Blog

Maandbericht januari 2016

NIEUWE TOETSEN

Schoolvaardigheidstoetsen
Vorig schooljaar hebben wij het besluit genomen om over te stappen op de schoolvaardigheidstoetsen (SVT) van uitgeverij Boom. Deze toetsen hebben een aantal voordelen ten opzichte van de Cito toetsen:
* Deze toetsen worden maar één keer per jaar afgenomen,
* de afname gaat vlotter,
* de rekentoetsen zijn veel minder talig waardoor kinderen met een minder tekstbegrip de rekentoets toch goed kunnen maken.

Bovendien verwachten wij dat we er bij deze toetsen minder frequent opgedreven normeringen zullen worden doorgevoerd. Dat is bij Cito een probleem geworden omdat er in het land veel aan ‘cito training’ wordt gedaan (kinderen krijgen specifieke trainging van ‘huiswerkbegeleiders’) waardoor de norm steeds verder wordt opgevoerd.

Early adaptors
Wij zijn hiermee een van de eerste scholen die voor deze toetsen kiezen. Een aantal van de toetsen zijn pas afgelopen jaar formeel goedgekeurd door het ministerie. Inmiddels hoor ik om mij heen van andere (vrije) scholen dat zij om bovengenoemde redenen, ook overwegen deze stap te gaan zetten.

Spannend
Deze overstap is een spannende gebeurtenis binnen onze school. Voordat we de keuze hebben gemaakt,  is er intern en met de MR uitgebreid over gesproken. De belangrijkste ‘nadelen’ zijn dat wij opnieuw moeten leren werken met deze toetsen. De afname gaat bijvoorbeeld anders,  het afname moment ligt anders in het jaar, en de relatie tussen wat er in de toetsen wordt gevraagd en wat er in het lesprogramma aan bod is geweest, ligt anders dan bij Cito. Ook verwachten we dat de nieuwe toetsen, ondanks dat zij aan dezelfde normeringseisen als Cito voldoen, een duidelijk zichtbaar effect zullen laten zien in de doorgaande leeropbrengsten van de leerlingen. Wat dat effect is, valt echter nooit helemaal te voorspellen.

Implementatie
Bij de voorbereidingen hebben we onszelf natuurlijk ook afgevraagd wat een goede manier is om deze overgang te maken. Na de verschillende mitsen en maren te hebben gewogen, hebben we uiteindelijk besloten voor een snelle volledige uitrol in plaats van een gefaseerde uitrol. Daarmee kunnen al onze leerlingen profiteren van de voordelen die deze nieuwe toetsen bieden. Alleen de zesde klassers hebben begin van dit jaar als laatste (en dus ook voor het laatst) nog Cito toetsen gemaakt, t.b.v. de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs.
Om te leren werken met de nieuwe toetsen, hebben we sinds oktober een heel aantal van de toetsen als proeftoets afgenomen in de klassen 2 tot en met 5. Behalve dat wij daaruit veel hebben geleerd over de toetsen en hoe die af te nemen, geven de resultaten daarvan ook houvast bij het afnemen van de juiste toets later in maart. Want dat wordt vanaf nu ons vaste toetsmoment. Dan worden de verschillende toetsen schoolbreed afgenomen.

Oudergesprekken (tafeltjesgesprekken)
Door deze veranderingen zijn de tafeltjesgesprekken verplaatst. De datum op de jaarplanner was overgenomen van de vorige jaarplanner, maar omdat de SVT later valt moesten die gesprekken dus ook worden doorgeschoven. De tafeltjesgesprekken zijn verplaatst van week 9 naar week 14 (4 t/m 8 april). Tijdens deze gesprekken zal u dus voor het eerst de resultaten van uw kind zien zoals die vanuit deze nieuwe toets naar voren komen. Natuurlijk is dit, net als in het verleden, voor ons maar een van de vele zaken waar wij naar kijken als we naar uw kind kijken. Vooral voor de hogere klassen (klas 4 en 5) zal de duiding van de SVT resultaten t.o.v. de Cito toetsresultaten een bijzondere inspanning vragen van leerkrachten, de intern begeleider en misschien ook wel van u als ouder.

IEP eindtoetsen
Nu we het toch over nieuwe toetsen hebben is het ook een goed moment om even stil te staan bij de centrale eindtoets die wij dit jaar voor het eerst (verplicht) zullen afnemen in de zesde klassen. Ook hier hebben we gekozen voor een andere dan de Cito eindtoets. Wij hebben gekozen voor de IEP eindtoets voor een belangrijk deel op grond van dezelfde argumenten als waarom wij hebben gekozen voor de SVT. De IEP eindtoets is wel door een andere uitgeverij ontwikkeld, namelijk door bureau ICE (meer informatie over deze toets kunt u vinden op hun website: http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets). Overigens is de eindtoets een wat vreemde uitvinding van onze overheid. Hij wordt namelijk pas afgenomen nadat de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs (VO) al zijn gegeven. De uitkomsten van deze toets hebben dan ook nauwelijks invloed op de verdere schoolkeuze. Het lijkt vooral een middel om scholen (en de afgegeven schooladviezen) te controleren, al zijn er wel enkele
scholen in het VO die veel waarde hechten aan deze momentopname. Voor onze bovenbouw geldt dat in ieder geval niet.

Conclusie
Met de introductie van de nieuwe SVT en IEP eindtoets, maken we dit jaar een grote verandering door in onze formele toetsing. Zoals vele veranderingen is dat spannend. Wij doen dit echter in het volle vertrouwen dat wij hiermee komen tot een toetsing die accurater het leerniveau weergeeft, prettiger is voor de kinderen en beter bij ons als vrijeschool past.

Vragen?
Ik kan mij voorstellen dat deze verandering nu of na de tafeltjesgesprekken vragen bij u oproept. U kan mij die natuurlijk altijd stellen via . Afhankelijk van de vragen die er komen zal ik besluiten of het opportuun is deze vragen en antwoorden in een volgend maandbericht op te nemen. Natuurlijk kunt u uw vragen ook altijd stellen aan onze medezeggenschapsraad via.