Blog

Maandbericht december 2018

Ouderbijdrage 2018-2019
Met uw ouderbijdrage kunnen wij blijven doen wat we graag willen doen, namelijk mooi Vrijeschool onderwijs inrichten! Dankzij uw bijdrage werken de kinderen met goede materialen, kunnen zij echte pianisten horen bij euritmie en koorzang, werken en spelen de kinderen in een mooi gebouw en schoolplein, kunnen zij mooie toneelstukken maken en jaarfeesten vieren, en kunnen wij de leerkrachten de ruimte bieden die zij nodig hebben om goed te kunnen werken. Met de woorden van de grondlegger van onze school, met uw ‘schenkgeld’ maakt u het culturele en geestelijke leven van school mogelijk!

Velen van u hebben ons ook voor dit schooljaar al weer ondersteund. Dank voor uw vertrouwen!

Sommigen hebben ons echter nog niet laten weten voor welk bedrag zij ons dit schooljaar kunnen helpen. Zij hebben recent een e-mail ontvangen van onze administratie met de vraag dat alsnog te laten weten. Omdat wij graag van iedereen willen weten wat zij willen bijdragen gaan wij na de Kerstvakantie iedereen die niets heeft laten weten telefonisch benaderen om samen na te gaan wat u kan doen. Dat is echter veel werk dus u helpt ons enorm door deze maand uw bijdrage alsnog aan ons bekend maakt.

Graag herhaal ik wat in de brief staat die u afgelopen zomer ontving (en die u hier nog eens kan nalezen). Wij gaan uit van een basisbedrag van € 400,- per kind dat bij ons naar school komt. Indien uw financiële draagkracht dat toelaat vragen wij u met nadruk om naar eigen inzicht meer bij te dragen, solidair aan hen met minder draagkracht. Mocht uw financiële draagkracht niet toereikend zijn, dan verzoeken wij u bij te dragen naar wat u zelf te verantwoorden acht. En voor alle duidelijkheid, ieder kind dat bij ons op school is ingeschreven is uiteraard altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage en leerkrachten krijgen nooit inzage in de hoogte van uw bijdrage.

Komend jaar (2019) wordt financieel een spannend jaar voor ons. De nieuwe cao met een (zeer terechte) forse loonsverhoging voor alle leerkrachten, pakt redelijk negatief uit voor onze school omdat wij niet volledig worden gecompenseerd voor deze extra uitgaven. Des te belangrijker is het voor ons dat de ouderbijdrage op pijl blijft of liefst zelfs wat hoger uitpakt dan voorzien (zie brief).

Heeft u uw bijdrage al bekend gemaakt maar wilt u nog een extra gift doen? Laat ons dat dan weten door een mail te sturen aan: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl.
Wij rekenen en vertrouwen op uw blijvende steun voor ons rijke onderwijs! Niels Schieman

Nieuws uit de MR
Na enkele jaren van grote betrokkenheid, heeft Renilde Heerema aangegeven haar taken in de medezeggenschapsraad (MR) te willen neerleggen. Zij heeft deze taak met veel verantwoordelijkheid op zich genomen en we zullen haar missen. Veel dank aan haar namens alle medewerkers en ouders (wiens vertegenwoordiger zij was) van school!

Er is één ouder die heeft aangegeven de plek van Renilde te willen innemen. Voordat we dat besluiten willen we u echter de kans geven om uzelf ook kandidaat te stellen. U dient zich dan voor 21 december te melden via . Indien er meerdere kandidaten zijn zal er in januari een stemming worden georganiseerd. Meer informatie over de werking van onze MR kan u vinden in dit reglement.

Robert van den Bout, Voorzitter MR

Zieken en vervanging
De griep heeft flink huisgehouden de afgelopen weken. Veel zieke kinderen maar ook veel zieke leerkrachten. Helaas hebben we een paar keer een beroep op u moeten doen om kinderen zo veel mogelijk thuis te houden. Dat licht ik graag even toe.

* Wij vragen u nooit lichtzinnig om kinderen thuis te houden. Zoals u in ons beleid (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2018/12/Vervangingsbeleid.pdf) kan lezen is dat onze laatste strohalm. Wij realiseren ons terdege hoe dit uw plannen en verantwoordelijkheden doorkruist.
* In lijn met ons beleid proberen we altijd om waar mogelijk de zieke leerkracht te vervangen. Op sommige dagen hadden we wel 6 invallers op school en daarmee zitten echt op de bodem van onze invalpool.
* Normaal zullen we de leerlingen uit een klas onderbrengen in andere klassen als er geen vervanging beschikbaar is, voordat we u vragen om de kinderen thuis te houden. Deze keer hebben we dat niet gedaan, omdat er in meerdere klassen invallers waren of leerkrachten die zelf half ziek voor de klas stonden. Om dan met meer dan 30 kinderen te moeten werken en het veilig en gezond te houden is niet haalbaar.
* Om de lasten eerlijk te verdelen en kinderen zo min mogelijk school te laten missen hebben we de ouders van verschillende klassen op verschillende dagen gevraagd hun kind thuis te houden en invallers over de andere klassen laten rouleren.
* De kinderen die niet thuis konden blijven (of bij vriendjes/grootouders/buren spelen) zijn in andere klassen ondergebracht. Wij waarderen het dat u echt uw best doet om de kinderen thuis te houden als wij dat vragen!

Ik hoop dat u zich met deze informatie enig begrip kunt vormen van de uitdaging waar wij als school soms voor staan en wil u bedanken voor uw medewerking!
Niels

Privacy verklaring
Onze school moet, net als scholen en andere organisaties voldoen aan de vereisten van de Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 van kracht wordt. Bij deze stellen we u ervan op de hoogte dat de privacyverklaring van onze school is aangepast aan de AVG.

Op De Vrije School Den Haag gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie
of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) leerlingenadministratiesysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, worden deze, na verloop van de wettelijke bewaartermijn (in de meeste gevallen: twee jaar) verwijderd.

Voor het gebruik van foto’s en (video)-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van uw rechten en of het gebruik van  foto’s en video’s kunt u terecht de administratie van onze school.

Om er voor te zorgen dat alle medewerkers goed op de hoogte zijn van de AVG hebben wij een e-learningprogramma AVG aangeschaft, waarmee zij zichzelf moeten informeren.