Leerlingenzorg

Leerlingen en extra ondersteuning

Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken vormt de basis van waaruit we werken. HGW gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders. HGW helpt ons doelgericht, systematisch en transparant te werken op groepsniveau en individueel niveau.  

Intern begeleider 
De school heeft twee intern begeleiders (IB-er). Deze ondersteunen de leerkracht op het gebied van didactiek en pedagogiek. Dit kan gericht zijn op de groep of op het individu. Voor specifieke vragen over uw eigen kind dient u zich in eerste instantie te richten tot de eigen leerkracht. Deze kan de intern begeleider erbij betrekken. Wanneer u zorgen heeft over uw kind en u komt met de leerkracht niet tot een passende oplossing dan kunt u zelf contact opnemen via parro met de betreffende intern begeleider. 

Route
Iedere leerling heeft een eigen proces in het leven. Ook op school gaat dit voor de een meer vanzelf dan voor een ander. Daar waar het niet zo vanzelf gaat zetten we extra ondersteuning in rondom de leerling en de leerkracht.
Als dit nodig is, is er contact tussen de leerkracht en de Intern begeleider om te bekijken welke stappen gezet moeten worden. De ouders / verzorgers worden door de leerkracht op de hoogte gebracht van wat hij/zij signaleert en als er ondersteuning nodig is en betrokken bij de gesprekken die nodig zijn. 

Bij het inrichten van deze route zijn de volgende uitgangspunten richtinggevend: 

We richten ons onderwijs in op basis van leeftijdsgebonden groepen. In principe blijft elke leerling gedurende zijn schoolloopbaan in deze groep. Door deze inrichting kunnen we het leerstofaanbod laten aansluiten bij de ontwikkelingsfase waarin zich de kinderen van die groep bevinden. 

Vanuit deze klassikale benadering, streven we ernaar zo veel mogelijk te differentiëren en tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. 

In ons onderwijs en in het bieden van extra ondersteuning, streven we ernaar alle aanwezige potenties van de kinderen te ontwikkelen. We richten ons op het gehele kind. Dus niet alleen op de cognitieve vaardigheden.  De ontwikkeling van hoofd, hart en handen staat centraal. 

Ondersteuningsniveau ‘s
Binnen de school onderscheiden we vijf niveaus van ondersteuning. Onder ondersteuning verstaan we alles dat een leerkracht of externe biedt, bovenop het onderwijs dat aan de middengroep in een klas geboden wordt. Dit betreft dus ondersteuning voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben als ook ondersteuning aan leerlingen die herhaling of andersoortige begeleiding nodig hebben om de doelen te behalen.  Zie hiervoor het SchoolOndersteuningsProfiel. 

Ketenpartners
Wanneer er meer specifieke vragen of zorgen zijn, dan is er de mogelijkheid een of meer van onze ketenpartners te betrekken. Wanneer er meerdere ketenpartners betrokken worden wordt er een MDO (Multi Disciplinair Overleg) gepland. Dit kan alleen met toestemming van ouders. Ketenpartners zijn bijvoorbeeld: De schoolmaatschappelijk werkster, de schoolarts/ schoolverpleegkundige, onderwijs adviseur van SPPOH (samenwerkingsverband), psycholoog/orthopedagoog van het HCO, leerplicht. 

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de basisondersteuning van onze school mogelijk is, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Dit kan in de vorm van een arrangement vanuit het samenwerkingsverband, de inzet van jeugdhulp of een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs*.  De extra ondersteuning wordt besproken in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) in overleg met de ouders en indien mogelijk ook met de leerling. Bij het vormgeven van extra ondersteuning is de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband betrokken. Zie voor meer informatie de website van het samenwerkingsverband SPPOH, www.sppoh.nl. De intern begeleider is aanspreekpunt voor de ouders, leerkracht en leerling bij het vormgeven van extra ondersteuning.  *SO en SBO beschrijft dit op eigen wijze.  

SOP, het SchoolOndersteuningsProfiel
Iedere school heeft een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Schoolondersteuningsprofiel Haaglanden

School Maatschappelijk Werk

SMW+ is een laagdrempelige voorziening op alle basisscholen in Den Haag en Rijswijk, gericht op vroegtijdige aanpak van door de school gesignaleerde problemen. De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. Ouders geven vooraf toestemming voor gesprekken met hun kind.

Vaste taken SMW+:

  1. Bieden van korte, lichte interventies in de lijn van het schoolmaatschappelijk werk bij te overzien sociaal-emotionele, opvoedings- of maatschappelijke problematiek.
  2. Is als lid van het MDO (zie ondersteuningsplan SPPOH) betrokken bij de (voorbereiding van de) inzet van extra ondersteuning en doorverwijzing voor leerlingen.
  3. Kunnen inschakelen van kort in te zetten specialistische interventies of expertise.
  4. Als lid kernteam CJG kunnen schakelen tussen school en CJG/jeugdteam en evt. andere maatschappelijke partners bij complexe problematiek.
  5. Zie voor informatie: https://www.smw-basisschool.nl/

Gezondheidsonderzoek Basisonderwijs
Rond de leeftijd van 5 jaar en rond 10 jaar worden u en uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de schoolarts of schoolverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek worden lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en beweeggedrag van het kind bekeken.  Met dit onderzoek wordt de ontwikkeling van uw kind samen met u  gevolgd. Tijdens de onderzoeken is ook ruimte voor vragen en indien nodig wordt samen gekeken naar een oplossing of extra ondersteuning.

Extra ondersteuning
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de schoolartsen of schoolverpleegkundigen langs te komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor Het CJG, telefoon: 0800-2854070 (optie 2).

Ook neemt de schoolarts of schoolverpleegkundige deel aan de zorgstructuur van de school.

Ouder- en jeugdsteunpunt Voor al je vragen over passend onderwijs
Heb je vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen.

Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de basis- of middelbare school, of op het mbo. En voor jongeren die zelf vragen hebben.

Meer informatie of contact:
Voor passend onderwijs op de basisschool kijk je op: Ouder- en jeugdsteunpunt | SPPOH
Voor passend onderwijs op de middelbare school kijk je op: Ouder- en Jeugd steunpunt – SWV Zuid Holland West

Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356. Of e-mail info@ojsp.nl.

Wat doet het steunpunt? Op de websites vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn.

Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken – zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school. Vraag ze gerust om hulp of advies.

Vanuit elk samenwerkingsverband Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en jeugdsteunpunt. Zo ook SPPOH (voor de basisschool) en het SWVZHW (voor de middelbare school) in Haaglanden. Vraag ze gerust om hulp of advies.

Vaccinaties
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging.

Gegevens van uw kind
De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG gebruiken de adresgegevens uit de Leerling administratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school. Wanneer u niet bent verschenen bij een afspraak nemen de schoolartsen of schoolverpleegkundigen telefonisch contact met u op. Als dat niet lukt wordt zo  nodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt. 

Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de website van SPPOH

Andere interessante sites zijn:

www.passendonderwijs.nl – Het centrale informatiepunt rond de invoering van Passend Onderwijs van het ministerie van OCW.

www.steunpuntpassendonderwijs.nl – Een website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders.

www.cjgdenhaag.nl Centrum Jeugd en Gezin (CJG)