Blog

Maandbericht februari 2015

Omgangsprotocol

OMGANGSPROTOCOL

Ons doel is dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school. Daarom besteden wij regelmatig aandacht aan het sociaal klimaat in en rond de school. Hieronder vindt u de tekst uit ons omgangsprotocol. Dit document staat in onze schoolgids en is binnenkort op onze website te vinden, maar omdat sociale veiligheid zo’n belangrijk onderwerp is breng ik het deze maand graag nog eens extra onder de aandacht.

Onze omgangsvormen en pleinregels worden aan het begin van ieder schooljaar opnieuw doorgenomen (en eventueel aangepast) in de lerarenvergadering en met de kinderen. Het sociale klimaat blijft onder de aandacht en zo nodig wordt het omgangsprotocol aangepast, per klas of voor de hele school. Wij spreken expliciet over een omgangsprotocol en niet over een pestprotocol. Daarmee geven we aan te sturen op een positief sociaal klimaat en niet alleen op het tegengaan van pestgedrag.

Ook in een veilige school valt het echter nooit uit te sluiten dat er sprake is van plagen, van vervelende grapjes of van een begin van pesten. Het is belangrijk te onderkennen dat er altijd gepest zal worden. Het hoort bij het schoolleven en hoewel ongewenst, is het van belang om pesten toch als een “normaal” verschijnsel tegemoet te treden. Uiteraard zullen wij altijd ingrijpen in pestsituaties.

Wij streven op onze school actief naar de volgende omgangsvormen:
1.Wij zijn aardig voor elkaar ook al hoef je niet met iedereen vrienden te zijn.
2.We doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden.
3.We zijn ons bewust van de ander en houden rekening met zijn gevoelens.
4.Als er iets gebeurt dat we niet willen, dan zeggen we dat.
5.Als een ander laat merken dat hij iets niet wil, dan stoppen we.
6.We zorgen ervoor dat iedereen prettig kan spelen en werken. Samenwerken en samen spelen hoort daarbij.
7.Problemen lossen we samen op, zodat iedereen snel weer prettig kan spelen en werken. We helpen elkaar daarbij; hulp zoeken bij leerkracht of pauzewacht is geen klikken.
8.We hebben respect voor de eigendommen van elkaar en pakken niets zonder het eerst te vragen.
Ter stimulering van het sociale klimaat op school hebben wij een vast programma. In de 1ste t/m de 4de klas wordt aandacht besteed aan omgang met elkaar. De regels van school worden gegeven tijdens de periode en de gymlessen. In de 5de klassen krijgen de kinderen handvatten aangeboden om met ruzies om te gaan in de vorm van mediation. In de 6de klassen kunnen kinderen dit zelf op het plein toepassen. Het no blame principe wordt hierbij toegepast. Drie leerkrachten van de school hebben de no blame cursus gevolgd (zie voor meer informatie: www.noblame.nl).

Aan u als ouders wordt gevraagd een actieve bijdrage te leven aan een veilig en sociaal schoolklimaat voor alle leerlingen. U kunt hier op de volgende wijze een bijdrage aan leveren:

Wanneer u van uw zoon/dochter signalen ontvangt dat er rond hem/haar (of rond anderen) situaties ontstaan die het kind als bedreigend of niet respectvol ervaart, dan meldt u dat bij de klassenleerkracht. Die zal z.s.m. uitzoeken wat er aan de hand is en zo nodig maatregelen treffen.

Wanneer u zelf getuige bent van een ruzie of een bedreigende of niet respectvolle situatie, vragen wij u ook dit direct te melden bij de leerkracht die op dat moment verantwoordelijk is. U kunt uiteraard uw eigen kind aanspreken, maar wij vragen u terughoudend te zijn in het aanspreken van andermans kinderen.

Van de leerkrachten wordt een actieve houding verwacht. Omdat pesten meestal op een verborgen manier gebeurt, is het nodig dat leerkrachten op signalen letten die op pesten kunnen duiden. Op onze website is binnenkort een bijlage bij dit protocol te vinden waarin een overzicht staat van de signalen en gedragingen binnen een groep die op pesten kunnen wijzen.

De coördinator omgangsprotocol

Om een duidelijk aanspreekpersoon binnen de school te hebben is er een coördinator voor ons omgangsprotocol aangesteld. Voor het schooljaar 2014/2015 is dat Irene Schluter. Deze heeft de volgende taken:
1.Aanspreekpunt zijn voor leerkrachten, ouders en eventueel kinderen.
2.Verantwoordelijk zijn voor de actualisering en de uitvoering van het omgangsbeleid van de school. Zij heeft de bevoegdheid leerkrachten hierop aan te spreken.
3.Het bijhouden van relevante informatie over pesten en sociaal gedrag.
4.Coördineren en organiseren van sociale vaardigheidstrainingen in de 5de klas.

Ten slotte, zoals hierboven aangegeven, pestgedrag is nooit helemaal te voorkomen. Echter als het voorkomt is het zaak snel en accuraat op te treden. Wij hanteren daarbij de volgende stappen: 1.Als een leerkracht, ouder of kind signaleert dat iemand zich niet houdt aan de afgesproken omgangsregels en het de betrokken kinderen niet lukt om dit zelf op te lossen, wordt dit gemeld bij de klassenleerkracht. De klassenleerkracht zoekt de melding altijd uit en heeft daartoe een gesprekje met de betrokkenen. Er kunnen samen met de kinderen afspraken gemaakt worden of oplossingen gezocht, of er kunnen andere pedagogische maartregelen genomen worden om herhaling te voorkomen. De coördinator omgangsprotocol kan eventueel om advies worden gevraagd.
2.Als ouders of collega’s onverhoopt vinden dat ze te weinig gehoor krijgen bij de klassenleerkracht, kunnen ze altijd rechtstreeks contact opnemen met de coördinator omgangsprotocol.
3.Komen er aangaande hetzelfde kind meerdere meldingen, of heeft de klassenleerkracht vragen ten aanzien van zelf waargenomen signalen, dan neemt hij/zij contact op met de coördinator omgangsprotocol en wordt er door de leerkracht, eventueel samen met de coördinator, een handelingsplan gemaakt om herhaling te voorkomen. Dit wordt opgenomen in het leerling volgsysteem (LVS). Daarbij wordt altijd een evaluatiedatum afgesproken en het plan en de evaluatie worden altijd teruggekoppeld naar de coördinator. Ook worden de ouders van de betrokken kinderen op de hoogte gesteld door de klassenleerkracht.
4.Blijkt na de evaluatie dat het probleem nog niet is opgelost, dan wordt samen met de coördinator omgangsprotocol een plan ingezet rondom de betrokken kinderen. In dit stadium worden ook de ouders actief betrokken in het proces. Vanaf een leeftijd van ongeveer 9 jaar kan hierbij de no blame methode worden ingezet. Ook dit plan heeft een evaluatie datum.
5.Als dit nog niet afdoende is zou er meer aan de hand kunnen zijn dan alleen een pestprobleem. De coördinator omgangsprotocol meldt het kind/de kinderen dan aan in de zorggroep. Hier kan dan extra hulp worden afgesproken en/of doorverwezen naar een specialist.

Ouderruimte

OUDERRUIMTE WORDT LERARENKAMER

De afgelopen jaren is de school steeds verder gegroeid in leerlingen aantal. Twee jaar geleden is die groei zo abrupt geweest dat er onvoldoende zicht was op de instroom van nieuwe kleuters. Het gevolg daarvan is nu dat wij zoveel oudste kleuters hebben dat wij komend jaar een extra eerste klas moeten organiseren. Het is niet onze wens driestromig te worden, maar het is wel onze verantwoordelijkheid alle kinderen die op school zijn zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Dus hebben we volgend schooljaar drie in plaats van de reguliere twee eerste klassen. Dat stelt ons voor een ander dilemma, namelijk, waar kunnen we een extra klas huisvesten? Alle klaslokalen in de school zijn dagelijks volop in gebruik.

Na lang wikken en wegen zijn we tot de conclusie gekomen dat de beste optie is om na de zomervakantie een extra klas te organiseren in het huidige handwerklokaal (in de gang richting de gymzaal). Het handwerklokaal verhuist naar de huidige lerarenkamer (op de eerste verdieping) en de huidige lerarenkamer verhuist naar de huidige ouderruimte. Dat laatste heeft als grote voordeel dat de leerkrachten vanuit de lerarenkamer weer zicht hebben op wat er op het plein gebeurt, wat nu niet het geval is.

Het is erg jammer dat we daardoor geen ouderruimte meer hebben. De ruimte wordt ’s morgens veel gebruikt door ouders om elkaar te ontmoeten en ’s middags om te wachten tot de kinderen uit zijn. Ook voor mij als schoolleider is het vaak een mooie gelegenheid om ouders even informeel te spreken. Toch zien wij voorlopig geen betere oplossing voor het huisvestingsprobleem. We zoeken nog naar manieren om u als ouders op vergelijkbare wijze te kunnen blijven ontvangen in de school. We denken onder andere na over mogelijkheden van inloopmomenten. Verder onderzoeken we de mogelijkheid om in de binnentuin bij de kleuters een serre te bouwen waar dan een nieuwe ouderruimte kan ontstaan. Ik zal u hiervan zeker op de hoogte houden en sta altijd open voor leuke creatieve ideeën.