Blog

Maandbericht november 2017

Een internationale vrijeschool in Den Haag

Momenteel ben ik (op mijn vrije woensdagen) met een aantal mensen bezig met de oprichting van een internationale afdeling van onze school. Nu dat serieus vorm lijkt te gaan krijgen, is het tijd om u als ouders hierover te informeren. Ik ga in op de vragen waarom we dit initiatief zijn gestart en wat de impact daarvan is op onze school.

Waarom een internationale school?
De afgelopen jaren constateren wij een toegenomen interesse voor onze school. Daardoor zijn er wachtlijsten ontstaan en zien we ook een steeds grotere instroom van kinderen waarvoor het Nederlands niet de moedertaal is. Soms gaat het om kinderen van internationale werknemers. Eerdere pogingen om onze school verder uit te breiden met een extra dependance zijn gestrand op geldende regelgeving, maar het starten van een internationale dependance blijkt eenvoudiger. Vanuit deze twee gegevens is het idee voor een internationale vrijeschool ontstaan (formeel gaat het om een afdeling van onze basisschool).
Nu hebben wij niet de illusie dat een internationale school de wachtlijsten zal oplossen. Maar het idee bleef toch hangen. Immers wij zijn een internationale schoolbeweging met meer dan 1100 scholen verdeelt over meer dan 70 landen wereldwijd en Den Haag is bij uitstek een stad met veel internationale werknemers (de Stad van Internationaal Recht & Vrede). Wij ontlenen ons bestaansrecht uit onze visie op onderwijs, onderwijs dat recht doet aan de bijzondere kwaliteiten van ieder kind en hen daarmee op pad helpt om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. De internationale school is daar een nieuw initiatief in. Er zullen kinderen op af komen van ouders die de vrijeschool (Waldorf school) al kennen, maar veel vaker zullen het kinderen zijn waarvan de ouders ons onderwijs nog niet kennen.
Praktisch blijkt het een goed moment om dit initiatief nu te starten. Er is in Den Haag een tekort aan internationaal onderwijs en dat tekort loopt de komende jaren verder op.
Symbolisch is het ook een mooi moment. Onze schoolbeweging bestaat in 2019 honderd jaar. Onze eigen school hoort bij de grondleggers van de hele schoolbeweging. Om in deze jaren vanuit onze school dit nieuwe initiatief van de grond te krijgen markeert voor ons dit bijzondere moment en laat zien dat we springlevend midden in de maatschappij staan.

Impact op onze school
Alhoewel de eerste reacties op dit initiatief overwegend positief zijn kwamen er terecht ook meteen kritische vragen over de impact ervan op onze huidige school. Zouden tijd, geld en energie die blijkbaar vrijgemaakt kunnen worden niet beter aan onze huidige schoolwerking kunnen worden besteed? Gaat het niet ten koste van de huidige schoolwerking? De MR neemt haar verantwoordelijkheid serieus om dit goed te monitoren.
Natuurlijk zijn ook meteen ideeën over de positieve invloed die er uit kan gaan op de huidige schoolwerking. Maar ik zal niet verzanden in allerhande mooie dagdromen over de positieve impact die de internationale school kan hebben al zie ik daar voldoende kansen. Wel wil ik ingaan op de kritische vragen. Toen we het idee bespraken met ons bestuur werd dat met interesse, maar ook voorzichtigheid ontvangen. Met het bestuur is vervolgens afgesproken dat we dit initiatief zo inrichten dat het succes of het falen ervan geen invloed heeft op de huidige schoolwerking. Er is een aparte geldbron van buiten onze schoolstichting, die de risico’s dekt (Fonds tot Steun). Het initiatief heeft daarmee een eigen budget en begroting en er stromen geen middelen of diensten vanuit onze school naar de internationale school. Voor een goed begrip, de fondsen die voor de internationale school beschikbaar zijn gesteld, zijn niet beschikbaar voor onze huidige schoolwerking.
Zoals gezegd houdt de medezeggenschapsraad duidelijk vinger aan de pols. Met hen hebben we de afspraak gemaakt dat er een aantal evaluatie momenten komen waarop we kritisch zullen bezien dat de werking van onze mooie school geen negatieve gevolgen ondervindt van de internationale school.
Voor 1 januari aanstaande horen we van het Ministerie van Onderwijs of onze aanvraag is goedgekeurd. Bij een positief besluit is het onze intentie om komend schooljaar met twee groepjes van 10 kinderen, in de leeftijd van 4 tot 8 jaar, te starten op een mooie locatie ergens in Den Haag. In de tussentijd werken er een aantal mensen, waaronder enkele ouders van school, aan de voorbereiding van de onderwijs-, organisatie- en marketing vraagstukken.

Mocht u (kritische) vragen of (leuke) suggesties hebben, mail naar: internationaal@devrijeschooldenhaag.nl dan of mail de MR: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl

Niels Schieman

 

Schoolregel van de maand: Gedragsregels

Doel is dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school. Daarom besteden wij regelmatig aandacht aan het pedagogische en sociaal klimaat in en rond de school. Omgangsvormen en pleinregels worden aan het begin van iedere schooljaar opnieuw doorgenomen (en eventueel aangepast) in de lerarenvergadering en met de kinderen. Het sociale klimaat blijft in de aandacht en zo nodig wordt het omgangsprotocol aangepast, per klas of voor de hele school.

Ook in een veilige school valt het echter nooit uit te sluiten dat er sprake is van plagen, van vervelende grapjes of van een begin van pesten. Het is belangrijk te onderkennen dat er altijd gepest zal worden. Het hoort bij het schoolleven en hoewel ongewenst, is het van belang om pesten toch als een “normaal” verschijnsel tegemoet te treden. Wel zullen wij altijd ingrijpen in pestsituaties. Mocht u hier vragen over hebben meld dat dan zeker bij de leerkracht van uw kind. Het is immers niet altijd even goed zichtbaar dat een kind gepest wordt of zich gepest voelt.

Overigens maken de gedragsregels integraal onderdeel uit van ons omgangsprotocol dat u hier kan nalezen.

Wij streven op onze school actief naar de volgende omgangsvormen:
1. Wij zijn aardig voor elkaar ook al hoef je niet met iedereen vrienden te zijn.
2. We doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden.
3. We zijn ons bewust van de ander en houden rekening met zijn gevoelens.
4. Als er iets gebeurt dat we niet willen, dan zeggen we dat.
5. Als een ander laat merken dat hij iets niet wil, dan stoppen we.
6. We zorgen ervoor dat iedereen prettig kan spelen en werken. Samenwerken en samen spelen hoort daarbij.
7. Problemen lossen we samen op, zodat iedereen snel weer prettig kan spelen en werken. We helpen elkaar daarbij; hulp zoeken bij leerkracht of pauzewacht is geen klikken.
8. We hebben respect voor de eigendommen van elkaar en pakken niets zonder het eerst te vragen.