Blog

Maandbericht november 2018

Scholing van onszelf
Op donderdagmiddag, als de laatste kinderen de school verlaten of zich installeren bij Het Grote Huis, klinkt de bel door de gangen. Iedereen verzamelt zich in de grote zaal voor onze eigen scholing.

Na de herfstvakantie zijn wij aan het werk gegaan om onze scholingsplannen, die we sinds de zomervakantie aan het ontwikkelen waren, op de grond te krijgen. Nadat het inspectiebezoek nog eens bevestigde dat we op de goede weg waren heeft Paul van Meurs zijn plan om te komen tot een verdieping van de onderwijskwaliteit in afstemming met de schoolleiding en het college van leerkrachten vastgesteld. Deze week hebben we de eerste echte scholingsmiddag gehad. De rest van dit schooljaar zullen alle leerkrachten zich verder scholen in het gedifferentieerd lesgeven (dat betekent zo lesgeven dat de inhoud van de les aansluit bij de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen). Daar liggen een aantal didactische uitgangspunten onder die we willen versterken in de gewoonte van het handelen in de klas. Leerkrachten doen dat aan de hand van korte instructies door Paul van Meurs. Vervolgens gaan ze aan de hand van kijkwijzers met elkaar in gesprek in intervisie teams. De schoolleiding
(intern begeleiders, Paul van Meurs en ikzelf) gaat vervolgens in de klas na hoe dat lukt en gaat samen met de leerkracht na wat er nog aan extra scholing nodig is.

Deze aanpak is met enthousiasme opgepakt door iedereen. Het vooruitzicht, van het leren van en met elkaar en het komen tot meer duidelijkheid over hoe we uitvoering geven aan ons onderwijskundig beleid, sluit aan bij een bestaande wens.
U begrijpt dat dit ook het nodige vraagt van de energie van leerkrachten. Naast de dagelijkse voorbereidingen en het lesgeven is iedereen bijna continue actief met een aantal ontwikkeldoelen bezig. Van de andere kant levert het ook weer energie op.

Ik ben zeer positief over de professionaliteit van iedereen. Ook Paul van Meurs, die in veel scholen werkt, merkt op dat ons college heel serieus en betrokken met dit scholingstraject aan de slag is. Voor mij een bevestiging dat we een prachtige school zijn!

Extra vakantieweek
Vorige maand heb ik laten weten dat wij overwegen om in de week van 10 juni een extra vakantieweek voor de leerlingen te organiseren. Dit is ingegeven omdat de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie te lang is voor leerlingen en leerkrachten. Ik heb u uitgenodigd om via de MR te laten weten als u daar iets van vond. Het blijkt dat de meeste ouders positief staan tegenover dit initiatief. Ook de leerkrachten hebben aangegeven dit graag te willen. Zij zullen die week gebruiken voor de getuigschriften en de afronding van het scholingstraject.

Daarom is deze week in afstemming met de MR besloten dat dit definitief doorgaat. De week van 10 juni zijn alle kinderen dus vrij. Onze buitenschoolse opvang Het Grote Huis is natuurlijk open voor wie daar gebruik van wil maken. Zij zullen hier zelf binnenkort nog meer informatie over geven.

Extra oudercursus
Door enthousiaste reacties op de eerste cursussen en vragen van ouders om deze cursus te herhalen, zal er dit voorjaar opnieuw een oudercursus gegeven worden door Esther Wilzing,  Pedagoog van De Sprank en Helianne Huisman, kleuterleerkracht en teamleidster van de kleuterafdeling.

De volgende onderwerpen zullen op vier maandagavonden aan bod komen.
* Zicht op de ontwikkeling van je kind door het bespreken van de vier wezensdelen die in elk mens aanwezig zijn en de ontwikkelingsfasen van zeven jaar.
* De Temperamenten. Welke temperamenten zijn er, hoe kun je deze als volwassene ervaren, waar herkennen we onze eigen kinderen, kunnen we ze beter begrijpen en eventueel ons handelen aanpassen?
* Liefdevol en bewust opvoeden (grenzen stellen). Dit onderwerp geeft ruimte voor veel praktische vragen en inzichten over bijvoorbeeld dagindeling, luisteren, samen spelen, straffen of belonen en vele andere opvoedingsvraagstukken. Verschillende methoden komen aan bod om naar je eigen handelen en het handelen van je kind te kijken zoals de kindbespreking en intervisie met behulp van een casus van een of meerdere ouders.

Bij elke bijeenkomst is er voldoende tijd om eigen vragen en interesses op het gebied van opvoeding aan bod te laten komen.
Wij verheugen ons op een mooie cursus met praktische tips en antroposofische verdieping.

Esther Wilzing (estherwilzing@de-sprank.nl)

Helianne Huisman (h.huisman@devrijeschooldenhaag.nl)

Praktische informatie:
* Vier maandagavonden: 11, 18 en 25 maart en 1 april 2019
* Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
* Plaats: Abbenbroekweg 7 (Peutergang)
* Kosten: 60 euro (mocht dit bedrag een probleem voor u zijn kunt u contact opnemen met Esther Wilzing)
* Opgeven via email met als onderwerp: Aanmelding oudercursus maart 2019

Na opgave wordt u een factuur gestuurd. Het overgemaakte bedrag maakt de reservering definitief.
Maximum aantal deelnemers: 15