeuwt’ zichzelf en is druk. Bij terugtrekken naar binnen kan de wereld niet ontmoet worden en de drukke kinderen laten de wereld niet binnen komen, omdat de grens ver buiten zichzelf gelegd wordt. Schoorel adviseert om deze kinderen opnieuw te laten waarnemen en te masseren. Door massage spreek je de eerste zintuig de tast aan. Veel gevoelige kinderen vinden dat onprettig en dan is het zoeken naar een
vorm van aanraken die ze wel prettig vinden (zacht, stevig, voeten, rug, met olie, via stoeien etc.) of ritmische massage (antroposofische fysiotherapie). Als de stap van de tast overgeslagen wordt, dan neemt het kind volgens Schoorel de gevoeligheid mee. In de peuter- en kleuterklas kan een juf ouders van gevoelige kinderen adviseren om een wollen, wolzijden of zijden hemd te dragen. Zowel wol als zijden geeft het kind een extra laagje of huid, zodat de prikkels minder vaak of heftig binnenkomen. De Vrije School past goed bij gevoelige kinderen en heeft heel wat expertise in huis om die kinderen goed te begeleiden, zodat eruit komt wat ze in zich hebben. Als natuurgeneeskundige zie ik in mijn praktijk veel hoogsensitieve kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Natuurlijke middelen, homeopathie en Bloesemremedies werken bij deze kinderen erg goed. De kinderen met complexe vragen of raadsels (of die meer nodig hebben dan school kan bieden), worden doorverwezen naar het
Therapeuticum in Zoetermeer of Zeist. Zij hebben veel kennis en mogelijkheden in huis, om ouders en kinderen verder te helpen.

Marion Vreugdenhil
Kleuterjuf & natuurgeneeskundige

Meer lezen:
·         Bernard Lievegoed  De Levensloop van de mens duidelijk antroposofie.
·         Edmond Schoorel De eerste Zeven jaar
·         Hermann Koepke & Tineke Croese Kind van Zes
·         De magazines VOK: Vrije Opvoedkunst of Rondom het Kind

 

Project zangers gezocht voor Cantamus Alati!

Het koor Cantamus Alati bestaat dit jaar 60 jaar! En dat betekent dat we een jubileumconcert geven. Dit concert vindt plaats op zaterdag 1 oktober 2016 in de Agneskerk te Den Haag.
We zijn blij dat we dit jubileum gaan vieren en willen dat uitbundig doen. Het koor is springlevend. Steeds weer zijn er nieuwe, jonge koorleden die zich bij ons aansluiten en het enthousiasme van het zingen, de klank, sfeer en betekenis van mooie muziek weten over te brengen. Om ons jubileum luister bij te zetten is een Haagse componist, Nico de Rooij, gevraagd een stuk te schrijven waarin de zee een belangrijke rol speelt, the Rime of the Ancient Mariner. Nico heeft dit stuk in 1998 gecomponeerd ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de Vrije School. Voor ons jubileum heeft hij het opnieuw geredigeerd. Op dit moment wordt er een orkestpartij bij geschreven. Daarnaast zingen we een ander stuk, The Mirror of Perfection, van Blackford.
De geschiedenis van het koor gaat terug tot 1956 toen het Ouder- en Vriendenkoor werd opgericht onder leiding van de toenmalige dirigent Willem Bruning. De koorleden waren destijds allemaal ouders en vrienden van de Vrije School. Later kwamen er ook kinderen van de Vrije School bij. Misschien heeft u vroeger ook wel in het Vrije Koor school gezongen. Dan is het extra leuk om nu weer mee te doen! Wekelijks zingen we op donderdagavond onder de bezielende leiding van Kees van der Linden. Hij weet ons elke week weer opnieuw te inspireren en het beste uit onszelf te halen.
Voor ons jubileumconcert zoeken wij nog enthousiaste zangers en zangeressen. Heeft u zin om mee te zingen, meld u dan aan! Dat kan bij Toos van der Smit, secretaris van Cantamus Alati:

Als projectkoorlid woont u 12 repetities bij:
19 en 26 mei
2, 9, 16, 23 en 30 juni
25 augustus
1, 8, 15, 22 en 29 september

Generale repetitie en jubileum concert op 1 oktober 2016
Kosten € 75,- voor de repetities en € 40,- voor muziek en oefen-cd.
27 en 28 augustus is er een koorweekend in Beekbergen, we vinden het erg leuk als u mee gaat.

Read More