Competentieprofiel leerkrachten

Competentieprofiel en persoonlijke ontwikkeling leerkrachten

Als u bij ons solliciteert kijken wij of uw competenties in lijn zijn met ons competentieprofiel. In dat competentieprofiel wordt verwoord wat er van u wordt verwacht. In hoofdlijnen gaat dat over de volgende zaken. De leerkracht:

  • Creëert een veilige, gestructureerde leeromgeving met behulp van leeractiviteiten, vorming en opvoeding in onderlinge samenhang, afgestemd op de verschillen tussen kinderen;
  • Past didactische middelen en methoden toe in het dagelijks handelen die leiden tot een goede ontwikkel- / leeropbrengst bij het kind en die passen bij de onderwijsvisie van de school;
    Organiseert en plant efficiënt en effectief de leeractiviteiten en de leertijd van de kinderen en weet de voortgang en ontwikkeling voldoende te bewaken;
  • Signaleert zorgkinderen binnen de groep, diagnosticeert de problematiek (of laat dit doen) en biedt zorg op maat;
  • Communiceert adequaat mondeling en schriftelijk en hanteert een open houding bij communicatie;
  • Draagt zorg voor de (planning en organisatie van) eigen activiteiten in lijn met de organisatieverwachtingen; toont inzet, heeft inzicht in eigen sterktes en zwaktes en vergroot /
    verbetert eigen kennis, vaardigheden en houding om beter te presteren in lijn met de doelen van de school.

Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken kijken we samen hoe u hier in slaagt en waar eventuele knelpunten zitten. Op grond daarvan wordt samen met de teamleider bepaald of er een persoonlijke ontwikkelingsbehoefte is. Wij bieden veel ruimte aan de continue persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker. Dit kadert niet alleen binnen de formele cao afspraken maar is ook een opdracht die wij als leerkrachten van onze grondlegger (Rudolf Steiner) hebben meegekregen.