Archives for 9 okt,2015

You are browsing the site archives by date.

Maandbericht oktober 2015

BAZAR 2015

Het is herfst. Het seizoen waarin we de BAZAR vieren in aanloop naar de feestdagen. Van oudsher een ‘feest’ dat niet de leerkrachten, maar juist de ouders organiseren op school. Een dag vol leuke en creatieve activiteiten, een gemoedelijke sfeer en veel biologische lekkernijen. De opbrengst komt grotendeels ten goede aan de school. Trouw aan het solidariteitsprincipe van het vrijeschoolonderwijs kiezen we ook een project buiten school dat raakvlakken heeft met de onderwijsdoelen. Meld je ideeën gerust aan!

 [···]

Read More

Maandbericht juni 2015

Een nieuw Schoolplan

Iedere school maakt eens in de vier jaar een schoolplan. In dat plan positioneert de school zichzelf binnen het onderwijslandschap en geeft het inzicht in haar specifieke eigen aardigheden. Concreet beschrijft het schoolplan het onderwijskundig-, personeels-, en financieel beleid, de organisatie structuur en de manier waarop er zorg wordt gedragen voor de kwaliteit. Ten aanzien van al deze zaken worden ontwikkel- en verbeterpunten benoemt die de basis vormen voor verdere versterking van de school in de komende vier jaar. Verbeterpunten komen voort uit zwaktes die zijn vastgesteld door ouders, inspectie, medewerkers of het management (directeur, bestuurder, raad van toezicht). Ontwikkel punten komen vooral voort uit onze eigen ambities. Deze zijn in verschillende werkbijeenkomsten vastgesteld door alle medewerkers van school en aangevuld en geprioriteerd door de schoolleider en de intern begeleider. Dit heeft geleid tot een concept schoolplan dat deze weken wordt bekeken door een groep leerkrachten, onze bestuurder en de raad van toezicht. Eind juni geven die hun feedback en maakt de schoolleider op basis van die feedback een definitieve versie van het schoolplan. Die versie wordt begin juli voor instemming doorgestuurd naar de MR. Zodra die instemming is verleend wordt het schoolplan ter beschikking gesteld aan de inspectie en op onze website gepubliceerd.

 [···]

Read More