Blog

Maandbericht maart 2015

ICT en Mediawijsheid

ICT & MEDIAWIJSHEID

Onze school kent zeker geen voortrekkersrol als het gaat om het gebruik van nieuwe media binnen het onderwijs. Vanuit onze behoefte om te zoeken naar het ware en het schone kon de virtuele wereld lange tijd niet echt op veel waardering rekenen bij ouders en leerkrachten. Een echte tekening maken op het bord of met waskrijt op papier is toch echt een heel andere activiteit voor de geest dan het bewerken van een grafische vorm op de computer. Het schrijven van een verhaal met een vulpen heeft een heel andere innerlijke werking op een kind dan het typen van een verhaal in Word. Om deze reden zal de toepassing van digitale leermiddelen ook in de toekomst eerder een beperkte dan een vooraanstaande rol innemen.

Tegelijkertijd leven wij in een wereld die verregaand is gedigitaliseerd. Leraren maken hun lesvoorbereidingen en evaluaties in een digitaal platvorm, het overgrote deel van de communicatie verloopt via e-mail, er zijn heel mooie digitale toepassingen die sommige leerlingen prachtig kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en zowat alle kinderen komen al vanaf jonge leeftijd in meer of mindere mate in aanraking met ipads, smartphones en computers. De impact daarvan heeft nog maar heel beperkt een doorwerking gekend binnen ons leerplan. Daar gaat verandering in komen.

Vanaf komend jaar zal de leerlijn mediawijsheid onderdeel uitmaken van het curriculum van de 5e en 6e klas. De leerkrachten zullen daartoe de komende maanden worden opgeleid. Deze leerlijn, die door de begeleidingsdienst voor vrije scholen is ontwikkeld, vertrekt vanuit het kind van nu, het kind dat opgroeit in een wereld die voor een belangrijk deel draadloos en digitaal is, waarin alle informatie altijd (en meestal gratis) binnen handbereik is, die technologisch razendsnel ontwikkelt, waarin informatie (of desinformatie) delen de norm lijkt en waarin zelfreflectie ver te zoeken is. In deze leerlijn komen onderwerpen aan bod als (verholen) Reclame, WWat is Waar? Gaming, Sexualisering, Omgangsvormen op & veilig gebruik van sociale media, en Cyberpesten. Op dat laatste onderwerp (cyberpesten) zal ik in een latere nieuwsbrief nog eens terugkomen, want zowel over impact als aanpak is veel te vertellen. Gelukkig komt het weinig voor op onze school en blijkt tot nu toe ons omgangsprotocol (zie vorige nieuwsbrief van februari) afdoende soelaas te bieden.

Het verzorgen van de lessen mediawijsheid gebeurt niet vanuit een belerende attitude, maar juist vanuit een samen zoeken naar een leuk, veilig en zinvol gebruik van nieuwe media. In die zin heeft de leerlijn dan ook veel raakvlakken met de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is niet primair gericht op het leren gebruiken van deze media.

Het daadwerkelijk gebruik van computers zal ook de komende jaren nog terughoudend gebeuren. Een gezond en creatief kind kan op de middelbare school nog makkelijk aanhaken op het gebied van digitale vaardigheden. Daarvoor is het echt niet nodig dat we (zoals sommigen propageren) vanaf de kleuterklas lesjes programmeren gaan geven. In de vijfde en zesde klassen staan vanaf dit jaar eenvoudige PC’s waarop informatie kan worden opgezocht. Ook voor sommige leerlingen met specifieke problemen blijkt het gebruik van ICT oplossingen behulpzaam en schromen wij niet om dergelijke oplossingen (bv bij bepaalde lessen een laptop in de klas) in te zetten. Daarover wordt met betrokken ouders altijd gesproken.

Wij blijven de ontwikkelingen op ICT gebied goed volgen en zullen steeds nagaan of nieuwe toepassingen kansen bieden die passen binnen ons onderwijs dat blijft zoeken naar het ware en het schone.

Scholingsbeleid

SCHOLINGSBELEID

Ieder mens heeft de opdracht zich te scholen in en aan het leven. Vanuit die visie werken en leven wij als schoolgemeenschap. Hoe je dat vormgeeft is grotendeels een individuele keuze, maar wordt voor een deel ook bepaald door wat er professioneel aan je wordt gevraagd. Gelukkig voorziet de onderwijs cao ruime mogelijkheden voor scholing. Iedere medewerker heeft recht om 10% van de aanstellingstijd aan scholing te besteden en er is daarnaast een overall scholingsbudget voorzien van minimaal €500,- per voltijdse medewerker (dat is overigens geen individueel scholingsbudget!)

Als school zetten we deze middelen optimaal in en stimuleren we de persoonlijke en professionele ontwikkeling van alle medewerkers. Collectief doen we dat door ons wekelijks enkele uren te scholen tijdens de pedagogische vergaderingen, maar ook door zeer gericht expertise in huis te halen om ons te trainen op het gebied van pedagogische en didactische vraagstukken (zo zijn we de laatste jaren bijvoorbeeld heel gericht bezig geweest met taal- en rekenonderwijs). Ieder jaar wordt in het voorjaar vastgesteld welke scholingswensen en –noden er leven, in relatie tot maatschappelijke en professionele ontwikkelingen. Daaruit wordt door de intern begeleider in samenspraak met het college en de schoolleider een keuze gemaakt van onderwerpen die tijdens het volgende schooljaar centraal staan op de studiedagen. Die studiedagen zijn verplicht voor alle medewerkers.

Daarnaast zijn er meer generieke scholingsdagen, zoals landelijke en regionale pedagogische vergaderingen en de jaarlijkse conferentie van BVS schooladvies. Scholing gebeurt hier meer aanbod dan vraag gestuurd, wat heel inspirerend kan werken doordat je geconfronteerd wordt met vragen die je misschien nog niet had maar die wel wezenlijk zijn.

Natuurlijk heeft iedere medewerker ook zijn eigen persoonlijke opleidingsbehoeften. Die kunnen gerelateerd zijn aan het huidige, maar ook aan het toekomstig functioneren. Hierover worden steeds op individuele basis afspraken gemaakt.

Ik heb hier alleen gesproken over scholing zoals die vanuit school wordt georganiseerd. Veel medewerkers zijn ook in hun privéleven nog bezig met scholing, bijvoorbeeld als lid van de pedagogische sectie van de Antroposofische vereniging in Nederland. Ook besteden heel wat medewerkers (zeker degenen met kleine aanstellingen) eigen tijd aan de scholing die vanuit school wordt aangeboden. Het mag duidelijk zijn dat scholing voor ons meer is dan functiegericht opleiden. Om als leerkracht op een vrije school waardevol onderwijs te verzorgen is een continue brede persoonlijke vorming essentieel. Daar investeren we graag onze tijd, middelen en energie in!