Blog

Maandbericht december 2017

December

Tijdens de feestdagen in de komende decembermaand zullen er op school een aantal momenten zijn die wij met de leerlingen vieren.

Sinterklaas
Op 5 december heeft de Sint belooft onze school opnieuw met een bezoek te vereren. Wij verwachten hem zo rond 8:30. Hij zal met de Pieten de kleuters bezoeken, heeft daarna een ontmoeting met de klassen 1 & 2 in de grote zaal en zal ook nog even gaan kijken bij de derde klassen. In de hogere klassen worden er die ochtend surprises uitgepakt. De kinderen zijn om 10:30 vrij.

Advent
De advent vieringen starten op maandag 4 december. Iedere maandag in december starten we de dag met alle kinderen van klas 1 t/m 6 in de grote zaal. Daar zingen we samen, ontsteken we de kaarsen op de adventskrans en luisteren naar een mooi Kerstverhaal. Daar kunnen helaas geen ouders bij zijn.

Op de andere dagen van de week bent u wel van harte welkom om vanaf 8:10 uur de school binnen te komen en in stilte de muziek in de grote zaal te komen bewonderen samen met uw kinderen.

De Kerstspelen
Er zijn drie kerstspelen, het Paradijsspel, het Herdersspel en het Driekoningenspel. Deze worden in december en januari tijdens schooltijd opgevoerd voor de leerlingen. Alle kinderen gaan naar het Herderspel, vanaf de tweede klas gaan de kinderen ook het Paradijsspel bekijken (dat is door de opkomst van de duivel nog niet geschikt voor de eerste klassers) en vanaf de derde klas gaan de kinderen ook het Driekoningenspel zien (dat is vanwege de kindermoord in niet geschikt voor jongere kinderen) .

Zelf kunt u deze spelen ook gaan bekijken, al dan niet samen met uw kind(-eren) (zie de uitnodiging hieronder). Als u met uw eigen kind(-eren) komt, houd u dan rekening met de leeftijd van uw kind zodat een kleuter, eerste of twee de klasser niet alsnog op vrijdagavond toch een spel ziet waar het eigenlijk nog te jong voor is? Dank!

Voor de kleuters wordt het Herdersspel in een wat bewerkte versie opgevoerd door leerlingen uit de 12^e klas. Ook dat spel kan u komen bekijken.

Sietske Assebergs heeft een mooie beknopte toelichting op de kerstspelen geschreven. Die kunt u hier downloaden en lezen (pdf)

Verslag congres 100 jaar vrijheid van onderwijs

In 1917 trad artikel 23 van de grondwet in werking waarmee de vrijheid van onderwijs werd bekrachtigd. Dat artikel maakt het voor ons mogelijk om als bijzondere school gesubsidieerd ons onderwijs te kunnen verzorgen. Hierdoor zijn wij breed toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht de financiële achtergrond van hun ouders. Deze vrijheid is een groot goed en past perfect binnen de gedachte van de sociale driegeleding. Met enige regelmaat staat dit wetsartikel echter ook onder druk. Vanuit het openbaar onderwijs, maar ook vanuit de gedachte dat er een strikte scheiding moet zijn tussen kerk en staat, zijn er genoeg pleitbezorgers te vinden die (soms fanatiek) de afschaffing van dit wetsartikel bepleiten.

Als directeur van de oudste Vrijeschool in Nederland, vond ik het daarom mijn plicht het congres ‘100 jaar vrijheid van onderwijs’ te bezoeken en daar mijn argumenten in support voor dit wetsartikel mee te laten klinken. Mijn belangrijkste argument is dat onderwijs primair een culturele aangelegenheid is en dat cultuur slechts kan bestaan in vrijheid (dus zonder overheidsbemoeienis) en dat we als vrije mensen (ouders) in staat moeten zijn om het onderwijs zo te organiseren dat het past bij onze eigen levensovertuiging.

De VBS (de vereniging voor bijzondere scholen, waar wij lid van zijn) heeft een kort verslag gemaakt van deze dag. Dat kan u hier nalezen.

Brochure over passend onderwijs

Ons samenwerkingsverband (SPPOH) heeft een duidelijke brochure voor ouders gemaakt over passend onderwijs. U kunt deze hier downloaden. In de brochure wordt uitgelegd wat basisondersteuning is, wat school verder nog kan doen en hoe dat dan gaat. Ook is er korte uitleg over het ondersteuningsplan voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en over het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O). Natuurlijk is dit een generieke brochure die voor alle ouders van alle basisscholen van de gemeente Den Haag is opgesteld. Wellicht herkent u niet alles wat u hier leest direct binnen onze school. Meer school specifiek kunt u informatie vinden op onze eigen website. Mocht u na het lezen van deze brochure of onze website nog met vragen zitten dan kan u die altijd aan de leerkracht van uw kind stellen. Deze verwijst u zo nodig door naar
onze intern begeleider (IB-er) of mijzelf.