Inspectierapport

De inspectie voor het onderwijs heeft in september en oktober onze school onderzocht (onderbouw en bovenbouw). Zij hebben een bezoek gebracht aan zowel de basisschool op de Abbenbroekweg als het voortgezet onderwijs op de Waalsdorperweg. Net voor de kerstvakantie is het definitieve rapport gepubliceerd.

De werkwijze van de inspectie was nieuw voor ons. In het verleden keek de inspectie alleen naar de leeropbrengsten en de wijze waarop de scholen deze behaalden (de wettelijk verplichte deugdelijkheidseisen). Nu heeft de inspectie ook de vrijeschoolkwaliteit (de eigen ambities) onderzocht, met name in het periodeonderwijs.

Beide scholen ontvingen op het gebied van de wettelijke deugdelijkheidseisen een voldoende: veel is op orde en voldoet aan de verplichtingen. Aandachtpunt voor de basisschool is dat het onderwijs beter wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Voor het voortgezet onderwijs is aangegeven dat het Programma van Toetsing en afsluiting (PTA) voor de examenklassen beter afgestemd moet worden op de wettelijke exameneisen. Beide verbeterpunten zijn inmiddels in gang gezet.

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de inspectie ook gekeken naar de kwaliteit van de vrijeschoolaspecten en deze beoordeeld. In het verleden beoordeelde de inspectie deze aspecten niet omdat haar instrumentarium daar geen ruimte voor bood. Deze vrijeschoolaspecten van ons onderwijs (o.a. evenwicht in denken, voelen en willen) zijn door de inspectie als “goed” beoordeeld. Dit is positief nieuws en het sluit aan bij het positieve beeld dat de bestuurder en de rector/schoolleider hebben van de praktijk.

In de bestuurlijke reactie, die als bijlage is opgenomen bij het rapport, wordt de inspectie bedankt voor de openheid waarmee de inspectie onze scholen tegemoet is getreden. Het bestuur heeft op twee onderdelen echter een kanttekening gemaakt, om daarmee eigen inzichten onder de aandacht van de inspectie te brengen. Van belang is met name dat de beoordelingsmethodiek van de inspectie niet geheel aansluit bij de methodiek van de vrijescholen. Onze eigen methodiek is in ontwikkeling en we gaan er vanuit dat de inspectie bij een volgend bezoek hier wel gebruik van zal maken.

Definitief rapport Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen