Blog

Maandbericht juni 2015

Een nieuw Schoolplan

Iedere school maakt eens in de vier jaar een schoolplan. In dat plan positioneert de school zichzelf binnen het onderwijslandschap en geeft het inzicht in haar specifieke eigen aardigheden. Concreet beschrijft het schoolplan het onderwijskundig-, personeels-, en financieel beleid, de organisatie structuur en de manier waarop er zorg wordt gedragen voor de kwaliteit. Ten aanzien van al deze zaken worden ontwikkel- en verbeterpunten benoemt die de basis vormen voor verdere versterking van de school in de komende vier jaar. Verbeterpunten komen voort uit zwaktes die zijn vastgesteld door ouders, inspectie, medewerkers of het management (directeur, bestuurder, raad van toezicht). Ontwikkel punten komen vooral voort uit onze eigen ambities. Deze zijn in verschillende werkbijeenkomsten vastgesteld door alle medewerkers van school en aangevuld en geprioriteerd door de schoolleider en de intern begeleider. Dit heeft geleid tot een concept schoolplan dat deze weken wordt bekeken door een groep leerkrachten, onze bestuurder en de raad van toezicht. Eind juni geven die hun feedback en maakt de schoolleider op basis van die feedback een definitieve versie van het schoolplan. Die versie wordt begin juli voor instemming doorgestuurd naar de MR. Zodra die instemming is verleend wordt het schoolplan ter beschikking gesteld aan de inspectie en op onze website gepubliceerd.

Hoewel het schoolplan dus formeel nog in de conceptfase is kan ik toch al een tipje van de sluier oplichten van de belangrijkste verbeter- en ontwikkelingspunten. Over het algemeen moeten wij in onze werkwijze duidelijker zichtbaar gaan maken hoe wij onze activiteiten (of het nou gaat om lessen, toetsen of zorgwerking) baseren op heldere doelstellingen. De kunst is dit te doen zonder te verzanden in bureaucratische handelingen die ten koste gaan van tijd en energie die we aan de kinderen willen geven. Een ander verbeterpunt is om meer te gaan differentiëren op groepsniveau. Van oudsher kenmerkt het vrijeschool onderwijs zich door differentiatie omdat wij trachten ieder kind op zijn eigen maat passend te benaderen en uit te dagen. Maar we merken dat we door bij taal- en rekenvakken meer op groepsniveau te gaan differentiëren we niet alleen efficiënter maar ook effectiever vorm kunnen geven aan die lessen. Dat vraagt wel een omvorming van gewoontes in didactisch handelen. Mooie ambities zijn er op het gebied van personeelsmanagement en professionalisering en het verder uitbreiden van de school als integraal kindcentrum in nauwe samenwerking met de Vrije Speelklas en het Grote Huis.

Het zo expliciet benoemen van verbeter- en ontwikkelpunten kan de indruk wekken dat er maar weinig op orde is. Ik merkte dat het voor mijzelf belangrijk was om af en toe weer even met wat afstand te kijken naar de school en te zien hoe veel mooie dingen er zijn en gebeuren op onze school. Op vele gebieden wordt zichtbaar dat er met veel liefde, energie en vakmanschap vorm wordt gegeven aan degelijk en mooi onderwijs. Dat we ons daar niet in wentelen, maar juist open blijven staan voor eigen ontwikkeling en verbetering geeft blijk van een positieve toekomstgerichtheid.

Schermafbeelding 2015-10-09 om 16.31.26

Wie helpt er mee het Circus Nicole et Martin opbouwen?

Aanstaande maandag zal het circus aankomen op onze school. Wij zijn de tweede en laatste halte op de Nederlandse tournee. Daarna duurt het weer een hele tijd voor ze in de buurt zijn (of je moet ze op vakantie tegenkomen in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk).

Het oorspronkelijke idee was dat de elfde klassen dinsdag mee zouden helpen met het opbouwen van de tent. Dat is helaas niet mogelijk. Daarom is er nu een vraag aan al wie wil en kan om dinsdag 16 juni te komen helpen. ’s Morgens wordt de tent opgezet, ’s middags wordt die ingericht. Een mooie voorbereiding op de vakantie waar er wellicht ook heel wat tenten worden opgezet?! Voor iedereen die meehelpt zijn er vrijkaarten voor de voorstellingen op zaterdag of zondag.

Aanmelden en/of vragen graag bij Lodewijk Matla: l.matla@vsdenhaag.nl

Filmgesprekken

Als bewuste schoolbeweging willen wij elkaar breder ontmoeten dan alleen rond de directe scholingsvraag van kinderen. Wij realiseren ons dat gezond onderwijs past binnen een gezonde wereld, waar er aandacht is voor duurzame landbouw, een holistische benadering van gezondheidszorg, kunst, spiritualiteit en sociaal welzijn. In dat kader hebben we samen met De Sprank op 21 mei een eerste filmgesprek georganiseerd op school. De film ‘Queen of the sun’ gaf aanleiding om met elkaar en met imker Jos Willemse te spreken over het bijzondere belang van de bij en hoe deze bedreigt wordt in haar bestaan.

Het is onze bedoeling om ook het komende schooljaar enkele van deze gesprekken te organiseren. U zal daar steeds tijdig van op de hoogte worden gesteld.