Leerlingenzorg

Leerlingen en extra ondersteuning

Handelingsgericht werken 

Handelingsgericht werken vormt de basis van waaruit we werken. HGW gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders. HGW helpt ons doelgericht, systematisch en transparant te werken op groepsniveau en individueel niveau.  

Intern begeleider  

De school heeft twee intern begeleiders (IB-er). Deze ondersteunen de leerkracht op het gebied van didactiek en pedagogiek. Dit kan gericht zijn op de groep of op het individu. Voor specifieke vragen over uw eigen kind dient u zich in eerste instantie te richten tot de eigen leerkracht. Deze kan de intern begeleider erbij betrekken. Wanneer u zorgen heeft over uw kind en u komt met de leerkracht niet tot een passende oplossing dan kunt u zelf contact opnemen via parro met de betreffende intern begeleider. 

Zorgroute 

Iedere leerling heeft een eigen proces in het leven. Ook op school gaat dit voor de een meer vanzelf dan voor een ander. Daar waar het niet zo vanzelf gaat zetten we extra ondersteuning in rondom de leerling en de leerkracht.
Als dit nodig is, is er contact tussen de leerkracht en de Intern begeleider om te bekijken welke stappen gezet moeten worden. De ouders / verzorgers worden door de leerkracht op de hoogte gebracht van wat hij/zij signaleert en als er ondersteuning nodig is en betrokken bij de gesprekken die nodig zijn. 

Bij het inrichten van deze zorgroute zijn de volgende uitgangspunten richtinggevend: 

We richten ons onderwijs in op basis van leeftijdsgebonden groepen. In principe blijft elke leerling gedurende zijn schoolloopbaan in deze groep. Door deze inrichting kunnen we het leerstofaanbod laten aansluiten bij de ontwikkelingsfase waarin zich de kinderen van die groep bevinden. 

Vanuit deze klassikale benadering, streven we ernaar zo veel mogelijk te differentiëren en tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. 

In ons onderwijs en in het bieden van extra ondersteuning, streven we ernaar alle aanwezige potenties van de kinderen te ontwikkelen. We richten ons op het gehele kind. Dus niet alleen op de cognitieve vaardigheden.  De ontwikkeling van hoofd, hart en handen staat centraal. 

Zorgniveau ‘s 

Binnen de school onderscheiden we vier niveaus van zorg, te weten:  

  • Zorgniveau 1 is zorg in de groep waarbij het kind voldoende heeft aan het basisaanbod dat geboden wordt. De algemene werkwijze met de school-brede routines van de Vrije School Den haag is voldoende om het ontwikkelingsperspectief van het kind te realiseren. Deze zorg kan in principe door de leerkracht zelf uitgevoerd worden.  
  • Zorgniveau 2 is zorg binnen de groep waarbij extra begeleiding door de leerkracht noodzakelijk is om aan specifieke onderwijsbehoeften van het kind te voldoen. Interventies op dit niveau kunnen bijvoorbeeld zijn: verlengde instructie, begeleide in-oefening, taakreductie, inzet van hulpmiddelen, aangepaste werkplek, e.d. Deze ondersteuning vastgelegd in een handelingsplan.  
  • Zorgniveau 3 is zorg buiten de groep. Het kind krijgt extra begeleiding van een interne of externe ondersteuner hetzij individueel of in een klein groepje. Interventies op dit niveau zijn bijvoorbeeld extra leesmomenten, extra rekenmomenten, euritmietherapie, begeleiding door IB-er, gesprekken met Schoolmaatschappelijk werk.  
  • Zorgniveau 4 is specialistische zorg die geboden wordt door externe partijen buiten de school. Het zijn interventies om meer inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken die het realiseren van het gewenste ontwikkelingsperspectief verhinderen. De interventies moeten leiden tot adviezen voor begeleiding zodat het ontwikkelingsperspectief van het kind gerealiseerd kan worden. 

Ketenpartners 

Wanneer er meer specifieke vragen of zorgen zijn, dan is er de mogelijkheid een of meer van onze ketenpartners te betrekken. Wanneer er meerdere ketenpartners betrokken worden wordt er een MDO (Multi Disciplinair Overleg) gepland. Dit kan alleen met toestemming van ouders. Ketenpartners zijn bijvoorbeeld: De schoolmaatschappelijk werkster, de schoolarts/ schoolverpleegkundige, onderwijs adviseur van SPPOH (samenwerkingsverband), psycholoog/orthopedagoog van het HCO, leerplicht. 

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de basisondersteuning van onze school mogelijk is, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Dit kan in de vorm van een arrangement vanuit het samenwerkingsverband, de inzet van jeugdhulp of een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs*.  De extra ondersteuning wordt besproken in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) in overleg met de ouders en indien mogelijk ook met de leerling. Bij het vormgeven van extra ondersteuning is de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband betrokken. Zie voor meer informatie de website van het samenwerkingsverband SPPOH, www.sppoh.nl. De intern begeleider is aanspreekpunt voor de ouders, leerkracht en leerling bij het vormgeven van extra ondersteuning.  *SO en SBO beschrijft dit op eigen wijze.  

SOP, het SchoolOndersteuningsProfiel

Iedere school heeft een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Schoolondersteuningsprofiel Haaglanden

Gezondheidsonderzoek Basisonderwijs
Rond de leeftijd van 5 jaar en rond 10 jaar worden u en uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de schoolarts of schoolverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek worden lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en beweeggedrag van het kind bekeken.  Met dit onderzoek wordt de ontwikkeling van uw kind samen met u  gevolgd. Tijdens de onderzoeken is ook ruimte voor vragen en indien nodig wordt samen gekeken naar een oplossing of extra ondersteuning.

Extra ondersteuning
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de schoolartsen of schoolverpleegkundigen langs te komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor Het CJG, telefoon: 0800-2854070 (optie 2).

Ook neemt de schoolarts of schoolverpleegkundige deel aan de zorgstructuur van de school.

Vaccinaties
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging.

Gegevens van uw kind
De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG gebruiken de adresgegevens uit de Leerling administratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school. Wanneer u niet bent verschenen bij een afspraak nemen de schoolartsen of schoolverpleegkundigen telefonisch contact met u op. Als dat niet lukt wordt zo  nodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt. 

Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de website van SPPOH

Andere interessante sites zijn:

www.passendonderwijs.nl – Het centrale informatiepunt rond de invoering van Passend Onderwijs van het ministerie van OCW.

www.steunpuntpassendonderwijs.nl – Een website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) www.cjgdenhaag.nl