Blog

Maandbericht mei 2018

Extra geld t.b.v. werkdrukverlichting
Zoals u wellicht uit de media hebt vernomen, komen er extra middelen (geld) vrij voor werkdrukverlichting. Voor onze school gaat het in 2018 om een bedrag van ongeveer € 69.000. Daarbij is het expliciet aan de medewerkers om aan te geven hoe zij dat geld willen inzetten en zal het bestuur van de school daar in het jaarverslag 2018 ook verantwoording over moeten afleggen. In afstemming met de leerkrachten is er gekozen om deze middelen aan te wenden voor de volgende zaken:
1. Versneld werken aan kleinere klassen (maximaal 26 i.p.v. 28 kinderen in de klassen 1 t/m 6 & maximaal 24 kinderen bij de kleuters);
2. Structureel meer klas assistentie;
3. Een extra stilte werkplek.

De MR heeft inmiddels ingestemd met deze aanpak. Als ouders zal u het vooral merken aan de kleinere klassen in de toekomst (en aan nog blijere leerkrachten).
Niels

Maandag een lange dag in klas 2?
De afgelopen jaren merken we dat het aantal beschikbare lesuren in klas 2 soms net te weinig is om alles wat we willen doen ook daadwerkelijk te realiseren. In de tweede klas is er relatief veel oefentijd nodig voor het automatiseren van het rekenen en het lezen waardoor de kunstzinnige vakken en het vrije spel soms onder druk komen te staan. Overigens ervaart niet iedere leerkracht deze spanning op dezelfde manier. Wij overwegen nu sterk om in klas 2 de maandag ook een lange dag te maken (dus tot 14:50 uur net als de dinsdag en de donderdag).
Belangrijkste voordeel is dat het ons twee uur extra lestijd geeft waardoor er in de week wat meer ontspanning kan zijn. Nadeel is dat dit voor de kinderen op maandag meer energie vraagt (en voor school en de naschoolse opvang heeft het ook een beperkte financiële consequentie).

Om te kunnen kiezen voor deze roosterwijziging is er instemming nodig van de medezeggenschapsraad. De ouder geleding van deze raad hoort daarom graag uw opinie t.a.v. dit vraagstuk. Laat het hen weten via medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl

Niels

 

Regel van de maand

Contactregels
Op de website staat het volgende:

Contact met leerkrachten
Voor alle zaken die uw kind, of de algemene gang van zaken in de klas of op school betreffen, kunt u de klassenleerkracht aanspreken. Iedere klassenleerkracht zal aan het begin van het schooljaar aangeven wanneer hij/zij bereikbaar is. Ook kunt u de klassenleerkracht mailen voor een afspraak, bellen graag alleen in zeer dringende gevallen. De ouders wordt nadrukkelijk gevraagd er ’s morgens rekening mee te houden dat de leerkracht met zijn aandacht bij de leerlingen moet zijn. Een briefje meegeven aan je kind is dan een goede manier om de leerkracht van iets op de hoogte te stellen. Na schooltijd is er altijd de mogelijkheid om even in de klas te kijken met uw kind (eren). Als de leerkracht nog aanwezig is kunt u altijd even een korte mededeling doen, maar dit is geen moment voor uitgebreide gesprekken.

Afspraken rondom oudercontactmomenten op school
De kleuters worden tot in de klas gebracht en opgehaald. Eenmaal in de onderbouw is dit niet meer mogelijk: de kinderen worden buiten in de rij aan de leerkracht gegeven en worden in principe ook weer buiten opgewacht.

Deze regels zijn opgesteld om te zorgen dat de leerkracht ’s morgens haar/zijn aandacht kan richten op jullie kinderen. In de middag heeft de leerkracht ook vaak nog afspraken. Dan is er tussen het afsluiten van de lessen en de vergadering of het geplande gesprek ook echt even ademruimte nodig. Natuurlijk wil en zal de leerkracht ook altijd open staan voor urgente mededelingen die belangrijk zijn voor de interactie met uw kind. Het is dus aan u om goed de afweging te maken wat de passende manier en het passende moment is om uw boodschap of vraag over te brengen, met inachtneming en begrip van deze regels en uitleg.

Mailverkeer
De leerkracht gebruikt e-mail enkel om praktische informatie te verspreiden onder de ouders. E-mail is niet bedoelt om (emotionele) discussies met elkaar te voeren. Wij vragen iedereen zich daarvan te onthouden en zorgvuldig om te gaan met de cc- functionaliteit. Als u een opmerking of klacht heeft kunt u hiervoor (per e-mail) een afspraak maken met de betreffende leerkracht.

U kent dat waarschijnlijk wel, e-mail uitwisselingen die volledig uit de hand lopen omdat twee (of erger een groep) mensen proberen een gesprek te voeren per e-mail, of in frustratie of bezorgdheid alle emotie via de mail (of andere media) ventileren. Dan weet u ook dat dat nooit goed werkt. Daarom is de afspraak dat we e-mail gebruiken voor korte feitelijke en praktische informatiedeling. Bij emotionele zaken betrachten we terughoudendheid en bij behoefte aan een goede uitwisseling van bezorgdheden of ideeën organiseren we een gesprek. Realiseert u zich wel dat de beschikbaarheid van leerkrachten voor gesprekken soms beperkter is dan uw behoefte als ouder. Wanneer dat zich voordoet zal de leerkracht trachten u dat vriendelijk duidelijk te maken.
Niels