Archives for 14 sep,2016

You are browsing the site archives by date.

Maandbericht september 2016

Verslag algemene ouderavond
Op de algemene ouderavond van maandag 29 augustus heb ik met de aanwezige ouders gesproken over het komende schooljaar en over de waardevolle ondersteuning van ouders voor onze mooie school.

Uitdagingen voor het nieuwe schooljaar
Ieder jaar stellen wij als school voor onszelf een plan op met alle zaken waarop wij ons verder willen ontwikkelen. Voor dit schooljaar hebben we een lijst met ruim 50 verbeterdoelen die allemaal voortkomen uit ons meerjarig schoolplan, uit nieuwe inzichten bij onszelf en uit ontwikkelingen in onze omgeving. Dat lijkt veel en eigenlijk is dat ook veel. Maar het past bij de ambitie van deze school.
Gelukkig gaan veel verbeterdoelen over zaken waar we al enige tijd mee bezig zijn, zoals:
·         Het nog meer delen van didactische en pedagogische inzichten met elkaar.
·         Het versterken van onze communicatie.
·         Het stroomlijnen van administratieve processen.
·         Het aanscherpen van onderlinge afspraken.
·         En het verduidelijken van formele eisen.

Daarom heb ik in het lerarencollege aangegeven dat dit schooljaar in het teken moet staan van ‘CONSOLIDATIE’, zodat we de aanzetten die we reeds hebben gemaakt kunnen gaan borgen. Daarmee wordt het vertrouwen in ons handelen versterkt, bij onszelf en bij u als ouders.

Ik zie heel veel goed gaan in de klassen, maar vaak is het lastig om dat ook zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Want een gelukkige klas, een liefdevolle leerkracht, kinderen die gretig leren, ruzietjes die mooi worden opgelost, strijd en moed, vallen en weer opstaan, hoe maak je dat zichtbaar? Cognitieve opbrengsten meten we reeds zeer nauwkeurig, en waar nodig sturen we daar extra op, ook sociaal emotioneel welbevinden kunnen we systematisch aardig in kaart brengen, maar daarmee laten we nog steeds maar een stukje zien van hoe het er voor staat met uw kind, met haar of zijn klas en met deze school. Middels het getuigschrift proberen we dat enigszins te ondervangen.

Trouwens, mocht u zich er zorgen over maken, onze leeropbrengsten zijn statistisch netjes binnen de normen van wat de onderwijsinspectie van ons verwacht, net zoals onze financiële situatie. U kunt dat allemaal nalezen in ons jaarverslag over 2015 .

Het blijft een uitdaging, dat inzichtelijk maken van hoe het er voor staat, zonder te vervallen in absurde bureaucratie. Wellicht kan het ouderportaal, waar we dit jaar een start mee maken, daar weer een stukje bij helpen.

Het is belangrijk, dat inzicht geven. Voor u en voor onszelf, en voor onze subsidieverstrekker (de overheid). In dit kader is er afgelopen jaren iets bijzonders gebeurd. Wellicht heeft u er iets van meegekregen. De onderwijsinspectie zal met ingang van volgend jaar gaan werken met een geheel nieuw inspectiekader. Concreet houdt dat in dat zij minder zullen gaan sturen op genormeerde opbrengsten en meer op de eigen kwaliteitscriteria van de scholen. Dat past in het kader van vrijheid van onderwijs en de sterke verbetering van opbrengsten die de basisscholen in Nederland hebben laten zien de afgelopen jaren. Het biedt ons kansen maar stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen, juist ten aanzien van het zichtbaar maken van onze kwaliteit.
Zie hier onze uitdaging voor het komende schooljaar!

Ouderparticipatie
Voor u heb ik ook een mooie uitdaging! Namelijk blijvend participeren in het schoolleven van uw kind. De meesten van u lopen hier al lang genoeg rond om te weten dat onze mooie school voor een belangrijk deel wordt gedragen door u als ouders. Uw betrokkenheid wordt op vele manieren zichtbaar en voelbaar en is van onschatbare waarde!

Heel basaal begint dat bij uw betrokkenheid bij het schoolleven van uw kind (of kinderen). Gewoon luisteren naar de verhalen waar ze mee thuiskomen, en die verhalen als volwassene proberen te begrijpen en te kaderen binnen de ontwikkelingsweg van uw kind, zodat u uw kind daarin kan ondersteunen. Heel praktisch, blijkt uw betrokkenheid uit het uzelf goed informeren aan de hand van berichten vanuit de school. En heel belangrijk, uit het zich bij het helpen van uw kind bij opdrachten en huiswerk.

Uw participatie blijkt natuurlijk ook steeds weer door de handen uit de mouwen te steken en te helpen bij jaarfeesten (het Michaelfeest (donderdag 29 september) komt er weer aan, komt u helpen?), bij de jaarlijkse BAZAR, als contactouder, of door uw expertise aan te bieden aan de school en als positief kritische ouder zitting te nemen in de medezeggenschapsraad.

Uw financiële participatie wil ik zeker niet onbenoemd laten. Zoals u vorige week heeft kunnen lezen in de brief over de ouderschenkingen, maakt u daarmee veel mogelijk voor onze kinderen. Het is van cruciaal belang om ons bijzondere onderwijs in deze prachtige setting te kunnen blijven verzorgen! Zoals in de brief aangegeven hebben we afgelopen jaar, na het afschaffen van de inkomensafhankelijke staffel, minder geld binnengekregen dan voorgaande jaren, terwijl er wel wat meer leerlingen zijn. Dat is jammer omdat we daardoor minder vrijheid hebben bij het vormgeven van ons onderwijs. Laat dat niet gebeuren!

U participeert ook door gewoon aanwezig te zijn op ouderavonden, bij onze evenementen zoals klassen presentaties of een boeiende film (op 7 oktober is er weer een filmavond!), eventueel het bijwonen van de handelingen op zondagochtend. Het zijn allemaal vormen van ouderparticipatie die ons als gemeenschap versterken.

En tenslotte nog één ding, een schoolmeester ding, maar ook belangrijk, namelijk het samen zorgdragen voor het naleven van de schoolregels! Ook dat is een vorm van ouderparticipatie die een fijn en gezond schoolleven ondersteunt. Kijkt u er de schoolgids of de website  nog maar eens op na!

Graag wil ik u bedanken voor alles wat u voor de school en voor uw kinderen doet en heeft gedaan!

Ik wil u ook stimuleren om actief te blijven participeren op al deze verschillende manieren! Met tijd, aandacht, geld, inzet en aanwezigheid! In de drukte van alledag, alle verplichtingen en wensen, de overload aan informatie die er dagelijks op ons afkomt, is dat niet altijd even gemakkelijk. Maar voor het welzijn van al onze kinderen is het van onschatbare waarde. Alleen samen met u kunnen wij de mooie, vrije, gezonde en stimulerende school zijn die we al onze kinderen toewensen!

Terugkoppeling van de gesprekken
Tijdens de ouderavond zijn de ouders met elkaar en met de leerkrachten in gesprek gegaan rondom drie thema’s: trots, versterken en verhelderen. Bij ieder thema hoorde een vraag.

Bij het thema TROTS was de bijbehorende vraag: “Wat maakt u trots als u denkt aan onze school?” Waarover spreekt u (vol trots) als u met mensen die de school niet kennen, vertelt over de school van uw kind?
Bij het tweede thema VERSTERKEN was de bijbehorende vraag: “Wat wilt u van de school?” Kunt u positief en toekomst gericht formuleren wat u de school en uw kind toewenst?
Bij het derde thema VERHELDEREN was de bijbehorende vraag: “Met welke vraag over de school loopt u al een tijdje rond?”

Hieronder geef ik u wat zaken terug die ter sprake zijn gekomen (en door ouders zijn opgeschreven).
Vooral over waar jullie trots op zijn is er veel opgeschreven. U spreekt vol trost over ons onderwijs waar er veel ruimte is voor creativiteit, prikkeling van de zintuigen, waar persoonsvorming centraal staat, er met respect wordt omgegaan met de natuur en materialen. U ziet duidelijk de liefdevolle aanwezigheid van leraren die met aandacht naar de kinderen kijken en ieder kind stimuleren zichzelf te laten zien. Jullie zijn trots op de menselijke maat en onderlinge verbondenheid, de jaarfeesten en de BAZAR, dat we met elkaar proberen de wereld wat mooier te maken, dat de kinderen soms lekker vies thuiskomen en jullie zijn trots op onze ‘juffie Helma!’.

Wat u verder zou willen versterken is de ruimte voor kunstzinnig onderwijs en beweging en een mooie moestuin. Ons vrijeschoolonderwijs mag wat u betreft nog verder worden versterkt, maar wel in aansluiting met de maatschappij. U wenst ons zelfstandige, stevige, sociale en ondernemende kinderen toe en een positieve samenwerking tussen leerkrachten en ouders.

Vragen, heeft u over waarom we de focus leggen op kwaliteitsontwikkeling en hoe de ervaringen van leerkrachten daar een rol bij spelen. Ook zijn er vragen over de bewegende klassen, en hoe het daarmee verder gaat. Er was een vraag over hoe de nieuwe schoolvaardigheidstoetsen zijn bevallen. Een vraag ging over de invulling van de godsdienstlessen (eigenlijk religieuze oriëntatie), en tenslotte hadden een aantal van u vragen over hoe het antroposofisch gedachtengoed nog de ruimte heeft om door te werken in ons leerplan en in de verhoudingen tussen school en ouders.

Bedankt voor uw reacties. Het doet ons goed dat er zo veel is waar u trots op bent! Ook uw wensen voor de school kunnen ons alleen maar stimuleren om samen met u te blijven werken aan dat waar wij voor staan (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/visie/) , namelijk leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrijdenkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen participeren in de maatschappij (kern van onze missie). Op uw vragen zal ik de komende maanden terugkomen in de maandberichten.
Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat wij een gestructureerd ouderonderzoek hebben uitgevoerd. Daarom zullen we dit schooljaar (na de kerstvakantie) het onderzoek herhalen. Op dat moment zal er een nog veel completer beeld ontstaan van zaken waarover u tevreden bent en waarover u zorgen heeft.

Ik sluit af met de spreuk waarmee ik de ouderavond begon (eigen vertaling van een spreuk van Rudolf Steiner):

Het is slechts gezond
wanneer, in de spiegel van de mensenziel
zich de hele gemeenschap vormt,
en in de gemeenschap
ieders zielekracht leeft

Niels Schieman

 

Oudercursus najaar 2016
Er is weer een oudercursus voor ouders van het jonge kind. Deze wordt verzorgd door Helianne Huisman, kleuterjuf en coördinator kleuterafdeling en Esther Wilzing, pedagoog bij De Sprank.
De volgende onderwerpen komen op vier maandagavonden aan bod.
* De workshop “Een beeldschoon beeld van je kind” waar de zevenjaarsfasen en de vier wezensdelen gebruikt zullen worden als middel om meer inzicht te krijgen in het wezen van je eigen kind.
* De Temperamenten. Welke temperamenten zijn er, hoe kun je deze als volwassene ervaren, waar herkennen we onze eigen kinderen, kunnen we ze beter begrijpen en eventueel ons handelen aanpassen?
* Liefdevol en bewust grenzen stellen. Dit onderwerp geeft ruimte voor veel praktische vragen en inzichten over bijvoorbeeld dagindeling, luisteren, samen spelen, straffen of belonen en vele andere opvoedingsvraagstukken.

Bij elke bijeenkomst is er voldoende tijd om eigen vragen en interesses op het gebied van opvoeding aan bod te laten komen.

Plaats: Abbenbroekweg 7, Den Haag
Tijd: 19.45 – 22.00 uur
Data: maandag 12, 19 en 26 september en maandag 3 oktober 2016
Kosten: € 50,- voor de hele cursus
Opgeven:   t.n.v. Oudercursus 2016

Nadat u zich heeft opgegeven ontvangt u via De Vrije School Den Haag een uitnodiging voor de betaling.

Vriendelijke groet,
Helianne Huisman en Esther Wilzing

trashure-hunt

TrashUre Hunt
In elk stadsdeel start de estafette met een avontuurlijke TrashUre Hunt. Iedereen die meedoet is een heuse piraat, op zoek naar schatten die niet in de natuur thuis horen. Geen blikjes, stukken speelgoed, plastic, blikjes, sigarettenpeuken en verdwaalde patatbakjes meer op straat. Ze worden allemaal opgespoord en in de schatkist gestopt. Hoeveel vogels en vissen gaan we redden…?

Trash Trein
Het boulevard treintje staat deze dag ter beschikking van TrashUre Hunt en zal omgetoverd worden tot een echte Piratentrein die spelenderwijs betrokken wordt in het TrashUre Hunt avontuur. SUPER LEUK!!!!!

Spelenderwijs leren wat in de natuur thuis hoort. Kunstwerken en schatten maken van afval.
Het doel is een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. Kinderen en volwassenen leren met de actie dat ze zelf milieuproblemen kunnen aanpakken. Door te laten zien dat het afval nooit in de natuur terecht had mogen komen, wordt het probleem van zwerfafval grondiger aangepakt. Ook leren ze zelf creatief het afval te hergebruiken.

Dus spring op de trein en ga met ons mee op avontuur. Maak/schrijf/creëer je eigen mening over dit onderwerp en neem het mee naar de opstapplaats, dan worden wij daar blij van en hangen dat mogelijk in ons TrashUre Hunt museum van gevonden Schatten. Niets hoeft, alles kan.

Praktische informatie
Datum is woensdag 21 september.
Op de trein springen om 13.00 uur.
Om 15.00 uur weer terug op het schoolplein (uitloop mogelijk indien er veel kinderen en ouders mee doen).
Locatie is het grote schoolplein aan de Gerrit Kasteinweg.
Ouders zijn verantwoordelijk voor eigen kinderen.
Meerijden is GRATIS.
Neem een rugzakje mee en wat lekkers, eventueel een trui.
Mama’s en Papa’s zijn ook van harte welkom om mee te gaan als zij durven een piraat te zijn.

Degene die zich het meest als echte TrashUre Hunt piraat heeft omgetoverd, wacht een leuke verrassing.

Dus stap op de trein en zet je in voor een schone wereld!

TrashUre Hunt, Ralph Groenheijde

 

Rots- en Watertraining: “Kom in je kracht”

Wat is het?
Een speelse en actieve training voor kinderen van 9-12 jaar ( klas 4/5/6), die de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van de kinderen vergroot. Ze leren zichzelf beter kennen! Ze worden zich bewust van het krachtcentrum in hun buik en leren om van daaruit te handelen. Ze leren te reflecteren op hun eigen gedrag en dat van een ander. Het leert hen om in actie te komen of juist zichzelf meer te beheersen.

In een veilige omgeving oefenen we in het omgaan met weerstand en het stellen van grenzen.
De kinderen worden zich bewust van de kracht van hun ademhaling en het belang van goed gegrond zijn en een duidelijke focus te hebben. Vanuit de verbinding met het eigen lichaam ontdekt het kind zichzelf en de communicatie met de ander: soms als” rots” (grenzen stellend), soms als “water” (in relatie meebewegend).

Praktisch
De training vindt plaats op de donderdagmiddag na schooltijd, van 15.15-16.15 uur in de kleine euritmiezaal. (bij de kleuterafdeling)
Het betreft 9 lessen, met een start op 15 september en een afronding op 1 december.
De kosten bedragen € 180,-. Er kan in termijnen betaald worden.
De training kan doorgaan bij minimaal 8 kinderen en max. 12 kinderen.
Aanmelden kan tot en met donderdag, 8 september via tineke@ruimte-voor-ontwikkeling.nl

Door wie?
Tineke Duys. Ik heb 28 jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt, in verschillende functies. Sinds 6 jaar werk ik met veel enthousiasme vanuit mijn eigen bedrijf op diverse manieren aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Zie ook www.ruimte-voor-ontwikkeling.nl

Verdere vragen? U kunt me bellen op  06 51477179

 

Read More

Maandbericht juli 2016

Terug- en vooruitblik
We begonnen dit schooljaar moeilijk. Er zijn veel belangrijke veranderingen in gang gezet waaronder nieuwe toetsen, een nieuwe systematiek van opvolging van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, het verder uitwerken van de nieuwe aanpak van rekendidactiek en taaldidactiek, het verder borgen van ons kwaliteitsmanagementsysteem en het professionaliseren van het leerlingvolgsysteem bij de kleuters. Op datzelfde moment vertrok een van onze twee intern begeleiders en bleken we niet voldoende vervanging te kunnen vinden voor lessen die om verschillende redenen uitvielen. De werkdruk, die toch al hoog lag, nam daardoor nog extra toe bij iedereen. Na de Kerst is dit sterk verbeterd, maar het bleef een hectisch jaar. Dankzij de komst van een nieuwe intern begeleider (Caroline Mast), een tweede euritmist (meester Antonio) en nieuwe leerkrachten (meester Jasper in klas 3 en juf Malou en juf Lorette bij de kleuters) ontstond er weer meer rust. Ook dankzij alle vervangers
die steeds flexibel insprongen konden we zorgen dat er over het algemeen fijn is gewerkt.

Passend binnen onze missie en visie hebben we vorig jaar in ons schoolplan een aantal richtinggevende uitspraken gedaan die sturing geven bij onze activiteiten en de prioritering daarvan. Deze zijn:
* Onze school is een professionele leergemeenschap.
* Onze school biedt passend onderwijs.
* Onze didactiek blijft zich steeds vernieuwen.
* Onze school is zichtbaar in de maatschappij.

Alle veranderingen die we hebben ingevoerd passen binnen deze doelstellingen. Als schoolleider heb ik besloten dat we deze veranderingen het komende jaar gaan consolideren. We moeten onszelf de tijd en rust gunnen om al die belangrijke verbeteringen te verankeren in onze school, in ons handelen en in ons zelf. Dat maakt ons tot een professionele leergemeenschap, die steeds beter passend onderwijs aanbiedt. Het vraagt om evaluatie, contemplatie en verbeteren van wat er is. Ik sta ervoor dat we dat doen vanuit waardering en bewondering voor ieders kwaliteit, omdat ik er van overtuigd ben dat we alleen vanuit die positieve instelling echt kunnen groeien in wie we zijn en in wat we willen bereiken.
We hebben elkaar dus nodig, elkaar als collega’s maar ook u als ouders. Uw betrokkenheid is van cruciaal belang voor ons. Uw vragen en wensen, of ze nu gaan over uw kind of over bijvoorbeeld het beleid van school, helpen ons, dagelijks. Ze zijn dus altijd welkom!

Niels

 

Algemene ouderavond
Op maandag 29 augustus is er weer een algemene ouderavond waar ik u in het vorige maandbericht al op attendeerde. U mag een actief programma verwachten waarin u kennis maakt met alle leerkrachten van de school, ik u kort meeneem in de harde cijfers achter het mooie schoolgebeuren. Ik zal duiding geven bij onze plannen, en u graag vertel over de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van het basisonderwijs.
Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en wensen.

Plaats: grote zaal, Abbenbroekweg
Tijd: 19:30 tot 21:00 uur

 

Oudercursus najaar 2016
Op vraag van verschillende ouders, en een heel positieve ervaring afgelopen voorjaar, wordt er dit najaar weer een oudercursus verzorgd. Tijdens deze cursus krijgt u uitgebreide informatie over het gedachtegoed achter ons pedagogisch handelen op de Vrije School. Inhoudelijk is deze cursus identiek aan de cursus die dit voorjaar plaatsvond.

Deze keer zal de cursus op vier maandagavonden worden gegeven, namelijk op 12, 19, 26 september en 3 oktober. Reserveer deze data alvast in uw agenda als u (potentieel) interesse heeft. Doelgroep: ouders van kleuters en peuters en van nieuwe leerlingen die nog weinig bekend zijn met onze pedagogiek. De cursus wordt verzorgd door Esther Wilzing (peuterspeelklas) en Helianne Huisman (kleuters). Exacte informatie volgt na de vakantie.

Helianne Huisman en Esther Wilzing

ScreenHunter_23 Jul. 01 13.53

Sprookjescircus in Den Haag
In de laatste 2 weken van de (Haagse) zomervakantie vanaf 8 augustus t/m 21 augustus staat het sprookjescircus van Nicole et Martin in Den Haag. In deze twee weken geven ze 7 voorstellingen. Het wordt een mooie combinatie van hun oude bekende stukken en de gloednieuwe productie IJzeren Hans. The White tent wordt op ons schoolplein opgebouwd, omringd door de pipowagens waarin geleefd wordt.

Over Nicole et Martin:
De acteurs en artiesten Nicole et Martin hebben in het jaar 1999 een onafhankelijke theater ensemble opgericht en produceren en spelen sindsdien hun eigen stukken. Hun wens is om zowel een nieuwe vorm van volkstheater te realiseren als een belevings- en ontmoetingsruimte voor alle mensen uit alle klassen van de samenleving te creëren. Ze toeren met het mobile theater “The White Tent” door Europa en vertellen zo verhalen over mensen aan mensen. De basis hiervoor zijn de sprookjes van Grimm, die zij in een combinatie gieten van tekst, muziek, acrobatiek, poëzie en gemaskerde spel. Het doel is om hun kunst voor een breed publiek toegankelijk te maken, daarom worden de stukken in de taal van het land waar zij zijn opgevoerd.

Speeldata:
12 Aug 17:00 IJzeren Hans
13 Aug 17:00 De Bremer Stadsmuzikanten
14 Aug 11:00 Het meisje zonder handen
18 Aug 17:00 Het meisje zonder handen
19 Aug 17:00 IJzeren Hans
20 Aug 17:00 IJzeren Hans
21 Aug 11:00 Van de visser en zijn vrouw

Toegangsprijzen:
Toegangskaarten zijn te bestellen via: www.nicole-et-martin.ch (http://www.nicole-et-martin.ch/)
€ 16,- Volwassenen
€ 14,- 65+/ studenten/ algemeen geldige kortingskaart
€ 10,- Kinderen (tot 13 jaar)

 

Read More