Archives for 12 dec,2018

You are browsing the site archives by date.

Maandbericht december 2018

Ouderbijdrage 2018-2019
Met uw ouderbijdrage kunnen wij blijven doen wat we graag willen doen, namelijk mooi Vrijeschool onderwijs inrichten! Dankzij uw bijdrage werken de kinderen met goede materialen, kunnen zij echte pianisten horen bij euritmie en koorzang, werken en spelen de kinderen in een mooi gebouw en schoolplein, kunnen zij mooie toneelstukken maken en jaarfeesten vieren, en kunnen wij de leerkrachten de ruimte bieden die zij nodig hebben om goed te kunnen werken. Met de woorden van de grondlegger van onze school, met uw ‘schenkgeld’ maakt u het culturele en geestelijke leven van school mogelijk!

Velen van u hebben ons ook voor dit schooljaar al weer ondersteund. Dank voor uw vertrouwen!

Sommigen hebben ons echter nog niet laten weten voor welk bedrag zij ons dit schooljaar kunnen helpen. Zij hebben recent een e-mail ontvangen van onze administratie met de vraag dat alsnog te laten weten. Omdat wij graag van iedereen willen weten wat zij willen bijdragen gaan wij na de Kerstvakantie iedereen die niets heeft laten weten telefonisch benaderen om samen na te gaan wat u kan doen. Dat is echter veel werk dus u helpt ons enorm door deze maand uw bijdrage alsnog aan ons bekend maakt.

Graag herhaal ik wat in de brief staat die u afgelopen zomer ontving (en die u hier nog eens kan nalezen). Wij gaan uit van een basisbedrag van € 400,- per kind dat bij ons naar school komt. Indien uw financiële draagkracht dat toelaat vragen wij u met nadruk om naar eigen inzicht meer bij te dragen, solidair aan hen met minder draagkracht. Mocht uw financiële draagkracht niet toereikend zijn, dan verzoeken wij u bij te dragen naar wat u zelf te verantwoorden acht. En voor alle duidelijkheid, ieder kind dat bij ons op school is ingeschreven is uiteraard altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage en leerkrachten krijgen nooit inzage in de hoogte van uw bijdrage.

Komend jaar (2019) wordt financieel een spannend jaar voor ons. De nieuwe cao met een (zeer terechte) forse loonsverhoging voor alle leerkrachten, pakt redelijk negatief uit voor onze school omdat wij niet volledig worden gecompenseerd voor deze extra uitgaven. Des te belangrijker is het voor ons dat de ouderbijdrage op pijl blijft of liefst zelfs wat hoger uitpakt dan voorzien (zie brief).

Heeft u uw bijdrage al bekend gemaakt maar wilt u nog een extra gift doen? Laat ons dat dan weten door een mail te sturen aan: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl.
Wij rekenen en vertrouwen op uw blijvende steun voor ons rijke onderwijs! Niels Schieman

Nieuws uit de MR
Na enkele jaren van grote betrokkenheid, heeft Renilde Heerema aangegeven haar taken in de medezeggenschapsraad (MR) te willen neerleggen. Zij heeft deze taak met veel verantwoordelijkheid op zich genomen en we zullen haar missen. Veel dank aan haar namens alle medewerkers en ouders (wiens vertegenwoordiger zij was) van school!

Er is één ouder die heeft aangegeven de plek van Renilde te willen innemen. Voordat we dat besluiten willen we u echter de kans geven om uzelf ook kandidaat te stellen. U dient zich dan voor 21 december te melden via . Indien er meerdere kandidaten zijn zal er in januari een stemming worden georganiseerd. Meer informatie over de werking van onze MR kan u vinden in dit reglement.

Robert van den Bout, Voorzitter MR

Zieken en vervanging
De griep heeft flink huisgehouden de afgelopen weken. Veel zieke kinderen maar ook veel zieke leerkrachten. Helaas hebben we een paar keer een beroep op u moeten doen om kinderen zo veel mogelijk thuis te houden. Dat licht ik graag even toe.

* Wij vragen u nooit lichtzinnig om kinderen thuis te houden. Zoals u in ons beleid (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2018/12/Vervangingsbeleid.pdf) kan lezen is dat onze laatste strohalm. Wij realiseren ons terdege hoe dit uw plannen en verantwoordelijkheden doorkruist.
* In lijn met ons beleid proberen we altijd om waar mogelijk de zieke leerkracht te vervangen. Op sommige dagen hadden we wel 6 invallers op school en daarmee zitten echt op de bodem van onze invalpool.
* Normaal zullen we de leerlingen uit een klas onderbrengen in andere klassen als er geen vervanging beschikbaar is, voordat we u vragen om de kinderen thuis te houden. Deze keer hebben we dat niet gedaan, omdat er in meerdere klassen invallers waren of leerkrachten die zelf half ziek voor de klas stonden. Om dan met meer dan 30 kinderen te moeten werken en het veilig en gezond te houden is niet haalbaar.
* Om de lasten eerlijk te verdelen en kinderen zo min mogelijk school te laten missen hebben we de ouders van verschillende klassen op verschillende dagen gevraagd hun kind thuis te houden en invallers over de andere klassen laten rouleren.
* De kinderen die niet thuis konden blijven (of bij vriendjes/grootouders/buren spelen) zijn in andere klassen ondergebracht. Wij waarderen het dat u echt uw best doet om de kinderen thuis te houden als wij dat vragen!

Ik hoop dat u zich met deze informatie enig begrip kunt vormen van de uitdaging waar wij als school soms voor staan en wil u bedanken voor uw medewerking!
Niels

Privacy verklaring
Onze school moet, net als scholen en andere organisaties voldoen aan de vereisten van de Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 van kracht wordt. Bij deze stellen we u ervan op de hoogte dat de privacyverklaring van onze school is aangepast aan de AVG.

Op De Vrije School Den Haag gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie
of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) leerlingenadministratiesysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, worden deze, na verloop van de wettelijke bewaartermijn (in de meeste gevallen: twee jaar) verwijderd.

Voor het gebruik van foto’s en (video)-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van uw rechten en of het gebruik van  foto’s en video’s kunt u terecht de administratie van onze school.

Om er voor te zorgen dat alle medewerkers goed op de hoogte zijn van de AVG hebben wij een e-learningprogramma AVG aangeschaft, waarmee zij zichzelf moeten informeren.

Read More

Maandbericht november 2018

Scholing van onszelf
Op donderdagmiddag, als de laatste kinderen de school verlaten of zich installeren bij Het Grote Huis, klinkt de bel door de gangen. Iedereen verzamelt zich in de grote zaal voor onze eigen scholing.

Na de herfstvakantie zijn wij aan het werk gegaan om onze scholingsplannen, die we sinds de zomervakantie aan het ontwikkelen waren, op de grond te krijgen. Nadat het inspectiebezoek nog eens bevestigde dat we op de goede weg waren heeft Paul van Meurs zijn plan om te komen tot een verdieping van de onderwijskwaliteit in afstemming met de schoolleiding en het college van leerkrachten vastgesteld. Deze week hebben we de eerste echte scholingsmiddag gehad. De rest van dit schooljaar zullen alle leerkrachten zich verder scholen in het gedifferentieerd lesgeven (dat betekent zo lesgeven dat de inhoud van de les aansluit bij de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen). Daar liggen een aantal didactische uitgangspunten onder die we willen versterken in de gewoonte van het handelen in de klas. Leerkrachten doen dat aan de hand van korte instructies door Paul van Meurs. Vervolgens gaan ze aan de hand van kijkwijzers met elkaar in gesprek in intervisie teams. De schoolleiding
(intern begeleiders, Paul van Meurs en ikzelf) gaat vervolgens in de klas na hoe dat lukt en gaat samen met de leerkracht na wat er nog aan extra scholing nodig is.

Deze aanpak is met enthousiasme opgepakt door iedereen. Het vooruitzicht, van het leren van en met elkaar en het komen tot meer duidelijkheid over hoe we uitvoering geven aan ons onderwijskundig beleid, sluit aan bij een bestaande wens.
U begrijpt dat dit ook het nodige vraagt van de energie van leerkrachten. Naast de dagelijkse voorbereidingen en het lesgeven is iedereen bijna continue actief met een aantal ontwikkeldoelen bezig. Van de andere kant levert het ook weer energie op.

Ik ben zeer positief over de professionaliteit van iedereen. Ook Paul van Meurs, die in veel scholen werkt, merkt op dat ons college heel serieus en betrokken met dit scholingstraject aan de slag is. Voor mij een bevestiging dat we een prachtige school zijn!

Extra vakantieweek
Vorige maand heb ik laten weten dat wij overwegen om in de week van 10 juni een extra vakantieweek voor de leerlingen te organiseren. Dit is ingegeven omdat de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie te lang is voor leerlingen en leerkrachten. Ik heb u uitgenodigd om via de MR te laten weten als u daar iets van vond. Het blijkt dat de meeste ouders positief staan tegenover dit initiatief. Ook de leerkrachten hebben aangegeven dit graag te willen. Zij zullen die week gebruiken voor de getuigschriften en de afronding van het scholingstraject.

Daarom is deze week in afstemming met de MR besloten dat dit definitief doorgaat. De week van 10 juni zijn alle kinderen dus vrij. Onze buitenschoolse opvang Het Grote Huis is natuurlijk open voor wie daar gebruik van wil maken. Zij zullen hier zelf binnenkort nog meer informatie over geven.

Extra oudercursus
Door enthousiaste reacties op de eerste cursussen en vragen van ouders om deze cursus te herhalen, zal er dit voorjaar opnieuw een oudercursus gegeven worden door Esther Wilzing,  Pedagoog van De Sprank en Helianne Huisman, kleuterleerkracht en teamleidster van de kleuterafdeling.

De volgende onderwerpen zullen op vier maandagavonden aan bod komen.
* Zicht op de ontwikkeling van je kind door het bespreken van de vier wezensdelen die in elk mens aanwezig zijn en de ontwikkelingsfasen van zeven jaar.
* De Temperamenten. Welke temperamenten zijn er, hoe kun je deze als volwassene ervaren, waar herkennen we onze eigen kinderen, kunnen we ze beter begrijpen en eventueel ons handelen aanpassen?
* Liefdevol en bewust opvoeden (grenzen stellen). Dit onderwerp geeft ruimte voor veel praktische vragen en inzichten over bijvoorbeeld dagindeling, luisteren, samen spelen, straffen of belonen en vele andere opvoedingsvraagstukken. Verschillende methoden komen aan bod om naar je eigen handelen en het handelen van je kind te kijken zoals de kindbespreking en intervisie met behulp van een casus van een of meerdere ouders.

Bij elke bijeenkomst is er voldoende tijd om eigen vragen en interesses op het gebied van opvoeding aan bod te laten komen.
Wij verheugen ons op een mooie cursus met praktische tips en antroposofische verdieping.

Esther Wilzing (estherwilzing@de-sprank.nl)

Helianne Huisman (h.huisman@devrijeschooldenhaag.nl)

Praktische informatie:
* Vier maandagavonden: 11, 18 en 25 maart en 1 april 2019
* Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
* Plaats: Abbenbroekweg 7 (Peutergang)
* Kosten: 60 euro (mocht dit bedrag een probleem voor u zijn kunt u contact opnemen met Esther Wilzing)
* Opgeven via email met als onderwerp: Aanmelding oudercursus maart 2019

Na opgave wordt u een factuur gestuurd. Het overgemaakte bedrag maakt de reservering definitief.
Maximum aantal deelnemers: 15

Read More

Maandbericht oktober 2018

Inspectie voor het onderwijs
De inspectie heeft op donderdag 4 oktober onze school bezocht. Na afloop heeft zij de volgende vier elementen teruggekoppeld aan college en bestuur.
1. Aanbod: goed. Er is een breed Vrijeschool aanbod gezien, met periode onderwijs, kunst, koor, handwerken en gym en daarnaast is waargenomen dat er nog andere vakken aanwezig waren die nu niet gezien zijn. De kwaliteit van deze vakken is ronduit goed, waarbij opvalt hoe goed de visie is  vertaald naar de lespraktijk. Ook de doorlopende leerlijn naar het VO was duidelijk merkbaar, de inspectie geeft de school hier complimenten over.
2. Didactisch handelen: voldoende, maar met herstel opdracht. Met name het afstemmen van de lessen op de doelen van die lessen moet in de optiek van de inspectie verbeteren. Dit geldt ook voor de vertaling van de analyse van de opbrengsten van de leerlingen in groepsplannen. We hebben hier een jaar de tijd voor gekregen.
3. Opbrengsten: voldoende. De afgelopen drie jaar zijn de opbrengsten voldoende, maar de opbrengsten blijven rond de grens schommelen, terwijl de inspectie ziet dat dit niet nodig is, als er meer focus is op de resultaten.
4. Kwaliteitszorg: voldoende. Met name het inzicht in de eigen aspecten kan beter, daarbij gaat het vooral ook om de eenduidigheid en de focus op de dezelfde richting. De inspectie ziet dat hier reeds stappen in gezet zijn, onder meer door de externe ondersteuning die is aangetrokken (Paul van Meurs).

Tot slot heeft  de inspectie met de leerlingen gesproken. Opvallend is dat zij trost zijn op hun school en het werk dat zij daar doen. Ze geven aan dat ze het heel fijn hebben en dat er nagenoeg niet gepest wordt. En tot slot: ze hebben geloof in hun leraren!

Voor ons is deze terugkoppeling een prettige bevestiging van de kwaliteit van ons Vrijeschool onderwijs en tegelijkertijd een oproep om vooral op het gebied van gedifferentieerd en opbrengstgericht werken nu echt nog die stappen extra te zetten waarvan we weten dat het kan en moet. Samen met Paul van Meurs zullen we daar dit schooljaar invulling aan geven.

Nieuws van de MR
Naar aanleiding van onze oproep in september voor 2 nieuwe leden voor de Oudergeleding van de MR, zijn er 2 reacties gekomen. Omdat er ook 2 plekken vacant waren is het niet nodig geweest om verkiezingen uit te schrijven, en zijn de twee nieuwe ouders in de vergadering van maandag 24 september jl. door de MR benoemd.

We zijn dan ook verheugd te kunnen mededelen dat met deze benoemingen de MR weer op volledige sterkte is.

De MR bestaat vanaf heden uit de volgende leden:
Personeelsgeleding (MR-P):
·         Emmanuelle Commandeur (kleuterleerkracht)
·         Caroline Kaptein (klassenleerkracht)
·         Sanneke Potgiesser (secretaris, vakleerkracht)
Oudergeleding (MR-O):
·         Renilde Heerema (plaatsvervangend voorzitter)
·         Robert van den Bout (nieuw, voorzitter)
·         Joost Mors (nieuw)

Tijdens deze vergadering is ook het Medezeggenschapsreglement vastgesteld. Deze kan u hier downloaden en wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de school. Voor vragen zijn we altijd te bereiken via: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl , of spreek ons gewoon aan op het schoolplein.
De volgende vergadering van de MR is op maandag 12 november.
Renilde

Voorstel: extra lesvrije week in juni?
Enkele weken geleden heb ik op verschillende plekken de vraag in de week gelegd of het wenselijk is om de week van 10 juni lesvrij te maken. De periode van meivakantie tot zomervakantie is namelijk 11 weken en dat is wel erg lang voor zowel de kinderen als ons. Maandag 10 juni was sowieso al vrij i.v.m. Pinksteren en de lesvrije dag op maandag 17 juni zou dan vervallen.

Door het schooljaar heen zijn en worden er dan geen scholingsdagen meer voorzien.

Tot nu toe heb ik alleen maar positieve reactie gekregen op dit voorstel. Op 12 november vraag ik de MR om definitieve instemming met dit plan. Eventuele bezwaren dus graag voor die tijd melden bij de oudergeleding via het email adres hierboven.

Regel van de maand: Jas of trui/vest aan?
Achter het raam bij de hoofdingang van de school staat iedere pauze een kaart waarop staat of de kinderen een jas of trui aan moeten bij het buiten spelen. Als er geen kaart staat hoeven ze dus geen jas of trui aan.

We hebben dit zo gedaan om oeverloze discussies tijdens de pauze te voorkomen en te zorgen dat alle kinderen dezelfde informatie hebben. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen passend gekleed is tijdens de pauze.

Zesde klassers mogen zelf bepalen wat ze doen. Dat is onderdeel van het ouder worden en het leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Zij worden er echter wel op aangesproken als zij zich onvoldoende warm/droog kleden.

Op mooie dagen mogen de kinderen vaak naar buiten zonder jas maar met een trui of vest. Als zij dan alleen een T-shirt aan hebben moeten ze dus hun jas aanhouden. U kan uw kind hier op wijzen bij het aankleden, zeker tijdens de herfst en het voorjaar.

Read More

Maandbericht september 2018

Regel van de maand
Net als vorig jaar zal ik ook dit jaar iedere maand stilstaan bij een schoolregel (of regels) vanuit de overtuiging dat het prettig samenleven in de school gemakkelijker gaat als we gezamenlijk zorg dragen voor de regels, en dat het eenvoudiger is om dat te doen als de achtergrond van die regels begrijpelijk is.
Deze keer de regels rondom het brengen en halen van kinderen in klas 1 t/m 6

Bij het brengen:
* Zorg dat jullie ruim op tijd op school zijn. De bel voor klassen 1 t/m 6 gaat om 8:25 dus uiterlijk 8:20 is een goede tijd om op school te zijn. Stress in de ochtend is voor niemand gezond en net te laat komen is heel storend voor het ochtendritueel in de klas. Daarom gaan de deuren om 8:30 dicht en pas om 8:40 weer open. (meer informatie hier in het maandbericht van oktober 2017 (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/maandbericht-oktober-2017/) );
* U kan buiten een korte mededeling doen aan de leerkracht van uw kind, maar er is op dat moment geen tijd voor een gesprek. De gangen in de school zijn vrij smal en het is daarom belangrijk dat de klassen vlot en in de juiste volgorde naar binnen kunnen gaan.
* Als de bel gaat om 8:25 zorg dan dat de klassen gemakkelijk naar binnen kunnen door de doorgang naar de voordeur vrij te houden. Dat wil zeggen, als u nog even wil blijven staan om uw kind naar binnen te zien gaan of met andere ouders te spreken, stelt u zich dan op achter de dukdalven (onder de boom) of tegen de bloembakken;
* En voor eerste en tweede klas ouders, blijf niet te lang zwaaien naar uw kind. Dat maakt het namelijk lastig voor uw kind om rustig de schoentjes aan te trekken en het klaslokaal in te gaan;
* Bij het brengen mag u niet meelopen naar de klas. Zodra de leerkracht met de klas de school instapt moet zij/hij zich namelijk op de kinderen kunnen richten.

Bij het halen:
* Als uw kind op maandag of vrijdag een korte dag heeft (klas 1 & 2), houd er dan rekening mee dat vanaf 12:30 de kinderen uit de klassen 3 t/m 6 buiten op het plein spelen. Dat betekent geen fietsen plaatsen bij de toegang van het plein en het plein zo vlot mogelijk verlaten. In het soms fysieke spel van de oudere kinderen worden kleine kinderen soms letterlijk over het hoofd gezien en omver gelopen. Het pleintje bij de ingang van het plein is een favoriete speelplek die niet gebruikt kan worden als daar fietsen staan. Fietsen dus graag op de stoep parkeren.
* Iedere dag zijn er enkele kinderen die aan het einde van de dag de klas mee opruimen. U moet bij het ophalen dan dus wat langer wachten. De leerkracht van uw kind zal u hier verder over informeren.
* Bij het ophalen mag u altijd even naar de klas van uw kind lopen om nog kort wat te bespreken met de leerkracht. Houd u er wel rekening mee dat de leerkracht een lange dag achter de rug heeft en vaak nog een overleg of studiemoment heeft in de middag. Een korte toelichting op iets of een vraag om een overleg op een ander moment is prima, lange gesprekken zijn niet mogelijk.

Denkt u ook nog even aan onze afspraken om het verkeer rond de school veilig te houden? Ik heb hier uitgebreid bij stilgestaan in het maandbericht van april 2018 .

Ziekmelden
Mocht uw kind ziek zijn, vergeet dan niet om uw kind vóór 8:30 uur schriftelijk ziek te melden via basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Gelieve niet te bellen voor ziekmeldingen, bij het opstarten van de school is het erg storend om constant naar de telefoon te moeten rennen.

Schoolgids
De schoolgids kunt u hier na lezen. Mocht u een uitgeprinte versie willen dan kunt u deze tegen betaling van € 3,- euro ophalen bij de receptie. U ontvangt dan een kleuren kopie.

Inspectiebezoek en studie
In mijn laatste maandbericht voor de zomer schreef ik u dat aan het begin van het schooljaar de inspectie voor het onderwijs zowel onze school als de bovenbouw op de Waalsdorperweg zal bezoeken. Zij kijken deze keer specifiek op welke manier het Vrijeschool onderwijs onze kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling. Zij zullen daar dan als ‘critical friend’ vragen over stellen. Inmiddels weten wij dat de bovenbouw op 19 september wordt bezocht en wij 4 oktober.
Om ons hier goed op voor te bereiden hebben we de opening van het schooljaar, vrijdag 24 augustus jl., aangegrepen om met de lerarencolleges van zowel onderbouw als bovenbouw (ongeveer 150 mensen!) het gesprek te starten over hoe de drie doeldomeinen; kwalificatie (leren van kennis en vaardigheden), socialisatie (het leren leven in een gemeenschap van mensen) en subjectificatie (het zichzelf verhouden tot de wereld) nu zichtbaar worden in ons leven en lesgeven. Dit leverde heel mooie en verbindende gesprekken op tussen collega’s van beide colleges, van kleuterjuf tot 12e klas leerkracht.
Op de donderdagen zetten we dit gesprek voort. We trachten het belang van ons rijke onderwijs, waarin denken, voelen en willen daadwerkelijk de ruimte krijgen, met hernieuwd bewustzijn onder woorden te brengen. Dat doen we onder leiding van Paul van Meurs die mij dit schooljaar een dag in de week ondersteunt bij de verdere versterking van ons onderwijskundig handelen.
Het is hard werken maar het werpt nu al vruchten af en ik kijk met veel vertrouwen naar de komende gesprekken met de onderwijsinspectie.

Staking van 12 september
Deze week schreef ik u dat onze school open blijft tijdens de staking van woensdag 12 september. Ik heb daarbij vergeten te melden dat er drie collega’s zijn die wel gaan staken omdat zij het belangrijk vinden de druk op de regering hoog te houden, vooral vanwege het toenemende personeelstekort. Ik respecteer hun keuze en deel hun bezorgdheid ten aanzien van deze problematiek. Er worden vervangers ingezet en er vallen geen lessen uit (als dit de klas van uw kind betreft, heeft u hierover reeds een aparte email ontvangen).

Bazar 2018
Zaterdag 3 november is het weer Bazar! De Bazar is het jaarlijkse evenement van De Vrije School Den Haag door ouders, voor de kinderen en de school.

Wat is er nodig?

Hulp; de hulp van vele enthousiaste ouders!!!

Hulp in de vorm van het coördineren/organiseren van de klassenactiviteit, hulp bij de organisatie van de activiteit voor de klas op de dag zelf, hulp in de vorm van het bakken van taarten en maken van salades……en natuurlijk op de dag zelf (en de avond tevoren) hulptroepen voor op- en afbouw! Via de klassenouders worden enthousiaste ouders gezocht die de Bazar-activiteit van die klas willen coördineren en/of verzorgen.
In de aankomende ouderavonden zal er een oproep worden gedaan om u op te geven als bazar ouder.

Spullen; U weet het, wij zoeken spullen voor:
* de grabbelrok; we zoeken heel veel kleine verantwoorde cadeautjes (meer dan 800!)
* de speelgoedbeurs; mooi en verantwoord speelgoed voor alle leeftijden
* de kledingbeurs; mooie en verantwoorde kleding voor alle leeftijden. Dit jaar is er zowel voor de kleinere maten als de grotere -ook volwassen- maten een lokaal
* de boekenbeurs; mooie (antroposofische) boeken.

Wat is er te doen?
Door de klassen worden activiteiten georganiseerd. Jaarlijks zijn dit bijvoorbeeld de grabbelrok, het spookhuis en kabouterstad. Maar ook koekjes bakken en de kleding-, speelgoed- en boekenbeurs zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Zoals elk jaar vragen we dat elke klas ook een bijdrage verzorgt in de vorm van (per klas 3 zoete en 3 hartige) zelf gebakken taarten en dit jaar voor het eerst ook salades.
Er zijn twee grand cafés waar de taarten, salades en broodjes verkocht worden. Daarnaast is er thee, koffie en limonade te verkrijgen.
Zoals we inmiddels gewend zijn, zullen ook komend jaar weer vele externe organisaties met hun mooie spullen in de grote zaal te vinden zijn!

Kortom, het wordt weer een gezellige en mooie dag!
Wil je helpen? Meld je dan aan via

De Bazar Commissie 2018,
Renilde Heerema
Marion Beaujean
Joost Mors
Femke van der Wilt
Baafje Begheyn

International Waldorf School (IWSTH) van start met 8 leerlingen
Onze internationale school is op 28 augustus gestart met de eerste 8 leerlingen. De hele zomer door is er hard gewerkt aan de inrichting van de lokalen en het schoolplein, het ontwerpen van een lesprogramma (in het Engels) en het werven van leerlingen. Nu is alles (bijna) klaar en zijn we blij en trots om echt te kunnen starten. De eerste dappere ouders hebben hun kind aangemeld en twee bevlogen klasleerkrachten (Jocelyn Roy, kleuterleerkracht en Patricia Fry, klassenleerkracht klas 1-2) verwelkomen deze kinderen dagelijks.

De komende tijd mag en zal de school doorgroeien totdat we twee klassen met 15 leerlingen hebben. Aanstaande maandag 10 september is de officiële opening met de ouders en direct betrokkenen.

De Vrije School Den Haag bestaat 95 jaar!
Op zondag 9 september aanstaande is het precies 95 jaar geleden dat onze school feestelijk werd geopend en twee maanden later de naam Vrije School kreeg en niet zoals in Duitsland en andere landen de naam Waldorfschool of Rudolf Steinerschool. Vrije School stond voor ‘vrij van overheidsbemoeienis’.

Wat ooit begon als een initiatief met 2 klassen op de Columbusstraat 30 van 6 respectievelijk 4 leerlingen is 95 jaar later uitgegroeid tot een school met ca. 1215 leerlingen verdeeld over de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Aangezien in 2019 (komend schooljaar) de wereldwijde Waldorfschoolbeweging 100 jaar bestaat vieren wij het 95-jarig bestaan heel klein. We trakteren op maandag 10 september alle leerlingen op iets lekkers.

Read More