Blog

Maandbericht januari 2021

Beste ouders en verzorgers,
Hoe gaat het met jullie? Lukt het om het thuiswerken en thuisonderwijs te blijven organiseren? Het elkaar niet echt ontmoeten, zien, rechtstreeks spreken, geeft leegte. Een ontmoeting op straat of via een scherm is fijn maar er blijft toch afstand. Persoonlijk ervaar ik dat als een groot gemis. Ik waardeer wel het intensievere contact binnen mijn gezin, nu we veelal samen in huis aan het werk zijn. Maar ik hoop, net als iedereen, dat de school snel weer open mag.
Wij merken dat de huidige situatie door iedereen heel verschillend wordt beleefd maar over het algemeen is er veel bezorgdheid en ook wel boosheid. Sommigen van jullie zijn bezorgd over de kwaliteit van het onderwijs, op sociaal, kunstzinnig of juist cognitief vlak, andere zijn vooral heel boos op de overheid en vinden dat wij als school onze eigen keuzes zouden moeten maken, weer anderen zijn heel bezorgd om de gezondheid van hun kinderen, zichzelf of naasten, en willen dat wij alles doen om het veilig te houden. Nou ja, een mooie afspiegeling van het maatschappelijk debat. Dezelfde diverse geluiden klinken natuurlijk ook binnen de school. Ik ervaar het als een balanceer oefening om daarbinnen het onderwijs en de schoolorganisatie zo te sturen dat iedereen overeind blijft en we zo optimaal mogelijk doen wat we kunnen. Veel communiceren is daarbij zeker een belangrijke sleutel en ik realiseer mij dat dat echt niet altijd optimaal lukt. Begrip en mildheid voor elkaar en regelmatig even de ontspanning opzoeken zijn ook echt nodig om het uit te houden. Ik vertrouw er op dat ons dat blijft lukken.
In dit maandbericht aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Het afstandsonderwijs: welke ontwikkelingen zijn er geweest, hoe wordt er binnen school met elkaar over gesproken en hoe hebben we daar de uitkomsten van de bevraging bij betrokken?
  • Toetsen: wat weten we op dit moment over hoe we zullen omgaan met toetsen?
  • Ontwikkelingen binnen de school: versterking van de schoolleiding en personele veranderingen
  • Kinderen met angst: aanbod voor een workshop voor ouders verzorgd door Youz

Met vriendelijke groet,
Niels Schieman

Let op: wijziging in lesvrije dagen
Op de jaarplanner staat dat de school gesloten is op woensdag 10 en vrijdag 19 februari. Dat gaat niet door, er wordt die dagen gewoon lesgegeven en de kinderen zijn dus niet vrij. (noot: studiedag 19 februari gaat toch wel door, dan zijn de kleuters vrij)
De studiedag op maandag 1 maart, aansluitend op de voorjaarsvakantie zal wel doorgaan. Dan zijn de kinderen dus vrij.

Over ons afstandsonderwijs
Tijdens de eerste lockdown in maart/april 2020 hebben we een modus gevonden waarbij we afstandsonderwijs verzorgden dat was gericht op het welzijn van de kinderen en het tenminste op peil houden van reeds behandelde leerstof. Op basis van die ervaring is ook deze maand het afstandsonderwijs vormgegeven. ​

Dat vertaalt zich nu in een leeraanbod bij de kleuters waarbij vooral de ouders worden ondersteund en voorzien van tips, knutselinstructies, verhaaltjes en andere dingen die ze zelf vorm kunnen geven met hun kinderen, en in de hogere klassen door een aanbod van dagelijkse (online) lessen in allerhande vormen.

Er is bewust ruimte gegeven aan de leerkrachten om de inhoud van het afstandsonderwijs aan te passen aan hun eigen stijl en hun eigen klas. Daarbij blijven de leerkrachten wel wekelijks met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en na te gaan of, en zo ja waar, er sprake zou moeten zijn van homogeniteit. Het gebruik van Google Classroom is daar een voorbeeld van.

In tegenstelling tot de eerste lockdown hebben we deze keer met elkaar afgesproken dat het onderwijs, zeker vanaf de eerste klas, echt verder moet gaan dan het onderhouden van eerder behandelde stof. ​Om dat vorm te geven wordt er geëxperimenteerd met instructies op (digitaal) papier, instructie video’s en online lessen. Dé ideale aanpak bestaat daarbij niet, daarvoor zijn de verschillende wensen en mogelijkheden bij kinderen, ouders en leerkrachten te divers. Dat bleek ook heel duidelijk uit de uitkomsten van de enquête twee weken geleden. Het aantal ouders die vonden dat er niet meer online zou moeten gebeuren, en degenen die vonden dat er juist meer online zou moeten gebeuren, lag daarbij ongeveer gelijk. Ouders vanaf klas 4 gaven daarbij wel duidelijk vaker aan dat meer online lessen zouden worden gewaardeerd. Ook werd er breed aangegeven dat enkele momenten per week waarop de leerlingen elkaar en de leerkracht kunnen zien belangrijk wordt gevonden. De leerkrachten hebben deze bevindingen betrokken bij hun aanpak. Maar ook hier geldt weer: het is onmogelijk om volledig aan ieders wensen tegemoet te komen, daarvoor zijn de wensen te divers en we moeten ook vertrouwen hebben in de professionele inschatting van de leerkrachten.

Dat gezegd hebbende is er de afgelopen weken wel intensiever meegekeken met wat er overal gebeurt en zijn er gesprekken met collega’s over hun aanpak en keuzes. Het doel is dat er, ondanks deze lastige situatie, tenminste voor taal en rekenen toch voldoende nieuwe kennis wordt aangereikt. Soms gaat dat ten koste van mooi vrijeschool onderwijs. Wij weten dat niet iedereen daar gelukkig mee is en proberen ook echt waar mogelijk om ook het periode- en kunstonderwijs steeds ruimte te geven. Het blijft zoeken naar wat nodig is, wat kan en wat werkt. Naast onze eigen ervaringen maken we daarbij ook gebruik van andere bronnen en ervaringen, onder andere van de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen en op lesopafstand.nl. Er wordt nu een groep geformeerd die gaat borgen wat we nu leren voor het geval de lockdown nog langer duurt of voor als er onverhoopt nog een derde lockdown komt.

Laat mij eindigen met het uitspreken van mijn grote waardering voor de enorme inzet van de leerkrachten en jullie als ouders en verzorgers. De leerkrachten steken veel tijd en energie in het opzetten en verzorgen van het afstandsonderwijs. En jullie doen wat jullie kunnen om alle informatie te verwerken en de kinderen te helpen, om zinvol en gestructureerd met school bezig te blijven. Vaak voor meerdere kinderen tegelijk, terwijl er ook nog andere plichten om aandacht vragen. Het is niet niks!

Niels

Vragen over toetsen
Binnen de onderwijswereld in Nederland leven er momenteel heel wat vragen over hoe we moeten omgaan met het toetsen nu door het afstandsonderwijs niet alle leerstof met voldoende diepgang wordt behandeld. Normaal gesproken zouden we op dit moment volop bezig zijn met het afnemen van de toetsen die halverwege het schooljaar worden afgenomen (de M-toetsen). Wat het advies zal zijn ten aanzien van het later afnemen van deze toetsen is nu nog niet te zeggen. Ook over de eindtoets die de zesde klas in april moet maken leven veel vragen en opinies. Wij zullen ons in principe houden aan het advies vanuit de PO-raad. Het kan ook zijn dat de overheid ons heel concrete eisen oplegt. In beide gevallen lijkt het er op dat als de toetsen doorgaan, ze vooral bedoeld zijn als analyse tool en niet als beoordeling van de leerlingen of de school. Zodra hier meer informatie is zullen we dat weer met jullie delen.

Personele wijzigingen
We hebben het afgelopen maanden een aantal personele wijzigingen gehad. Juf Nicolet heeft na een lange re-integratie besloten om andere activiteiten te gaan ontplooien. Haar klas (3a) is dit schooljaar overgenomen door Thamar Hupkes en Gunnar Gijbels, beiden zijn invallers die zich tot de zomer aan deze klas hebben verbonden.

Vandaag was de laatste werkdag van Jacomijn de Groot. Zij heeft de keuze gemaakt om in Rotterdam bij een collega school te gaan werken. Haar klas (4a) wordt tot de zomer overgenomen door Sheetal Lachminarainsingh.  

In klas 6a is Jasmijn Stoelman helaas al voor langere tijd afwezig door ziekte. Na verschillende medische behandelingen hebben we nu goede hoop op herstel in het voorjaar. Haar klas wordt verzorgd door drie invallers die een mooie samenwerking hebben ontwikkeld.

Andreas Driessen wordt een dezer dagen vader en heeft een paar weken verlof om dat goed mee te kunnen maken. Zijn klas (6c) wordt de komende tijd verzorgd door Sjoerd van der Goot, een ervaren leerkracht uit het oosten van het land.

Ondanks dat mutaties in een college gebruikelijk zijn, lijken die nu wat samen te komen. Gelukkig lukt het om ten tijde van zeer forse lerarentekorten toch voor elke klas een passende leerkracht te vinden. Daarnaast hebben we meerdere sollicitanten die na de zomer bij ons willen starten. Ik verwacht in april de formatie voor het nieuwe schooljaar rond te hebben.
Niels

De leiding van onze school

Al weer 7,5 jaar geef ik leiding aan onze fantastische school. Altijd met veel plezier en volle inzet. Mijn aanstelling was al die tijd 80% (32 uur per week), maar ik werkte vaak meer dan 50 uur per week. Omdat ik mij heb verbonden met de school vond ik dat geen probleem. Sinds drie jaar ben ik op mijn ‘vrije’ dag actief geworden met het opzetten en leiding geven aan de internationale school. Ook mijn gezin vraagt de laatste jaren meer aandacht. Dat heeft gemaakt dat ik steeds minder goed in staat ben om nog veel meer dan 32 uur per week voor school te werken. Iedereen heeft dat ervaren, doordat er minder aandacht was, zaken soms bleven liggen en ik meer afwezig leek te zijn. Ook ikzelf merk dat het niet altijd lukt de kwaliteit te waarborgen die ik en wij met elkaar voor ogen hebben. Daarom heb ik in oktober bij het bestuur aangegeven dat er iets moest gebeuren om de kwaliteit van de schoolleiding te versterken. In november heb ik ondersteuning gekregen van Marjolein Triest, die zich hieronder aan jullie voorstelt. Bovendien is er dit najaar is er nog een ontwikkeling geweest. Het bestuur van de Vrijescholen Rijnstreek heeft mij gevraagd om met hun te onderzoeken of er een constructie denkbaar is waarbij ik bovenschools directeur word van hun drie scholen zodat het bestuur kan worden afgebouwd. Deze zoektocht heeft ertoe geleid dat ik in ieder geval de komende maanden actiever bij deze scholen betrokken zal zijn.

De komende tijd zullen we met elkaar nadenken hoeveel tijd er nodig is voor de schoolleiding en hoe je de schoolleiding nog beter kan organiseren. In eerste instantie heb ik hier met het bestuur, de huidige teamleiders en de IB-ers over gesproken. Op dit moment spreken we daar ook in breed verband met alle collega’s over en binnenkort ook met onze medezeggenschapsraad. Het idee is dat de totale omvang van de schoolleiding zou moeten toenemen van nu 60 uur naar 80 uur per week. Dat is ook in lijn met wat gebruikelijk is op veel andere (vrije)scholen. Maar los van tijd gaat het natuurlijk vooral om invulling en verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Voor nu richt Marjolein Triest zich de komende maanden (tot de zomervakantie) vooral op de kwaliteit van het (passend) onderwijs en organisatie-inrichting. Ik blijf verantwoordelijk voor alle andere zaken zoals de personele bezetting, de financiën, de communicatie en het gebouw. 

Ik vertrouw erop dat we met elkaar komen tot een inrichting die rust geeft en de kwaliteit van ons mooie onderwijs verder versterkt.
Niels

Voorstellen Marjolein Triest:
Mijn naam is Marjolein Triest. Ik ben moeder van 4 kinderen waarvan 1 dochter geadopteerd uit Haïti. Mijn oudste dochter heeft vorig jaar examen gedaan op de bovenbouw in Zutphen en studeert inmiddels. Een gekke tijd om te starten met je studie. Zoals je thuis ongetwijfeld ook zult ervaren is dit jaar ook voor mij en mijn gezin een gek schooljaar. Mijn jongste kinderen zitten inmiddels op de middelbare school. Mijn oudste zoon doet dit jaar examen. Een spannende tijd, die net als voor vele van u onzekerheden met zich meeneemt. Ik ben steeds weer verrast door de tomeloze flexibiliteit van mijn kinderen. Ook wanneer ik zelf soms de moed verlies, al vergaderend tussen de kinderen, werklieden en een berg wasgoed.
Sinds het najaar vorig jaar ben ik betrokken geraakt bij de Vrije School Den Haag. Een prachtige school met een zeer betrokken team. Ik neem mijn petje af voor de wijze waarop de leerkrachten een weg zoeken tussen alle vraagstukken die zich aandoen. Waarbij het lastig is en blijft om het best passende antwoord te vinden waar iedereen zich in gehoord voelt.
Mijn inzet zal de komende tijd gericht zijn op de kwaliteit van onderwijs en de organisatiestructuur. Ik kan me voorstellen dat u vragen heeft en zorgen wilt delen. U kunt mij daarover mailen via m.triest@devrijeschooldenhaag.nl. Deze komende periode zal ik gebruiken om mij een beeld te vormen van de dingen die bij u als ouders spelen. Uiteraard zal ik dit beeld aan u terugkoppelen. Ook zal ik binnen de mogelijkheden op zoek gaan naar manieren om in groepen met u in gesprek te gaan. Laat u het mij gerust weten wanneer u mee wilt denken over de toekomst van deze prachtige school. Ik richt hier graag een klankbordgroep voor op.

U wilt vast ook nog dingen van mij weten waar het gaat om mijn professionele ervaringen. Ik heb de afgelopen jaren veelal in het speciaal onderwijs gewerkt als interim directeur. Ook ben ik interim bestuurder geweest bij een vrijeschool. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten en hoop dat we snel nader kennis kunnen maken op school.
Met vriendelijke groet,
Marjolein

Nieuwe poort 
Afgelopen weken is er hard gewerkt aan een nieuwe poort voor het schoolplein. Deze is gemaakt voor de veiligheid van de kinderen, het voorkomt dat mensen met auto’s, scooters of fietsen op het plein komen. Ook geeft het een duidelijke grens aan voor de kinderen, tot waar ze kunnen spelen. De poort is gemaakt van natuurlijke materialen en vervangt de kapotte, armoedige rood-witte paaltjes.

Het fort is helaas afgebroken omdat het onveilig was geworden. Het wordt tijdelijk vervangen met een grote klimboom. Zodra we voldoende geld hebben gespaard (met toekomstige bazars?) komt er een nieuwe natuurlijke installatie.

Seizoener
We starten binnenkort weer met de realisatie van het tijdschrift de Seizoener. Hier zoeken we nog steeds een aantal ouders voor die teksten zou willen schrijven en redigeren, interviews afnemen, beeldmateriaal uitzoeken, etc. Kortom: alle hulp is welkom! De eerstvolgende Seizoener zal in de zomer uitkomen. Wilt u zich aanmelden om bij te dragen aan dit mooie tijdschrift? Mail dan naar secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl.
Marie Louise Woudstra

Workshop voor ouders
Is uw kind angstig of verlegen?
Angst bij kinderen komt veel voor en is ook een onderdeel van de normale ontwikkeling. Bij sommige kinderen valt op dat zij meer last hebben van angst of verlegenheid in vergelijking met leeftijdsgenootjes. De angst houdt bijvoorbeeld lang aan of is heftiger. Herken je dit bij je kind? Dan is deze workshop van Youz wellicht interessant voor jou. Je krijgt voorlichting over wat angst is en praktische tips wat je als ouder kan doen om je kind beter te helpen om te gaan met angstige gevoelens.

Online op 15 februari van 10:00 tot 11:30 uur. 
Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Aanmelden? Klik hier
Op de website van Youz vind je meer informatie over angst (en nog vele andere psychische klachten bij kinderen).

AGENDA
Dinsdag 9 en vrijdag 19 februari
geen studiedag, gewone lesdagen
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Voorjaarsvakantie
Tot en met 6 februari 2021 (?)
lockdown