Blog

Maandbericht juli 2018

Beste ouders en verzorgers,

Het schooljaar 2017-2018 zit er op. Het was een bewogen jaar waarin wij meer dan eens een beroep op u hebben moeten doen om ons te helpen. Er werd twee keer gestaakt en bij momenten waren er zoveel leerkrachten afwezig door ziekte, scholing of privé omstandigheden dat wij niet anders konden dan u te vragen uw kind (-eren) een dag thuis te houden. Ik heb steeds getracht u goed op de hoogte te houden en uitleg te geven, zeker wanneer de leerkracht van uw kind kortere of langere tijd afwezig was. Waar ik daarin tekort ben geschoten hoop ik op uw begrip en milde oordeel. Ik heb veel tijd gestoken in het vinden van vervangers. Maar liefst zeven nieuwe leerkrachten waren dit jaar voor kortere of langere tijd aan de school verbonden, soms afstudeerders van de Vrijeschool pabo en soms ervaren leerkrachten. Allemaal hebben zij ons geholpen de gaten die vielen in de bezetting op een volwaardige manier in te vullen. Ik hoop dat u thuis vooral positieve geluiden heeft gehoord over onze
vervangers.

Aan het begin van het jaar heb ik u verteld dat wij zouden focussen op vijf prioriteiten. Dat hebben we gedaan en hebben voor een belangrijk deel onze doelen bereikt. Waar ik echter ontevreden over ben, is hoe het ons is gelukt om u voldoende te betrekken bij wat er schoolbreed gebeurt, bijvoorbeeld ten aanzien van het sociaal welbevinden van de kinderen of de borging van de kwaliteit van ons onderwijs. Onderwerpen waar we intern met elkaar grondig mee bezig zijn geweest, maar waar naar buiten toe weinig zichtbaar is gemaakt. Natuurlijk was er op klas niveau het direct contact met de leerkracht van uw kind, maar op schoolniveau is het onze ambitie om u beter te betrekken. Daarmee heeft u meteen één van mijn prioriteiten voor komend schooljaar.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen wij opnieuw de inspectie ontvangen. Een mooie gelegenheid voor ons om de kwaliteit van ons prachtige en rijke onderwijs zichtbaar te maken. De inspectie zal zowel onze school als de bovenbouw op de Waalsdorperweg bezoeken. Zij gaan vooral kijken op welke manier het Vrijeschool onderwijs onze kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren in de maatschappij (onze missie). Theoretisch hebben we dat aan de inspecteurs uitgelegd aan de hand van de drie doeldomeinen; kwalificatie (leren van kennis en vaardigheden), socialisatie (het leren leven in een gemeenschap van mensen) en persoonsvorming of subjectificatie (het zichzelf verhouden tot de wereld). Als u daar meer over wil weten kan u hier een kort artikel downloaden (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2018/07/Drie-doeldomeinen.pdf) . In september zullen wij de
inspecteurs trachten zichtbaar te maken hoe dat er in de praktijk uitziet bij leerlingen die de school hebben doorlopen. Zij zullen spreken met enkele zesde, achtste en twaalfde klassers en mogelijk ook alumni. Ik zal u hier zeker een uitgebreide terugkoppeling over geven.

In het lerarencollege heb ik het schooljaar afgesloten met de volgende woorden die ik graag met u deel:

“Iedereen heeft keihard gewerkt dit jaar en zeker deze laatste weken. Ieders verbondenheid met de kinderen en ook met elkaar is magistraal. Veel dingen gingen goed, sommige dingen wil je vast beter of anders. We kunnen kritisch zijn naar elkaar, we zijn ambitieus, vaak perfectionistisch en altijd met hart en ziel betrokken.

Weet één ding, ik zeg het niet vaak genoeg, ook dit jaar heb ik weer van verschillende stagiaires, die op meerdere scholen zijn geweest, teruggekregen dat ze het zo fijn vinden op deze school omdat er zo’n goede sfeer is in ons team! Het is goed om ons dit af en toe bewust te realiseren.”

Geniet van een ontspannen en inspirerende zomervakantie!

Uw schoolleider, Niels Schieman

 

Bazar 2018
Noteer al vast in uw agenda: zaterdag 3 november is de Bazar van de Vrije School Den Haag.

De Bazar is het jaarlijkse evenement van de Vrije School (basisschool) door ouders, voor de kinderen en de school.
Het doel van de Bazar is om samen te komen, samen te organiseren en te verbinden. De opbrengst van de Bazar is jaarlijks bestemd voor de school.
De organisatie wordt gecoördineerd vanuit de Bazarcommissie; een afvaardiging van enthousiaste ouders. Via de klassenouders worden enthousiaste ouders gezocht die de Bazar-activiteit van die klas willen coördineren.

In de zomervakantie kan u flink helpen door thuis en op vakantie goed te kijken naar spullen voor:
* de grabbelrok; we zoeken heel veel kleine verantwoorde kadootjes (meer dan 800!)
* de speelgoedbeurs; mooi en verantwoord speelgoed voor alle leeftijden
* de kledingbeurs; mooie en verantwoorde kleding voor alle leeftijden. Dit jaar is er zowel voor de kleinere maten als de grotere -ook volwassen- maten een lokaal
* de boekenbeurs; mooie (antroposofische) boeken.

Oproep
We zijn nog op zoek naar een ouder die het leuk vindt om de poster voor de Bazar dit jaar vorm te geven. Mocht je dit leuk lijken, meld je dan op:

Direct na de vakantie volgt er nog meer informatie en een oproep om te helpen dit mooie feest weer samen voor mekaar te krijgen.

Voor nu een fijne vakantie en blokkeer deze datum zodat u er zeker weer bij kan zijn!

De Bazar Commissie 2018,

Renilde Heerema
Marion Beaujean
Joost Mors
Femke van der Wilt
Baafje Begheyn

 

Inspirerende oudercursus voor peuter- en kleuterouders
In het schooljaar 2018/2019 zal er opnieuw een oudercursus gegeven worden door Esther Wilzing (Pedagoog van de Sprank) en Helianne Huisman kleuterjuf en teamleidster van de kleuterafdeling.

De volgende onderwerpen komen op vier maandagavonden aan bod:
* De workshop “Een beeldschoon beeld van je kind” waar de zevenjaarsfasen en de vier wezensdelen gebruikt zullen worden als middel om meer zicht te krijgen op het wezen van je eigen kind.
* De Temperamenten. Welke temperamenten zijn er, hoe kun je deze als volwassene ervaren, waar herkennen we onze eigen kinderen, kunnen we ze beter begrijpen en eventueel ons handelen aanpassen?
* Liefdevol en bewust grenzen stellen. Dit onderwerp geeft ruimte voor veel praktische vragen en inzichten over bijvoorbeeld dagindeling, luisteren, samen spelen, straffen of belonen en vele andere opvoedingsvraagstukken.
* De laatste avond laten we open zodat we met de cursisten kunnen vaststellen welk onderwerp meer verdieping nodig heeft.

Bij elke bijeenkomst is er voldoende tijd om eigen vragen en interesses op het gebied van opvoeding aan bod te laten komen.
Wij verheugen ons op een mooie cursus met praktische tips, creatieve verwerking en antroposofische verdieping.

Esther Wilzing (estherwilzing@de-sprank.nl)
Helianne Huisman (h.huisman@devrijeschooldenhaag.nl)

Praktische informatie:
Vier maandagavonden: 10, 17, 24 september en 1 oktober ‘18
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: Abbenbroekweg 7 (Peutergang)
Kosten: € 60,- (mocht dit bedrag voor u een bezwaar zijn dan gaan we hierover graag in gesprek)
Opgeven: estherwilzing@de-sprank.nl, onderwerp: Aanmelding oudercursus sept ‘18

Na opgave wordt u een factuur gestuurd. Zodra het geld binnen is is ook de reservering definitief.
Maximum aantal deelnemers: 14