Blog

Maandbericht september 2017

Het nieuwe schooljaar is goed van start gegaan. Tijdens de pauzes is het een feest op het schoolplein. De drie derde klassen ontdekken het, voor hen, nieuwe grote plein en hoe zich te mengen tussen al die grote kinderen. Er worden allerhande spellen verzonnen, er is veel fysieke activiteit en plezier. In de klassen wordt er hard gewerkt. De twee eerste klassen zijn als een speer vertrokken en de kinderen schrijven inmiddels hun eerste woordjes.

Voor de euritmie hebben we twee nieuwe leerkrachten, Ingrid Thijssen en David Verbeeck. David vervangt Sanneke die met zwangerschapsverlof is en Ingrid vervangt Antonio die vanaf dit schooljaar alleen nog maar in Leiden werkt. Beide euritmisten zijn enkele jaren geleden afgestudeerd en brengen mooie nieuwe kwaliteiten mee de school in.

Tijdens de opening van dit schooljaar hebben we met elkaar stilgestaan bij waar onze prioriteiten liggen dit schooljaar. Meer daarover in het stukje over het jaarplan. Op één element daaruit (verantwoordelijkheidscultuur) ga ik uitgebreider in.

Nieuw dit schooljaar zijn lessen media wijsheid. Een wens die we al lang hebben maar tot nog toe niet wisten te realiseren. Na heel goed voorwerk van Thamar Hupkes vorig jaar (nu is Thamar eerste klas juf) kunnen de leerkrachten van de klassen 5 en 6 daar dit jaar invulling aan geven. Kari Liv (leerkracht in klas 5) zal dat coördineren. In het volgende maandbericht meer informatie hierover.

Wellicht is het u opgevallen, maar er is geen algemene ouderavond gepland in september. De afgelopen jaren was de opkomst daarvoor dusdanig laag dat ik heb besloten dit niet te continueren. In plaats daarvan ben ik bezig om dit jaar twee thema avonden te organiseren. Eén in het najaar en één in het voorjaar.

Ik wens ons allemaal een mooi schooljaar gebaseerd op samen leren, vertrouwen en vrede.

Niels Schieman

 

Jaarplan 2017-2018
We focussen onze aandacht dit jaar op de volgende vijf prioriteiten:
1. Het evalueren en verantwoorden van de leeropbrengsten (in brede zin).
2. Het versterken van de verantwoordelijkheidscultuur.
3. Het versterken van het sociale klimaat (de veiligheidsbeleving van kinderen).
4. Het herstructureren van de interne begeleiding inclusief het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan.
5. Het behalen van de management kwalificatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Deze vijf prioriteiten komen voort uit a) ons meerjaren schoolplan, b) nieuwe ontwikkelingen in onze omgeving (zoals het nieuwe inspectie kader) en c) nieuwe inzichten bij onszelf en bij u als ouders.

Achtergrond bij het jaarplan
Iedere dag wordt er door iedereen met veel inzet en passie gewerkt om mooi en goed onderwijs te verzorgen voor alle kinderen op onze school. Er is veel expertise aanwezig wat zich vertaalt in een rijk pedagogisch klimaat, aandacht voor didactiek en een aangename sfeer in de school.
We zijn ook een ontwikkelingsgerichte organisatie die zich open opstelt voor wat (nog) beter kan. Daartoe maken we ieder jaar een jaarplan. Het jaarplan gaat specifiek over acties die we ondernemen met als doel ons handelen verder te ontwikkelen en/of verbeteren. Regulier terugkerende acties t.b.v. een goede schoolwerking worden niet in het jaarplan genoemd. Die borgen we binnen onze reguliere afspraken.

Verantwoordelijkheidscultuur: aandacht en respect voor afspraken
Veel spanningen komen voort uit onduidelijkheid over afspraken. Niet fijn.
· Wat wordt er van mij verwacht?
· Waarom ben je boos op mij, ik doe toch niets verkeerd?
· Je spreekt mij aan op iets waar ik niks van weet!

Om deze reden hebben we vorig jaar een start gemaakt met het versterken van onze verantwoordelijkheidscultuur. Kort gezegd komt dat er op neer dat we zorgen dat onze afspraken inhoudelijk helder zijn en ook eenvoudig terug te vinden. Vervolgens nemen we als individu de verantwoordelijkheid om ons aan deze afsprak te houden en er niet van af wijken voordat we dat hebben besloten in gezamenlijk overleg met degene met wie we de afspraak hebben gemaakt.

Het is onze ambitie deze cultuur binnen de hele school als normale standaard te krijgen. Te beginnen bij onszelf, maar ook bij de kinderen en in onze interactie met u.

In dit kader zal ik voortaan iedere maand één schoolregel uitlichten en daarbij ook steeds aangeven wat de achtergrond van deze afspraak is en waar die terug is te vinden (op onze website).

 

Bijzondere vrije dagen in september
Op 18 en 19 september (Prinsjesdag) zijn alle kinderen vrij. Voor hen even een lekker lang weekend na vier weken werken. Wij starten op maandag 18 september met het scholingstraject ‘Anders evalueren en verantwoorden’. Deze scholing, die het hele schooljaar duurt, sluit aan bij onze wens beter en completer in beeld te brengen hoe ieder kind zich ontwikkelt. U zal daar het komende jaar nog regelmatig over horen en lezen want uw betrokkenheid is onderdeel van deze nieuwe aanpak. Overigens past deze scholing ook helemaal binnen het speerpunt ‘Evalueren en verantwoorden van de leeropbrengsten’ uit het jaarplan.

Op 19 september nemen we de tijd voor het interdisciplinair overleg dat wij twee keer per jaar houden. Tijdens dit overleg gaan klas leerkrachten en vakleerkrachten met elkaar in gesprek over het reilen en zeilen van de klas. Hierdoor zijn klas leerkracht en vakleerkrachten beter in staat om samen op te trekken en alle kinderen goed te zien. Vooral voor de vakleerkrachten die in heel veel klassen lesgeven is dit een intensieve dag.
Uitgelichte schoolregel: Gsm gebruik op school

Op onze website  en in de schoolgids  hebben we aangegeven wat wij verwachten t.a.v. het gebruik van mobiele telefoons door kinderen en ouders. Er staat:

“Onder schooltijd dienen mobiele telefoons van de leerlingen uitgeschakeld te zijn, en in de tas te blijven. Bij overtreding wordt de telefoon in beslag genomen. Deze kan door de ouder/verzorger van de leerling opgehaald worden bij Helma (als dat in redelijkheid onmogelijk is kan de ouder contact opnemen met Helma met het verzoek de telefoon terug te geven). Na schooltijd mag het mobieltje buiten het plein aangezet worden om te bellen.
In de school mag door ouders geen gebruikt worden gemaakt van een mobiele telefoon. Er mag in en om de school niet gefilmd of gefotografeerd worden zonder toestemming van de schoolleiding.”

Deze regels zijn opgesteld om te zorgen dat kinderen op school voldoende betrokken zijn op elkaar en hun omgeving. Bovendien willen we dat ze tijdens het buitenspel ook echt (fysiek) spelen, ook na schooltijd. Telefoons zijn voor de wat oudere kinderen handig om contact het houden met bijvoorbeeld het thuisfront en hoeven daarom niet volledig van school geweerd te worden.

Natuurlijk willen we graag dat ook u als ouder met voldoende aandacht betrokken bent op wat er op school gebeurt. Daarom is het bellen in de school niet gewenst (en dus niet toegestaan). Overigens vinden wij het fijn als u ook het gebruik van uw telefoon op het schoolplein zoveel mogelijk beperkt.

De regel dat er niet mag worden gefilmd en gefotografeerd is ingegeven vanuit privacy overwegingen. Wij zijn er aan gehouden dat er geen beeldmateriaal van kinderen op of rondom de school wordt verspreid, tenzij dat duidelijk is afgesproken met betrokkenen.

 

Ouderbijdrage 2017-2018
Aan het einde van de zomervakantie heeft u van mij een brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage. Graag ontvangen wij in september uw reactie op de vraag met welk bedrag u onze schoolwerking ook dit jaar weer wil ondersteunen. Als u dat nog niet heeft aangegeven ontvangt u binnenkort opnieuw een mail met een link waarmee u dat kenbaar kan maken. Graag uw aandacht daarvoor.

Heeft u niets ontvangen? Stuur even een mailtje aan Therese:

Aan iedereen die inmiddels heeft gereageerd veel dank!

 

Zingen met ouders op de vrijdagochtend
Oproep aan alle ouders die willen zingen uit het vrije school repertoire. Geef je op bij Marie de Geus.
Klik hier  voor meer informatie.