Klachtenprocedure voor ouders

Waarheen met een probleem?

Vragen, problemen, zorgen en klachten kunnen in elke school ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Het is belangrijk dat degene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is deze klachtenprocedure opgesteld.

Wij onderscheiden een binnenschoolse en buitenschoolse klachtenprocedure:
A. Binnenschoolse: vragen, problemen en (meestal mondelinge) klachten, die intern behandeld worden.
B. Buitenschoolse: de klachtencommissie van GCBO. Deze treedt in werking na de binnenschoolse procedure.
C. Vertrouwenspersoon: In het geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan men zich wensen tot onze interne vertrouwenspersoon.

A. De binnenschoolse procedure

Algemeen: Iedere aangesprokene onderzoekt de klacht en meldt aan de aanbrenger welke acties er zullen worden ondernomen.

  1. Eerste aanspreekpunt: de klassenleerkracht. In geval van pedagogische problemen, omgangsproblemen, praktische vragen, enzovoorts.
  2. Tweede aanspreekpunt: de teamleider. Als het niet lukt de problemen met de leerkracht op te lossen of als er een vertrouwensprobleem is, kunt u contact opnemen met de teamleider. Bij ‘ons team’ kunt u zien wie dat is.
  3. Derde aanspreekpunt: de schoolleider. Als de problemen ook met de teamleider niet naar tevredenheid zijn opgelost kan u terecht bij de schoolleider.
  4. Vierde aanspreekpunt: Blijft het probleem onopgelost, dan komt het bij de bestuurder (a.italianer@vsdenhaag.nl) van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland. Deze gaat na of bij de behandeling van het probleem/de klacht alles is gedaan om tot een goede oplossing te komen.
  5. Als ook dit niet tot oplossing leidt, is er de mogelijkheid om een officiële, schriftelijke klacht in te dienen bij de Stichting GCBO.  Zie verder B.

B. De buitenschoolse procedure

Pas nadat de volledige binnenschoolse procedure is gevolgd, kunt u contact opnemen met Stichting GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs). Voor alle informatie zie: ‘Geschillen commissie bijzonderonderwijs’.

C. Vertrouwenspersoon (Bertien den Dulk)

In bovenstaande situaties gaan we ervan uit dat de communicatie helder is en de intenties zuiver, maar dat er verschil van inzicht is. Dit is soms niet het geval, of wordt soms niet zo ervaren.
Als het moeilijk is om een probleem uit te spreken wanneer het normoverschrijdend gedrag betreft, vooral als men zich onzeker voelt omdat het om gedrag gaat dat als intimiderend wordt ervaren, kan contact op worden genomen met de vertrouwenspersoon. Onder ongewenst gedrag valt intimidatie/bedreiging, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesterijen, discriminatie, agressie.
De vertrouwenspersoon kan eerst hulp opvang en advies bieden. In tweede instantie nagaan of er een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is in eerste instantie altijd vertrouwelijk. Vandaar dat zij zich ook buiten school bevindt. Na een analyse van het probleem kan zij ook verwijzen en helpen bij het bewandelen van binnen en buitenschoolse procedures.

Bertien den Dulk – coachingsprofiel

Bertien den Dulk (1953) werkt sinds 1997 als coach. Voor die tijd deed zij ervaring op als docent, manager, bestuurder, organisatieadviseur, trainer en Human Resource adviseur in grote en kleine profit en non-profit organisaties. Zij deed haar ervaring op in diverse sectoren in het bedrijfsleven, zoals Wetenschappelijke Onderzoek, Onderwijs en Industrie. Mevrouw Den Dulk studeerde Mens en Arbeid in Tilburg (afgerond in 1976). In de Verenigde Staten liep zij stage, studeerde zij geschiedenis en was zij enige tijd redactrice en jeugdleidster.

Naast voortdurende praktijk- en theoriescholing in bovenstaande werkgebieden door de jaren heen, specialiseerde zij zich in de jaren negentig in N.L.P. en Biografische Inzichten.

Dit betekent dat zij in de coachingstrajecten eerst d.m.v. oefening samen met de coachee vaststelt wat zijn of haar persoonlijke stijl, overtuigingen en inzichten zijn. Dit gegeven vort de basis voor een keuze uit oefeningen en theorie die betreffende coachee op de meest effectieve (en vaak ook enthousiasmerende) manier naar de coachings-doelen leidt. Zij werkt doelgericht en resultaatgericht met humor en inzicht.

Haar gegevens zijn:
Bertien den Dulk
Tel. 06-10272916
bertiendendulk@casema.nl