Luisvrij

Luizenprotocol De Vrije School Den Haag

Geen schaamtecultuur t.a.v. luizen

Geen schaamtecultuur; luizen zijn niet vies en horen erbij. De vraag is hoe gaan we er samen mee om? Dat doen we met open communicatie. Dit protocol is gemaakt om duidelijkheid te geven over welke rol iedereen heeft in de aanpak van luizenpreventie en luizenbesmetting.

Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind(-eren) luis en neetvrij naar school te sturen. Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind en/of gezin luisvrij te maken, zelf te controleren en te melden indien er luizen zijn.

De school is verantwoordelijk voor het signaleren van luizen door na iedere schoolvakantie op een woensdagochtend via een luizenwasstraat d.m.v. 15 luizenouders alle kinderen te controleren. Via de contactouder wordt u van de uitslag op de hoogte gebracht.

Vooralsnog kiest de school voor geen verplicht gebruik van luizenzakken.

Rol van de verschillende partijen

De ouder(s), verzorger(s):

 • Om hun kinderen 1 keer per week te controleren op luizen. Ouders/verzorgers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun kinderen zonder luizen naar school komen.
 • Bij besmettingen van luizen/neten dit zo snel en goed mogelijk thuis behandelen en dit melden aan de leerkracht, ook indien de leerling reeds behandeld is. Dit kan eventuele misverstanden tijdens de controles voorkomen.
 • Als besmetting bij een kind door een ouder/verzorger is gemeld communiceert de leerkracht dit aan de luizencoördinator.

De school:

 • De leerkrachten praten regelmatig met de leerlingen over luizen, om het hebben van luizen uit de taboesfeer te halen en te houden.
 • De school stelt middelen beschikbaar voor de luizencontroles.
 • De luizencoördinator heeft schriftelijke informatie voor de luizenouders en leerkrachten, een actueel overzicht van alle luizenouders en zorgt dat de hoeveelheid hulpmiddelen bij de controles voldoende is.

Over de controles

 • Aan het begin van ieder schooljaar worden er nieuwe luizenouders gezocht. In totaal zijn er per controle ongeveer 15 ouders nodig.
 • Luizenouders hebben alleen een controlefunctie. Verdere acties worden door de leerkracht, luizencoördinator en eventueel de schoolleider uitgevoerd.
 • De controles worden door de luizenouders uitgevoerd volgens het RIVM luizencontrole protocol. Er zal binnenkort een informatievideo op de website van de school worden gezet.
 • De standaard controles (“luizenwasstraat”) vinden plaats na iedere schoolvakantie. De precieze data worden aan het begin van het schooljaar en regelmatig via het nieuwsberichten en de website bekend gemaakt. Doorgaans is dit de eerste woensdag na een schoolvakantie. De controle vindt plaats in een ouderruimte op school. Alle (kleuter-)klassen worden na elkaar opgehaald en naar deze ruimte begeleid. Daar krijgt elk kind een ouder toegewezen die het kind snel, zorgvuldig en discreet controleert op luizen/neten. Bevindingen worden door de luizencoördinator per kind geregistreerd. Na de controle lopen de kinderen terug naar hun klas, waarna de volgende klas klaarstaat om gecontroleerd te worden. Op deze manier is iedere klas in maximaal 5 minuten- (en de gehele school in ongeveer 90 minuten) volledig op aanwezigheid van luizen en neten gecontroleerd.

Communicatie

Indien er bij een kind luizen/neten worden geconstateerd worden de volgende acties ondernomen:

 1. De luizencoördinator geeft aan de leerkracht en contactouder door om welk(e) kind(eren) het gaat.
 2. De contactouder informeert nog dezelfde dag de ouders per mail of telefoon.
 3. De contactouder informeert alle ouders van de leerlingen van de betreffende klas via een e-mail berichtje dat er luizen geconstateerd zijn in deze klas, met het verzoek aan de ouders om de kinderen thuis dagelijks te controleren gedurende twee weken.
 4. Bij herhaalde constatering van luizen wordt een aanvraag ingediend bij de JGZ arts via het aanvraag onderzoekformulier JGZ arts.