Archives for 10 apr,2018

You are browsing the site archives by date.

Maandbericht april 2018

Eerste internationale vrijeschool van Nederland start in Den Haag

De eerste internationale vrijeschool van Nederland gaat deze zomer van start in Den Haag onder de naam: International Waldorfschool The Hague. Dit is een afdeling van onze school en zal gevestigd zijn in een gebouw op de 2e Messstraat (achter het Afas Circus theater) waar we samen met leerlingen van de bovenbouw zullen intrekken.

De school voorziet in een toenemende behoefte aan vrijeschoolonderwijs binnen de internationale gemeenschap. De school begint met een kleuterklas en een combinatie klas 1 en 2 (groep 3 en 4). Het eerste jaar is er plaats voor 30 leerlingen. Daarna zal de school rustig verder groeien met behoud van het kleinschalige karakter. Ouders kunnen hun kinderen vanaf deze week inschrijven.

Internationale aansluiting

De school is bedoeld voor kinderen uit de internationale gemeenschap. Vaak verblijven zij met hun ouders korte periodes van enkele jaren in een land. Het lesprogramma van de nieuwe internationale wordt gekoppeld aan het bestaande International Primary Curriculum. Daarmee houden deze leerlingen overal ter wereld aansluiting met het onderwijs dat zij volgen.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht op de gloednieuwe website van de school: www.internationalwaldorfschool.nl.

De afgelopen weken is er heel hard gewerkt door veel mensen om deze website te realiseren. Ik wil hier mijn dank uitspreken aan een aantal ouders van onze school die zich hier bijzonder voor hebben geëngageerd. Mattmo, het marketing bureau van de ouders van Dana uit de klas van Andreas, heeft de hele branding, vormgeving en de bouw van de website tegen een gunsttarief uitgevoerd. Sarah Mann, moeder van Lily (Monique) en Emi (Caroline) en Heather Visser moeder van Morris (Anja), hebben geholpen om Engelse teksten te redigeren. Marleen Schrama, moeder van Pepijn (Emmanuelle) en Maud (Nicolet), heeft geholpen (samen met onze onvolprezen Therese!) om de hele aanmeldingsprocedure in orde te krijgen. Tenslotte heeft Reason Marketing, het bureau van de vader van Bob (Irene), Robijn en Siebe (Anja) de hosting van de nieuwe website voor zijn rekening genomen. Fantastisch dat zo veel mensen zich vol enthousiasme achter dit initiatief zetten!

Mocht u vragen hebben of u ook willen engageren, stuur dan een mailtje naar info@iwsth.org

Niels

 

Regel van de maand: Verkeer rond de school

Al eerder dit schooljaar hebben we aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie rondom de school. Het is echt belangrijk dat iedereen daar zijn/haar verantwoordelijkheid in neemt. Alleen dan houden we het veilig en kan de verkeerstroom in de ochtend en middag (min of meer) soepel verlopen.
Op onze website staat:

Bij het halen en brengen van leerlingen is het wenselijk dat er éénrichtingsverkeer wordt gecreëerd op de Abbenbroekweg. Dit betekent dat wanneer u uit de richting van de gevangenis aan komt rijden (Pompstationsweg), dat u doorrijdt naar de Tapijtweg en van daaruit de Abbenbroekweg indraait en vervolgens via de Gerrit Kasteinweg het schoolgebied weer verlaat.
Op die manier ontstaat er eenrichtingsverkeer op de Abbenbroekweg, wat voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers noodzakelijk is. Onnodig te melden, maar wij verzoeken u uw snelheid te matigen tot maximaal 20 km /uur rond de school. Parkeert u omwille van de veiligheid van overstekende kinderen niet binnen 5 meter van een straathoek. Gelieve ook alle inritten naar huizen en de uitgang van onze parkeerplaats vrij te houden. Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden worden niet toegelaten op het schoolplein.

Aanvullend op bovenstaande verkeersregels (zoals die op website staan) wil ik u vragen niet te fietsen op de stoepen rond de school. Regelmatig leidt dat tot gevaarlijke situaties met vooral kleuters die daar rondlopen.

Dank voor uw begrip en medewerking!

Niels

 

Themaonderzoek door Inspectie voor het Onderwijs

Woensdag 15 maart heeft mevrouw Nicolaes, inspecteur voor het onderwijs, onze school bezocht in het kader van een themaonderzoek ‘Rekenonderwijs aan sterke rekenaars’. De inspectie voert met regelmaat dergelijke themaonderzoeken uit om een beeld te krijgen van de staat van het onderwijs in Nederland. Bij een themaonderzoek krijgt de school geen beoordeling en komt de inspectie dus vooral informatie verzamelen. Desalniettemin wil de inspectie ook graag optreden als ‘critical friend’ en zijn er door mevrouw Nicolaes kritische vragen gesteld, bevindingen teruggekoppeld en suggesties gedaan. In die zin heeft zij deze rol van critical friend echt inhoud gegeven. Naar onze mening deed zij dat op een zeer respectvolle en knappe manier.

De dag begon met het bestuderen van de opbrengsten van de leerlingen uit de twee zesde klassen. Daarbij zocht zij naar leerlingen die stabiel goed scoorde, sterk vooruit waren gegaan en die van hoge score juist achteruit waren gegaan (van score I naar score II). Uit al die groepen heeft zij ook een leerling gesproken. Daarna heeft zij lessen bezocht bij juf Marian, Christel, Lot en meester Andreas. Ook met hen heeft zij gesproken.

In de terugkoppeling heeft Daniëlle aangegeven dat zij in de groepsplannen zag hoe wij pogen de sterke rekenaars op maat te bedienen maar dat dit in de lessen waar zij was nog niet altijd duidelijk zichtbaar werd. Haar viel op dat er tijdens de lessen relatief veel instructie was en er meer ruimte zou mogen zijn voor de eigen inbreng van leerlingen. In het gesprek met de kinderen heeft zij hen gevraagd wat voor hun een prefecte rekenles is. Daarin gaven de kinderen terug dat zij de periode lessen leuk vinden omdat ze daarin echt de diepte ingaan. Oefenuren vinden zij minder uitdagend. Aan ons heeft ze nog de suggestie gegeven om het gesprek over ons rekenonderwijs verder met mekaar te blijven voeren en daarbij ook juist in te gaan op vragen als ‘Wat wil je met sterke rekenaars?’ en ‘Wat doe je als een sterke rekenaar terugvalt?’. Een andere suggestie was om zo nu en dan eens lessen te filmen en die met elkaar te bekijken en daar samen van te leren.

Dit thema onderzoek heeft vanuit de inspectie geen vervolg voor ons. De inspecteur neemt haar bevindingen mee in het grote onderzoek dat op 120 scholen in Nederland wordt gedaan naar sterke rekenaars. De uitkomsten daarvan komen volgend jaar in de nieuwe uitgave van Staat van het Onderwijs.

 

Nieuw bezoek na de zomer

Zeer waarschijnlijk komt de inspecteur na de zomervakantie opnieuw langs. Dan in het kader van het regulier vierjaarlijks inspectiebezoek. In voorbereiding daarop heeft Artho Jansen, onze bestuurder, samen met mij en de drie rectoren uit Leiden, Den Haag en Rotterdam, op 11 april een startgesprek met haar (samen met inspecteur en de rectoren van onze VO scholen). Daarbij zullen we kijken of onze scholen (wij en de drie VO scholen) voldoen aan de deugdelijkheidseisen en hoe wij onze eigen aspecten van kwaliteit zichtbaar maken.

Niels

 

Resultaten zonnestroominstallaties(s) 2017

Eind februari ontving ik een overzicht van de opbrengst van onze zonnestroominstallatie. De opbrengsten liggen net wat hoger dan ingeschat. Hier kan u de gedetailleerde opbrengst bekijken.

 

SO Vrijeschool in Rotterdam?

In Rotterdam is er een ouderinitiatief voor het oprichten van een Speciaal Onderwijs Vrijeschool. Zij hebben een facebook site gemaakt die u hier kan vinden.

Read More

Maandbericht februari 2018

Scholing klassenleerkrachten

Begin dit schooljaar (zie maandbericht van september op de website) schreef ik over ons schoolplan en de prioriteiten waar we dit jaar op focussen, namelijk:
1. Het evalueren en verantwoorden van de leeropbrengsten (in brede zin).
2. Het versterken van de verantwoordelijkheidscultuur.
3. Het versterken van het sociale klimaat (de veiligheidsbeleving van kinderen).
4. Het herstructureren van de interne begeleiding inclusief het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan.
5. Het behalen van de management kwalificatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Het beperken tot 5 prioriteiten werkt goed. Op al deze gebieden wordt zichtbaar vooruitgang geboekt en het is duidelijk dat we de doelen die we voor onszelf hebben gesteld voor een belangrijk deel zullen behalen. Ten aanzien van de eerste twee prioriteiten zijn de klassenleerkrachten met elkaar aan de slag om onze reken- en taaldidactiek verder te versterken en tegelijkertijd de opbrengsten daarvan nog inzichtelijker te maken voor elkaar, de interne begeleiders en mij als schoolleider. Dat is belangrijk om de ondersteuning van leerlingen goed te kunnen organiseren. En hoe efficiënt we het ook inrichten, dit vraagt om een heldere en eenduidige verslaglegging binnen ons leerlingvolgsysteem en dat vraagt op zijn beurt weer om het versterken van onze verantwoordelijkheidscultuur (het goed en tijdig uitvoering geven aan afspraken). Een mooi maar soms ook spannend proces. Mooi omdat ik zie hoe leerkrachten met elkaar leren en komen tot oplossingen die werkbaar zijn en waar zij het
nut van inzien. Spannend omdat het soms andere afstemming op elkaar en een aanpassing van gewoonten vraagt.

 

Regel van de maand

Sinds deze week hangen onze pleinregels in de inkomhal, op kinderhoogte zodat iedereen ze goed kan lezen. Ze zijn ook gericht aan de kinderen. Overigens kunt u op onze website (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/schoolregels/) bij de pleinregels een toelichting vinden op een aantal van deze regels (het waarom van de regels). En voor degenen onder u die meer van het Haags zijn, u ken de règels hieâh naleize (want ja… “humor is belangrijk!”)

PLEINREGELS (tijdens de pauzes)

Klas 1 en 2 spelen op het ‘kleine plein’, niet op het fort.
Klas 3 t/m 6 spelen op het ‘grote plein’ en op het fort.
We spelen altijd met respect voor het spel van andere kinderen.
Stoeien of wild spel is geen probleem zolang iedereen het leuk vindt. De regel is: ‘stop = stop!’
Op de glijbaan mag je in de kleine pauze alleen van boven naar beneden glijden. In de grote pauze mag je ook naar boven klimmen. Houd rekening met elkaar!
Bij problemen vraag je een pauzewacht om hulp.
We luisteren naar de pauzewacht.

Wat echt niet mag:
Schoppen of slaan doen we nooit!
Je mag met een bal spelen als je zorgt dat het geen gevaar vormt voor de andere kinderen maar voetballen met een bal is verboden.
Er zijn rekstokken en klimbomen, daar mag je in klimmen, maar in de andere bomen en struiken mag je niet klimmen.
Je blijft altijd op het plein. Je mag dus niet op de stoepen rond de school.
Beneden bij de ramen voor het handenarbeidlokaal mag je niet spelen.
Skaten en skateboarden mag niet.
Wat je ook nog moet weten:
Bij een ongeluk, pesterij of als je je niet houdt aan de regels, wordt dat opgeschreven en doorgegeven aan jouw juf of meester.
Op het bord bij de ingang staat of je jas of trui aan moet houden tijdens de pauze (alleen zesde klas leerlingen mogen dat zelf beslissen).
Je mobieltje en overige apparaten mag je alleen buiten het schoolplein gebruiken (dus alleen na schooltijd).

 

Brief van Kim

Beste Niels,

Hopelijk heeft de staking van gisteren opgeleverd wat er nodig is. Hoorde dat de juffen hun achterstand gingen weg werken op school. Schrijnend dat dat de invulling van de staking moet zijn. Hoewel ik vrees dat er nog niet een oplossing in beeld is hoop ik dat er stappen gemaakt zijn gisteren bij landelijke politiek. Als ouders vind ik dat we niet de verantwoordelijkheid bij alleen de leraren en school moeten leggen. Ook wij ouders mogen pleiten voor een beter loon voor onze juffies en meesters. Die belangrijk mensen die onze kinderen onderwijzen! Ik ben (nog) niet geïnspireerd hoe wij dat zouden kunnen doen maar wellicht jij wel?
Wat mij al schrijvend te binnen schiet. Een manier zou zijn wat ouders te mobiliseren en motiveren te gaan staken bij hun werk op de volgende leraren staking om zo de kinderen op school op te kunnen vangen. Het lijkt me een nuttig signaal dat, wanneer het probleem zich verschuift naar het bedrijfsleven (de economie) er weer extra aandacht voor zal komen. Het probleem moet gevoeld worden, groter worden en dat zou wellicht een manier zijn?! Afijn, dit is iets dat mij spontaan te binnen schiet. Ik wil graag weten of jij inspiratie hebt wat ouders zouden kunnen doen? Ik denk er graag over mee, misschien met MR?
Hart groet, Kim (koffie)Moeder van Karel en Mozes

Natuurlijk heb ik Kim bedankt voor haar brief en we hebben gesproken over mogelijke initiatieven. Met het verstrijken van de tijd en het reeds toegezegde geld door de regering lijkt het animo voor verdere acties nu af te nemen, zowel maatschappelijk als bij leerkrachten zelf. Toch is het belangrijk te beseffen dat de problemen nog lang niet zijn opgelost. De politiek vraagt (terecht) om een goede verantwoording van de extra middelen, maar houdt daarmee wel de hand op de knip de komende jaren. Ondertussen wordt het probleem van voldoende goed gekwalificeerd personeel met de dag groter, ondanks alle creatieve oplossingen en welwillendheid. Ik geef u deze gedachte en de brief van Kim maar mee ter overweging.

Niels

Read More