Klachtenprocedure voor ouders

Waarheen met een probleem?

Vragen, problemen, zorgen en klachten kunnen in elke school ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Het is belangrijk dat degene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is deze klachtenprocedure opgesteld.

Wij onderscheiden een binnenschoolse en buitenschoolse klachtenprocedure:
A. Binnenschoolse: vragen, problemen en (meestal mondelinge) klachten, die intern behandeld worden.
B. Buitenschoolse: de klachtencommissie van GCBO. Deze treedt in werking na de binnenschoolse procedure.
C. Vertrouwenspersoon: In het geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan men zich wensen tot onze interne vertrouwenspersoon.

A. De binnenschoolse procedure

Algemeen: Iedere aangesprokene onderzoekt de klacht en meldt aan de aanbrenger welke acties er zullen worden ondernomen.

  1. Eerste aanspreekpunt: de klassenleerkracht. In geval van pedagogische problemen, omgangsproblemen, praktische vragen, enzovoorts.
  2. Tweede aanspreekpunt: de bouwcoördinatoren. Als het niet lukt de problemen met de leerkracht op te lossen of als er een vertrouwensprobleem is, kunt u contact opnemen met een van de twee bouwcoördinatoren.
  3. Derde aanspreekpunt: de schoolleider. Als de problemen ook met de teamleider niet naar tevredenheid zijn opgelost kan u terecht bij de schoolleider.
  4. Vierde aanspreekpunt: Blijft het probleem onopgelost, dan komt het bij de bestuurder (a.italianer@vsdenhaag.nl) van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland. Deze gaat na of bij de behandeling van het probleem/de klacht alles is gedaan om tot een goede oplossing te komen.
  5. Als ook dit niet tot oplossing leidt, is er de mogelijkheid om een officiële, schriftelijke klacht in te dienen bij de Stichting GCBO.  Zie verder B.

B. De buitenschoolse procedure

Pas nadat de volledige binnenschoolse procedure is gevolgd, kunt u contact opnemen met Stichting GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs). Voor alle informatie zie: ‘Geschillen commissie bijzonderonderwijs’.

C. Vertrouwenspersoon

In bovenstaande situaties gaan we ervan uit dat de communicatie helder is en de intenties zuiver, maar dat er verschil van inzicht is. Dit is soms niet het geval, of wordt soms niet zo ervaren.
Als het moeilijk is om een probleem uit te spreken wanneer het norm overschrijdend gedrag betreft, vooral als men zich onzeker voelt omdat het om gedrag gaat dat als intimiderend wordt ervaren, kan contact op worden genomen met de vertrouwenspersoon. Onder ongewenst gedrag valt intimidatie/bedreiging, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesterijen, discriminatie, agressie.
De vertrouwenspersoon kan eerst hulp opvang en advies bieden. In tweede instantie nagaan of er een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is in eerste instantie altijd vertrouwelijk. Vandaar dat zij zich ook buiten school bevindt. Na een analyse van het probleem kan zij ook verwijzen en helpen bij het bewandelen van binnen en buitenschoolse procedures.

Mevrouw Anita Hellemons is de externe vertrouwenspersoon binnen onze school.  Haar contactgegevens zijn: ahellemons@me.com  Telnr. 06-46161730.