Blog

Maandbericht april 2016

Nieuws
Afgelopen week hebben wij de definitieve tekeningen gekregen van de gemeente Den Haag over de aanpassingen die er zullen worden uitgevoerd aan de kruising Pompstationsweg, Doorniksestraat en Tapijtweg. Middels een aantal aanpassingen aan de inrichting en verkeersborden zal duidelijk worden dat het een schoolzone is. Wij gaan er vanuit dat de situatie na deze werken een stuk veiliger zal zijn.

Dringend verzoek
Onze inspanningen om van de Abbenbroekweg een weg met éénrichtingsverkeer te maken zijn, ondanks steun uit de buurt, niet geslaagd. Gelukkig houden de meesten van u zich aan onze eigen gedragsregel om bij het brengen en halen de Abbenbroek weg steeds vanaf de Tapijtweg in te rijden en niet vanaf de Gerrit Kasteinweg. Aan iedereen die dit (nog) niet doet het vriendelijke verzoek dit wel te gaan doen. Alleen op die manier blijft het veilig en is er een prettige doorstroming.

Overigens geldt dit verzoek ook aan de ouders met bakfietsen. Met een volle weg en trottoir wordt het anders erg lastig om veilig op de bestemming aan te komen.

Ten slotte: Van de buurt hebben we het afgelopen jaar klachten gekregen over schade aan hun (geparkeerde) auto’s, zonder dat er een berichtje was achtergelaten. Natuurlijk kan er altijd een ongelukje gebeuren, maar neemt u dan alstublieft uw verantwoordelijkheid en meldt dit bij de eigenaar of op school. U heeft niet voor niets een aansprakelijkheidsverzekering!

Ontwikkeling & scholing
Dat wij een op ontwikkeling gerichte school zijn, hoeft geen betoog. Het is het uitgangspunt van onze pedagogiek en didactiek, gericht op de gezonde en veelzijdige ontwikkeling van onze kinderen. Daar is al veel over gezegd en geschreven.

Scholing
Ook als volwassenen moeten wij onszelf steeds blijven ontwikkelen. Dat begint met een essentiële basishouding, namelijk om iedere dag open tegemoet te treden en open te staan voor wat zich aandient. Om onze ontwikkeling structureel te stimuleren wordt er door ons veel gedaan aan scholing. Dankzij uw ouderbijdragen zijn wij in staat substantieel meer geld aan scholing uit te geven dan voorzien de overheid voorziet (voor wie van cijfers houdt: wij geven gemiddeld € 750,- per leerkracht uit aan scholing vs € 500,- die wordt voorzien in de cao, vervangingen niet meegerekend).

Alle leerkrachten volgden de afgelopen jaren cursussen taalmethodiek en rekendidactiek, we deden trainingen om de sociale structuur in klassen te versterken en ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken, we hebben met elkaar uitgebreid stilgestaan bij de verschillende constitutietypes en wat dat betekend in de klas, we hielden intervisie gesprekken om van elkaar te leren, de kleuterjuffen leerden heel systematisch taal- en rekenplannen te maken (passend bij ons kleuteronderwijs) en gingen naar een landelijke studiedag over het kleine kind, wij studeerden op een nog beter begrip van ons leerlingvolgsysteem, op onze nieuwe toetsen, op de nieuwe aanpak van passend onderwijs, enkele leerkrachten gingen onlangs naar Dornach om daar met bijna 1000 collega’s van over de hele wereld de vierjaarlijkse scholingsbijeenkomst van vrijeschoolleerkrachten bij te wonen, groepjes leerkrachten komen in hun vrije tijd samen om met elkaar menskunde te studeren, er werden verschillende
conferenties bezocht onder andere over executieve functies en passend onderwijs, en deze lijst is zeker nog niet compleet. Ook uw schoolleider deed volop mee. Naast de gezamenlijke studiedagen met het college ging hij o.a. naar een masterclass over ‘uplifting leadership’, kwalificeerde hij zich voor het schoolleidersregister PO, startte hij een coachingstraject om zijn effectiviteit verder te vergroten en werd hij lid van een landelijk netwerk van basisschooldirecteuren die samen zich buigen over actuele thema’s in het primair onderwijs.

De kunst van al deze scholing is steeds om het in relatie te brengen tot je eigen ontwikkeling en zodoende in je handelen. Het is mooi om te zien hoe dit gebeurt, in de klas, op het plein, tijdens intervisie gesprekken, tijdens de begeleiding door Caroline Mast(intern begeleider).

Tegelijkertijd is het ook zaak te doseren. Niet alles wat geleerd is hoeft direct tot in perfectie te worden beheerst. Ontwikkelen gebeurt namelijk vooral duurzaam als het gestaag gebeurt, rustig maar met volharding. Dat is ons streven, iedere dag opnieuw.

kleurterklas

Oudercursus

Ook dit jaar is er weer een oudercursus voor ouders van jonge kinderen en andere geïnteresseerden. De cursus wordt dit jaar verzorgd door Helianne Huisman, kleuterjuf en coördinator kleuterjuffen en Esther Wilzing, pedagoog bij De Sprank. De volgende onderwerpen komen op vier maandagochtenden aan bod:
* “Een beeldschoon beeld van je kind” waar de zevenjaarsfasen en de vier wezensdelen gebruikt zullen worden als middel om meer inzicht te krijgen in het wezen van je eigen kind.
* De Temperamenten. Welke temperamenten zijn er, hoe kun je deze als volwassene ervaren, waar herkennen we onze eigen kinderen, kunnen we ze beter begrijpen en eventueel ons handelen aanpassen?
* Liefdevol en bewust grenzen stellen. Dit onderwerp geeft ruimte voor veel praktische vragen en inzichten over bijvoorbeeld dagindeling, luisteren, samen spelen, straffen of belonen en vele andere opvoedingsvraagstukken.

Bij elke bijeenkomst is er voldoende tijd om eigen vragen en interesses op het gebied van opvoeding aan bod te laten komen.
Data: maandag 9, 23, en 30 mei en 6 juni
Plaats: De Vrije School Den Haag, Abbenbroekweg 7
Tijd: 9.00 – 11.00 uur
Kosten: € 50,- voor de hele cursus

Opgeven:
Nadat u zich heeft opgegeven krijgt u via De Vrije School Den Haag een uitnodiging voor de betaling.

Vriendelijke groet en graag tot ziens,

Helianne Huisman en Esther Wilzing

Ik nodig u van harte uit te reageren op de maandberichten. Ook suggesties over onderwerpen waar u over wilt lezen zijn van altijd welkom! Uw mailtje graag naar: info@devrijeschooldenhaag.nl