Leerlingenzorg

Leerlingen en extra ondersteuning

Elk kind wordt gevolgd door de leerkracht. Soms hebben kinderen een extra steuntje nodig in hun ontwikkelingsproces. Dat kan op het motorische, emotionele of cognitieve gebied zijn. Wanneer er extra ondersteuning bij de ontwikkeling van een leerling nodig is zal dit in eerste instantie in de eigen klas door de leerkracht geboden worden. Dit is onderdeel van de basisondersteuning en wordt met ouders besproken tijdens de reguliere oudergesprekken.

Wanneer blijkt dat een leerling naast deze extra’s in de klas meer begeleiding nodig heeft, dan kan de leerkracht advies vragen aan de intern begeleider. De intern begeleiders werken op school samen met de euritmie therapeut, de remedial teacher, de schoolmaatschappelijk werker,  schoolarts, schoolverpleegkundige en/of de adviseur van het samenwerkingsverband. De intern begeleider bespreekt samen met de klassenleerkracht het kind, en overlegt welke extra hulp nodig is.

Intern begeleiders
De school heeft twee intern begeleiders (IB-er). Deze ondersteunen en begeleiden de leerkracht op het gebied van didactiek, pedagogiek en ondersteuning voor de groep en de leerling die extra ondersteuning nodig hebben.

Annemart Hoogland

Gabrielle Wils

Voor vragen over zorg en uw eigen kind, wendt u zich altijd tot de leerkracht. Deze heeft in alle gevallen het juiste overzicht over alles dat al is ingezet. In samenspraak met de leerkracht kan er worden besloten een gesprek te voeren met de intern begeleider, als er meer overleg noodzakelijk is of er anderszins onduidelijkheden ontstaan.

Voor specifieke vragen over uw eigen kind dient u zich te richten tot de eigen leerkracht.

In samenspraak kan een individueel traject ingezet worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld een kinderbespreking in de pedagogische vergadering met het college, een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker of een multidisciplinair overleg met een adviseur passend onderwijs. Let op: dit zijn voorbeelden en kind- en situatie afhankelijk. Er wordt altijd naar de best passende optie gezocht voor uw kind. Deze trajecten en eventuele oplossingen worden altijd samen met ouders besproken en zijn ook weer afhankelijk van de situatie en van het kind.

Voor al deze vormen van begeleiding wordt de ouders vooraf toestemming gevraagd. De aanmelding verloopt altijd via de leerkracht en IB-er.

Onderzoek door ouders
Soms gebeurt het dat u als ouder besluit om uw kind te laten onderzoeken. De meeste ouders geven deze informatie door, omdat u wilt dat de school van uw kind rekening houdt met de onderwijsbehoeften van uw kind. Het blijkt soms dat sommige ouders moeite hebben de (schriftelijke) informatie met school te delen. Leerlingen die een diagnose hebben, maar waarvan wij geen gegevens hebben kunnen wij niet ondersteunen bij hun onderwijsbehoeften.

Het is de bedoeling dat ouders en school als partners samenwerken, als het gaat om de zorg of extra ondersteuning rond een leerling. Dat maakt de kans op succes voor uw kind veel groter!

Soms merken wij dat externe (onderzoeks-)bureaus de school of de leerkracht onder druk zetten om hun adviezen op te volgen of wordt er een grote tijdsinspanning gevraagd van de leerkracht en/of intern begeleider. Wanneer de school invulling heeft gegeven aan wat van haar kan worden gevraagd t.a.v. passend onderwijs, kan dit er toe leiden dat wij onze medewerking aan externe, door ouders geïnitieerde, onderzoeken en/of behandelingen beperken.

Onderzoeksgegevens zullen ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld.

Dyslexieprotocol en zorgverzekering
Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen en schrijven op woordniveau. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties flink belemmeren. Bij een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen kinderen vaak een aanvaardbaar niveau van lezen, spellen en schrijven bereiken.
Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten zorgplicht voor alle vormen van jeugdhulp. Onder bepaalde voorwaarden geeft de gemeente toestemming voor de diagnostiek en behandeling van dyslexie en vergoedt zij de kosten hiervoor. De school fungeert hierbij als poortwachter en dient bij doorverwijzing naar de zorg een goed gedocumenteerd leerlingdossier te overleggen.

In de kleuterklas is soms al waar te nemen dat een kind later de kans loopt om moeite te krijgen met het leren lezen en spellen. De school maakt gebruik van het ‘Protocol Dyslexie voor vrijescholen’ om zo lees- en spellingproblemen vroegtijdig te onderkennen en aan te pakken.  Het protocol is gebaseerd op de protocollen Leesproblemen en Dyslexie van Expertisecentrum Nederlands uit 2011, waarbij een aantal aanpassingen is gedaan om recht te doen aan de werkwijze in het vrijeschoolonderwijs.

In het protocol wordt beschreven aan welke eisen de begeleiding van kinderen met (een verhoogd risico op) lees- en/of spellingproblemen moet voldoen. Ook worden toetsmomenten met bijbehorende toetsmaterialen beschreven. Door het in het protocol uitgewerkte stappenplan te volgen, kan de school voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het traject voorafgaand aan de vergoede zorg:

 • Het kind basisonderwijs volgt en minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar is;
 • De school eerst minstens twee periodes van zes maanden (drie keer per week 20 minuten) extra hulp heeft geboden;
 • Het kind met lezen E-scores blijft halen. Het mogen ook lage D-scores zijn, maar dan moeten de spellingresultaten van uw kind E-scores zijn;
 • Het kind geen andere beperkingen heeft die nadelig kunnen zijn bij de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.

De school werkt hierin samen met het HCO. Een gespecialiseerd psycholoog/orthopedagoog kan met specifiek onderzoek vaststellen of het om dyslexie of een ander leesprobleem gaat. Hiervoor heeft het HCO zich aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL), een coöperatie van 22 onderwijsadviesbureaus.

De eventuele behandeling wordt op school uitgevoerd door een gespecialiseerde psycholoog/orthopedagoog. Daarnaast vraagt de behandeling om thuis dagelijks intensief te oefenen.

Dyscalculieprotocol ERWD
Kinderen doen al vroeg ervaring op met getallen en hoeveelheden. Een klein percentage kinderen heeft echter zoveel moeite met rekenen dat dit op een stoornis in het leren kan wijzen: een rekenstoornis of dyscalculie.

Er is sprake van dyscalculie, als het gaat om een ernstig rekenwiskunde probleem dat hardnekkig blijft, ondanks dat er hulp is geboden door een deskundig persoon, op het specifieke probleem van het kind.

Dyscalculie is een leerstoornis die niet wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren (zoals onvoldoende onderwijs) of andere belemmerende factoren in het kind zelf (zoals aandacht-/concentratieproblemen, een lagere intelligentie). Dat betekent dat de diagnose ´dyscalculie´ alleen kan worden vastgesteld, als deze factoren geen rol spelen bij de rekenproblemen van een leerling. Om dit te achterhalen is het nodig dat een kind eerst intensieve, gespecialiseerde begeleiding krijgt op rekengebied.

De school hanteert het dyscalculieprotocol dat door Groenestijn, Borghouts en Janssen (2011) is ontwikkeld.

Gezondheidsonderzoek Basisonderwijs
Rond de leeftijd van 5 jaar en rond 10 jaar worden u en uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de schoolarts of schoolverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek worden lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en beweeggedrag van het kind bekeken.  Met dit onderzoek wordt de ontwikkeling van uw kind samen met u  gevolgd. Tijdens de onderzoeken is ook ruimte voor vragen en indien nodig wordt samen gekeken naar een oplossing of extra ondersteuning.

Extra ondersteuning
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de schoolartsen of schoolverpleegkundigen langs te komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor Het CJG, telefoon: 0800-2854070 (optie 2).

Ook neemt de schoolarts of schoolverpleegkundige deel aan de zorgstructuur van de school.

Vaccinaties
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging.

Gegevens van uw kind
De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG gebruiken de adresgegevens uit de Leerling administratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school. Wanneer u niet bent verschenen bij een afspraak nemen de schoolartsen of schoolverpleegkundigen telefonisch contact met u op. Als dat niet lukt wordt zonodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt. 

Schoolondersteuningsprofiel
De school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden. Bekijk hier het Schoolondersteunignsprofiel 2018/2022:

Schoolondersteuningsprofiel 2018/2022

Verdere ondersteuning:
School maakt gebruik van de volgende ondersteuning binnen school:

 • Onderwijsassistent: Soraya Saad
 • Euritmietherapeut: Brigit van Gent
 • Schoolmaatschappelijk werker: Nadine Nederpelt
 • Adviseur SPPOH: Judith van Wijk
 • Centrum voor Jeugd&Gezin: schoolarts, schoolverpleegkundige en gezinscoach
 • HCO: advies en onderzoek
 • Expertise SO en SBO-scholen
 • BOVO
 • Leerplichtambtenaar
 • ParnasSys: digitaal leerlingvolgsysteem
 • Onderwijstransparant: digitale overdracht tussen PO&VO en voor de aanvraag van individuele arrangementen op school of toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing op een S(B)O-school

Tot slot:

Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de website van SPPOH

Andere interessante sites zijn:

www.passendonderwijs.nl – Het centrale informatiepunt rond de invoering van Passend Onderwijs van het ministerie van OCW.

www.steunpuntpassendonderwijs.nl – Een website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) www.cjgdenhaag.nl