Blog

Maandbericht juli 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Bijna zomervakantie, even pas op de plaats en bekomen van de rollercoaster die covid-19 de afgelopen maanden heeft veroorzaakt, op school, bij jullie thuis en breder in onze wereld. Waar we normaal de tijd nemen om tot goede nieuwe afspraken te komen moesten we nu juist een beroep doen op ons improvisatie talent. We hebben onze planningen regelmatig herzien en steeds onderwijs op maat van het mogelijke verzorgd. Zelfs nu, ondanks dat de kinderen de laatste weken weer allemaal 5 dagen naar school konden komen, zijn we nog zeker niet terug bij een stabiele voorspelbare schoolsituatie. Veel vaker dan normaal, hebben we jullie moeten vragen je kind(-eren) één of meer dagen thuis te houden. Meerdere leerkrachten zijn de afgelopen weken getest nadat zij lichte of zwaardere gezondheidsklachten hadden. Gelukkig voor hen en ons allemaal bleek het iedere keer geen corona besmetting. Toen we in maart de deuren moesten sluiten was ik, samen met andere besturen in Den Haag, volop bezig met het maken van plannen om het lerarentekort de komende jaren het hoofd te kunnen bieden. Dat probleem leek opeens van de aardboden verdwenen maar is het natuurlijk niet. Op de achtergrond zijn velen er gewoon mee doorgegaan met als resultaat dat er extra geld naar de 5 grootste gemeenten komt om hun noodplannen te kunnen uitvoeren.

Al die tijd ben ik ook bezig geweest om voor onze school voldoende nieuwe mensen te vinden. Dat was nodig omdat er 7 mensen zijn vertrokken of gaan vertrekken dit schooljaar. 3 collega’s gaan met pensioen, 4 collega’s gaan een nieuwe uitdaging aan. Gelukkig hebben wij 4 fantastische nieuwe collega’s gevonden.

Sinds 1 juli mogen ouders weer in de school, mits er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden. In de praktijk betekent dit dat er eigenlijk nog maar heel beperkte mogelijkheden zijn om jullie in de school te ontvangen. Op beperkte schaal kunnen, en zullen we ouders wel weer gaan uitnodigen bij speciale gelegenheden, zoals het afscheid van de kleuterklas (in de laatste schoolweek) en het verwelkomen in de eerste klas (na de zomer). Ik verwacht ook dat er in het najaar weer tafeltjes gesprekken mogelijk zullen zijn. Ik voorzie echter dat grote groepen ouders in een klas, in de zaal of op het plein ook na de zomervakantie nog niet mogelijk zal zijn. Niels

Overlijdensbericht Daniel ten Hove

Vanmorgen zijn wij geïnformeerd dat Daniel donderdag is overleden in zijn slaap. Vreselijk nieuws. We zijn in gedachten bij hem en zijn familie. Daniel zat tot 2015 bij Annemart Hoogland en Frédérique Gorkovoi in de klas. Hij heeft twee zussen op de bovenbouw en zijn jongste zus Nina zit bij Caroline Kaptein in de klas. Daniel is 17 jaar geworden. Hij was net geslaagd voor zijn havo diploma.

 

Nieuw schooljaar, zelfde lestijden?

Voorlopig houden we de lopende maatregelen in stand. Dat wil zeggen beperking van het mengen van groepen en volwassenen. Het per klas verzamelen op het plein in de ochtend is al bijna een gewoonte geworden en bevalt ons goed. Het afzetten van de kleuters aan de buitendeur van het lokaal gaat ook goed. De langere middagpauze, waarbij steeds maar de helft van de klassen buiten is, en waardoor de lange schooldag 10 minuten langer duurt (tot 15 uur) wordt als prettig ervaren en voorkomt een overvol schoolplein en helpt een eventuele verspreiding van besmettingen te beperken. Na de zomer zullen we, afhankelijk van regelgeving en eigen inzichten en jullie wensen, kijken hoe dit op de lange termijn vorm moet krijgen.

IB vacature, tijdelijk minder IB ondersteuning

Eén van de 7 collega’s die vertrekt is Rodette van Dunné. Zij is de afgelopen 10 jaar intern begeleider (IB-er) geweest op onze school en heeft nu besloten om als leerkracht te willen gaan werken op een speciaal basisonderwijs (sbo) school. Wij vinden het erg jammer dat zij weggaat, maar waarderen haar keuze om zich te willen inzetten voor deze groep kinderen. Ook in het sbo is er een groot lerarentekort en Rodette zal een fantastische leerkracht zijn daar. Het blijkt wel bijzonder lastig om een goede vervanger voor haar te vinden. De zoektocht loopt inmiddels 2 maanden en heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. We hebben deze vacature daarom opnieuw opengesteld, nu tot einde zomervakantie. Dit houdt in dat we na de zomervakantie alleen Annemart Hoogland als IB-er hebben en dus maar een beperkte capaciteit om leerkrachten en ouders te ondersteunen. Ik heb daarom Gabriëlle Wils, die eerder bij ons heeft ingevallen als IB-er, gevraagd om in ieder geval tot de herfstvakantie als interim IB-er bij ons te komen. Zij heeft dat inmiddels toegezegd. We dienen er desondanks rekening mee te houden dat de IB-ers hun werk steeds opnieuw zullen moeten prioriteren en niet alles kan worden opgepakt. De leerkrachten zullen dat merken, maar ouders en verzorgers ook.

Vertrekkende en nieuwe collega’s, personele verschuivingen

Zoals ik in de inleiding al schreef vertrekken er, naast de IB-er nog 6 mensen. Begin van dit kalanderjaar is Lot Hooghiemstra vertrokken als leerkracht om andere dingen te kunnen gaan doen. Begin mei is Froukje van Ham, onze onderwijsassistent vertrokken naar een andere school. Zij heeft in april en mei de noodopvang op een heel fijne manier verzorgd. Op haar nieuwe school had ze de mogelijkheid van een grotere aanstelling en een wat ander takenpakket.

Kleuterjuf Mariëlle Grootwassink vertrekt om zich vol te kunnen richten op de start van de nieuwe Staatsvrije vrijeschool Zeevonk, die na de zomer de eerste kinderen zal ontvangen.

Kleuterjuf Marjanne de Boer, en de godsdienst juffen Fréderique van Spaendonck en Katelijne Huijbregts gaan alle drie met pensioen deze zomer. Fréderique komt wel nog terug om de godsdienstlessen in de 6e klassen te verzorgen tot het eind van volgend schooljaar.

We gaan al deze collega’s missen. Ze waren allemaal lange of kortere tijd intens met de school verbonden en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de school.

Gelukkig hebben we ook fantastische nieuwe collega’s gevonden. Sinds juni is Soraya bij ons als nieuwe onderwijsassistent. Zij kent de vrijeschool als kind en werkte de afgelopen jaren in het speciaal onderwijs. In korte tijd heeft zij onze school ontdekt en ze is nu dagelijks aanwezig om leerkrachten en kinderen te ondersteunen, en soms even bij te springen als er iemand ziek is.

Voor de eerste klas hebben we twee leerkrachten gevonden die samen een klas gaan verzorgen. Het zijn Yvette Kooij en Pauline Doolaard. Beiden zijn ervaren leerkrachten die een persoonlijke verbinding met de vrijeschool hebben, maar beiden worden voor het eerst vrijeschoolleerkracht.

Inmiddels is Renée de Roo in juni al begonnen als leerkracht in klas 2. Na verschillende personele problemen in die klas is het fijn dat daar nu weer rust en duidelijkheid is voor de kinderen en de ouders.

Overigens gaat Thamar Hupkes, nu leerkracht van klas 3, volgend jaar in een andere rol verder. Zij zal naast enkele collega’s één dag verzorgen en verder beschikbaar zijn voor invalwerk, zodat we komend jaar weer beter in staat zullen zijn om uitvallessen te beperken.

De klas van Thamar wordt overgenomen door juf Frédérique Gorkovoi (nu klas 6), die ook teamleider blijft voor de klassen 4 t/m 6. Kari Liv Breivik, leerkracht van klas 2, zal vanaf komend jaar de rol van teamleider voor de klassen 1 t/m 3 op zich nemen.

Ten slotte zal Jasper van Heesewijk, nu leerkracht van klas 6, de leerkracht van de andere 1e klas worden.

Vakantieplanning en andere lesvrije dagen

Door al het ‘gedoe’ rond de covid-19 maatregelen heeft het langer dan normaal geduurd voordat we onze jaarplanning rond hadden. De vakanties stonden natuurlijk al lang vast (en op de website) maar hoe zit het met alle studiedagen enzo?

Noteer alvast:

  • Dinsdag 15 september 2020 (alle kinderen vrij)
  • Woensdag 10 oktober 2020 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school) * Maandag 26 oktober 2020 (alle kinderen vrij)
  • Vrijdag 19 februari 2021 (alle kinderen vrij)
  • Maandag 1 maart 2021 (alle kinderen vrij)
  • Donderdag 17 2021 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school)
  • Vrijdag 18 juni 2021 (alle kinderen vrij)
  • Woensdag 30 juni 2021 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school)
  • Vrijdag 16 juli 2021 (kleuters vrij, laatste schooldag)

Er ontbreekt nog een studiedag voor de kleuterafdeling. Zodra bekend is wanneer die doorgaat, wordt dat zo snel mogelijk gecommuniceerd. In deze bijlage het totaal overzicht. De gehele jaarplanner is vanaf 17 juli te vinden op de onze website

Scholing 2020-2021

Onze plannen voor het afgelopen schooljaar zijn niet allemaal verwezenlijkt. We zouden ons verdiepen in ons lesgeven, in hoe we omgaan met toets analyses, we zouden werken aan onze professionele communicatie en omgangscultuur en een nieuw leerlingvolgsysteem kiezen en implementeren voor de kleuterafdeling. De training rond professionele schoolcultuur en het lovs waren gelukkig in februari afgerond, maar samen werken aan onze didactiek is nog een wens. De definitieve keuze voor een nieuw leerlingvolgsysteem moet ook nog worden gemaakt. Wat is blijven liggen nemen we mee naar volgend jaar. Dan zullen we ook met elkaar in gesprek gaan over de kwaliteit van ons vrijeschoolonderwijs en de werking en waarde van onze vaklessen. We doen dat op onze pedagogische vergaderingen, tijdens teamoverleggen, maar ook tijdens onze studiedagen. Nieuw is dat we twee keer per jaar, na de toetsperiode, met alle klasleerkrachten samen naar de toetsanalyses zullen kijken en die omzetten in plannen. Door dat samen te doen willen we van elkaar leren en meer coherentie krijgen. Net als voorgaande jaren zullen we ook twee keer per jaar een interdisciplinair overleg (IDO) organiseren waar klas- en vakleerkrachten samen het reilen en zeilen van de klas zullen bespreken. De eerste keer doen we dat, traditiegetrouw, op Prinsjesdag.

Vanuit de medezeggenschapsraad

Direct na de zomervakantie zullen we kijken welke ouders zich hebben gemeld om lid te worden van de MR. Mochten dat er meer dan 2 zijn dan komt er een verkiezing. Eind september hebben we dan weer een complete MR. Afgelopen jaar heeft de MR veel tijd gestoken in het meekijken naar de financiële situatie van de school. Zowel bij hen als bij verschillende ouders waren er vragen over bezuinigingen en het reserves van de school. Uit die bevraging van de schoolleiding is duidelijk geworden dat onze school een eerder beperkte reserve heeft ten opzichte van een benchmark (gemiddelde in Nederland en gemiddelde van Vrijescholen), maar wel ruim boven de signaleringswaarde van het ministerie zit (dat is een absoluut minimum dat een school dient aan te houden). Der is dus een gezonde bedrijfsvoering zonder dat er onnodig veel geld blijft vastzitten in reserves. Ook bleek uit deze bevraging dat er bij ons relatief veel wordt uitgegeven aan onderwijzend personeel en relatief weinig aan ondersteunend personeel. In september zal er samen met de MR goed worden gekeken naar de voornemens voor de begroting 2021. We willen ouders die daar interesse in hebben in de gelegenheid stellen om daar in mee te denken. De precieze aanpak daarvoor stellen we na de vakantie voor als er meer duidelijk is over wat er wel en niet kan in de school.

Nieuwe toiletgroepen voor de jongens

Eindelijk is de stank van de toiletten de school uit. Al jaren was een van de grootste klachten van kinderen en ouders de stank van de toiletten in de school. Ondanks alle maatregelen die er de afgelopen jaren zijn genomen kregen we dat niet onder controle. Om hier een einde aan te maken hebben we 3 toiletgroepen (van de jongens) helemaal vernieuwd. Dat waren namelijk de plekken waar de stankoverlast vandaan kwam. Door naast toiletpotten ook urinoirs te instaleren en te zorgen dat de ruimtes eenvoudiger zijn te reinigen zijn de nare geurtjes nu eindelijk de school uit.

Fijne vakantie Dank voor het lezen van deze lange brief. Dank ook voor jouw steun aan ons tijdens dit bewogen schooljaar. Ik wens je, namens alle collega’s een ontspannen en vrolijke zomer, zonder zorgen en veel tijd om met en van elkaar te genieten! Niels