Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Alle leerlingen worden in de kleuterklassen en in de onderbouw goed in hun ontwikkeling gevolgd door de leerkracht, zowel op cognitief gebied als op motorisch en sociaal emotioneel gebied. Hiertoe worden vanaf klas 1 toetsen afgenomen, wordt het kind gevolgd door de leerkracht en indien nodig besproken met de intern begeleider (IB-er) Rodette van Dunné is de IB-er van de kleuterklassen en Caroline Mast voor de klassen 1 t/m 6.

Voor algemene vragen over de zorg kunt u terecht bij: Rodette van Dunné, IB-er kleuters.

Voor specifieke vragen over uw eigen kind dient u zich te richten tot de eigen leerkracht.

Wanneer wij zien dat een leerling extra ondersteuning bij de ontwikkeling nodig is zal dit in eerste instantie in de eigen klas door de leerkracht geboden worden. Dit is onderdeel van het onderwijs en wordt in de reguliere oudergesprekken met de ouders besproken.

Wanneer blijkt dat een leerling meer begeleiding nodig heeft dan biedt de school de volgende mogelijkheden:

 • Bespreking in het ZorgTeam
 • Bespreking in de Pedagogische Vergadering
 • Onderzoek door de Remedial Teacher
 • Onderzoek door de begeleidingsdienst voor vrijescholen

Voor deze onderzoeken of besprekingen zal de instemming van de ouders gevraagd worden. Wanneer uit zo’n bespreking of onderzoek naar voren komt dat een kind extra begeleiding nodig heeft dan heeft de school daarvoor de volgende mogelijkheden:

 • Remedial Teaching
 • Euritmie Therapie
 • Kunstzinnige begeleiding
 • Maatschappelijk werk
 • Kick Training
 • Individueel arrangement

Voor al deze vormen van begeleiding wordt de ouders vooraf toestemming gevraagd. De aanmelding verloopt altijd via de leerkracht en IB-er.

 • Remedial Teaching (RT)

Er is voor drie dagen per week een RT-er aan de school verbonden: Leonie van Grinsven. Het is binnen haar aanstelling niet mogelijk alle kinderen die dat nodig hebben en zo lang als ze dat nodig hebben individuele begeleiding te bieden. Daarom werkt Leonie vooral met en voor de leerkrachten. Leonie onderzoekt vanuit haar expertise wat een kind nodig heeft en stelt dan in samenspraak met de leerkracht een oefenprogramma voor het kind op. In veel gevallen zal de ouders gevraagd worden dit traject d.m.v. thuis oefenen te ondersteunen. Voordeel is dat de kinderen dagelijks oefenen en dat de leerkracht steeds meer instrumenten in hadden krijgt om ook de zwakkere leerlingen gerichte hulp te geven.

Voor leerlingen met een (ernstige) leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie zal deze steun in veel gevallen onvoldoende zijn. Voor dyslectische kinderen is er de mogelijkheid om onderzoek en behandelingen door de zorgverzekering vergoed te krijgen. Wanneer een kind hiervoor in aanmerking komt, worden de ouders door de school op de hoogte gesteld. In andere gevallen zijn  de ouders vrij om zelf een RT-er in te schakelen. Onze ervaring is dat deze RT-er buiten school het meest effectief is wanneer er afstemming is tussen de RT-er en de leerkracht en dat het kind dagelijks thuis oefent. De externe RT zal na schooltijd ingezet moeten worden, zodat de leerling geen lessen mist.

 • Euritmie Therapie (ET)

 De school heeft de beschikking over een ET-er Brigitte van Gent. Zij heeft de mogelijkheid om een aantal weken tweemaal per week individueel met een kind te werken. De euritmie wordt therapeutisch ingezet ter ondersteuning van het leerproces. Omdat ET niet binnen het budget van de school valt, zal de ouders om een bijdrage gevraagd worden.

 • Kunstzinnige begeleiding

De school heeft ieder jaar stagiaires van de opleiding kunstzinnige therapie, beeldend en spraak/drama, die onder begeleiding individueel met leerlingen kunnen werken. Wij hebben hiermee tot nu toe goede ervaringen.

 • Maatschappelijk werk 

Lucia Pultrum is als maatschappelijk werkster aan de school verbonden. Zij heeft de mogelijkheid om gesprekken te voeren met leerlingen en ouders en om leerlingen met kunstzinnige middelen te begeleiden.

Tevens wordt zij betrokken bij gezinssituaties waar extra steun nodig is.

 • Kick Training

Dit is een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining die op school, na schooltijd, gegeven wordt voor kinderen uit klas 4 tot en met 6 die extra steun nodig hebben in het sociale. Van de ouders wordt hiervoor een kleine bijdrage gevraagd.

 • Individueel Arrangement (zie ook Passend Onderwijs)

Voor leerlingen die structureel meer zorg nodig hebben dan de school vanuit de basis ondersteuning kan bieden, bestaat de mogelijkheid bij het samenwerkingsverband een individueel arrangement aan te vragen. De school ontvangt dan extra gelden om de leerling individuele begeleiding te bieden. Deze aanvraag verloopt in samenwerking met de ouders.

 

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Onder het motto ‘Ieder kind een kans’ werken in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 27 schoolbesturen en een kleine 200 scholen samen aan een plezierige en succesvolle basisschooltijd van ruim 56.000 kinderen. De samenwerking in onze regio vindt plaats binnen Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning van leerlingen, met hulp bij het leren. Zo veel mogelijk wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de kinderen. Wat spreekt dit kind aan, welke (kleine) succesjes kunnen worden geboekt en hoe kan daar vandaag zo goed mogelijk op worden ingespeeld? Passend onderwijs kijkt niet alleen naar de leerling. De mogelijkheden van de groep, de leerkracht, de school en de ouders zijn net zo goed bepalend voor plezier en succes. Passend onderwijs is dan ook meer dan het regelen van extra ondersteuning in de vorm van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. Een goede samenwerking van de schoolbesturen, scholen, professionals, ouders en externe partijen moet voor ieder kind leiden tot de best passende combinatie van onderwijs, ondersteuning, opvoeding en waar nodig zorg, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.

Alle scholen die bij SPPOH zijn aangesloten, bieden een vast en stevig pakket van basisondersteuning. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle scholen goed hebben nagedacht over het pedagogisch klimaat op school, dat de leerkrachten hun werkwijze iedere dag weer goed afstemmen op de (individuele) kinderen in hun groep, dat de school weet wat nodig is bij dyslexie of bij sociaal-emotionele vragen en dat de school samenwerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. En nog veel meer.

Voor een klein gedeelte van de leerlingen (zo’n vijf procent) is meer ondersteuning nodig, soms in combinatie met zorg. Vaak kan die extra ondersteuning worden gegeven op de school waar de leerling zit of wordt aangemeld. De school bepaalt in overleg met de ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden gegeven en kan daarvoor extra middelen aanvragen bij SPPOH. Vroeger heette dit een rugzakje. Omdat extra ondersteuning op basis van de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen uniek is, en elke aanvraag daarom anders zal zijn, spreken we voortaan van een “arrangement”. We arrangeren als het ware iets wat speciaal voor dit specifieke kind nodig is.

Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen school te organiseren en wordt er voor de leerling een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs of op een andere basisschool georganiseerd. De school vraagt in zo’n situatie, in overleg met de ouders, een toelaatbaarheidsverklaring aan bij SPPOH. Het is dus niet zo dat met de komst van passend onderwijs de scholen voor speciaal basisonderwijs of voor speciaal onderwijs worden afgeschaft!
Wat is handig om over passend onderwijs te onthouden?

 1. Binnen passend onderwijs hebben scholen de zorgplicht. Wanneer een leerling bij een school wordt aangemeld, gaat de school binnen zes weken na of zij de leerling een passende onderwijsplek kan bieden. Wanneer extra ondersteuning voor de leerling nodig is, probeert de school deze te organiseren. Wanneer dat niet haalbaar is, zorgt de school ervoor, in overleg met de ouders, dat een andere school de leerling wel inschrijft. Alleen wanneer de school geen plaatsingsruimte heeft of de ouders zich niet kunnen verenigen met de wijze waarop de school vormgeeft aan haar identiteit, telt de zorgplicht niet. Van ouders wordt wel verwacht dat zij bij aanmelding de school zo goed mogelijk informeren over de situatie van hun kind.
 2. SPPOH heeft de samenwerking van de scholen georganiseerd in tien kleinere werkgebieden: acht stadsdelen en de gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Binnen die werkgebieden werken de scholen onderling samen en vindt nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin plaats. In elk werkgebied is een school voor speciaal basisonderwijs.
 3. SPPOH probeert extra ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de leerlingen te organiseren.
 4. Het is de bedoeling dat ouders en school als partners samenwerken, als het gaat om de zorg of extra ondersteuning rond een leerling. Dat maakt de kans op succes voor de leerling veel groter!
 5. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden.

Bekijk hier het zorgplan: Zorgplan 2014-2016 (pdf)

Tot slot:

Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de website van SPPOH

Andere interessante sites zijn:

www.passendonderwijs.nl – Het centrale informatiepunt rond de invoering van Passend Onderwijs van het ministerie van OCW.

www.steunpuntpassendonderwijs.nl – Een website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders.

 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Onze school werkt samen met de schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. In het CJG werkt de GGD Haaglanden met diverse instellingen samen.  De schoolartsen en schoolverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt. 

Gezondheidsonderzoek Basisonderwijs
Rond de leeftijd van 5 jaar en rond 10 jaar worden u en uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de schoolarts of schoolverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek worden lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en beweeggedrag van het kind bekeken.  Met dit onderzoek wordt de ontwikkeling van uw kind samen met u  gevolgd. Tijdens de onderzoeken is ook ruimte voor vragen en indien nodig wordt samen gekeken naar een oplossing of extra ondersteuning.

Extra ondersteuning
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de schoolartsen of schoolverpleegkundigen langs te komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor Het CJG, telefoon: 0800-2854070 (optie 2).

Ook neemt de schoolarts of schoolverpleegkundige deel aan de zorgstructuur van de school.

Vaccinaties
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging.

Gegevens van uw kind
De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG gebruiken de adresgegevens uit de Leerling administratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school.Wanneer u niet bent verschenen bij een afspraak nemen de schoolartsen of schoolverpleegkundigen telefonisch contact met u op. Als dat niet lukt wordt zonodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt. 

Meer informatie en contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolartsen en -verpleegkundigen van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070 (optie2). Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl.