Blog

Maandbericht februari 2018

Scholing klassenleerkrachten

Begin dit schooljaar (zie maandbericht van september op de website) schreef ik over ons schoolplan en de prioriteiten waar we dit jaar op focussen, namelijk:
1. Het evalueren en verantwoorden van de leeropbrengsten (in brede zin).
2. Het versterken van de verantwoordelijkheidscultuur.
3. Het versterken van het sociale klimaat (de veiligheidsbeleving van kinderen).
4. Het herstructureren van de interne begeleiding inclusief het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan.
5. Het behalen van de management kwalificatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Het beperken tot 5 prioriteiten werkt goed. Op al deze gebieden wordt zichtbaar vooruitgang geboekt en het is duidelijk dat we de doelen die we voor onszelf hebben gesteld voor een belangrijk deel zullen behalen. Ten aanzien van de eerste twee prioriteiten zijn de klassenleerkrachten met elkaar aan de slag om onze reken- en taaldidactiek verder te versterken en tegelijkertijd de opbrengsten daarvan nog inzichtelijker te maken voor elkaar, de interne begeleiders en mij als schoolleider. Dat is belangrijk om de ondersteuning van leerlingen goed te kunnen organiseren. En hoe efficiënt we het ook inrichten, dit vraagt om een heldere en eenduidige verslaglegging binnen ons leerlingvolgsysteem en dat vraagt op zijn beurt weer om het versterken van onze verantwoordelijkheidscultuur (het goed en tijdig uitvoering geven aan afspraken). Een mooi maar soms ook spannend proces. Mooi omdat ik zie hoe leerkrachten met elkaar leren en komen tot oplossingen die werkbaar zijn en waar zij het
nut van inzien. Spannend omdat het soms andere afstemming op elkaar en een aanpassing van gewoonten vraagt.

 

Regel van de maand

Sinds deze week hangen onze pleinregels in de inkomhal, op kinderhoogte zodat iedereen ze goed kan lezen. Ze zijn ook gericht aan de kinderen. Overigens kunt u op onze website (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/schoolregels/) bij de pleinregels een toelichting vinden op een aantal van deze regels (het waarom van de regels). En voor degenen onder u die meer van het Haags zijn, u ken de règels hieâh naleize (want ja… “humor is belangrijk!”)

PLEINREGELS (tijdens de pauzes)

Klas 1 en 2 spelen op het ‘kleine plein’, niet op het fort.
Klas 3 t/m 6 spelen op het ‘grote plein’ en op het fort.
We spelen altijd met respect voor het spel van andere kinderen.
Stoeien of wild spel is geen probleem zolang iedereen het leuk vindt. De regel is: ‘stop = stop!’
Op de glijbaan mag je in de kleine pauze alleen van boven naar beneden glijden. In de grote pauze mag je ook naar boven klimmen. Houd rekening met elkaar!
Bij problemen vraag je een pauzewacht om hulp.
We luisteren naar de pauzewacht.

Wat echt niet mag:
Schoppen of slaan doen we nooit!
Je mag met een bal spelen als je zorgt dat het geen gevaar vormt voor de andere kinderen maar voetballen met een bal is verboden.
Er zijn rekstokken en klimbomen, daar mag je in klimmen, maar in de andere bomen en struiken mag je niet klimmen.
Je blijft altijd op het plein. Je mag dus niet op de stoepen rond de school.
Beneden bij de ramen voor het handenarbeidlokaal mag je niet spelen.
Skaten en skateboarden mag niet.
Wat je ook nog moet weten:
Bij een ongeluk, pesterij of als je je niet houdt aan de regels, wordt dat opgeschreven en doorgegeven aan jouw juf of meester.
Op het bord bij de ingang staat of je jas of trui aan moet houden tijdens de pauze (alleen zesde klas leerlingen mogen dat zelf beslissen).
Je mobieltje en overige apparaten mag je alleen buiten het schoolplein gebruiken (dus alleen na schooltijd).

 

Brief van Kim

Beste Niels,

Hopelijk heeft de staking van gisteren opgeleverd wat er nodig is. Hoorde dat de juffen hun achterstand gingen weg werken op school. Schrijnend dat dat de invulling van de staking moet zijn. Hoewel ik vrees dat er nog niet een oplossing in beeld is hoop ik dat er stappen gemaakt zijn gisteren bij landelijke politiek. Als ouders vind ik dat we niet de verantwoordelijkheid bij alleen de leraren en school moeten leggen. Ook wij ouders mogen pleiten voor een beter loon voor onze juffies en meesters. Die belangrijk mensen die onze kinderen onderwijzen! Ik ben (nog) niet geïnspireerd hoe wij dat zouden kunnen doen maar wellicht jij wel?
Wat mij al schrijvend te binnen schiet. Een manier zou zijn wat ouders te mobiliseren en motiveren te gaan staken bij hun werk op de volgende leraren staking om zo de kinderen op school op te kunnen vangen. Het lijkt me een nuttig signaal dat, wanneer het probleem zich verschuift naar het bedrijfsleven (de economie) er weer extra aandacht voor zal komen. Het probleem moet gevoeld worden, groter worden en dat zou wellicht een manier zijn?! Afijn, dit is iets dat mij spontaan te binnen schiet. Ik wil graag weten of jij inspiratie hebt wat ouders zouden kunnen doen? Ik denk er graag over mee, misschien met MR?
Hart groet, Kim (koffie)Moeder van Karel en Mozes

Natuurlijk heb ik Kim bedankt voor haar brief en we hebben gesproken over mogelijke initiatieven. Met het verstrijken van de tijd en het reeds toegezegde geld door de regering lijkt het animo voor verdere acties nu af te nemen, zowel maatschappelijk als bij leerkrachten zelf. Toch is het belangrijk te beseffen dat de problemen nog lang niet zijn opgelost. De politiek vraagt (terecht) om een goede verantwoording van de extra middelen, maar houdt daarmee wel de hand op de knip de komende jaren. Ondertussen wordt het probleem van voldoende goed gekwalificeerd personeel met de dag groter, ondanks alle creatieve oplossingen en welwillendheid. Ik geef u deze gedachte en de brief van Kim maar mee ter overweging.

Niels