Blog

Maandbericht februari 2017

Scholing en persoonlijke ontwikkeling
Wat is er voor nodig als je iedere dag tot doel hebt om onderwijsvorm te geven dat gericht is op het kind, ieder kind, om het te stimuleren zichzelf te ontdekken en naar alle vermogens actief een betrokken rol op te nemen in de wereld? Die vraag stellen wij ons steeds weer als we nadenken over waar we ons op willen richten. Wat heb ik als leerkracht, als ondersteuner, als schoolleider nodig om aan deze missie krachtig inhoud te geven? Wat kan er beter? Wat moet er beter? Wat wil ik beter?

De antwoorden zijn natuurlijk velerlei, want er is altijd ruimte voor didactische en pedagogische versterking. Er komen nieuwe uitdagingen op ons af, nieuwe zorgvragen, nieuwe didactische inzichten, nieuwe kinderen met nieuwe vraagstukken. Er zijn ook altijd een aantal oude uitdagingen, zoals de vraag naar wat we vandaag de dag nog kunnen, willen en moeten met de handreikingen die de antroposofie ons biedt, hoe om te gaan met het hele vraagstuk van identiteit en hoe de juiste balans te vinden en te houden in een team met vele kwaliteiten en inzichten.

Dit jaar heb ik de keuze gemaakt dat we ons leren vooral richten op consolideren (zie ook het maandbericht van september (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/maandbericht-september-2016/) ). Dat betekent concreet dat leerkrachten zich via BVS-schooladvies (http://www.bvs-schooladvies.nl/) verder scholen in onze taalmethodiek ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’ waar we inmiddels al vijf jaar mee werken. Op het tweewekelijks teamoverleg gebruiken we intervisie om met elkaar te kijken naar het taal- en rekenonderwijs en onszelf didactisch te versterken. Tijdens de pedagogische vergaderingen nemen we de tijd om met elkaar de voordrachten van Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs (http://www.uitgeverijpentagon.nl/boeken/163.html) te bespreken. De kleuterjuffen verdiepen zich tijdens studiedagen en hun teamoverleg in spraakvorming en de vraag wat het jonge kind nodig heeft aan voorbereidend taal- en rekenonderwijs en hoe ons huidige onderwijs daarbij aansluit.

Dit zijn allemaal school brede ontwikkelingstrajecten, daarnaast zijn er verschillende individuele scholingstrajecten die onder andere worden afgesproken tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Caroline Mast (onze IB-er) en ikzelf volgen dit jaar een Masterclass ‘Anders evalueren en verantwoorden (https://www.hsleiden.nl/nascholingen/pedagogisch-meesterschap/collegereeks-beleid-pedagogisch-meesterschap.html) ’ op de Hogeschool Leiden, de IB-ers doen de opleiding ‘flitsbezoeken (https://youtu.be/w-g_2u1jilE) ’ van het HCO, ik doe de opleiding ‘Communicatie & PR (http://www.avs.nl/cel/communicatie) ’ bij de AVS en daarmee is de lijst nog lang niet compleet.
Veel collega’s volgen in eigen tijd ook nog scholingstrajecten, gewoon omdat ze dat fijn vinden. Dat kan gaan van verdieping in de antroposofie of geweldloze communicatie tot muzikale vorming of stembevrijding. U ziet, we zijn een leergierige gemeenschap!
Niels

 

Pompstationsweg
De gemeenste is deze week begonnen met de aanpassingen bij het kruispunt met de  Doorniksestraat en de Tapijtweg. Zodra dit klaar is zou deze oversteekplaats een stuk veiliger moeten zijn voor de kinderen (eigenlijk voor iedereen!).
Niels

 

Bericht vanuit de MR
Na ruim vier jaar in de medezeggenschapsraad heeft Sanne Hille haar lidmaatschap van de oudergeleding opgezegd. Wij bedanken haar voor haar inzet.

Door haar opzegging is er een opengevallen zetel die de MR graag snel met een geschikte kandidaat wilt opvullen. Er is reeds een ouder, Renilde Heerema, die bereid is om tussentijds de opengevallen plaats in te vullen tot de volgende verkiezingen (mei 2018). Zij zal in principe per 1 maart Sanne formeel vervangen.

Conform het MR-reglement biedt de MR iedere ouder die zich ook geroepen voelt om deze vrij gekomen zetel voor de resterende periode in te vullen de mogelijkheid dit binnen 14 dagen kenbaar te maken via mailadres medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl (mailto:medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl?subject=Aanmelden%20MR) . Mocht u zich willen aanmelden, stuurt u dan uiterlijk 17 februari 2017 een mail met een korte tekst (ca 10 regels) waarin u zich presenteert.

In geval van meerdere aanmeldingen zal de MR over gaan tot verkiezingen onder de ouders om op democratische wijze de oudervertegenwoordiging vorm te geven.

Namens, de oudergeleding van de MR,

Remco van Wijk, voorzitter (r.vanwijk@thauris.nl), vader van Nova (klas 3) en Liesl (klas 1)

Dagmar van den Ende, secretaris (dmvdende@gmail.com), moeder van Aksel (klas 5)

 

Verkeerssituatie rondom de school
Iedereen vindt het belangrijk dat we onze kinderen veilig en prettig naar school kunnen brengen. Wanneer er in de ochtend ruim 450 kinderen in een heel kort tijdsbestek aankomen op school is dat niet altijd vanzelfsprekend. Zeker op koude en natte dagen worden er relatief veel kinderen met de auto naar school gebracht en ontstaan er soms onwenselijke situaties.

In ons schoolreglement (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/schoolregels/) hebben we daarom de volgende tekst opgenomen over de verkeerssituatie rondom de school:

“Bij het halen en brengen van leerlingen is het wenselijk dat er éénrichtingsverkeer wordt gecreëerd op de Abbenbroekweg. Dit betekent dat wanneer u uit de richting van de gevangenis aan komt rijden (Pompstationsweg), dat u doorrijdt naar de Tapijtweg en van daaruit de Abbenbroekweg indraait en vervolgens via de Gerrit Kasteinweg het schoolgebied weer verlaat. Op die manier ontstaat er eenrichtingsverkeer op de Abbenbroekweg, wat voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers noodzakelijk is. Onnodig te melden, maar wij verzoeken u uw snelheid te matigen tot maximaal 20 km /uur rond de school. Parkeert u omwille van de veiligheid van overstekende kinderen niet binnen 5 meter van een straathoek. Gelieve ook alle inritten naar huizen en de uitgang van onze parkeerplaats vrij te houden. Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden worden niet toegelaten op het schoolplein.”

Als iedereen zich hieraan houdt zijn we al een heel eind. Er is echter nog een andere situatie die we hier niet hebben beschreven, maar die ook voor veel overlast zorgt, namelijk het parkeren voor de ingang van het grote plein en het midden op straat stoppen om kinderen uit te laten stappen (en dan soms ook nog een halve minuut afscheid nemen!). Beiden leiden tot ergernissen en onveilige situaties. Hierbij dus het vriendelijke maar ook dringende verzoek dit niet te doen. Als iedereen op tijd vertrekt, eventueel wat verder van school parkeert en goed oog houdt voor de ruimte van de andere ouders en kinderen moet het ons lukken het prettig en veilig te houden rond de school!
Niels