Bestuur

Bestuur en raad van toezicht van de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland (ZWN)

Bestuur en raad van toezicht van de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland (ZWN)

Onze school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland. De stichting kent een bovenschoolse bestuurder, de heer mr J.H.B. (Artho) Jansen. Hij fungeert als bevoegd gezag en werkgever voor De Vrije School Den Haag (primair en voortgezet onderwijs), het Marecollege in Leiden en het Rudolf Steiner College in Rotterdam (beiden voortgezet onderwijs).

Het bestuur van ZWN is gevestigd aan de Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag, telefoon: 070-3244300.
De schoolleider (a.i., mw. Marjolein Triest) is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van het schoolbeleid en daarmee voor de uitvoering van de dagelijkse leiding van de basisschool.

Raad van toezicht

De school kent een raad van toezicht die toeziet op het functioneren van de bestuurder. Besluiten van de bestuurder die een zwaarwegend karakter hebben (bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, fusie met andere scholen en beleidsplannen) moeten door de raad van toezicht worden goedgekeurd. De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

W. (Wouter) van Ewijk (voorzitter)
M. (Marten) de Bruine
K.C. (Karin) Jansen
M. (Madeleine) Vreeburg
T.W.C. (Ted) van Schie
 

Invulling code goed bestuur VO Raad 2015

In 2015 heeft de VO Raad een code goed onderwijsbestuur opgesteld. Het bestuur en de raad van toezicht van ZWN onderschrijven deze code. In het verlengde van deze code worden op deze site een aantal documenten gepubliceerd waarin goed onderwijsbestuur tot uiting komt. De selectie is ten dele voorgeschreven in de code zelf. Het gaat om de volgende documenten:

*) In de code goed onderwijsbestuur is sprake van twee documenten: het bestuursreglement en reglementen inzake het functioneren van het bestuur en toezicht. Voor ZWN zijn beide documenten samengevoegd in het hier genoemde document.

Raad van toezicht

De school kent een raad van toezicht die toeziet op het functioneren van de bestuurder en de directie. Besluiten van de bestuurder die een zwaarwegend karakter hebben (bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, fusie met andere scholen en beleidsplannen) moeten door de raad van toezicht worden goedgekeurd.