Blog

Maandbericht oktober 2019

Verslag van de algemene ouderavond

De ouderavond werd door mij geopend met het voorlezen van onze grondsteenspreuk. De eerste zin van die spreuk is:

Dit huis is er voor het welzijn van alle mensen, dat begint bij de kinderen en dat zal toenemen naarmate wij hen met zorg omringen.

Daarna heb ik kort gesproken over mijn wens om met elkaar in gesprek te komen, om ouderbetrokkenheid te versterken en de school voor te bereiden op een stralende toekomst. Daarbij heb ik aangegeven dat het ook een spannende zoektocht is omdat er in de afgelopen 96 jaar meer dan eens conflicten zijn geweest vanwege verschillende inzichten en verwachtingen gekoppeld aan een hoge emotionele betrokkenheid. Die bezorgdheid mag echter geen reden zijn om het gesprek niet aan te gaan en op deze avond is er een mooie eerste stap gezet in een respectvolle dialoog tussen ouders onderling en ouders en leerkrachten. Mijn hele ‘speech’ kun je hier nalezen.

Na mijn opening heeft Artho Jansen de positie van de basisschool binnen het grotere geheel van de stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland toegelicht. Hij gaf een korte uitleg van de problemen die er op de Waalsdorperweg zijn geweest het afgelopen schooljaar en hoe er met de nieuwe rector nu wordt gewerkt aan herstel.

Vervolgens heeft Andreas (leerkracht in klas 5) laten zien hoe het lerarencollege vandaag de dag zelf de impuls beziet van waaruit onze schoolbeweging ontstond. Iets dat we zullen meenemen in onze toekomstige gesprekken met elkaar.

Daarna is er in wisselende samenstelling gesproken over de volgende drie vragen:

 •  Waar heb je, ten aanzien van het schoolleven van jouw kind, behoefte aan als ouder/verzorger?
 •  Wat wil je heel concreet van school? (dus niet wat je niet wil)
 •  Wat wil je daar zelf voor doen? (maar echt willen!)

De uitkomsten van deze gesprekken was dat we met elkaar vanuit de driehoek kind-ouder-school in contact willen zijn. We gaan samen zoeken naar waar verbetering nodig is. Daarbij was er een oproep om ook vooral elkaar in het doen te vinden, en niet alleen in gesprek. Ouders hebben aangegeven graag mee te denken als er vanuit school een concrete hulpvraag komt. Goede en tijdige communicatie helpt om vertrouwen te houden, maar het wordt breed (h-)erkent dat dit niet eenvoudig is in deze tijd van informatie overkill. Er kwam een duidelijke oproep van leerkrachten aan ouders om echt aanwezig te zijn op ouderavonden, omdat dit een belangrijk moment van informatie uitwisseling is. Een ludiek idee dat ontstond was om met enige regelmaat een Waldorf café te organiseren waar je kan binnenlopen en elkaar ontmoeten.

We hebben afgesproken om in een kleinere werkgroep door te denken over zaken als ouderbetrokkenheid, financiële ondersteuning van de school en communicatie. Het is niet de bedoeling dat dit een nieuw medezeggenschapsorgaan wordt naast de bestaande MR maar juist een denktank die school kan ondersteunen met concrete hulp vanuit de expertise die er bij ouders aanwezig is. Daarvoor hebben zich inmiddels 11 mensen aangemeld, maar meer meedenkers zijn welkom. Wil je ook helpen, meld je dan bij mij via n.schieman@devrijeschoolndehaag.nl. Vanuit kleine initiatieven laten we zo mooie dingen tot stand komen.

Niels Schieman

 

Stilstaan bij 100 jaar Waldorfscholen in de wereld

Afgelopen 7 september, precies 100 jaar geleden, werd in de grote zaal van de Stadtgarten  in Stuttgart de opening gevierd van de Freie Waldorfschool o.l.v.  Rudolf Steiner met 256 kinderen, hun ouders, het nieuwe lerarencollege en vele gasten. Alle kranten schreven over de feestelijke toespraken, muzikale bijdragen en het euritmieoptreden van een groepje leerlingen.  In mei 1919 was het café-restaurant Uhlandshohe aangekocht door Emil Molt en de hele zomer door was er verbouwd en geschilderd om het gebouw lesklaar te maken. 2/3 deel van de leerlingen waren kinderen van arbeiders van de Waldorf- Astoria sigarettenfabriek, de andere leerlingen waren kinderen van voornamelijk in Stuttgart wonende antroposofen. De school kwam tot stand na vraag van Emil Molt (directeur van de fabriek) aan Rudolf Steiner om een school voor jongens en meisjes uit alle klassen van de maatschappij mee te helpen oprichten. De 1e WO was nauwelijks voorbij, Duitsland lag in puin, het verdrag van Versaille moest nog worden getekend.

In korte tijd werd een lerarencollege gevormd dat 3 weken lang met Rudolf Steiner werkte aan de menskunde, het leerplan en hoe de school zou moeten functioneren. Omdat nog niet al het meubilair was gekomen en werden in de eerste lesweken de lokalen gevuld met stoelen uit het restaurant en de leerlingen schreven in hun schrift op hun knieën. Rudolf Steiner bleef tot aan zijn dood in 1925 diep verbonden met de kinderen en leraren van deze school. Zijn hoop was dat er in korte tijd overal in Duitsland, Europa en de wereld scholen zouden worden opgericht om de cultuur en kinderen te redden van de onthutsende naweeën van de 1e WO.

Dit verhaal en vele andere verhalen over de eerste Waldorfschool, de vergaderingen met Rudolf Steiner, en alles waar de school mee te maken kreeg in de eerste jaren (ook alle negatieve/haat campagnes)  is te vinden in drie net nieuw verschenen boeken. Zeer lezenswaard, van harte aanbevolen en te verkrijgen bij de Haagse Boekerij.
* Die Waldorfschule und ihre Menschen Weltweit. Nana Göbel ( 3 delen)
* Freie Waldorfschule in Stuttgart, 1919-1925. Tomas Zdrazil
* Emil & Berta, The origin of the Waldorfschool movement, Sophia Murphy-Molt (ook in het Nederlands verkrijgbaar)
(met dank aan Sietske Asselbergs-Hagedoorn voor deze tekst)

 

Viering Waldorf 100 in Nederland

Op 20 september j.l. vierden we in Nederland dit 100 jarig bestaan van de vrijescholen in de wereld. Alle vrijescholen in Nederland waren op deze dag gesloten en in een gigantisch complex van oude fabriekshallen in Maarssen kwamen meer dan 3000 ‘vrijescholers’ bijeen op het ‘Waldorf 100 Festival’. De ondertitel van dit festival was: ‘Een traditie van vernieuwing’. Zie https://www.vrijescholen.nl/nieuws/waldorf100-kaars

De Vrije School Den Haag is de eerste Vrijeschool in Nederland en zij bestaat over vier jaar, in 2023, 100 jaar. Wij hopen dat we over vier jaar zover zijn dat ook wij ons 100-jarig jubileum in Den Haag zo mooi en groots kunnen vieren. We mogen trots zijn op wat drie generaties voor ons met elkaar in de wereld hebben gebracht in de afgelopen 20e eeuw. En op alle leerlingen, ouders en personeel die de Vrijeschool-impuls ook in de 21e eeuw voortdragen en verder ontwikkelen.

Rob van der Meijden (rector bovenbouw) en Niels Schieman (scholleider onderbouw)

 

Bazar 2019

Goed nieuws ook dit jaar gaat de Bazar weer door en wel op zaterdag 2 november. De Bazar is het jaarlijkse evenement van De Vrije School Den Haag door ouders, voor de kinderen en de school.

Wat is er nodig?

Allereerst, HULP; de hulp van vele enthousiaste ouders!
Hulp in de vorm van;

·         het coördineren/organiseren van de klassenactiviteit,

·         bij de organisatie van de activiteit voor de klas op de dag zelf,

·         in de vorm van het bakken van hartige en zoete taarten en maken van wraps e.d……en

·         natuurlijk op de dag zelf (en de avond tevoren) hulptroepen voor op- en afbouw!

NB: bij niet genoeg aanmeldingen hiervoor kan de Bazar niet doorgaan.

Intekenlijst voor het op- en afbouwen hangt vanaf maandag op het prikbord bij de Grote Zaal.

Bazarouder
Via de klassenouders worden enthousiaste ouders gezocht die de Bazar-activiteit van die klas willen coördineren en/of verzorgen. Aankomende maandag 7 oktober is er een contactouderavond. Op deze avond horen wij graag wie er per klas Bazarouder is. Er kan ook al een voorstel voor de klassenactiviteit worden gedaan.

Spullen; U weet het, wij zoeken spullen voor:

·         de grabbelrok; we zoeken heel veel kleine verantwoorde cadeautjes (meer dan 800!)

·         de speelgoedbeurs; mooi en verantwoord speelgoed voor alle leeftijden

·         de kledingbeurs; mooie, schone en verantwoorde kleding vanaf maat 92 en dameskleding.

·         de boekenbeurs; mooie (antroposofische) boeken

Wat is er te doen?
Door de klassen worden activiteiten georganiseerd. Jaarlijks zijn dit bijvoorbeeld de grabbelrok, het spookhuis en kabouterstad. Maar ook koekjes bakken en de kleding-, speelgoed- en boekenbeurs zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Zoals elk jaar vragen we dat elke klas ook een bijdrage verzorgt in de vorm van (per klas 4 zoete en 4 hartige) zelf gebakken taarten en dit jaar voor het eerst ook 15 wraps per klas.
Er zijn twee grand cafés waar de taarten, wraps en broodjes verkocht worden. Daarnaast is er thee, koffie en limonade te verkrijgen.
Zoals we inmiddels gewend zijn, zullen ook komend jaar weer vele externe organisaties met hun mooie spullen in de grote zaal te vinden zijn!

Kortom, het wordt weer een gezellige en mooie dag! Wil je helpen? Meld je dan aan via bazar@devrijeschooldenhaag.nl of op de intekenlijst die maandag ophangt in de school.

Namens de nieuwe Bazarcommissie;

 • Adita Duijndam (2a, kleuters) – Algemeen aanspreekpunt
 • Bastiaan van Delft (1b en 2b)  – Aanspreekpunt klassen
 • Femke Ennema (3a en 5a) – Aanspreekpunt externen
 • Fleur van Roon (kleuters) – Aanspreekpunt financiën
 • Iris Kramer (3a) – Aanspreekpunt horeca
 • Marcha Verdoorn (kleuters) – Algemeen aanspreekpunt

 

Diverse lezingen en andere interessante activiteiten

100 jaar Vrijeschoolonderwijs, wat kunnen we daaruit leren voor de toekomst?
Om ook met elkaar stil te staan bij het 100 jarig bestaan van de Vrijescholen, organiseren wij in samenwerking met de antroposofische vereniging Den Haag een lezingenreeks op drie woensdagavonden in november. Ouders, leerkrachten en geïnteresseerden uit de hele regio zijn uitgenodigd om te luisteren naar drie bijzondere gastsprekers en met elkaar in gesprek te gaan. Als ouders en verzorgers van onze school willen we jullie natuurlijk speciaal welkom heten op deze avonden.

Woensdag 6 november:
Frans Lutters, leerkracht Stichtse Vrije School, voorzitter Vereniging Vrije Opvoedkunst
Het tijdsgewricht 100 jaar geleden; waaraan ontvlamden de oprichters; de idealen, visie, inzichten van Rudolf Steiner, Emil Molt, Daan van Bemmelen. Welke betekenis heeft dit voor de toekomst?

Woensdag 20 november:
Nana Göbel, Board Friends of Waldorf Education Worldwide
Waldorf schools today; The inspiration of and practice in +1.000 schools in 60 countries all over the world. What can we learn from them for our future?
(Engels-, Duits- en Nederlandstalig door elkaar heen)

Woensdag 27 november:
Christof Wiechert, voormalig leerkracht op onze school en voormalig leider pedagogische sectie Goetheanum
Onze tijd, onze kinderen, hun toekomst. Wat vraagt dit van ons leerkrachten en ouders?

 • Locatie: Grote zaal van de Abbenbroekweg
 • Aanvang 20:00 uur (inloop met koffie en thee om 19:30)
 • Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage kan je op de avond zelf doneren.

Verdiepingsavond ‘Een mening hebben is iets anders dan een oordeel vormen’
Morgenavond om 20.00 uur komt Jacques Meulman in de grote zaal op de Abbenbroekweg spreken over het thema ‘Een mening hebben is iets anders dan een oordeel vormen’. Deze avond is bedoeld voor ouders en leraren. De kosten zijn €10 en je kan je nog aanmelden bij Evelyn Fernandez via ey.fernandez@gmail.com

Cursus vrijeschoolpedagogie

Vorige week heb je een uitnodiging ontvangen voor een cursus Vrijeschool pedagogie die wordt verzorgd door onze collega’s van de bovenbouw. Hier nogmaals deze informatie.

 

Kinderatelier

Sinds begin september verzorgd Sandrina Janssen, kunstzinnig therapeut en medewerker van onze naschoolse opvang, op woensdagmiddag een kinderatelier. Doel is dat kinderen samen kunstzinnig ontspannen en plezier hebben. Meer informatie vind je hier.

 

Typecursus

In het voorjaar organiseren we weer een typecursus voor kinderen. Alle informatie daarover kan je hier nalezen.

 

Huishoudelijke zaken
Brengen en halen met de auto
Nu het weer slechter wordt komen er weer meer kinderen met de auto naar school. Het resultaat is parkeerproblemen rond de school, geblokkeerde wegen, onveilige situaties en vooral, meer kinderen die te laat komen door onvoorziene verkeersproblemen. Kom je met de auto, doe dat dan verantwoordelijk. Vertrek ruim op tijd en parkeer desnoods wat verder van school zodat iedereen veilig en op tijd op school kan komen en ’s middags rustig kan vertrekken.
Als het dan toch een keer niet lukt om op tijd te zijn, blijf dan rustig en kom beter 10 minuten te laat dan 2 minuten. De voordeur gaat om 8:30 dicht en om 8:40 weer open om zo de rust in de school te bewaren en gestress te voorkomen.

Niet mee naar binnen lopen in de ochtend
Het is echt niet de bedoeling om ’s morgens mee naar binnen te lopen met je kind. Een heel korte mededeling aan de leerkracht kan op het plein, net voor het naar binnengaan. Als er een belangrijke mededeling is kan je die meestal bij Therese of mij kwijt nadat de kinderen naar binnen zijn. Wij zorgen dan dat die op de juiste plek terecht komt. De leerkracht heeft vanaf het moment dat zij naar binnen gaan lopen alle aandacht op de klas gericht.

Woonruimte gezocht!
In juli is Lindie van Jaarsveld uit Zuid-Afrika naar Den Haag gekomen om les te geven aan onze internationale school. Tot op heden heeft zij nog geen woonruimte gevonden waar ze samen met haar hond Sam kan wonen. Zij mist Sam enorm. Weet jij wellicht een woonruimte die zij kan huren (van een leerkracht salaris)  stuur haar dan een berichtje op l.vanjaarsveld@iwsth.org (Engels of Nederlands)

Muizen-rattenvallen rondom de school
Er zijn 30 stalen muizen-rattenvallen geplaats rondom de school. In de kisten zit lokaas om het ongedierte te vangen. Verder is er een abonnement afgesloten met Rentokil waarin zij 6 keer per jaar zowel binnen al buiten de vallen komen controleren. Tevens zal Marc, onze hovenier tussendoor ook de buitenvallen checken. Wij hopen hiermee het ongedierte buiten de school te kunnen houden.