Blog

Maandbericht oktober 2018

Inspectie voor het onderwijs
De inspectie heeft op donderdag 4 oktober onze school bezocht. Na afloop heeft zij de volgende vier elementen teruggekoppeld aan college en bestuur.
1. Aanbod: goed. Er is een breed Vrijeschool aanbod gezien, met periode onderwijs, kunst, koor, handwerken en gym en daarnaast is waargenomen dat er nog andere vakken aanwezig waren die nu niet gezien zijn. De kwaliteit van deze vakken is ronduit goed, waarbij opvalt hoe goed de visie is  vertaald naar de lespraktijk. Ook de doorlopende leerlijn naar het VO was duidelijk merkbaar, de inspectie geeft de school hier complimenten over.
2. Didactisch handelen: voldoende, maar met herstel opdracht. Met name het afstemmen van de lessen op de doelen van die lessen moet in de optiek van de inspectie verbeteren. Dit geldt ook voor de vertaling van de analyse van de opbrengsten van de leerlingen in groepsplannen. We hebben hier een jaar de tijd voor gekregen.
3. Opbrengsten: voldoende. De afgelopen drie jaar zijn de opbrengsten voldoende, maar de opbrengsten blijven rond de grens schommelen, terwijl de inspectie ziet dat dit niet nodig is, als er meer focus is op de resultaten.
4. Kwaliteitszorg: voldoende. Met name het inzicht in de eigen aspecten kan beter, daarbij gaat het vooral ook om de eenduidigheid en de focus op de dezelfde richting. De inspectie ziet dat hier reeds stappen in gezet zijn, onder meer door de externe ondersteuning die is aangetrokken (Paul van Meurs).

Tot slot heeft  de inspectie met de leerlingen gesproken. Opvallend is dat zij trost zijn op hun school en het werk dat zij daar doen. Ze geven aan dat ze het heel fijn hebben en dat er nagenoeg niet gepest wordt. En tot slot: ze hebben geloof in hun leraren!

Voor ons is deze terugkoppeling een prettige bevestiging van de kwaliteit van ons Vrijeschool onderwijs en tegelijkertijd een oproep om vooral op het gebied van gedifferentieerd en opbrengstgericht werken nu echt nog die stappen extra te zetten waarvan we weten dat het kan en moet. Samen met Paul van Meurs zullen we daar dit schooljaar invulling aan geven.

Nieuws van de MR
Naar aanleiding van onze oproep in september voor 2 nieuwe leden voor de Oudergeleding van de MR, zijn er 2 reacties gekomen. Omdat er ook 2 plekken vacant waren is het niet nodig geweest om verkiezingen uit te schrijven, en zijn de twee nieuwe ouders in de vergadering van maandag 24 september jl. door de MR benoemd.

We zijn dan ook verheugd te kunnen mededelen dat met deze benoemingen de MR weer op volledige sterkte is.

De MR bestaat vanaf heden uit de volgende leden:
Personeelsgeleding (MR-P):
·         Emmanuelle Commandeur (kleuterleerkracht)
·         Caroline Kaptein (klassenleerkracht)
·         Sanneke Potgiesser (secretaris, vakleerkracht)
Oudergeleding (MR-O):
·         Renilde Heerema (plaatsvervangend voorzitter)
·         Robert van den Bout (nieuw, voorzitter)
·         Joost Mors (nieuw)

Tijdens deze vergadering is ook het Medezeggenschapsreglement vastgesteld. Deze kan u hier downloaden en wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de school. Voor vragen zijn we altijd te bereiken via: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl , of spreek ons gewoon aan op het schoolplein.
De volgende vergadering van de MR is op maandag 12 november.
Renilde

Voorstel: extra lesvrije week in juni?
Enkele weken geleden heb ik op verschillende plekken de vraag in de week gelegd of het wenselijk is om de week van 10 juni lesvrij te maken. De periode van meivakantie tot zomervakantie is namelijk 11 weken en dat is wel erg lang voor zowel de kinderen als ons. Maandag 10 juni was sowieso al vrij i.v.m. Pinksteren en de lesvrije dag op maandag 17 juni zou dan vervallen.

Door het schooljaar heen zijn en worden er dan geen scholingsdagen meer voorzien.

Tot nu toe heb ik alleen maar positieve reactie gekregen op dit voorstel. Op 12 november vraag ik de MR om definitieve instemming met dit plan. Eventuele bezwaren dus graag voor die tijd melden bij de oudergeleding via het email adres hierboven.

Regel van de maand: Jas of trui/vest aan?
Achter het raam bij de hoofdingang van de school staat iedere pauze een kaart waarop staat of de kinderen een jas of trui aan moeten bij het buiten spelen. Als er geen kaart staat hoeven ze dus geen jas of trui aan.

We hebben dit zo gedaan om oeverloze discussies tijdens de pauze te voorkomen en te zorgen dat alle kinderen dezelfde informatie hebben. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen passend gekleed is tijdens de pauze.

Zesde klassers mogen zelf bepalen wat ze doen. Dat is onderdeel van het ouder worden en het leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Zij worden er echter wel op aangesproken als zij zich onvoldoende warm/droog kleden.

Op mooie dagen mogen de kinderen vaak naar buiten zonder jas maar met een trui of vest. Als zij dan alleen een T-shirt aan hebben moeten ze dus hun jas aanhouden. U kan uw kind hier op wijzen bij het aankleden, zeker tijdens de herfst en het voorjaar.