Blog

Maandbericht juni 2017

Uitkomst oudertevredenheidsonderzoek

Doel van het onderzoek en respons
In april van dit jaar hebben we per gezin één ouder uitgenodigd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen waarin u als ouder werd bevraagd over hoe u onze school ervaart en hoe tevreden u daar mee bent. Ook wilde wij achterhalen hoe betrokken u zich voelt bij de school en aan welke verbeterpunten u voor ons ziet. Het ging om een breed en oriënterend onderzoek waarbij alle mogelijke aspecten die van invloed zijn op uw tevredenheid met- en betrokkenheid bij de school, aan de orde kwamen. Uiteindelijk hebben 169 ouders de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 49%. Veel dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om deze uitgebreide vragenlijst in te vullen!

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
U bent over het algemeen tevreden over onze school. Ten opzichte van de meting in 2014 scoren we (sterk) hoger op de hoofdaspecten schoolleider, communicatie, MR en Toetsen. Op geen enkel aspect scoren we lager dan 3 jaar geleden.
Over de hoofdaspecten voorzieningen en sfeer bent u zeer tevreden. Wanneer we kijken naar de prioriteitenmatrix (zie hieronder) dan zien we dat, ondanks de hoge scores, een aantal hoofdaspecten naar voren komt als verbeterpunt. Door de hoge scores moeten deze hoofdaspecten als relatieve verbeterpunten gezien worden. Het gaat daarbij vooral om de hoofdaspecten schoolleider en begeleiding.

Ten aanzien van het hoofdaspect schoolleider wordt duidelijk dat ouders redelijk tevreden zijn maar dat dit hoofdaspect lager scoort dan de benchmark primair onderwijs. Ouders wensen vooral een meer duidelijk visie over de koers van de school. Ook de bereikbaar van de schoolleider voor ouders kan beter.
Ten aanzien van het hoofdaspect begeleiding komt naar voren dat ouders graag willen dat kinderen met gedrags-, leer- en motivatieproblemen meer aandacht krijgen en dat er meer uitdaging komt voor de bovengemiddelde leerling. Tevens zien we bij het hoofdaspect algemene ontwikkeling dat de ouders matig tevreden zijn over de aandacht van de school voor de (diverse) talenten van de leerlingen. Daarnaast zou de school volgens ouders meer kunnen bijdragen aan de weerbaarheid van hun zoon/dochter (sociaal-emotionele ontwikkeling). Tot slot zien we bij het hoofdaspect onderwijs dat de ouders ontevreden zijn over het aantal leerlingen in de klas.

Aanbevelingen
Het onderzoeksbureau heeft ook een aantal aanbevelingen gedaan. Ten aanzien van het hoofdaspect schoolleider wordt aangeraden om (nog) beter bereikbaar te zijn voor ouders, om ouders nog beter te informeren over de visie die de schoolleiding heeft op de school en het beleid dat wij voeren. Door meer open te zijn over het gevoerde beleid en de keuzes die daarbij worden gemaakt, wordt de waardering van de ouders voor de schoolleiding wellicht vergroot. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geven van meer informatie over het beleid van de schoolleiding op een ouderavond.

Ten aanzien van het hoofdaspect begeleiding wordt geadviseerd om te kijken waar de ontevredenheid van de ouders zich met name op richt en te proberen er gericht voor te zorgen dat leerlingen voldoende uitgedaagd worden en dat er adequate zorg is voor leerlingen met gedrags- en leerproblemen. Daarnaast is het advies om als de school hierover in gesprek te treden met de ouders. Wat willen zij? Wat verwachten ze van de school? Hoe willen ze bijvoorbeeld geïnformeerd worden over de begeleiding van hun kind of over de mogelijkheden die de school biedt voor talentontwikkeling? Hierbij kan dan ook aandacht zijn voor de grootte van de groepen op school en de (on)mogelijkheid om dit te veranderen.
Het gehele rapport kan u nalezen op onze website.

Mijn bedenkingen bij deze uitkomsten
Het uitvoeren van dit onderzoek is waardevol. Het helpt mij en ons om duidelijkheid te krijgen over hoe u onze school ervaart. Sinds ik een kleine vier jaar geleden hier als schoolleider ben begonnen hebben we naar mijn inschatting een mooie vooruitgang geboekt ten aanzien van onze communicatie. Desondanks merk ik op dat er daar nog altijd ruimte is voor verbetering. Wij willen en durven ons open en zelfkritisch op te stellen en waarderen daarom uw feedback. Het maakt duidelijk wat we beter moeten doen en wat we beter moeten uitleggen!

 

Zonnepanelen
Er is hard gewerkt door de dakdekkers en de installateur. Deze week zijn de zonnepanelen geïnstalleerd. We zijn er super trots op met elkaar! 210 panelen zorgen er nu voor dat wij ons totale stroom verbruik zelf opwekken.

Donderdag 8 juni zullen we de installatie officieel in gebruik nemen. Dat doen we ‘s morgens om 8:30 uur voor het naar binnen gaan. U bent allemaal van harte welkom om dit moment samen te markeren!

Via dit filmpje  krijgt u een goed beeld over de omvang van het project.

Nog doneren?
Dank aan iedereen die ons al een extra financiële ondersteuning gaf ten bate van dit mooie project. Wellicht wil u ons nog helpen om de installatie nog sneller te laten renderen? Doet u dan een gift op de rekening van het Fonds tot steun van de Vrije School Den Haag. Alle informatie vindt u hier:
Sponsoractie zonnepanelen (http://vrijeschooldenhaag.us9.list-manage.com/track/click?u=7b9dd289295d0af21ec195a94&id=7064d6a4ee&e=99635e14ef) . De actie stopt in juli dus doe het nu. Door de 100% opleg van het fonds tot steun is dit zonder twijfel uw beste sponsoractie voor dit jaar!

 

EVEN VOOSTELLEN….. Froukje van Ham,
Vanaf april werk ik als onderwijsassistent op deze Vrijeschool, omdat Sophie van Heijningen naar Maarssen verhuist aan het einde van dit schooljaar. Het kan dus zeker zijn dat je me al hebt zien lopen in de school of het schoolplein. Hoog tijd om mezelf voor te stellen!

Mijn naam is Froukje, ik ben 23 jaar oud en heb zelf ook op de vrijeschool gezeten. Na het vmbo ben ik de (reguliere) opleiding onderwijsassistent gaan doen, daarvan heb ik nu ook een diploma. Daar miste ik zo erg het vrijeschool onderwijs, dat ik besloot de opleiding tot docent muziek, speciaal voor de vrijeschool, te gaan doen. Hier heb ik twee jaar met heel veel plezier het muziekonderwijs en de vrijeschool pedagogiek tot me genomen. Helaas sloot de opleiding tot muziek docent niet aan bij mijn verwachtingen. Via verschillende banen in het regulier onderwijs, gaat mijn hart toch sneller kloppen van een een baan op een vrije school. Den Haag is echt de plek waar ik graag wil wonen en werken en ‘toevallig’ werd er gezocht naar een onderwijsassistent op deze school. Ik word ontzettend blij van het werken met kinderen en jongeren. Ik kan goed luisteren, geef (soms ongevraagd!) advies en zie vaak het positieve en goede van de ander in. Ik werk vanuit opbouwende feedback en met humor! Mijn kracht is het zien van de kinderen en hen zo begeleiden zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Daar een (voorbeeld)rol in spelen is het mooiste wat je kan doen voor een kind. Naast mijn werk schrijf ik graag, speel ik piano waarbij ik af en toe zing. Ik houd van fietsen en wandelen en hoe fijn is het om uit te waaien op het strand.

Ik wens Sophie van Heijningen heel veel plezier in Maarssen en hoop dat ze daar snel een leuke baan krijgt. Tot de zomervakantie zal ik vooral begeleiden in de kleuterklassen en meekijken met de individuele begeleiding die Sophie geeft aan de leerlingen uit de hogere klassen.

Froukje van Ham